• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від  3 липня 2006 р. № 892

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Статуту
  Національного аграрного університету

   

  1. У розділі I:

  абзац другий пункту 1 доповнити словами “і провадить освітню, наукову, дослідницьку та інноваційну діяльність”;

  у пункті 2:

  слова “на правах юридичної особи”, “а також навчально-виробничий комбінат (м. Київ)” виключити;

  доповнити пункт словами “Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет”, агропромисловий коледж (с. Маленьке), Прибережненський коледж, технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства (смт Совєтський), Бахчисарайський будівельний технікум, державний племінний птахівничий завод імені Фрунзе, навчально-дослідне господарство “Комунар”, навчально-дослідна станція гірського садівництва і Ялтинський навчально-науковий центр субтропічних рослин та ландшафтної архітектури (Автономна Республіка Крим), Українська лабораторія якості і безпеки продукції агропромислового комплексу, навчально-науково-технологічний центр “Агроінжиніринг”, студентський санаторій-профілакторій Національного аграрного університету та Інститут післядипломної освіти (м. Київ), Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології (с. Чабани, Київська область), Бобровицький аграрно-економічний технікум (Чернігівська область), спортивно-оздоровчий табір “Академічний” (м. Іллічівськ, Одеська область)”;

  у пункті 3 слова “Закону України “Про освіту” замінити словами “Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту,”;

  пункт 4 викласти в такій редакції:

  “4. Основними завданнями Університету є:

  1) освітня і культурно-виховна діяльність:

  підготовка висококваліфікованих спеціалістів для агропромислової та природоохоронної сфери;

  забезпечення подальшого удосконалення системи вищої агарної та екологічної освіти і науки в Україні відповідно до положень Болонської декларації та міжнародних стандартів сталого розвитку агросфери, біоресурсів і сільських територій;

  підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців для сільського, лісового, рибного господарства, ветеринарної медицини і природоохоронної галузі;

  підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ;

  формування у студентів високої культури та національної громадянської свідомості;

  створення належних умов для навчання, праці, охорони здоров’я, відпочинку та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів і працівників Університету;

  2) наукова, дослідницька і видавнича діяльність:

  організація і проведення науково-дослідних розробок;

  організація і проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних;

  розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проведення експертизи якості насіннєвого та посадкового матеріалу, сільськогосподарської сировини та продовольства, проведення їх експертизи і стандартизації відповідно до міжнародних вимог, підготовка фахівців з експертизи і стандартизації;

  випуск наукових праць викладачів і вчених Університету, матеріалів конференцій, симпозіумів, нарад, тематичних збірників, наукових звітів та інших видань з питань розвитку аграрної сфери, економіки, охорони довкілля, соціального розвитку села;

  3) інноваційна діяльність:

  розроблення і впровадження з додержанням принципів захисту інтелектуальної власності сучасних технологій і біотехнологій, систем якості і стандартів екологічної безпеки, збереження біорізноманіття, енергозбереження, альтернативного енергозабезпечення в сільському, лісовому, садово-парковому і рибному господарстві та у сфері зберігання, транспортування і переробки сільськогосподарської, харчової і біотехнологічної продукції;

  розроблення, випробування, стандартизація і впровадження новітнього обладнання, техніки та агротехнологій, одержання біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції, сировини і продовольства у виробничих секторах агро-, лісо-, водогосподарських і природних комплексів;

  впровадження міжнародних стандартів та дотримання біоетики у діагностиці, профілактиці, лікуванні і забезпеченні здоров’я тварин та рослин;

  визначення якості, безпеки і відповідності міжнародним вимогам щодо стандартизації, сертифікації та ліцензування агровиробничих, продовольчих і біоресурсів агропромислового і природоохоронного комплексів;

  моніторинг, прогнозування і моделювання сталого розвитку наземних і водних екосистем із застосуванням сучасних технологій раціонального природокористування і відновлення сільських територій;

  інформаційно-консультаційне задоволення потреб сільськогосподар-ських товаровиробників та населення у процесі впровадження сучасних механізмів, систем управління у сфері розвитку соціально-економічних, земельних, правових відносин і формування державної політики в агропромисловій і природоохоронній галузях;

  у пункті 6:

  у підпункті 1 слово “науково-дослідної” замінити словами “навчально-наукової, науково-дослідницької”;

  у підпункті 4 слова “яке належить йому на праві повного господарського відання” виключити;

  у пункті 7:

  доповнити підпункт 13 після слова “створювати” словами “вимірювальні лабораторії та підрозділи із сертифікації”;

  у підпункті 17 слова “за рахунок позабюджетних коштів” замінити словами “за рахунок коштів спеціального фонду”;

  доповнити підпункт 22 після слова “асоціацій” словами “концернів, консорціумів, технопарків”.

  2. У розділі II:

  у пункті 9:

  абзац шостий підпункту 1 викласти в такій редакції:

  “При факультетах утворюються вчені ради, які займаються організацією навчально-виховного процесу та вирішують інші питання, пов’язані з діяльністю факультету”;

  підпункти 5 і 9 викласти в такій редакції:

  “5) відокремлені структурні підрозділи (філії, навчально-наукові, навчальні та науково-дослідні інститути, науково-виробничі лабораторії, коледжі, технікуми, навчально-дослідні господарства, дослідні станції
  тощо) — створюються без права юридичної особи, наділяються часткою майна Університету, мають власну назву, печатки, рахунки в установах банку.

  Керівники відокремлених структурних підрозділів приймаються на роботу і звільняються з роботи на умовах контракту згідно з наказом ректора за поданням вченої ради Університету”;

  “9) інші підрозділи (відділи, навчально-методичні, навчально-наукові, науково-виробничі, вимірювальні лабораторії, станції, ботанічний сад, бібліотека, спортивно-оздоровчий табір, санаторій-профілакторій, студентське конструкторське бюро тощо) — створюються в установленому порядку для виконання статутних завдань Університету і діють на підставі відповідних положень, затверджених ректором Університету”;

  доповнити пункт підпунктом 10:

  “10) санаторій-профілакторій як санаторно-курортний заклад — здійснює лікувальну та оздоровчу роботу серед студентів, аспірантів, докторантів та працівників Університету і членів їх сімей і діє на підставі положення про нього, акредитаційного сертифіката і ліцензії, виданої МОЗ на право провадження медичної практики”.

  3. У розділі IV:

  у пункті 24:

  у першому реченні слова і цифру “(терміном до 5 років)” замінити словами і цифрою “(терміном до 7 років)”;

  друге речення викласти в такій редакції: “Директори філій, навчально-наукових, науково-дослідних інститутів і навчально-наукових центрів та проректори приймаються на роботу і звільняються з роботи на умовах контракту згідно з наказом ректора за поданням вченої ради Університету”;

  у пункті 30:

  в абзаці першому слова і цифри “не менш як 20-річний стаж бездоганної роботи” замінити словами і цифрами “стаж на посаді професора 20 років (для чоловіків) і 15 років (для жінок)”;

  в абзаці другому слова і цифри “понад 25 років” замінити словами і цифрами “30 років (для чоловіків) і 25 років (для жінок)”;

  в абзаці третьому слова “за рахунок позабюджетних коштів” замінити словами “за рахунок коштів спеціального фонду”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Фахівцю, запрошеному на роботу в Університет з органів державної влади, виробничої чи наукової сфери, який досяг значних успіхів у науково-педагогічній діяльності, може бути присвоєно вченою радою Університету звання почесного професора Національного аграрного університету у порядку, визначеному відповідним положенням. Працівнику, удостоєному почесного звання Університету, встановлюється надбавка до посадового окладу, яка виплачується за рахунок коштів спеціального фонду”;

  доповнити пункт 32 абзацом такого змісту:

  “Для розгляду трудових спорів в Університеті утворюється спеціальна комісія, склад якої затверджується конференцією трудового колективу. Комісія подає ректору пропозиції для прийняття рішення у кожному конкретному випадку”.

  4. У розділі VI:

  слова “Державним департаментом рибного господарства, Державним департаментом ветеринарної медицини” виключити;

  пункт 51 викласти в такій редакції:

  “51. Фінансування наукових досліджень Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

  Університет є замовником науково-дослідницьких робіт, які виконуються за рахунок бюджетних коштів, і власником одержуваної науково-технічної продукції”.

  5. Назву розділу VII викласти в такій редакції:

  VII. Інноваційна діяльність Університету”.

   

   

  6. У розділі IX:

  назву розділу викласти в такій редакції:

  IX. Навчально-наукові та навчально-виробничі підрозділи Університету”;

  у пункті 57:

  абзац перший після слова “завданням” доповнити словами “навчально-наукових та”;

  абзац сьомий викласти в такій редакції:

  “У навчально-наукових та навчально-виробничих підрозділах можуть створюватися кафедри, а також навчально-виробничі, навчально-науково-виробничі та науково-виробничі лабораторії, цехи, майстерні тощо”;

  абзац восьмий виключити;

  пункт 58 після слів “працювати в” доповнити словами “навчально-наукових та”.

  7. У розділі Х:

  у пункті 60:

  підпункт 5 викласти в такій редакції:

  “5) затверджує рішення вченої ради Університету, структуру Університету (за погодженням з Мінфіном), штатний розпис, положення про структурні підрозділи, в тому числі відокремлені, забезпечує додержання вимог з охорони праці, законності та порядку в Університеті”;

  останній абзац пункту викласти в такій редакції:

  “Ректор за поданням вченої ради Університету на контрактних засадах призначає на посаду та звільняє з посади проректорів, директорів філій, навчально-наукових інститутів, навчальних і науково-дослідних інститутів, керівників інших структурних підрозділів Університету, в тому числі відокремлених, визначає умови контракту”;

  в абзаці третьому пункту 61 слова “Дорадчими органами” замінити словами “Колегіальними органами”, а слово “навчально-методичні” — словом “вчені”;

  пункт 67 викласти в такій редакції:

  “67. У науково-дослідних інститутах Національної академії наук, Української академії аграрних наук та інших установах за спільним наказом ректора Університету і директора відповідного науково-дослідного інституту (керівника установи) можуть створюватися кафедри, навчально-виробничі та навчально-науково-виробничі лабораторії (цехи, майстерні тощо) Університету. Керівники зазначених підрозділів діють у межах наданих їм повноважень згідно з положенням про відповідний підрозділ Університету. Директор інституту (керівник установи), на базі якого створено підрозділ Університету, несе відповідальність за організацію його діяльності в межах, визначених в укладеному з Університетом договорі”;

   

   

   

  8. У розділі XI:

  абзац перший пункту 69 викласти в такій редакції:

  “69. Відокремлені структурні підрозділи Університету фінансуються за окремим кошторисом”;

  у пунктах 70 і 71 слово “навчально-виробничих” замінити словами “навчально-наукових та навчально-виробничих”;

  пункт 75 викласти в такій редакції:

  “75. Згідно з постановою Верховної Ради України від 29 липня 1994 р. № 158 “Про Національний аграрний університет” в Університеті може бути створено фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури за рахунок частини доходу його відокремлених структурних підрозділів”.

  9. Пункт 78 розділу XII викласти в такій редакції:

  “78. Майно, закріплене за Університетом, належить йому на праві оперативного управління. Університет користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до законодавства і цього Статуту”.