• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

   3 липня 2006 р. № 897

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Реєстр сільськогосподарських
  дорадників і експертів-дорадників

  1. Це Положення визначає порядок створення та ведення Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників, що надають дорадчі послуги (далі — Реєстр).

  2. Реєстр створюється з метою забезпечення:

  ведення єдиного обліку сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників, що надають дорадчі послуги (далі — дорадники і експерти-дорадники);

  відкритості інформації про дорадників і експертів-дорадників;

  створення сприятливих умов для інформатизації аграрної сфери.

  3. Реєстр створюється і ведеться Мінагрополітики або за його рішенням всеукраїнською громадською професійною організацією, що об’єднує суб’єктів дорадчої діяльності і має статус саморегулівної організації (далі — саморегулівна  організація).

  Реєстр ведеться у формі журналу з пронумерованими сторінками, прошнурованого та скріпленою гербовою печаткою, і розміщується на веб-сайті Мінагрополітики або саморегулівної організації.

  Реєстр підписується особою, відповідальною за ведення Реєстру.

  4. До Реєстру вносяться такі відомості про дорадника і експерта-дорадника:

  прізвище, ім’я та по батькові;

  ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів;

  місце роботи, посада, домашня адреса, телефакс, електронна адреса;

  спеціальність згідно з дипломом про закінчення вищого навчального закладу, номер і дата його видачі;

  вчений ступінь/вчене звання, номер і дата видачі диплома/атестата;

  номер і дата видачі кваліфікаційного свідоцтва;

  перелік дорадчих послуг згідно з кваліфікаційним свідоцтвом;

  дата проходження останнього підвищення кваліфікації.    

  5. Дорадник і експерт-дорадник подає Мінагрополітики або саморегулівній організації заяву про його внесення до Реєстру (далі — заява).

   

  До заяви додаються:

  реєстраційна картка за формою згідно з додатком;

  нотаріально засвідчена копія кваліфікаційного свідоцтва;

  копія ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів;

  перелік дорадчих послуг і адміністративно-територіальних районів, у яких надаватимуться такі послуги.

  6. Заява розглядається протягом п’яти робочих днів Мінагрополітики або саморегулівною організацією.

   За результатами розгляду заяви Мінагрополітики або саморегулівна організація приймає рішення про внесення дорадника і експерта-дорадника до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру.

  7. Підставою для відмови у внесенні до Реєстру може бути:

  невідповідність поданих документів вимогам законодавства та цього Положення;

  наявність у поданих документах недостовірної інформації.

  Рішення про відмову у внесенні до Реєстру надсилається заявнику у письмовій формі (з обґрунтуванням причини) протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.

  8. У разі внесення змін до документів, що додаються до заяви, дорадник і експерт-дорадник подає Мінагрополітики або саморегулівній організації відповідну інформацію у письмовій формі, про що робиться відмітка у Реєстрі.

  9. Про припинення діяльності з надання дорадчих послуг дорадник і експерт-дорадник повідомляє протягом 10 робочих днів Мінагрополітики або саморегулівну організацію.

  10. Мінагрополітики або саморегулівна організація приймає рішення про виключення дорадника і експерта-дорадника з Реєстру у разі анулювання кваліфікаційного свідоцтва  і повідомляє його у письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

  11. Спори, пов’язані з веденням Реєстру, розв’язуються у судовому порядку.

   

  _________________  Додаток
  до Положення

  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
  сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника

  ___ __________ 200_ р. №

   

  1.       Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________

  2. Ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів ________________________________________

  3. Юридична/фактична адреса місця роботи ______________________

  _________________________________________________________________

  4. Номер і дата видачі кваліфікаційного свідоцтва __________________

  _________________________________________________________________

  5. Спеціальність згідно з дипломом про закінчення вищого навчального закладу, номер і дата його видачі ____________________________________

  _________________________________________________________________

  6. Вчений ступінь/вчене звання, номер і дата видачі диплома/атестата _________________________________________________________________

  7. Перелік дорадчих послуг _____________________________________
  _________________________________________________________________

  8. Домашня адреса, телефакс, електронна адреса ___________________ _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  9. Інші відомості (знання іноземної мови, дата проходження останнього підвищення кваліфікації, інформація про післядипломну освіту) ___________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

  _____________                                        ________________________
       (підпис)                                                                             (ініціали та прізвище особи,
                                                                                              що склала реєстраційну картку)

   

  ___________________