• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 червня 2006 р. № 876

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку використання коштів
  державного бюджету, що спрямовуються для фінансової
  підтримки виробництва продукції тваринництва


  1. Пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “за приріст поголів’я корів молочного напряму продуктивності;

  за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності;

  за поголів’я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада;

  за наявні бджолосім’ї;

  за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року;

  за проведення ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин”.

  У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом одинадцятим.

  2. Доповнити Порядок розділами такого змісту:

  “Фінансова підтримка, що надається
  сільськогосподарським товаровиробникам за приріст
  поголів’я корів молочного напряму продуктивності

  16. Фінансова підтримка за приріст поголів’я корів молочного напряму продуктивності надається сільськогосподарським товаровиробникам, які на 1 січня поточного року утримували: юридичні особи не менше 30 голів та фізичні особи не менше 15 голів — за збільшення чисельності поголів’я корів молочного напряму продуктивності в основному стаді за умови ідентифікації всього маточного поголів’я великої рогатої худоби.

  17. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку, для фінансової підтримки за приріст поголів’я корів молочного напряму продуктивності у розрізі регіонів пропорційно до наявного у сільськогосподарських товаровиробників поголів’я корів на 1 січня поточного року.

  18. Фінансова підтримка надається у розмірі 1000 гривень за кожну корову молочного напряму продуктивності, на яку збільшено основне стадо порівняно з попереднім звітним періодом, за умови збільшення порівняно з наявним на 1 січня поточного року та/або максимальною кількістю поголів’я за попередні звітні періоди.

  19. Для отримання фінансової підтримки сільськогосподарські товаровиробники подають до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним періодом поточного року, управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій:

  витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію в установленому порядку наявного поголів’я корів;

  юридичні особи — копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявного поголів’я корів молочного напряму продуктивності на перше число звітного періоду, засвідчену органами державної статистики, та копію довідки з ЄДРПОУ;

  фізичні особи — довідку про наявність поголів’я корів молочного напряму продуктивності на перше число звітного періоду, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою, а також пред’являють паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера і довідку про відкриття рахунка в установі банку.

  Сільськогосподарські товаровиробники — суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з вирощування корів молочного напряму продуктивності не за місцем їх реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження діяльності.

  Документи приймаються до 10 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження з урахуванням даних за минулі місяці поточного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі.

  Для надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів молочного напряму продуктивності, наявних на 1 січня наступного року порівняно з 1 грудня поточного року, документи приймаються на умовах, визначених цим Порядком, до 10 січня наступного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі.

  Для здійснення контролю за достовірністю даних щодо наявності поголів’я корів молочного напряму продуктивності у сільськогосподарських товаровиробників управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких входять представники відповідного управління, відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби та сільськогосподарських товаровиробників.

  20. Управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів, що зазначені у пункті 19 цього Порядку, протягом двох робочих днів нараховують сільськогосподарським товаровиробникам відповідні суми коштів та спрямовують їх на рахунки, відкриті сільськогосподарськими товаровиробниками в установах банків, після чого складають відомість за формою згідно з додатком 8 у двох примірниках, один з яких надсилається територіальним органам Державного казначейства, другий — Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим і головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації надсилає Мінагрополітики інформацію про нарахування сум фінансової підтримки за формою згідно з додатком 9.

  Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані отриманих зведених відомостей, готують інформацію про нарахування сум фінансової підтримки за формою згідно з додатком 9 і подають її Мінагрополітики.

  Мінагрополітики на підставі зазначеної інформації вносить у разі потреби зміни до розподілу коштів, здійсненого згідно з пунктом 17 цього Порядку.

  Фінансова підтримка, що надається
  сільськогосподарським товаровиробникам за
  поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

  21. Фінансова підтримка за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності надається сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам, які утримують корів м’ясних порід і типів та провадять господарську діяльність за відповідним напрямом.

  До м’ясного напряму продуктивності належать корови таких порід і типів, як українська м’ясна, волинська м’ясна, поліська м’ясна, сіра українська, симентальська м’ясна, абердин-ангуська, лімузинська, герефордська, санта-гертрудська, кіанська, світла аквітанська, шаролезька, п’ємонтезька, південний і знам’янський типи та помісі між ними, а також помісі між молочними, комбінованими та м’ясними породами з яскраво вираженими ознаками і формами м’ясних порід.

  22. Фінансова підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам за кожну корову м’ясного напряму продуктивності, наявну на 1 січня і збережену на 1 травня поточного року.

  У разі коли у сільськогосподарського товаровиробника на 1 травня поточного року поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності з об’єктивних причин (падіж внаслідок стихійного лиха, епідемій, отелення та нещасних випадків) виявилося меншим, ніж на 1 січня, фінансова підтримка надається за поголів’я корів, наявне на 1 травня поточного року.

  23. Для отримання фінансової підтримки сільськогосподарські товаровиробники подають до 5 травня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій:

  копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявності корів м’ясного напряму продуктивності на 1 січня і 1 травня поточного року, засвідчену органами державної статистики;

  витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію в установленому порядку всього поголів’я бугаїв, корів, молодняку всіх статево-вікових груп;

  копію ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

  племінні заводи і племінні репродуктори також витяг з Державного племінного реєстру, кількісні та якісні показники продуктивності стада і виробничо-господарської діяльності у тваринництві на 1 січня і 1 квітня поточного року за формою, встановленою Положенням про Державний племінний реєстр, що затверджене Мінагрополітики.

  24. З метою здійснення контролю за відповідністю даних щодо наявності у сільськогосподарських товаровиробників поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності  управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії, до складу яких входять представники органів Держветмедицини, державної контрольно-ревізійної служби та сільськогосподарських товаровиробників.

  Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій на підставі отриманих документів складають відомість на поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності в сільськогосподарських товаровиробників за формою згідно з додатком 10 у трьох примірниках та подають їх до 10 травня поточного року Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, які протягом п’яти робочих днів узагальнюють дані зазначених відомостей, готують зведену відомість за формою згідно з додатком 11 у розрізі сільськогосподарських товаровиробників і подають її до 15 травня поточного року Мінагрополітики.

  Мінагрополітики до 20 травня поточного року на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном визначає і затверджує розміри фінансової підтримки за кожну корову м’ясного напряму продуктивності (племінним заводам — до 1200 гривень, племінним репродукторам — до 610 гривень і товарним господарствам — до 400 гривень), а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку, у розрізі кожного сільськогосподарського товаровиробника.

  Нарахування сум фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, здійснюють управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій за встановленими розмірами.

  25. Сільськогосподарські товаровиробники подають до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій інформацію про нараховані та отримані суми фінансової підтримки за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності.

  Фінансова підтримка, що надається
  сільськогосподарським товаровиробникам за поголів’я
  телиць, закуплених в особистих селянських
  господарствах для поповнення основного стада


  26. Фінансова підтримка за поголів’я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада, надається сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам, які придбали в особистих селянських господарствах для введення в основне стадо телиць, отриманих від маточного поголів’я ідентифікованих неплемінних продуктивних тварин в особистих селянських господарствах шляхом застосування штучного осіменіння спермою бугаїв-плідників або шляхом природного парування з бугаями, допущеними до використання згідно з Каталогом бугаїв молочних, молочно-м’ясних і м’ясних порід, та ідентифікованих і включених до Реєстру тварин, у розмірі 3,3 гривні за один кілограм живої маси.

  У разі невведення телиці в основне стадо або передчасного вибуття з нього сільськогосподарський товаровиробник повертає до державного бюджету суму отриманої фінансової підтримки.

  27. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном проводить розподіл коштів у межах обсягів, затверджених згідно з пунктом 2 цього Порядку, в розрізі регіонів пропорційно наявному на 1 січня поточного року поголів’ю корів в особистих селянських господарствах і доводить його показники до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

  Розподіл коштів у разі потреби може змінюватися, а інформація про це доводиться до відома в такому ж порядку.

  28. Для отримання фінансової підтримки сільськогосподарські товаровиробники — юридичні особи подають першого числа місяця, що настає за звітним періодом, управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій відомості про закупівлю телиць в особистих селянських господарствах за формою згідно з додатком 12 разом з нотаріально засвідченими копіями таких документів:

  довідка про походження телиці, видана продавцю ліцензованим районним, міжрайонним або обласним підприємством з племінної справи (селекційним центром) за формою згідно з додатком 13;

  акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами (форма № 95б);

  витяг з Реєстру тварин;

  платіжний документ про розрахунок за закуплені телиці.

  Для здійснення контролю за достовірністю даних щодо закупівлі сільськогосподарськими товаровиробниками поголів’я телиць в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких входять представники відповідного управління, відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби та сільськогосподарських товаровиробників.

  29. Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій узагальнюють зазначені відомості, готують зведену відомість про нарахування сум фінансової підтримки за формою згідно з додатком 14. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають зазначену відомість у дводенний строк Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики.

  Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох наступних робочих днів дані отриманих зведених відомостей і подають інформацію про нарахування сум фінансової підтримки за формою згідно з додатком 15 Мінагрополітики.

  Мінагрополітики на підставі зазначеної інформації здійснює розподіл коштів у межах обсягів, визначених згідно з пунктом 27 цього Порядку, у розрізі регіонів.

  Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім’ї

  30. Фінансова підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам за кожну бджолосім’ю, наявну на 1 січня та збережену на 1 травня поточного року, за умови утримання не менш як
  10 бджолосімей.

  Якщо у сільськогосподарських товаровиробників на 1 травня поточного року кількість бджолосімей виявилася меншою, ніж на 1 січня, але їх кількість становить не менш як 10, фінансова підтримка надається на кількість бджолосімей, наявних на 1 травня поточного року.

  31. Для отримання фінансової підтримки сільськогосподарські товаровиробники подають до 5 травня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій:

  юридичні особи — копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявності бджолосімей на 1 січня і 1 травня поточного року, засвідчену органами державної статистики;

  фізичні особи — заяву та довідку про наявність бджолосімей на 1 січня і 1 травня поточного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою.

  Сільськогосподарські товаровиробники — суб’єкти підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність з утримання бджолосімей не за місцем реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження діяльності.

  32. Управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів складають відомість на бджолосім’ї в сільськогосподарських товаровиробників за формою згідно з додатком 16. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 травня поточного року подають зазначену відомість Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики.

  Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій узагальнюють протягом п’яти днів дані отриманих відомостей, готують зведену відомість за формою згідно з додатком 17 у розрізі районів і подають її до 15 травня поточного року Мінагрополітики.

  Для здійснення контролю за достовірністю даних щодо наявності бджолосімей у сільськогосподарських товаровиробників управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких входять представники відповідного управління, відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби та сільськогосподарських товаровиробників.

  Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном затверджує розмір надання фінансової підтримки за кожну бджолосім’ю, але не більш як 12 гривень, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку, у розрізі регіонів пропорційно кількості наявних бджолосімей на 1 січня та збережених на 1 травня поточного року за даними органів державної статистики.

  Нарахування сум фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім’ї, здійснюють управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій в установленому розмірі.

  Фінансова підтримка, що надається
  сільськогосподарським товаровиробникам за
  поголів’я вівцематок і ярок старше одного року

  33. Фінансова підтримка за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року надається сільськогосподарським товаровиробникам:

  за приріст поголів’я (якщо з 1 січня попереднього року до 1 січня поточного року утримувалося не менш як 10 голів таких вівцематок і ярок);

  за наявне поголів’я (якщо з 1 січня до 1 липня поточного року юридичними особами (1 червня — фізичними особами) утримувалося не менш як 40 голів таких вівцематок і ярок).

  34. Для отримання фінансової підтримки за приріст поголів’я вівцематок і ярок старше одного року сільськогосподарські товаровиробники подають до 15 березня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій:

  юридичні особи, які з 1 січня попереднього року до 1 січня поточного року утримували не менш як 10 голів вівцематок і ярок старше одного року і збільшили їх чисельність, — копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявного поголів’я на 1 січня попереднього року та збереженого на 1 січня поточного року, засвідчену органами державної статистики;

  фізичні особи, які з 1 січня попереднього року до 1 січня поточного року утримували не менш як 10 голів вівцематок і ярок старше одного року і збільшили їх чисельність, — довідку про наявність поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою.

  Управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів визначають приріст поголів’я вівцематок і ярок старше одного року у сільськогосподарських товаровиробників та складають відомість за формою згідно з додатком 18 у трьох примірниках. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають зазначену відомість до 20 березня поточного року Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики.

  Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом п’яти робочих днів дані зазначених відомостей, готують зведену відомість за формою згідно з додатком 19 у розрізі регіонів і подають її до 25 березня поточного року Мінагрополітики.

  Для здійснення контролю за достовірністю даних щодо наявності у сільськогосподарських товаровиробників поголів’я вівцематок і ярок старше одного року управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких входять представники відповідного управління, відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби та сільськогосподарських товаровиробників.

  35. Для отримання фінансової підтримки за наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року сільськогосподарські товаровиробники подають до 10 липня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій:

  юридичні особи, які на 1 січня поточного року утримували не менш як 40 голів вівцематок і ярок старше одного року та зберегли їх на 1 липня, — копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявного поголів’я на 1 січня та збереженого на 1 липня поточного року, засвідчену органами державної статистики;

  фізичні особи, які на 1 січня поточного року утримували не менш як 40 голів вівцематок і ярок старше одного року та зберегли їх на 1 червня, — довідку про наявне поголів’я на 1 січня та збережене на 1 червня поточного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою.

  У разі коли у сільськогосподарських товаровиробників на 1 липня (1 червня) поточного року чисельність наявного поголів’я виявилася меншою, ніж станом на 1 січня поточного року, але не менш як 40 голів, фінансова підтримка надається за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, наявне на 1 липня (1 червня).

  Управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів складають відомість про наявне та збережене поголів’я вівцематок і ярок старше одного року за формою згідно з додатком 20 у трьох примірниках. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають зазначену відомість до 15 липня (15 червня) поточного року Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики.

  Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом п’яти робочих днів дані зазначених відомостей, готують зведену відомість згідно з додатком 21 у розрізі районів і подають її до 20 липня (20 червня) поточного року Мінагрополітики.

  36. Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном затверджує розмір фінансової підтримки за приріст та наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року за кожну додатково вирощену та наявну вівцематку чи ярку, але не більш як 50 гривень за одиницю, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку, у розрізі регіонів.

  Нарахування сум фінансової підтримки здійснюють управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій в установленому розмірі.

  Фінансова підтримка, що надається на проведення
  ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин

  37. Отримувачем бюджетних коштів є державне підприємство, визначене Мінагрополітики. Підприємство не має права брати бюджетні зобов’язання з проведення робіт щодо ідентифікації і реєстрації тварин понад бюджетне призначення, установлене Мінагрополітики на відповідну мету.

  Сума фінансової підтримки, що надається на проведення ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин на відповідний рік, визначається Мінагрополітики залежно від їх наявного поголів’я станом на 1 липня  попереднього року.

   

  Мінагрополітики розподіляє кошти за напрямами видатків виходячи з того, що на виконання заходів, визначених пунктом 38 цього Порядку, спрямовується не менш як 75 відсотків асигнувань, передбачених для фінансової підтримки на проведення ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин.

  Фінансування робіт з проведення ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин проводиться з урахуванням залишків невикористаних бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до зазначених паспортів тощо.

  Роботи, пов’язані з встановленням засобів ідентифікації і реєстрації тварин, виконуються виключно за наявності замовлення від власника тварини.

  При цьому власники тварин здійснюють оплату вартості послуг з ідентифікації і реєстрації тварин, за винятком вартості придбання матеріальних ресурсів та бланків документів, зазначених у пункті 38.

  Надання послуг з ідентифікації і реєстрації тварин підтверджується актом виконання робіт.

  38. У повному обсязі підприємство здійснює видатки, але не більш як 20 гривень на одну голову, пов’язані з придбанням:

  бирок для великої рогатої худоби;

  бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до зазначених паспортів, реєстраційних карток тварин та господарств, прибуткових документів, рахунків-фактур, реєстраційних карток переміщення тварин, замовлень на проведення ідентифікації і реєстрації тварин;

  файлів та папок для збереження паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до зазначених паспортів.

  39. У повному обсязі відповідно до плану використання бюджетних коштів, затвердженого підприємством та погодженого Мінагрополітики, здійснюються видатки, пов’язані з:

  проведенням роз’яснювальної роботи серед населення (видання та розповсюдження друкованої продукції, інформування через засоби масової інформації) щодо ідентифікації і реєстрації тварин;

  розробленням і виданням нормативно-правової документації та спеціальної літератури з питань ідентифікації і реєстрації тварин;

  придбанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для функціонування єдиної системи ідентифікації і реєстрації тварин;

  веденням Реєстру тварин;

  перепідготовкою фахівців для проведення робіт з ідентифікації і реєстрації тварин — уповноважених агентів з ідентифікації;

  придбанням засобів прикріплення бирок (аплікаторів) для агентської мережі, книг обліку тварин та реєстрів господарств, книг надходження, наявності та руху матеріалів”.

  3. Доповнити Порядок новими додатками 8—21 такого змісту:

  _____________________  “Додаток 8
  до Порядку

  _____________________

  (регіон, район)

   

  ВІДОМІСТЬ
  про нарахування сум фінансової підтримки
  сільськогосподарським товаровиробникам за приріст
  поголів’я корів молочного напряму продуктивності
  на ___ _______________ 200_ р.   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер), рахунок, відкритий в установі банку

  Поголів’я корів

   

  Кількість корів, на яку нараховується фінансова підтримка

   

  Сума нарахованої фінансової підтримки, тис. гривень

   

  на 1 січня поточного року

   

  на перше число попереднього звітного періоду

   

  на перше число звітного періоду

  Сільськогосподарські підприємства

  Господарства населення

  Усі сільськогосподарські товаровиробники

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  райдержадміністрації

                        _____________                           _________________

                                                   (підпис)                                      (ініціали та прізвище)

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

   

   

  ____________

  Примітка. Додається реєстр довідок про наявність
  поголів’я корів молочного напряму продуктивності.

  ___________________  Додаток 9
  до Порядку

  _______________________
  (регіон)

  ІНФОРМАЦІЯ
  про нарахування сум фінансової підтримки
  сільськогосподарським товаровиробникам за приріст
  поголів’я корів молочного напряму продуктивності
  станом на ___ ___________ 200_ р.  Поголів’я корів

  Кількість корів, на яку нарахо-вується фінансова підтримка

  Сума
  нарахованої фінансової підтримки,
  тис. гривень

  Сума наданої фінансової підтримки,
  тис. гривень

  на 1 січня поточного року

  на перше число попереднього звітного періоду

  на перше число звітного періоду

  Сільськогосподарські підприємства

  Господарства населення

  Усі сільськогосподарські товаровиробники

  Міністр аграрної політики
  Автономної Республіки Крим
            ___________      __________________

                                                (підпис)           (ініціали та прізвище)

  Начальник Головного управління
  агропромислового розвитку
  облдержадміністрації

                        ____________       ________________

      

  Начальник управління
  промисловості та агропромислового
  розвитку Севастопольської
  міськдержадміністрації


                      ____________       ________________

      

  Начальник Головного управління
  Державного казначейства в
  Автономній Республіці  Крим

             ____________      _________________

       Начальник Головного управління
  Державного казначейства
  в області                     

                 ____________      _________________                                                                           

  Начальник Головного управління
  Державного казначейства
  в м. Севастополі                         

   ____________     _________________       

  “___” ____________ 200_ р.

  МП

  _____________________  Додаток 10
  до Порядку

   

             (регіон, район)

   

  ВІДОМІСТЬ
  на поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності
  в сільськогосподарських товаровиробників

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (район), ідентифікаційний код (номер), рахунок, відкритий в установі банку

  Поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

  наявне
  на 1 січня 200_ р.

  наявне на  
  1 травня 200_ р.

  на яке нараховується фінансова підтримка

  Племінні заводи

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

   

   

   

  Племінні репродуктори

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

   

   

   

  Товарні господарства

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

  Усього

   

   

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  райдержадміністрації

                   ______________                      ___________________

                                                  (підпис)                    (ініціали та прізвище)                                               

   

  “___”_____________ 200_ р.

  МП

  _____________________  Додаток 11
  до Порядку 

  ________________________

   (регіон, район)

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  на надання сум фінансової підтримки сільськогосподарським
  підприємствам за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району)

  Поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

   


  Примітка

  наявне на   1 січня
  200_ р.

  наявне на 1 травня 200_ р.

  на яке нараховується фінансова підтримка

  Племінні заводи

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

  Племінні репродуктори

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

  Товарні господарства

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

   

  Міністр аграрної політики
  Автономної  Республіки Крим
          _________  ____________________

                                                     (підпис)              (ініціали та прізвище)

  Начальник Головного управління   
  агропромислового розвитку
  облдержадміністрації

                       _________  ____________________
                                                    

   “__” ____________ 200_ р.

   

  МП

  _______________  Додаток 12
  до Порядку 

  ____________________________________

  (найменування сільськогосподарського товаровиробника, місцезнаходження, номер поточного рахунка, найменування
  відділення банку)

   

  ВІДОМІСТЬ

  про закупівлю телиць

  в особистих селянських господарствах

  за ____ __________ 200_ р.

   

  Поряд-ковий номер

  Прізвище, ім’я та по батькові продавця

  Номер акта і дата закупівлі

  Іденти-фікацій-ний номер

  Кількість

  Загальна вартість, гривень

  Примітка

  голів

  жива маса, кілограмів

   

  Керівник                   _________      _________________

                                  (підпис)              (ініціали та прізвище)

   

  “___” ____________ 200_ р.

   

  МП

   

   

  ________________

     Додаток 13
  до Порядку

  ДОВІДКА
  про походження телиці

  Кличка __________________________________________________________

  Ідентифікаційний номер ____________________________________________

  Серія і номер паспорта телиці _______________________________________

  Дата народження __________________________________________________

  Порода __________________________________________________________

  Кому належить ___________________________________________________
                                           (власник, поштова адреса)

  _________________________________________________________________

   

   

  Кличка

  Селекційний індекс

  Порода

  Лактація

  Надій, кілограмів

  Мати

   

  х

   

   х

   х

  Батько

   

   

   

   

   

   

   

  Товаровиробник                 ____________             ______________________
                                            (підпис)                      (ініціали та прізвище)

   

  “___” ________________ 200_ р.

   

  МП

   

   

  ________________

  Примітки: 1. Порода визначається фахівцем підприємства з племінної справи (селекційного центру).

  2. Лактація та надій зазначаються за інформацією продавця.

   

   

  _______________  Додаток 14
  до Порядку 

  ____________________
              (регіон, район)

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  про нарахування сум фінансової підтримки
  ________________________________________________
  (господарство, район, область)


  станом на ___ __________ 200_ р.

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника, місце- знаходження

  Закуплено телиць

  Сума фінансової підтримки

  голів

  жива маса, кілограмів

  нараховано за звітний період

  надано
  за минулий звітний період

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  райдержадміністрації                      ____________    __________________
                                                                 (підпис)             (ініціали та прізвище)


  Начальник управління
  промисловості та агропромислового
  розвитку Севастопольської
  міськдержадміністрації                    ____________    __________________
      

   

  “____”__________ 200_ р.

  МП

   

  _________________  Додаток 15
  до Порядку 

  ______________________
              (регіон, район)

  ІНФОРМАЦІЯ
  про нарахування сум фінансової підтримки

  станом на ___ ___________200_ р.


   

  Регіон (район)

  Закуплено телиць

  Сума фінансової підтримки

  голів

  жива маса, кілограмів

  нараховано за звітний період

  надано за минулий звітний період

   

   

   

   

   

   

   

  Міністр аграрної політики
  Автономної Республіки Крим          ____________     __________________
                                                              (підпис)                (ініціали та прізвище)

   

  Начальник Головного управління
  агропромислового розвитку
  облдержадміністрації                     ____________     __________________
                                                               


   

   

   

  “_____”_________ 200__ р.

   

  МП

   

  ________________  Додаток 16
  до Порядку 

   

  (регіон, район)

   

  ВІДОМІСТЬ
  на бджолосім’ї в сільськогосподарських товаровиробників

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер), рахунок, відкритий в установі банку

  Кількість бджолосімей

  Кількість бджолосімей, на які нараховується фінансова підтримка

  на
  1 січня 200_ р.

  на
  1 травня 200_ р.

   

      

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  райдержадміністрації                       ____________       ________________
                                                        (підпис)               (ініціали та прізвище)


        

  Начальник управління
  промисловості та агропромислового
  розвитку Севастопольської
  міськдержадміністрації                    ____________       ________________
                                                           

   

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  ____________________  Додаток 17
  до Порядку 

   

  (регіон, район)

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  надання сум фінансової підтримки сільськогосподарським
  товаровиробникам за наявні бджолосім’ї

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер), рахунок, відкритий в установі банку

  Кількість бджолосімей

  Кількість бджолосімей, на які нараховується фінансова підтримка

  на 1 січня 200_ р.

  на 1 травня 200_ р.

   

   

   

  Міністр аграрної політики
  Автономної Республіки Крим            ___________     __________________
                                                                (підпис)              (ініціали та прізвище)

   

  Начальник Головного управління
  агропромислового розвитку
  облдержадміністрації                               ___________       ________________
                                                               


   

   

  “__” _____________ 200_ р.

   

  МП

   

  ________________  Додаток 18
  до Порядку

   

  (регіон, район)

   

  ВІДОМІСТЬ
  на поголів'я вівцематок і ярок старше одного року
  та його приріст у сільськогосподарських товаровиробників,
  які утримували з 1 січня 200_ р. до 1 січня 200_ p.
  не менш як 10 голів таких вівцематок і ярок   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер), рахунок, відкритий в установі банку

  Поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, голів

  Поголів’я, на яке нараховується фінансова підтримка (приріст поголів’я)

  на 1 січня

  200_ р.

  на 1 січня

  200_ р.

   

   

   

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  райдержадміністрації

                              __________       ______________

                                                                             (підпис)                  (ініціали та прізвище)

  Начальник управління
  промисловості та агропромислового
  розвитку Севастопольської
  міськдержадміністрації                       __________      _____________


   

  “____”_____________ 200_ р.

  МП

  _________________________  Додаток 19
  до Порядку

   

  (регіон, район)

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  на поголів'я вівцематок і ярок старше одного року та його приріст
  у сільськогосподарських товаровиробників, які утримували
  з 1 січня 200_ р. до 1 січня 200_ р. не менш як
   10 голів таких вівцематок і ярок   

  Регіон (район)

  Поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, голів

  Поголів’я, на яке нараховується фінансова підтримка (приріст поголів’я)

  на 1 січня 200_ р.

  на 1 січня
  200_ р.

   

   

  Міністр аграрної політики
  Автономної Республіки Крим                      _________                                _____________

                                                          (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

  Начальник Головного управління
  агропромислового розвитку
  облдержадміністрації                                _________       _____________

                                                                                   

   

  “__” __________ 200_ р.

   

  МП

  _________________  Додаток 20
  до Порядку

   

  (регіон, район)

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  на поголів'я вівцематок і ярок старше одного року
  на 1 січня та збережене сільськогосподарськими товаровиробниками
  на 1 липня (1 червня) 200_ р.
     Найменування сільськогосподарського товаровиробника (район), ідентифікаційний код (номер) рахунок, відкритий в установі банку

  Поголів’я

   

  на 1 січня 200_ р.

  на 1 липня 200_ р.
   (на 1 червня 200_ р.)

  на яке нараховується фінансова підтримка

   

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  райдержадміністрації                      ___________                               _________________ 

                                               (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

  Начальник управління
  промисловості та агропромислового
  розвитку Севастопольської
  міськдержадміністрації                     ___________     __________________ 


                                                                      

   

   

  “___”____________ 200_ р.

   МП

   

  _____________________  Додаток 21
  до Порядку

   

  (регіон, район)

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  на поголів'я вівцематок і ярок старше одного року
  на 1 січня та збережене сільськогосподарськими товаровиробниками
  на 1 липня (1 червня) 200_ р.
     Регіон (район)

  Поголів’я

  на 1 січня 200_ р.

  на 1 липня 200_ р.
  (на 1 червня 200_ р.)

  на яке нараховується фінансова підтримка

   

   

  Міністр аграрної політики
  Автономної Республіки Крим                ____________                _______________

                                                    (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

   

  Начальник Головного управління
  агропромислового розвитку
  облдержадміністрації                           ____________   _______________ 

                                                                               

  “___”_____________ 200_ р.

  МП”.

  _____________________