• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 липня 2006 р. № 938

   

  ТИПОВИЙ ДОГОВІР
  про надання населенню послуг з газопостачання

   

  ______________________________

  (назва населеного пункту)

   

  ___ ____________ 200_ р.

  _________________________________________________________________

  (найменування підприємства (організації), що виконує роботи та/або
  надає послуги з газопостачання)

  в особі __________________________________________________________,

  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

  що діє на підставі _________________________________________________,

  (найменування документа)

  затвердженого _____________________________________________________

  (коли і ким)

  (далі — виконавець), з однієї сторони, і _______________________________

                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –

  __________________________________________________________________

  власника (наймача, орендаря) квартири, приватного будинку)

  (далі — споживач), з другої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

  Предмет договору

  1. Виконавець зобов’язується безперервно надавати споживачеві, членам його сім’ї та іншим особам, зареєстрованим у квартирі, приватному будинку, послуги з постачання природного або скрапленого газу від групових резервуарних установок для побутових потреб з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величиною тиску, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами (цінами) у строки і на умовах, передбачених цим договором.

  2. Виконавцем надаються послуги з:

  постачання природного або скрапленого газу;

  технічного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів.

  3. Характеристика об’єкта надання послуг (наводиться у додатку до договору або в розрахунковій книжці/платіжному документі споживача):

  тип квартири _________________ (окрема, комунальна) опалюваною площею ______ кв. метрів;

  приватний будинок опалюваною площею _____ кв. метрів;

  інші опалювані приміщення площею ______кв. метрів.

  4. Вид споживання природного газу, що визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 619 “Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників” (далі — норми споживання), та кількість осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, зазначаються у додатку до договору або в розрахунковій книжці/платіжному документі споживача.

  5. Характеристика лічильника (лічильників) газу[*]:

  Поряд- ковий номер

  Тип

  Заводський номер

  Показання (на момент укладення договору)

  Місце встановлення (зовні приміщення, у неопалюваному приміщенні, в опалюваному приміщенні)

  Дата останньої повірки

  Періодичність повірки

  6. Періодична повірка лічильників газу проводиться виконавцем в установленому Держспоживстандартом порядку.

  Обсяг, режим, строки та якість надання послуг

  7. Параметри якості повинні відповідати:

  природного газу — ГОСТ 5542-87 (у разі використання природного газу локальних родовищ — ТУ У 320.001.5864-033-2000);

  скрапленого газу — ГОСТ 20448-90.

  8. Величина тиску газу не може бути менша мінімально допустимого значення, визначеного нормативними та технічними документами на газові прилади і пристрої.

  9. Постачання природного та скрапленого газу від групових резервуарних установок здійснюється безперервно у потрібному споживачеві обсязі відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 (далі — Правила газопостачання), з дотриманням Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 1 жовтня 1997 р. № 254 (далі — Правила безпеки).

  10. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів, перевірка величини тиску та/або якісних показників газу здійснюються виконавцем на підставі заяви споживача. У разі надходження такої заяви виконавець зобов’язаний направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час.

  11. Роботи з ліквідації аварійних ситуацій внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, які можуть призвести до нещасного випадку, виконуються бригадами аварійно-диспетчерських служб виконавця цілодобово.

  Ціна на газ та вартість послуг

  12. Роздрібна ціна на природний газ встановлюється НКРЕ. Ціна на скраплений газ, що постачається від групових резервуарних установок, регулюється (встановлюється) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

  13. Роздрібна ціна на природний газ і ціна на скраплений газ зазначаються виконавцем у розрахунковій книжці/платіжному документі споживача з посиланням на нормативно-правові акти, якими такі ціни затверджено (встановлено). У разі зміни цін на газ у розрахунковій книжці/платіжному документі споживача виконавцем зазначаються нові ціни.

  14. За рахунок коштів виконавця здійснюється:

  1) періодичне технічне обслуговування:

  перевірка на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв під робочим тиском;

  перевірка відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації;

  перевірка димових і вентиляційних каналів на наявність тяги;

  перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладено газопроводи;

  розбирання, очищення від наслідків корозії і залишків мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах і пристроях;

  перевірка придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх налагодження та регулювання;

  дрібний ремонт газових приладів і пристроїв, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з’єднань і запірних пристроїв;

  2) періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та ремонт, пов’язаний з такою повіркою (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);

  3) ліквідація витоку газу.

  15. Послуги з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів і пристроїв та лічильників газу, що надаються на підставі заяви споживача (крім робіт, зазначених у пункті 14), оплачуються споживачем у визначеному порядку за встановленими тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей.

   

   

  Порядок оплати послуг

  16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

  У разі застосування системи помісячної оплати послуг платежі вносяться не пізніше ________ місяця, що настає за розрахунковим.

                                     (число)

  У разі застосування системи планової (авансової) оплати послуг платежі вносяться за ______________ місяців.

  17. Послуги оплачуються ______________________________________.

  (готівкою або в безготівковій формі)

  18. Постачання скрапленого газу від групових резервуарних установок здійснюється за умови попередньої оплати.

  19. Справляння плати відповідно до норм споживання за наявності у споживача лічильника газу не допускається, крім випадків, передбачених пунктом 15 Правил газопостачання.

  20. Плата за послуги вноситься на поточний рахунок із спеціальним режимом використання виконавця № __________________________, який зазначається в розрахунковій книжці/платіжному документі споживача.

  21. У разі застосування системи планової (авансової) оплати виконавець здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг за _______________________ з видачею споживачеві рахунка.

   (кількість місяців)

  22. За наявності лічильника газу розрахунок за надані послуги проводиться за встановленими цінами на підставі фактичних показань лічильника.

  23. За наявності будинкових або на групу будинків лічильників газу розрахунок за надані послуги з газопостачання проводиться за встановленими цінами відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 620.

  24. За відсутності лічильника газу розрахунок за надані послуги проводиться за встановленими тарифами (цінами) відповідно до норм споживання.

  25. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати природного (скрапленого) газу споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання в установленому законодавством порядку.

  26. У разі наявності на час укладення цього договору заборгованості з оплати наданих послуг споживач може укласти з виконавцем договір про її реструктуризацію на строк до 60 місяців за умови обов’язкового внесення поточних платежів.

  Величина заборгованості на ___ ________200__р. становить ___ гривень за ______куб. метрів газу.

  Права та обов’язки сторін

  27. Споживач має право на:

  1) підключення до газорозподільної мережі в установленому порядку;

  2) отримання інформації щодо ціни на природний та скраплений газ, тарифів на транспортування і постачання природного газу, порядку оплати і переліку послуг з газопостачання, що надаються виконавцем, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до них, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску у мережі тощо;

  3) безперервне отримання газу, якісні показники та величина тиску якого відповідають вимогам нормативних документів;

  4) якісне та своєчасне періодичне технічне обслуговування і усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів за рахунок коштів виконавця у строки, встановлені нормативними і технічними документами:

  газових печей, проточних і ємнісних водонагрівачів, у тому числі опалювальних котлів та іншого устатковання з відводом продуктів згоряння газу в димові канали, а також газових приладів і пристроїв у комунальних квартирах — не рідше одного разу на рік;

  газових плит — не рідше одного разу на три роки;

  випробування внутрішньобудинкових систем газопостачання та ввідних газопроводів на щільність — не рідше одного разу на три роки;

  5) розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженим постановою НКРЕ від 29 травня 2003 р. № 476, та умов цього договору;

  6) отримання послуг з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу за власною заявою згідно з пунктом 15 цього договору;

  7) перевірку якісних показників газу та/або величини його тиску і якості надання послуг;

  8) зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зменшення величини його тиску;

  9) повне припинення газопостачання (з опломбуванням запірних пристроїв виконавцем) як в опалювальний, так і міжопалювальний період на підставі письмової заяви споживача, яка подається виконавцеві не пізніше ніж за 7 днів до такого припинення;

  10) часткове припинення газопостачання шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв (з опломбуванням запірних пристроїв виконавцем) як в опалювальний, так і міжопалювальний період на підставі письмової заяви споживача;

  11) перерахунок вартості фактично наданих послуг з газопостачання (у разі відсутності лічильника газу) не більш як за шестимісячний період у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї, осіб, зареєстрованих у його квартирі, приватному будинку, на підставі подання у місячний строк виконавцю письмової заяви з відповідними підтвердними документами.

  28. Споживач зобов’язаний:

  1) пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті, в тому числі ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями;

  2) дотримуватись під час користування газом вимог Правил безпеки, Правил газопостачання, інструкцій заводів-виготовлювачів з експлуатації газових приладів і пристроїв, а також умов цього договору;

  3) вносити своєчасно та в повному розмірі плату за надані послуги відповідно до умов цього договору;

  4) невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу виконавця про недоліки в роботі системи газопостачання за телефоном 04 або за номером, зазначеним у розрахунковій книжці/платіжному документі;

  5) у разі відсутності лічильника газу або у разі здійснення обліку газу лічильниками газу (будинковими або на групу будинків) письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк виконавця про всі зміни, що стосуються видів споживання природного газу;

  6) забезпечувати збереження та цілість лічильників газу і пломб на них та на газових приладах і пристроях, відключених від систем газопостачання;

  7) повідомити протягом трьох днів виконавця про недоліки в роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника, повірочного тавра, цілості пломб тощо);

  8) у разі проживання в приватному будинку утримувати димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо);

  9) не пізніше ніж за 7 днів до зміни власника (наймача) квартири, приватного будинку письмово повідомити виконавця про розірвання договору та розрахуватися за надані послуги, включаючи день, у який настала така зміна;

  10) не підключати нові (додаткові) газові прилади і пристрої, не змінювати місце їх розташування та не втручатися в роботу внутрішньобудинкових систем газопостачання без узгодження з виконавцем;

  11) забезпечити доступ представників виконавця до внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів після пред’явлення ними відповідного службового посвідчення для:

  локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

  відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів, перевірки показань лічильника газу, стану пломб на ньому та на газових приладах і пристроях, відключених від систем газопостачання;

  демонтажу або монтажу лічильника газу, пов’язаних з проведенням його періодичної та позачергової повірки;

  перевірки характеристики об’єкта надання послуг та видів споживання природного газу;

  установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти виконавця.

  29. Виконавець має право:

  1) припиняти постачання газу споживачеві у разі:

  несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати послуг з газопостачання з урахуванням вимог пункту 19 Правил газопостачання;

  самовільного використання газу споживачем;

  проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання;

  ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та виконання ремонтно-відбудовних робіт;

  перешкоджання у доступі до внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів у випадках, передбачених підпунктом 12 пункту 28 цього договору;

  порушення споживачем Правил безпеки, що створює загрозу виникнення аварійної ситуації;

  подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання;

  2) вимагати від споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженим постановою НКРЕ від 29 травня 2003 р. № 475;

  3) установлювати споживачу лічильники газу за власні кошти;

  4) пропонувати споживачу надання додаткових послуг, пов’язаних з постачанням природного газу;

  5) перевіряти стан лічильників газу, їх показання, а також цілість пломб на них та на газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання, характеристики об’єкта надання послуг та види споживання природного газу;

  6) доступу в приміщення споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку, проведення в них огляду та усунення недоліків у роботі системи газопостачання.

  30. Виконавець зобов’язаний:

  1) забезпечувати безперервне постачання газу, якісні показники та величина тиску якого відповідають вимогам нормативних документів;

  2) публікувати в засобах масової інформації та повідомляти письмово у місцях здійснення оплати послуг з газопостачання інформацію про зміну роздрібних цін на газ за п’ять днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються споживачеві за рахунок коштів виконавця;

  3) надавати інформацію щодо цін на природний та скраплений газ, тарифів на транспортування і постачання природного газу, порядку оплати і переліку послуг з газопостачання, що надаються виконавцем, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за таке підключення, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі тощо; на вимогу споживача надавати йому для ознайомлення структуру тарифу на послуги з газопостачання, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв;

  4) видавати споживачеві безоплатно бланки договору, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи встановленого зразка;

  5) припиняти (відновлювати) газопостачання як у міжопалювальний, так і в опалювальний період на підставі письмової заяви споживача та проводити перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу у випадках, передбачених підпунктами
  9—11 пункту 27 цього договору;

  6) за відсутності лічильника газу та надання споживачем відповідних підтвердних документів проводити з моменту настання змін перерахунок розміру плати за послуги з газопостачання у разі:

  тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї, осіб, зареєстрованих у його квартирі, приватному будинку, за умови своєчасного про це повідомлення;

  зміни кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та видів споживання природного газу за умови письмового повідомлення споживачем у місячний строк про такі зміни;

  7) розглядати в установленому порядку претензії та скарги споживача і за наявності відповідних підстав задовольняти їх;

  8) самостійно протягом місяця з моменту виявлення факту невідповідності фактичних якісних показників газу нормативним величинам або з моменту перерви у наданні послуг з газопостачання здійснити перерахунок розміру плати споживача за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів;

  9) припиняти (відновлювати) газопостачання для опалення у разі закінчення (настання) опалювального періоду. На підставі письмової заяви споживача (за відсутності газового лічильника) газопостачання в міжопалювальний період не припиняється;

  10) у разі перерахування споживачем коштів за спожитий природний газ на інші рахунки виконавця (крім рахунку, зазначеного у пункті 20) повернути їх споживачу за його заявою або з власної ініціативи у триденний строк з моменту надходження;

  11) проводити не рідше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показань лічильників газу;

  12) своєчасно надавати якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;

  13) безоплатно протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильника газу проводити таку повірку (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);

  14) проводити протягом одного місяця з дня демонтажу лічильника газу його позачергову повірку (на вимогу як споживача, так і виконавця);

  15) безоплатно на час проведення з ініціативи виконавця позачергової повірки лічильника газу встановлювати споживачу замість тимчасово знятого повірений та опломбований лічильник газу з обмінного фонду виконавця;

  16) проводити інструктаж споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки;

  17) під час періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки;

  18) своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

  19) у разі звернення споживача направити свого представника за місцем виклику в узгоджений із споживачем час у строки, визначені пунктом 10 цього договору;

  20) надавати за власний рахунок у строк, встановлений нормативними і технічними документами, послуги з технічного обслуговування дворових газопроводів, внутрішньобудинкових систем газопостачання:

  плит дво-, три-, чотириконфоркових __________,

   (кількість)

  газових водонагрівачів _____________  ________,

      (марка)      (кількість)

  інших пристроїв _____________  _________;

                                      (марка)                   (кількість)

  21) надавати послуги з періодичного технічного обслуговування відповідно до пункту 14 цього договору;

  22) дотримуватися вимог Правил безпеки та Правил газопостачання.

  Відповідальність сторін

  31. Виконавець несе відповідальність згідно із законодавством за:

  1) порушення вимог Правил газопостачання;

  2) постачання споживачеві газу, якісні показники та величина тиску якого не відповідають вимогам нормативних документів;

  3) відмову в припиненні газопостачання або відключенні окремих газових приладів і пристроїв та проведенні перерахунку розміру плати за фактично надані послуги у разі відсутності лічильника газу (на підставі заяви споживача);

  4) ненадання, несвоєчасне надання або надання споживачеві недостовірної інформації;

  5) неякісне виконання робіт з технічного обслуговування, періодичного технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;

  6) шкоду, заподіяну з вини виконавця власнику квартири, приватного будинку і майну споживача, а також його життю, здоров’ю та навколишньому середовищу;

  7) безпідставне припинення газопостачання.

  32. Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини споживача (відмова споживача у доступі до внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів представникам виконавця у випадках, передбачених Правилами газопостачання) або внаслідок дії обставин непереборної сили.

  33. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:

  1) несвоєчасне та/або не в повному розмірі внесення плати за надані послуги з газопостачання;

  2) шкоду, заподіяну з його вини власникові будинку або власникам інших квартир, їх майну, життю та здоров’ю і навколишньому середовищу;

  3) самовільне підключення до системи газопостачання;

  4) навмисне пошкодження лічильника газу, пломб на ньому, порушення цілості або пошкодження повірочного тавра, а також дії, що призводять до заниження показань лічильника;

  5) зривання пломб на газових приладах і пристроях, опломбованих виконавцем;

  6) використання газу (за відсутності лічильника) у разі неповідомлення у місячний строк виконавця про зміни видів споживання природного газу або надання недостовірної інформації;

  7) відмову представникам виконавця у доступі до квартири, приватного будинку і підсобних приміщень, де прокладено внутрішньобудинкові системи газопостачання та дворові газопроводи, для:

  контрольного зняття показань лічильника газу;

  демонтажу або монтажу лічильника газу, пов’язаних з проведенням його періодичної та позачергової повірки;

  виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів;

  8) порушення вимог Правил газопостачання.

  Порядок розв’язання спорів

  34. У разі порушення виконавцем умов договору споживач може подати претензію, складену в довільній формі. Представники виконавця повинні з’явитися за місцем виклику для складення відповідного акта та протягом п’яти днів вирішити питання про усунення порушень або надати споживачеві обґрунтовану відмову.

  35. У разі неприбуття представників виконавця протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови від складення відповідного акта претензія вважається обґрунтованою.

  36. Про факти порушення, допущені споживачем під час користування газом, представники виконавця в його присутності складають акт у двох примірниках, на підставі якого визначається розмір збитків, завданих споживачем. Один примірник акта залишається у споживача.

  37. У разі відмови споживача від підписання акт підписується представниками виконавця у кількості не менш як трьох осіб з відміткою про таку відмову. Крім представників виконавця акт повинен бути підписаний іншими двома незаінтересованими особами (іншими споживачами) за умови посвідчення їх особи.

  38. У разі виникнення у виконавця чи споживача (за його заявою) сумніву щодо придатності лічильника газу до застосування може бути проведена експертиза в установленому законодавством порядку.

  39. Спори та розбіжності сторін стосовно виконання умов цього договору розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

  Інші умови

  40. Для оформлення договору або внесення змін до нього споживач на вимогу виконавця повинен подати такі документи:

  документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, видане у зв’язку з втратою паспорта чи у зв’язку з прийняттям громадянства України; для іноземців — національний паспорт або документ, що його замінює);

  довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

  технічний паспорт на будівлю або домову книгу;

  документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користування ними.

  Дія обставин непереборної сили

  41. Виконавець і споживач не несуть відповідальності за невиконання умов договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами.

  Строк дії договору

  42. Цей договір укладається на ________ , набирає чинності з дня його                                                                                                                                       (строк)

  підписання і вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку однією із сторін не буде заявлено про намір його розірвання або перегляду.

  Договір за погодженням сторін може бути розірваний достроково.

  43. Цей договір складається у двох примірниках (по одному кожній із сторін), які мають однакову юридичну силу.

  44. З Правилами газопостачання, витягами з Правил безпеки та іншими нормативно-правовими актами з питань газопостачання в частині, що стосується відповідальності споживача, ознайомлений _______________.

                                                                                                     (підпис споживача)

  45. Інструктаж з безпечного користування газом у побуті
  пройшов ________________.

             (підпис споживача)

  Реквізити сторін

  Виконавець

   

  Споживач 

  _____________________________

  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

  Адреса _______________________

  Поточний рахунок із спеціальним режимом використання _________

  _____________________________

  Телефон _____________________

   

   

  _________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові)

  _________________________________

  (дані документа, що посвідчує особу споживача)

  Адреса ____________________________________________________________

  Телефон __________________________

  ______________________
              (підпис)

   

   

  МП

   

  ____________________
           (підпис)

   

   

  _________________________  [*] У разі встановлення нового лічильника, зміни його місця тощо оформляється відповідний додаток до цього договору.