• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 3 липня 2006 р. № 911

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Тимчасового регламенту
  Кабінету Міністрів України

  1. Розділ II доповнити двома підрозділами такого змісту:

  “Діловодство у Секретаріаті, постійних і
  тимчасових робочих органах Кабінету Міністрів“

  17. Порядок роботи з документами в Секретаріаті, постійних і тимчасових робочих органах Кабінету Міністрів, в тому числі тими, які містять конфіденційну  інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією з діловодства в Секретаріаті Кабінету Міністрів України (далі — Інструкція з діловодства).

  18. Інструкція з діловодства встановлює єдині правила документування управлінської діяльності Кабінету Міністрів, Секретаріату, постійних і тимчасових робочих органів Кабінету Міністрів та визначає порядок роботи із службовими документами від моменту їх надходження або створення до передачі в Урядовий архів або знищення.

  19. Інструкція з діловодства затверджується наказом Міністра Кабінету Міністрів.

  Порядок віднесення інформації до конфіденційної у Секретаріаті Кабінету Міністрів

  20. Інформація, що є власністю держави та створюється або перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні Секретаріату  Кабінету Міністрів, може бути віднесена до конфіденційної (далі — конфіденційна інформація) у разі, коли вона відповідає таким критеріям:

  1) створюється за кошти державного бюджету;

  2) використовується з метою забезпечення національних інтересів держави;

  3) не належить до державної таємниці;

  4) її розголошення може призвести до:

  порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;

  негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технічній, екологічній, інформаційній сфері та у сфері державної безпеки і безпеки державного кордону;

  створення перешкод у роботі державних органів.

  21. На основі критеріїв, зазначених у пункті 20 цього розділу, Міністр Кабінету Міністрів за пропозиціями керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів затверджує перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, Секретаріату Кабінету Міністрів (далі — перелік відомостей).

  22. Віднесення інформації до конфіденційної, яка міститься в документах, що створюються або перебувають у володінні, користуванні чи розпорядженні Секретаріату  Кабінету Міністрів, здійснюється  Міністром Кабінету Міністрів.

  23. На документах, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, у правому верхньому кутку першої сторінки, а у друкованих виданнях Секретаріату Кабінету Міністрів на титульній сторінці проставляється гриф “Для службового користування” і номер примірника.

  24. У разі коли інформація, що міститься у документах, які мають гриф “Для службового користування”, не відповідає переліку відомостей, Міністр Кабінету Міністрів України знімає з таких документів гриф обмеження доступу в установленому порядку.

  25. Робота з документами з грифом “Для службового користування”, надісланими до Кабінету Міністрів органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, проводиться Секретаріатом Кабінету Міністрів відповідно до вимог Інструкції з діловодства та цього Регламенту”.

  2. У пункті 16 розділу III:

  абзац перший після слів “що становить державну таємницю України” доповнити словами “або містить конфіденційну інформацію”;

  абзац другий доповнити словами “або документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”;

  доповнити пункт абзацами третім і четвертим такого змісту:

  “Віднесення актів Кабінету Міністрів до документів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, здійснюється за пропозицією органів виконавчої влади, які вносять проект відповідного акта.

  Рішення щодо зняття грифу обмеження доступу з актів Кабінету Міністрів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, приймає Прем’єр-міністр за поданням органів виконавчої влади”.

  3. У пункті 22 розділу IV:

  абзац перший після слів “становить державну таємницю України” доповнити словами “або інформація про нього є конфіденційною і належить державі”;

  абзац другий доповнити словами “або документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”.

  4. У розділі VI:

  пункт 3 доповнити словами “крім тих, що мають гриф “Таємно” або “Для службового користування”;

  абзац перший пункту 16 доповнити реченням  такого змісту: “У разі коли проект постанови Кабінету Міністрів містить інформацію, що становить державну таємницю, або конфіденційну інформацію, що є власністю держави, головний розробник проставляє на проекті, супровідному листі та інших документах, що додаються до нього, відповідний гриф обмеження доступу”.

  __________________