• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 3 липня 2006 р. № 916

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку проведення моніторингу
  результатів діяльності Кабінету Міністрів України
  та Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
  обласних, Київської і Севастопольської міських
  державних адміністрацій
  1. Абзац третій пункту 5 після слова “Держкомстату” доповнити словом “щомісяця”.

  2. Пункт 6 виключити.

  3. Пункт 7 викласти у такій редакції:

  “7. Держкомстат щомісяця згідно з додатком 3 готує бюлетень соціально-економічного розвитку регіонів і подає Кабінетові Міністрів України та Мінекономіки до 3 числа наступного періоду”.

  4. Доповнити Порядок пунктом 71 такого змісту:

  “71. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації щомісяця до 25 числа наступного звітного періоду подають Мінекономіки інформацію про стан соціально-економічного розвитку відповідного регіону, існуючі проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання за встановленою Мінекономіки формою”.

   5. Додаток 3 до Порядку викласти в такій редакції:

  “Додаток 3
  до Порядку

  ПОКАЗНИКИ
  соціально-економічного розвитку регіонів

  Найменування показника

  Дані за звітний період

  Періодич-ність подання даних

  Строк

  Відповідальні за подання даних

  поперед-нього року

  поточного року

  Темп зростання (зменшення) обсягу валового регіонального продукту, відсотків

   

   

  кожного півріччя

   

  щороку

  листопад поточного року

  липень наступного року

  Держкомстат

   

   

  Реальний сектор

  Темп зростання (зменшення) обсягу промислової продукції (робіт, послуг), відсотків

   

   

  щомісяця

  на 15 день наступного періоду

  Держкомстат

  Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку звітного періоду, відсотків

   

   

  щоквар-талу

  на 45 день наступного періоду

  Мінпалив-енерго

  Рівень оплати спожитого природного газу наростаючим підсумком з початку звітного періоду, відсотків

   

   

  —“—

  —“—

  НАК “Нафтогаз України”

  Темп зростання (зменшення) обсягу валової продукції сільського господарства, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 9 день наступного періоду

  Держкомстат

  Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

  Темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій в основний капітал, відсотків

   

   

  щоквар-талу


  щороку

  на 42 день наступного періоду

  15 квітня

  —“—

  Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень

   

   

  щоквар-талу

  на 42 день наступного періоду

  —“—

  Приріст (скорочення) прямих іноземних інвестицій до початку року, млн. доларів США

   

   

  щоквар-талу

  на 42 день наступного періоду

  Держкомстат

  Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій у житлове будівництво, відсотків

   

   

  —“—

   

  щороку

  —“—

   

  15 квітня

  —“—

  Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків

   

   

  щоквар-талу

  на 42 день наступного періоду

  —“—

  Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. насе-лення, кв. метрів загальної площі

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 45 день наступного періоду

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  Темп зростання (зменшення) обсягу імпорту товарів, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 45 день наступного періоду

  Держкомстат

  Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн. доларів США

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Фінансовий сектор

  Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків

   

   

  —“—

  на 29 день наступного періоду

  Мінфін, Державне казначейство

  Темп зростання (зменшення) боргу за податковими зобов’язаннями (без пені) перед зведеним бюджетом, відсотків

   

   

  —“—

  на 27 день наступного періоду

  Державна податкова адміністрація

  Питома вага податкового боргу регіону в загальному обсязі податкового боргу, відсотків

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Темп зростання (зменшення) прибутків прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків

   

   

  —“—

  на 45 день наступного періоду

  Держкомстат

  Темп зростання (зменшення) збитків збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 45 день наступного періоду

  Держкомстат

  Питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств, відсотків

   

   

  щоквар-талу

  на 75 день наступного періоду

  —“—

  Соціальний сектор

  Приріст (скорочення) населення, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 44 день наступного періоду

  —“—

  Інтенсивність міжрегіонального міграційного приросту (скорочення) на 1000 населення, проміле

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Кількість нових робочих місць, відсотків

   

   

  щоквар-талу

  на 30 день наступного періоду

  Мінпраці

  Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень

   

   

  щомісяця

  —“—

  Держкомстат

  Темп зростання (зниження) рівня реальної заробітної плати, відсотків

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

  Співвідношення середньої заробітної плати та фактичної величини прожиткового мінімуму для працездатної особи

   

   

  щоквар-талу

  на 30 день наступного періоду

  Мінпраці

  Частка працівників, яким нараховано заробітну плату менше та на рівні законодавчо встановленого мінімального розміру, в загальній кількості тих, що повністю відпрацювали місяць, відсотків

   

   

  —“—

  на 45 день наступного періоду

  Держкомстат Мінпраці

   

  Частка працівників, яким нараховано заробітну плату менше від прожиткового мінімуму для працездатної особи, відсотків

   

   

  —“—

  —“—

  Держкомстат

  Темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 30 день наступного періоду

  —“—

  Темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, відсотків

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1000 народ-жених, проміле

   

   

  щомісяця

  на 44 день наступного періоду

  Держкомстат

  Споживчий ринок

  Темп зростання (зменшення) обсягу товарообороту роздрібної торгівлі 
  (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб), відсотків

   

   

  —“—

  на 15 день наступного періоду

  —“—

  Абсолютний приріст обсягу товарообороту роздрібної торгівлі на одну особу, гривень

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу, гривень

   

   

  —“—

  на 24 день наступного періоду

  —“—

  Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, відсотків

   

   

  —“—

  на

  30—

  31 день наступного періоду

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Злочинність

  Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення, одиниць

   

   

  щомісяця

  на

  16—

  18 день наступного періоду

  МВС

  Розвиток малого бізнесу

  Кількість малих підприємств, одиниць

   

   

  щороку

  20 червня

  Держкомстат

  Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, відсотків

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Кількість малих підприємств у розрахунку на
  10 тис. наявного населення, одиниць

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, одиниць

   

   

  —“—

  —“—

  Держпід-приємництво

  Темп зростання (зменшення) кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, відсотків

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 тис. наявного населення, одиниць

   

   

  щороку

  20 червня

  Держпід-приємництво

  Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та надавали послуги, відсотків

   

   

  —“—

  —“—

  Держкомстат

  Рівень зайнятості на малих підприємствах, відсотків населення у працездатному віці

   

   

  —“—

  —“—

  —“—

  Частка податкових надходжень
  від суб’єктів малого підприєм-ництва – платників єдиного податку (фізичних та юридичних осіб) і фіксованого сільськогоспо-дарського податку в загальному обсязі податкових надходжень

   

   

  —“—

  —“—

  Державна податкова адміністрація

   

   

   

   

   

   

  Питома вага прибуткових малих підприємств у загальній кількості малих підприємств, відсотків

   

   

  щороку

  20 червня

  Держкомстат

   

  Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, гривень

   

   

  —“—

  —“—

  —“—”.

   

  6. Додаток 4 до Порядку виключити.

  _____________________