• In English

 • ПАСПОРТ
  Державної програми забезпечення судів належними
  приміщеннями на 2006—2010 роки

  Розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2005 р. № 459 “Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на
  2006—2010 роки”.

  Замовником Програми є Державна судова адміністрація, відповідальними виконавцями — Державна судова адміністрація, Міністерство фінансів.

  Строк виконання Програми — 2006 - 2010 роки.

  Обсяги фінансування — 1 919 608 тис. гривень.

  Джерела фінансування — Державний бюджет України.   ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2006 р. № 918

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  забезпечення судів належними приміщеннями
  на 2006—2010 роки

  1. Загальна частина

  Суд є одна з найважливіших складових державної влади, а тому створення дієвої системи правосуддя, яка гарантуватиме захист прав та свобод людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня правосвідомості в українському суспільстві, є одним з пріоритетів держави. Саме на досягнення цієї мети спрямовано проведення судово-правової реформи.

  В останні роки зроблені значні кроки на шляху реалізації судово-правової реформи. Разом із цим, Одним із негативних факторів, що унеможливлюють успішне її завершення судово-правової реформи, є незадовільнеий стан забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо здійснення правосуддясудочинства. Це одна з найважливігостріших проблем судової влади, що потребує невідкладного розв’язання.

  Незважаючи на низку ряд рішень, прийнятих Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України для виправлення становища, що склалося, переважна більшість судів розміщується в приміщеннях, у яких через брак площі нема неможливості створити належні умови для здійснення відправлення правосуддя. Зокрема, У судах відсутні приміщення, зокрема немає достатньої кількості залів судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, судових розпорядників, кімнат для прокурорів і адвокатів, свідків, тобто відсутні передбачені процесуальним законодавством приміщення, без чого неможливо, що перешкоджає розгляду належним чином здійснювати судочинствосправ. Тому з об’єктивних причин у багатьох випадках розгляд справ відкладається, що призводить до тяганини та порушення прав і законних інтересів громадян.

  Мають місце Непоодинокі випадки, коли новоутвореніим в результаті (у зв’язку з проведенням судово-правової реформи) судами взагалі не забезпеченіне виділені службовіими приміщенняями, що, у свою чергу,  унеможливлює здійснення подальших заходів, пов’язаних із її проведеннямреформуванням.

  Складність завдань та специфіка функцій, покладених на суди, зумовлюють необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення проблемних питань, які впливають на проведення судово-правової реформи.

  2. Мета Програми

  Основною метою Програми є створення належних умов для ефективної діяльності судів, спрямованої на забезпечення справедливого, неупередженого і своєчасного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів громадян, юридичних осіб чи інтересів держави, зокрема забезпечення судів загальної юрисдикції приміщеннями, які б повністю відповідали вимогам щодо здійснення судочинства.

  3. Шляхи і способи розв’язання проблеми

  За Ррезультатиами проведенняого Державною судовою адміністрацією моніторингу приміщень 766 судів (усіх судів загальної юрисдикції, крім військових, організаційне забезпечення яких здійснює ДСА УкраїниДержавна судова адміністрація)) засвідчили, що на 1 січня 2005 р.оку лише 49 судів (6 відсотків) розташовано в приміщеннях, які повністю відповідають вимогам щодо здійснення судочинства. Решта приміщень судів потребують реконструкції чи реконструкції та добудови, а деякі перебувають у в аварійному такому стані, у зв’язку з чим  мають необхідно спорудити збудовані нові приміщення будівлі судів.

  При виборі шляхів розв’язання проблеми ізПри вирішенні питання щодо забезпеченням судів приміщеннями, які повністю відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, враховувалосья те, що, як свідчить практика, у переважній більшості випадків нове будівництвовартість спорудження нових будівель більша, значно дорожче, ніж реконструкція існуючих будівель. Тому, Виходячи з обмеженості фінансових можливостей ресурсів держави та економічної доцільності, заходи Програми передбачаєтьсяють максимальне використання існуючих приміщень будівель судів. для досягнення мети Програми.

  Зважаючи на те,що Майже чверть (209) (209) судів розташованоо у приміщеннях, які не відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, але однак мають достатню загальну площу, у зв’язку з чим прийнято за доцільно провестие їх реконструюватикцію.

  Близько половини (313) судів розміщуються в приміщеннях, які за площею менші від потреби, проте З урахуванням технічної можливості передбачається забезпечити близько половини (313) судів, розташованих у приміщеннях,  площа яких недостатня, їх приміщеннями, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, шляхом реконструкції наявних приміщень та добудови нових приміщень до будівель судів.

  Створити належні умови у старих приміщеннях для решти (195) судів неможливо через  відсутність достатньої площі та те, що технічний ресурс вичерпано. У зв’язку з цим забезпечення таких судів приміщеннями, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, необхідно здійснити шляхом нового будівництваспорудження нових будівель.

  Виконання ППрограмаи дозволяє дасть змогу розв’язати проблему забезпечення судів загальної юрисдикції приміщеннями, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, здійснювати контроль за обсягами використанням державних коштів, що виділяються на реалізаціюз цією метою, а також за ефективністю їх витрачання.

  Відповідно до статті 130 Конституції України та статті 87 Бюджетного кодексу України, фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Розмір видатків щороку уточнюється виходячи з реальних можливостей держави. Орієнтовний обсяг фінансування за роками і за призначенням наведено в додатку.

  ДСА, Мінфін.

  2006—2008 роки.

  З метою забезпечення судів приміщеннями, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, передбачається 2. Здійснити добудову з реконструкцією 313 приміщень судів.

  ДСА, Мінфін.

  2006—2010 роки.

  3. Побудувати нові будівлі для 195 судів.

  ДСА, Мінфін.

  2006—2010 роки.

  5. Очікувані результати

  Реалізація заходівздійснення таких заходів:

  реконструкція у 2006—2008 роках 209 існуючих приміщень судів загальною площею 261650,3 кв. метра;

   

   

  реконструкція та добудова у 2006—2010 роках 313 будівель судів, в результаті чого Ззагальна площа такої добудовинових приміщень становитиме 457561,3 кв. метра;

  спорудження побу 2006—2010 роках удувати 195 нових будівель судів загальною площею 379386,4 кв. метра.

  Очікувані результати

  Таким чином, 717 судів загальної юрисдикції (91 відсоток від загальної кількості судів, що діють функціонують в Україні) будуть забезпечені приміщеннями, які відповідатимуть вимогам щодо здійснення судочинства, що дасть можливість створити належні умови для їх функціонування і, загалом, діяльності 6893 суддів.

  Виконання Програми забезпечить захист прав і свобод людини й та громадянина, утвердження принципу верховенства права, розвиток України як правової держави.

  _____________________  Додаток
   до Програми

  ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ
  фінансування з державного бюджету реконструкції,
  добудови і спорудження будівель судів

  Найменування заходу 

  Кіль-кість судів

  Загальна

  площа

  приміщень,

  кв. метрів

  Обсяг фінансу-

  вання, тис. гривень

  У тому числі за роками

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  1. Реконструкція приміщень судів:

  209

  261 650,3

  198 436,4

  31 234

  59 002,4

  108 200

   

   

  Апеляційного суду України та апеляційних судів

  5

  30 050

  40 685

  5800

  17 885

  17 000

   

   

  місцевих

  185

  201 635,3

  131 091,9

  19 565

  31 526,9

  80 000

   

   

  місцевих господарських

  6

  13 583

  13 990,5

  2200

  5 790,5

  6000

   

   

  апеляційних адміністративних

  4

  4190

  2678

  678

  800

  1200

   

   

  місцевих адміністративних

  9

  12192

  9991

  2991

  3000

  4000

   

   

  2. Реконструкція та добудова приміщень судів:

  313

  457 561,3

  550 579

  29 810

  118 615

  136 675

  134 900

  130 579

  Апеляційного суду України та апеляційних судів

  11

  84 957,9

  118 204,9

  13 100

  25 204,9

  25 000

  29 900

  25 000

  місцевих

  297

  354 038,4

  398 154,5

  9385

  72 190,5

  106 000

  105 000

  105 579

  місцевих господарських

  3

  7155,2

  14 853,6

  1325

  7 853,6

  5675

   

   

  апеляційних господарських

  2

  11 409,8

  19 366

  6000

  13 366

   

   

   

  3. Спорудження нових будівель для судів:

  195

  379 386,4

  1 170 592,6

  26 570

  286 771,6

  238 500

  299 330

  319 421

  Апеляційного суду України та апеляційних судів

  10

  107 971,9

  349 906,5

  15 000

  139 985,5

  66 500

  68 000

  60 421

  місцевих

  151

  183 676,5

  549 637,6

  6570

  73 737,6

  90 000

  179 330

  200 000

  місцевих господарських

  10

  38 570

  119 119,5

   

  21 119,5

  21 000

  35 000

  42 000

  апеляційних господарських

  4

  22 165

  68 490

  5000

  12 490

  17 000

  17 000

  17 000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  апеляційних адміністративних

  3

  5609

  17 332

   

  8332

  9000

   

   

  місцевих адміністративних

  17

  21 394

  66 107

   

  31 107

  35 000

   

   

  Усього

  717

  1 098 598

  1 919 608

  87 614

  464 389

  483 375

  434 230

  450 000

   

  ____________

  Примітка. Фінансування будівництва та реконструкції здійснюється на
  підставі  затвердженої в установленому порядку проектно-
  кошторисної документації.

   

  __________________