• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 10 липня 2006 р. № 955

   

  ПОРЯДОК
  формування тарифів на виробництво, транспортування,
  постачання теплової енергії та послуги з централізованого
  опалення і постачання гарячої води


   

  I. Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії підприємствами сфери теплопостачання та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

  Цей Порядок не застосовується для формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  економічно обґрунтовані плановані витрати — витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів;

  операційна діяльність — основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової діяльності;

  повна планована собівартість послуг з централізованого   опалення і постачання гарячої води — економічно обґрунтовані витрати підприємств, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов’язані з основною діяльністю, та податок на прибуток;

  повна планована собівартість теплової енергії — економічно обґрунтовані витрати з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов’язані з основною діяльністю, та податок на прибуток;

  тарифи  на теплову енергію — грошовий вираз витрат з  виробництва, транспортування (включаючи витрати з транспортування через мережі, що належать іншим споживачам, до балансового розмежування мереж), постачання 1 Гкал теплової енергії з урахуванням рентабельності, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно з методиками, розробленими Мінбудом;

  тарифи на надання послуг з централізованого опалення — вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість;

  тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої
  води — вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.

  3. Тарифи формуються для трьох категорій споживачів — населення, бюджетних установ, інших споживачів.

  II. Виробництво, транспортування,
  постачання теплової енергії

  Формування тарифів на теплову енергію

  4. Формування тарифів підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (далі — підприємства), здійснюється відповідно до річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.

  5. Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії готується на підставі укладених договорів купівлі-продажу теплової енергії з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:

  збільшення обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби та втрат теплової енергії, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку виробництва та споживання теплової енергії, підвищення вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів;

  підвищення технологічного рівня процесів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію виробництва, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

  підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

  6. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю, та податку на прибуток.

  До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

  планована собівартість реалізованої  теплової енергії;

  адміністративні витрати, витрати із збуту теплової енергії та інші операційні витрати.

   

  7. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

  Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.

  8. Калькулювання собівартості теплової енергії здійснюється у розрахунку на рік з поквартальною розбивкою та з урахуванням сезонних коливань.

  9. Підприємства можуть застосовувати двоставкові або сезонні тарифи на теплову енергію, затверджені в установленому порядку.

  10. У разі зміни ставок податків і зборів (обов’язкових платежів),
  розміру  мінімальної  заробітної   плати,   ставок   орендної   плати   (за об’єктами виробничого призначення), інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи на теплову енергію переглядаються в установленому  законодавством порядку.

  Повна планована собівартість теплової енергії

  11. До планованої собівартості реалізованої теплової енергії включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати та розподілені і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати (за наявності).

  12. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов’язані з:

  використанням палива (газу, мазуту, вугілля тощо) та електроенергії. Витрати, пов’язані з використанням палива та електроенергії, визначаються на основі діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку. У розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);

  компенсацією нормативних теплових втрат у теплових мережах та іншими технологічними потребами, визначеними відповідно до нормативів (норм);

  використанням теплової енергії, яка придбавається в інших підприємств відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з нормованих обсягів теплопостачання та цін підприємств-постачальників);

  використанням холодної води відповідно до нормативів (норм), затверджених в установленому порядку, для технологічних потреб (підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів, хімічна підготовка тощо), а також для постачання гарячої води у відкритих системах теплопостачання відповідно до нормативів та з урахуванням витрат з її хімічної підготовки;

  використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки).

  13.  До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

  витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу;

  інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу.

  Перелік витрат з оплати праці наведено у додатку.

  14.  До складу інших прямих витрат включаються:

  внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів  виробничого призначення;

  виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат.

  Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних  активів виробничого призначення у планованому періоді.

  Для розрахунку амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств застосовуються норми, встановлені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

  15. До складу загальновиробничих витрат включаються:

  1) витрати, пов’язані з:

  управлінням виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

  утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об’єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов’язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

  опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов’язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

  обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку);

  охороною навколишнього середовища;

  удосконаленням технології та виробництва;

  2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

  3) податки, збори (обов’язкові платежі).

  Адміністративні витрати

  16. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення;

  утриманням основних засобів,  інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

  оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;

  оплатою послуг зв’язку;

  оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;

  сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість теплової енергії;

  інші витрати (витрати, пов’язані з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів,  розв’язання спорів у судах, передплати періодичних професійних видань тощо).

  Витрати із збуту теплової енергії

  17. До складу витрат із збуту теплової енергії включаються:

  1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов’язаної із   збутом теплової енергії, зокрема з:

  оплати праці та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;

  оплати інформаційної діяльності;

  утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);

  відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов’язані із справлянням платежів за теплову енергію;

  виготовлення розрахункових документів;

  періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів вимірювання теплової енергії (за їх наявності), якщо зазначені засоби є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку;

  2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

  18. Витрати із збуту теплової енергії визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.

  Інші витрати з операційної діяльності

  19. Планування інших витрат з операційної діяльності здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.

   

  20. До складу інших витрат з  операційної діяльності не можуть включатися:

  суми безнадійної дебіторської заборгованості;

  витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

  суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

  суми неустойки (штраф, пеня);

  суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей;

  витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

  суми спонсорської та благодійної допомоги;

  собівартість реалізованих виробничих запасів.

  Фінансові витрати

  21. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків за користування кредитами та витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу для цілей інвестиційної (пов’язаної з основною) діяльності.

  Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних та інших договорів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю підприємства.

  Витрати, пов’язані із сплатою податку
  на прибуток підприємств

  22.  У розрахунок тарифів на теплову енергію включаються плановані витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності виходячи з суми податкового і облікового прибутку. Під час планування витрат, пов’язаних із сплатою податку на прибуток підприємств, враховується наявність постійної і тимчасової різниці між оцінкою активу або зобов’язання за даними бухгалтерського обліку та податковою базою такого активу або зобов’язання відповідно. До тарифів також включаються витрати, пов’язані із сплатою податку на прибуток підприємств, розраховані виходячи з розміру планованого прибутку для здійснення капітальних вкладень та досягнення інших цілей відповідно до законодавства.

  23. До тарифів на теплову енергію включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

  24. Рівень рентабельності виробництва, транспортування та постачання теплової енергії повинен бути не нижче граничного рівня, встановленого Кабінетом Міністрів України.

   

  25. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних резервних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на підставі затвердженої в установленому порядку програми розвитку систем теплопостачання. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку (чи його частки).

  26. Програма розвитку систем теплопостачання передбачає здійснення заходів, пов’язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об’єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, зміцненням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).

  До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

  Розрахунок тарифів на теплову енергію

  27. До тарифів на теплову енергію включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.

  28. Розмір індивідуальної складової статті витрат (Bj) у грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою

   

  Bj  = Pj   x Цj,

  де Pj — потреба у відповідному ресурсі в натуральному виразі;

      Цj — ціна одиниці відповідного ресурсу.

  29. Розраховані відповідно до пункту 28 цього Порядку індивідуальні складові групуються в окремі статті витрат за формулою

                                       m

  Вi = SBj ,

            j=1

  де Bi — розмір окремої статті витрат у грошовому виразі;

      m — кількість індивідуальних складових статті витрат.

  30. Розмір витрат за окремою статтею у грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (Аі) визначається за формулою

   

            Bi

    Ai =         ,

            Qn

   

  де Qn — запланований обсяг реалізації теплової енергії, Гкал.

  Одиниця калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії — 1 Гкал теплової енергії.

  31. Розмір групи витрат у розрахунку на одиницю калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (ГВк) визначається за формулою

                                         n

  ГВк = SАі  ,

           i=1

  де n — кількість статей витрат у кожній  групі.

  32. Повна планована собівартість 1 Гкал теплової енергії (ПС) визначається за формулою

     1

  ПС = SГВk  ,

        k=1

   

  де SГВk  — сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги,   гривень за 1 Гкал;

      l — кількість груп витрат.

  33. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою  як сума повної планованої собівартості (ПС) та планованого прибутку, що спрямовується на провадження інвестиційної  діяльності підприємства

  Т = ПС + П,

  де П — витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 Гкал.

  Тариф збільшується на суму податку на додану вартість.

   

  III. Надання послуг з централізованого опалення

  і централізованого постачання гарячої води

   

  Формування тарифів на надання послуг
  з централізованого опалення

  34. Формування тарифів підприємствами, що надають послуги з централізованого опалення (далі — підприємства), здійснюється на підставі річних планів надання послуг з централізованого опалення, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому періоді.

  35. Річний план надання послуг з централізованого опалення складається із застосуванням нормативного методу на підставі укладених договорів з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:

  збільшення обсягів надання послуг у результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби та втрат теплової енергії, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку споживання теплової енергії, підвищення вимог до якості послуг та економії паливно-енергетичних ресурсів;

  підвищення технологічного рівня процесу надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію послуг, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

  підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

  36. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг з централізованого опалення здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю, та податку на прибуток.

  До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

  планована собівартість реалізованих послуг з централізованого опалення;

  адміністративні витрати, витрати із збуту та інші операційні витрати.

  37. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та виробництва  послуг.

  Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.

  38. Повна планована собівартість послуг з централізованого опалення визначається з урахуванням впливу сезонних коливань попиту на такі послуги. Калькулювання собівартості послуг з централізованого опалення здійснюється у розрахунку на рік.

  39. Підприємства можуть застосовувати двоставкові або сезонні тарифи на надання послуг з централізованого опалення. 

  40. У разі зміни ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об’єктами виробничого призначення), інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи переглядаються в установленому законодавством порядку.

  Повна планована собівартість послуг з
  централізованого опалення

  41. До планованої собівартості реалізованих послуг з централізованого опалення включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати, розподілені і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати (за наявності).

  42. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов’язані з:

  використанням теплової енергії відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з нормованих обсягів надання послуг з централізованого опалення та цін підприємств-постачальників);

  використанням електроенергії. У розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів).

   Витрати з використання теплової та електричної енергії визначаються на основі планованих цін (тарифів), але не вище цін, що склалися на відповідному ринку;

  використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки).

  43. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом надання  послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

  витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу;

  інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу.

  Перелік витрат, пов’язаних з оплатою праці, наведено у додатку.

  44. До складу інших прямих витрат включаються:

  внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

  амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів  виробничого призначення;

  виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат.

  Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на централізоване опалення визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних  активів у планованому періоді.

  Для розрахунку амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних  активів підприємств застосовуються норми, встановлені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

  45. До складу загальновиробничих витрат включаються:

  1) витрати, пов’язані з:

  управлінням діяльністю з надання послуг, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова  заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

  утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об’єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов’язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу надання послуг з централізованого опалення, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

  опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов’язані з експлуатацією виробничих приміщень, з урахуванням обсягів зазначених робіт,  послуг і цін на них;

  обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку);

  охороною навколишнього середовища;

  удосконаленням технології та виробництва;

  2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

  3) податки, збори (обов’язкові платежі).

   

  Адміністративні витрати

  46. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;

  утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

  оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;

  оплатою послуг зв’язку;

  оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів;

  сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються у собівартість послуг;

  інші витрати (витрати, пов’язані з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства, розв’язання спорів у судах, передплати періодичних професійних видань тощо).

  Витрати із збуту послуг
  з централізованого опалення

  47. До складу витрат із збуту послуг з централізованого опалення включаються:

  1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов’язаної із збутом таких послуг, зокрема з:

  оплати праці та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;

  оплати інформаційної діяльності;

  утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);

  відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов’язані із справлянням платежів за надання послуг з централізованого опалення;

  виготовлення  розрахункових документів;

  оплати роботи інформаційно-обчислювальних центрів;

  періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів на надання послуг з централізованого опалення лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку.

  2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

  48. Витрати із збуту послуг з централізованого опалення визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.

  Інші витрати з операційної діяльності

  49. Планування інших витрат з операційної діяльності здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.

  50. До складу інших витрат  з операційної діяльності не можуть включатися:

  суми безнадійної дебіторської заборгованості;

  витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

  суми коштів, що  відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

  суми неустойки (штраф, пеня);

  суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей;

  витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної  курсової різниці;

  суми спонсорської та благодійної допомоги;

  собівартість реалізованих виробничих запасів.

  Фінансові витрати

  51. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків за користування кредитами та витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу для цілей інвестиційної (пов’язаної з основною) діяльності.

  Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних та інших договорів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю підприємства.

  Витрати, пов’язані із сплатою податку
  на прибуток підприємств

  52. У розрахунок тарифів на надання послуг з централізованого опалення включаються плановані витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності виходячи з суми податкового і облікового прибутку.  Під час планування витрат, пов’язаних із сплатою податку на прибуток підприємств, враховується наявність постійної і тимчасової різниці між оцінкою активу або зобов’язання за даними бухгалтерського обліку та податковою базою такого активу або зобов’язання відповідно. До  тарифів також включаються витрати, пов’язані із сплатою податку на прибуток підприємств, розраховані виходячи з розміру планованого прибутку для здійснення капітальних вкладень та інших цілей відповідно до законодавства.

  53. До тарифів на надання послуг з централізованого опалення включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

  54. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних резервних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестиційного капіталу включаються до тарифів на послуги з централізованого опалення на підставі затвердженої в установленому порядку програми розвитку інженерних систем централізованого опалення. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку (чи його частки).

  Програма розвитку інженерних систем централізованого опалення передбачає здійснення заходів, пов’язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об’єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, зміцненням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).

  До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень, визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

  Розрахунок тарифів на надання послуг
  з централізованого опалення

  55. До тарифів на надання послуг з централізованого опалення включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених  законодавством.

   

  56. Повна планована собівартість одиниці послуги (ПС) визначається за формулою

                                                                          l

   ПС = S ГВk,         

                                                                               k=1

  де  S ГВk — сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги, гривень за 1 Гкал;

  l — кількість груп витрат.

  Одиниця калькулювання собівартості послуги з централізованого опалення — 1 Гкал теплової енергії, використана  балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) для задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу). У разі відсутності приладів обліку розрахунки за послуги з опалення між балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) та власником квартири (орендарем, квартиронаймачем) здійснюються з розрахунку за 1 кв. метр опалюваної площі (1 куб.  метр  опалюваного об’єму).

  57. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою

   

  Т = ПС + П,

  де П — витрати на здійснення капітальних вкладень  з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 Гкал.

     Тариф збільшується на суму податку на додану вартість.

   

  Формування тарифів на  надання послуг
  з централізованого постачання гарячої води

  58. Формування тарифів  підприємствами, що надають послуги з централізованого постачання гарячої води (далі — підприємства), здійснюється на підставі річних планів надання послуг  з централізованого постачання гарячої води, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому періоді. Тариф на надання послуг з централізованого постачання гарячої води розраховується виходячи із затвердженої для даної категорії споживачів вартості теплової енергії та вартості холодної води, що використовуються для надання послуг з централізованого постачання гарячої води з урахуванням нормативних втрат теплової енергії та води в мережах систем централізованого постачання гарячої води, визначених згідно з нормативами (нормами).

  59. Річний план  надання послуг з централізованого постачання гарячої води складається на підставі укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої води і теплової енергії за показаннями будинкових приладів обліку (у разі їх відсутності — за встановленими нормами) та техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:

  збільшення обсягів надання послуг у результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби, втрат теплової енергії та води, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку гарячої води, підвищення вимог до якості послуг та економії паливно-енергетичних ресурсів;

  підвищення технологічного рівня процесу надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

  підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

  60. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю, та податку на прибуток.

  До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

  планована собівартість реалізованих послуг з централізованого постачання гарячої води;

  адміністративні витрати, витрати із збуту та інші операційні витрати.

  61. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування  процесу надання послуг.

   Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.

  62. Підприємства можуть застосовувати двоставкові тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води. 

  63.  У разі зміни ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об’єктами виробничого призначення), інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи на надання послуг з централізованого опалення переглядаються в установленому законодавством порядку.

  Повна планована собівартість послуг

  з централізованого постачання гарячої води

  64. До планованої собівартості реалізованих послуг з централізованого постачання гарячої води включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати та розподілені і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати (за наявності).

  65. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов’язані з:

  використанням теплової енергії відповідно до укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої теплової енергії за показаннями будинкових приладів обліку, а у разі їх відсутності — за встановленими нормами;

  використанням електроенергії. У розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів).

  Витрати з використання теплової та електричної енергії  визначаються на основі планованих цін (тарифів), але не вище цін, що склалися на відповідному ринку;

  використанням питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води   відповідно до укладених договорів  з урахуванням обсягів фактично спожитої води за показаннями будинкових приладів обліку, а у разі їх відсутності  — за встановленими нормами;

  використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки).

  66. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом надання послуг, що  визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

  витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу.

  Перелік витрат, пов’язаних з оплатою праці, наведено у додатку.

  67. До складу інших прямих витрат включаються:

  внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів  виробничого призначення;

  виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат.

  Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних  активів у планованому періоді.

  Для розрахунку амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств застосовуються норми, встановлені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

  68. До складу загальновиробничих витрат включаються:

  1) витрати, пов’язані з:

  управлінням діяльністю з надання послуг, які визначаються виходячи з нормативної чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова  заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

  утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, утриманням пожежної і сторожової охорони об’єктів виробничого призначення,  санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов’язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу надання послуг з централізованого постачання гарячої води, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

  опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов’язані з експлуатацією виробничих приміщень, виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг і цін на  них;

  обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку);

   охороною навколишнього середовища;

  удосконаленням технології та наданням послуг відповідно до законодавства;

  2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

  3) податки, збори (обов’язкові платежі).

  Адміністративні витрати

  69. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням  підприємством, зокрема з:

  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

  амортизацією основних засобів, матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів адміністративного призначення;

  утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

  оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;

  оплатою послуг зв’язку;

  оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів;

  сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються у собівартість послуг з централізованого постачання гарячої води;

  інші витрати (витрати, пов’язані з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства, розв’язання спорів у судах, передплати періодичних професійних видань тощо).

  Витрати із збуту послуг з централізованого

  постачання гарячої води

  70. До складу витрат із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води включаються:

  1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов’язані з наданням таких послуг, зокрема з:

  оплати праці та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;

  оплати інформаційної діяльності;

  утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);

  відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов’язані із справлянням платежів за постачання гарячої води;

  виготовлення розрахункових документів;

  оплати роботи інформаційно-обчислювальних центрів;

  періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку гарячої води, якщо прилади обліку є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку.

  2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

  71. Витрати із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.

  Інші витрати з операційної діяльності

  72. Планування інших витрат з операційної діяльності здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.

  73. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:

  суми безнадійної дебіторської заборгованості;

  витрати на утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

  суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

  суми неустойки (штраф, пеня);

  суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей;

  витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної  курсової різниці;

  суми спонсорської та благодійної допомоги;

  собівартість реалізованих виробничих запасів.

  Фінансові витрати

  74. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків за користування кредитами та витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу, для цілей інвестиційної (пов’язаної з основною) діяльності.

  Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних та інших договорів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю підприємства.

  Витрати, пов’язані із сплатою податку

  на прибуток підприємств

  75. У розрахунок тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води включаються плановані витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності виходячи з суми податкового і облікового прибутку.  Під час планування витрат, пов’язаних із сплатою податку на прибуток підприємств, враховується наявність постійної і тимчасової різниці між оцінкою активу або зобов’язання за даними бухгалтерського обліку та податковою базою такого активу або зобов’язання відповідно. До  тарифів також включаються витрати, пов’язані із сплатою податку на прибуток підприємств, розраховані виходячи з розміру планованого прибутку для здійснення капітальних вкладень та інших цілей відповідно до законодавства.

  76. До тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовуються на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

  77. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних резервних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на підставі затвердженої в установленому порядку програми розвитку інженерних систем централізованого постачання гарячої води. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку (чи його частки).

   Програма розвитку інженерних систем централізованого постачання гарячої води передбачає здійснення заходів, пов’язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об’єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).

  До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень, визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

  Розрахунок тарифів на надання послуг
  з централізованого постачання гарячої води

  78. До тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води  включаються витрати з проведення ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.

  79. Повна планована собівартість одиниці калькулювання послуги (ПС) визначається за формулою

                                                                                                                                                       l

  ПС = S ГВk,

                                                                           k=1

  де  S ГВk — сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги,  гривень за 1 Гкал;

  l — кількість груп витрат.

  Одиниця калькулювання собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води — 1 куб. метр води, підігрітої до нормативної температури.

   

   

   

  80. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою

   

  Т = ПС + П,

  де  П    витрати із здійснення капітальних вкладень  з відрахуванням    податку на прибуток, гривень за 1 Гкал.

  Тариф збільшується на суму податку на додану вартість.

   

  __________________  Додаток
  до Порядку

  ВИТРАТИ
  з оплати праці
  Стаття витрат

  Зміст і характеристика витрат

  Фонд основної заробітної плати

  заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за тарифними  ставками (окладами), відрядними розцінками для робітників та посадовими окладами для керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

   

  оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємств, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договори підряду, за умови, що розрахунки підприємством проводяться з працівниками, зайнятими під час виконання робіт, що віднесені до процесу виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води. Розмір коштів для оплати праці таких працівників визначається виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором

  Фонд додаткової заробітної плати

  надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів) та посадових окладів у розмірах, передбачених законодавством:

  кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність

  водіям (машиністам) транспортних засобів за класність

  бригадирам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, за керівництво бригадами

  персональні надбавки за безперервний стаж роботи у сфері теплопостачання згідно із законодавством

  робітникам, керівникам, фахівцям, технічним службовцям за високі досягнення в роботі або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання

  за сумісництво професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу робіт

   

  доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством

   

  за роботу у важких, шкідливих, особливо важких, особливо шкідливих умовах; за роботу в безперервному режимі виробництва (включаючи доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час

   

  підвищені (диференційні) виплати персоналу, який працює на території радіоактивного забруднення, оплата додаткової відпустки, виплата різниці між заробітною платою у разі переведення на нижчеоплачувану роботу

   

  інші надбавки і доплати, передбачені законодавством

   

  премії робітникам, керівникам, фахівцям, технічним службовцям за виробничі результати, включаючи  премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, у тому числі за:

  перевиконання виробничих завдань

  підвищення продуктивності праці, виробітку

  економію сировини, матеріалів та інших матеріальних цінностей

   

  винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років, стаж роботи, що передбачені законодавством і мають систематичний характер

   

  оплата праці у вихідні та святкові (неробочі) дні,  в понадурочний час за розцінками, що передбачені законодавством і мають систематичний характер

   

  суми виплат різниці в окладах працівникам у разі тимчасового виконання обов’язків керівника

   

  оплата днів відпочинку, що надаються працівникам у зв’язку з роботою понад встановлену тривалість робочого часу, в разі застосування підсумованого обліку робочого часу та в інших передбачених законодавством випадках

   

  суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, у межах, передбачених законодавством

   

  суми виплат за час вимушеного прогулу або виконання  нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством

   

  оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, суми грошової компенсації за невикористану відпустку

   

  оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством

   

  суми виплат працівникам молодше вісімнадцяти років, що працюють за скороченої тривалості робочого дня, у розмірі оплати працівникам відповідних категорій за повної тривалості робочого дня

   

  оплата робочого часу працівників, що залучаються для виконання державних або громадських обов’язків, якщо такі обов’язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства

   

  заробітна плата, яка зберігається відповідно до законодавства за місцем основної роботи за працівниками, залученими до сільськогосподарських та інших робіт

   

  суми заробітної плати за основним місцем роботи робітників, керівників,  фахівців, технічних службовців підприємств за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

   

  суми виплат навчальних відпусток, наданих працівникам, що навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах за вечірньою та заочною формою, аспірантурі, а також без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах

   

  суми виплат працівникам-донорам за дні обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного здавання крові

   

  оплата простоїв не з вини працівника

  Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

  суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації з частковим збереженням заробітної плати

   

  винагорода за підсумками роботи за рік

   

  премія за сприяння винахідництву і раціоналізаторству, створення, освоєння  та впровадження нової техніки

  премія, що виплачується в установленому порядку за спеціальними системами  преміювання, у тому числі:

  за збирання та здавання окремих видів відходів виробництва для вторинного їх використання, що виплачуються відповідно до законодавства

  за виконання важливих та особливо важливих завдань

   

  одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань, до ювілейних та пам’ятних дат)

   

  матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (крім матеріальної допомоги разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, похованням тощо)

  _________________