• In English

 • Кабінет Міністрів України

   

  ПОСТАНОВА

  від 24 червня 2006 р. № 871

  Київ

   

  Про затвердження Угоди про співробітництво
  держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
  у боротьбі з податковими злочинами

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами, підписану у м. Тбілісі     3 червня 2005 р., що додається, з такими застереженнями:

  “1. За винятком положень, що передбачають гармонізацію законодавств держав - учасниць СНД.

  2. Оперативно-розшукові заходи та спеціальні операції на території України проводитимуться відповідно до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” та інших актів національного законодавства України”.

   

  Прем’єр-міністр України                                                                                  Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд.27   

  УГОДА

  про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами

  Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав в особі урядів, далі - Сторони,

  висловлюючи стурбованість масштабами податкових злочинів, що становлять загрозу економічній безпеці,

  виходячи із взаємної заінтересованості в підвищенні ефективності співробітництва в боротьбі з податковими злочинами,

  керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права,

  домовилися про таке:

  Стаття 1

  Для цілей цієї Угоди термін "податковий злочин" означає  суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), у сфері оподаткування, заборонене кримінальним законодавством Сторін.

  Стаття 2

  Сторони відповідно до цієї Угоди, національного законодавства і міжнародних зобов'язань здійснюють співробітництво у запобіганні, виявленні, припиненні і розкритті податкових злочинів за такими основними напрямами:

  а)   аналіз стану злочинності у сфері оподатковування;

  б)            удосконалення правової бази співробітництва Сторін у боротьбі з податковими злочинами, гармонізація національного законодавства в цій галузі з урахуванням положень міжнародних договорів;

  в)            розробка спільних програм з боротьби з податковими злочинами;

   г) здійснення погоджених заходів для виконання положень міжнародних договорів, спрямованих на боротьбу з податковими злочинами.

  Стаття 3

  1.           Сторони здійснюють співробітництво через свої компетентні органи.

  2.           Перелік компетентних органів визначається кожною Стороною й передається депозитарію під час здачі на зберігання повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цієї Угоди чинності.

  Про зміни в переліку компетентних органів кожна зі Сторін у місячний термін письмово повідомляє депозитарію.

  3.            Територіальні підрозділи компетентних органів Сторін з метою виконання цієї Угоди можуть встановлювати безпосередні контакти в порядку, що визначається компетентними органами Сторін.

  Стаття 4

  1. Співробітництво Сторін здійснюється в таких формах:

  а)            обмін оперативною, і кримінальною інформацією, у тому числі відомостями про податкові злочини, що готуються і що були скоєні, і причетних до них фізичних або юридичних осіб, способи і методи ухилення від сплати податків і зборів;

  б)            виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів;

  в)            планування і здійснення скоординованих оперативно-розшукових і профілактичних заходів;

  г)            проведення за запитами перевірок заяв і повідомлень про податкові злочини;

  д)            направлення, за узгодженням компетентних органів Сторін, представників для координації дій під час проведення спільних оперативно-розшукових і профілактичних заходів;

  е)            надання допомоги співробітникам компетентних органів Сторін під час їхнього перебування в службових відрядженнях;

  ж)            обмін досвідом роботи, проведення спільних наукових досліджень, нарад, конференцій і семінарів;

  з) надання допомоги у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів;

  і) обмін законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, результатами наукових досліджень і методичними рекомендаціями.

  2.Сторони можуть здійснювати співробітництво в інших взаємоприйнятних формах.

  Стаття 5

  Сторони з метою ефективної боротьби з податковими злочинами можуть здійснювати обмін інформацією:

  про порушення національного законодавства про податки та збори юридичними і (або) фізичними особами та міри відповідальності за ці порушення;

  про приховування доходів від оподатковування, а також використовувані форми і методи такого приховування;

  про умови ведення фінансово-господарської діяльності юридичними особами і фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи;

  іншою інформацією, надання якої не суперечить національному законодавству Сторін.

  Стаття 6

  1.            Співробітництво компетентних органів Сторін здійснюється за допомогою виконання запитів про надання допомоги (далі - запит).

  Інформація може бути надана іншій Стороні без запиту, якщо є підстави вважати, що вона становить інтерес для цієї Сторони.

  2.           Запит направляється в письмовій формі. У невідкладних випадках запит може передаватися усно з наступним обов'язковим письмовим підтвердженням у термін не пізніше трьох діб. При цьому можуть бути використані технічні засоби передачі тексту.

  3.           У запиті зазначаються:

  а)            найменування компетентних органів запитуючої і запитуваної Сторін;

  б)  короткий зміст матеріалу, щодо якого направляється запит;

  в)  мета й обґрунтування запиту;

  г)            у разі необхідності опис особливого порядку виконання запиту й обґрунтування цієї необхідності;

  д)            інші відомості, які можуть бути корисні для виконання запиту.

  Компетентний орган запитуваної Сторони має право запросити додаткові відомості, необхідні для належного виконання запиту.

  4.            Запит, направлений або підтверджений у письмовій формі на офіційному бланку компетентного органа запитуючої Сторони, повинен бути підписаний керівником або особою, що його заміщає, і засвідчений гербовою печаткою цього органу.

  5.            Якщо компетентний орган запитуючої Сторони встановлює, що необхідність у виконанні запиту відпала, то цей орган негайно повідомляє про це компетентний орган запитуваної Сторони.

   

  Стаття 7

  1.  У наданні допомоги може бути повністю або частково відмовлено, якщо компетентний орган запитуваної Сторони вважає, що виконання запиту може завдати шкоди суверенітету, безпеці або суперечить національному законодавству чи міжнародним зобов'язанням його держави, а також може спричинити порушення прав і законних інтересів громадян.

  2.           Перш ніж відмовити у виконанні запиту про надання допомоги, компетентний орган запитуваної Сторони розглядає можливість надання допомоги з дотриманням певних умов, які видаються необхідними. Якщо компетентний орган запитуваної Сторони розглядає можливість надання допомоги на інших умовах, то запит виконується з урахуванням цих умов.

  3.           У разі прийняття рішення про повну або часткову відмову у виконанні запиту про надання допомоги або відстрочку його виконання компетентний орган запитуваної Сторони негайно повідомляє про це компетентний орган запитуючої Сторони із зазначенням причин такого рішення.

  Стаття 8

  1. Якщо виконання запиту про надання допомоги не входить до компетенції органу, який одержав запит, то цей орган негайно передає його відповідному компетентному органу запитуваної Сторони і повідомляє про це компетентний орган запитуючої Сторони.

  2.            Компетентний орган запитуваної Сторони вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення повного і якісного виконання запиту.

  Запит виконується, як правило, у термін, що не перевищує 30 діб з дати його надходження, при цьому, по можливості, враховуються побажання запитуючого компетентного органу про виконання запиту в зазначений ним термін.

  Компетентний орган запитуючої Сторони негайно повідомляється про обставини, що перешкоджають або затримують виконання запиту.

  3.            Під час виконання запиту застосовується національне законодавство запитуваної Сторони.

  4.            Компетентний орган запитуваної Сторони на прохання компетентного органу запитуючої Сторони може надати можливість присутності його представників під час виконання запиту.

  5.            Компетентний орган кожної зі Сторін забезпечує конфіденційність відомостей, отриманих від компетентного органу іншої Сторони, у тому числі факту одержання й змісту запиту, якщо компетентний орган запитуючої Сторони вважає небажаним розголошення їхнього змісту.

  У разі неможливості дотримання конфіденційності під час виконання запиту компетентний орган запитуваної Сторони інформує про це компетентний орган запитуючої Сторони для прийняття рішення про можливість виконання запиту на таких умовах.

  Стаття 9

  1.  Результати, отримані в ході проведення заходів щодо виконання запиту, не можуть бути використані компетентним органом запитуючої Сторони з іншою метою, ніж з тією, що зазначена в запиті.

  2.           Компетентний орган запитуючої Сторони може використати результати виконання запиту з іншою метою тільки з письмової згоди компетентного органу запитуваної Сторони. У таких випадках компетентний орган запитуючої Сторони дотримується обмежень використання результатів запиту, встановлених компетентним органом запитуваної Сторони.

  Стаття 10

  Для передачі третій стороні відомостей, отриманих компетентним органом однієї Сторони на підставі цієї Угоди, потрібна попередня письмова згода компетентного органу іншої Сторони, що надав ці відомості.

  Стаття 11

  Компетентні органи Сторін самостійно несуть витрати, які виникатимуть в ході виконання цієї Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде погоджений інший порядок.

  Стаття 12

  Компетентні органи Сторін під час здійснення співробітництва як робочу використовують російську мову.

  Стаття 13

  Спірні питання, які виникають під час застосування й тлумаченні цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів заінтересованих Сторін.

  Стаття 14

  Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов'язань Сторін, що випливають з укладених ними інших міжнародних договорів.

  Стаття 15

  Ця Угода набуває чинності з дати здачі на зберігання депозитарію третього повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

  Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набуває чинності з дати здачі відповідних документів депозитарію.

  Стаття 16

  До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть бути внесені зміни і доповнення, що оформляються протоколом, який є невід'ємною частиною цієї Угоди і який набуває чинності в порядку, передбаченому статтею 15 цією Угоди.

  Стаття 17

  Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав шляхом передачі депозитарію документів про таке приєднання.

  Для держав, які не входять до Співдружності Незалежних Держав, і розділяють положення цієї Угоди, приєднання вважається таким, що набуло чинності, якщо жодна із Сторін не направить заперечення протягом трьох місяців після направлення депозитарієм відповідного повідомлення.

  Стаття 18

  Ця Угода укладається на п'ять років. Після закінчення цього періоду вона автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди.

  Стаття 19

  Кожна із Сторін має право вийти з цієї Угоди, направивши про це письмове повідомлення дипозитарію не менш як за три місяці до дати виходу, врегулювавши фінансові та інші зобов'язання, що виникли за час дії Угоди.

  Вчинено в місті Тбілісі 3 червня 2005 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який направить кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

     За Уряд Азербайджанської Республіки

  (підпис) (з особливою думкою)  За Уряд Республіки Молдова

  (підпис) (із застереженням)     За Уряд Республіки Білорусь  За Уряд Російської Федерації

  (підпис)     За Уряд Республіки Вірменія

  (підпис)  За Уряд Республіки Таджикистан

  (підпис)     За Уряд Грузії

  ( - )
  За Уряд Туркменистану     За Уряд Республіки Казахстан

  (підпис)  За Уряд Республіки Узбекистан

  ( - )     За Уряд Киргизької Республіки                                За Уряд України          

  (підпис)                                                                                          (підпис) (із застереженням)             

   

   

   

   

   

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

  Республіки Молдова до п. 7.14 Порядку денного засідання

  Ради глав урядів СНД „Про Угоду про співробітництво

  держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами”

   

  Республіка Молдова підписує це рішення з таким застереженням:

  Ст. 4, пункт в) „планування і здійснення спільних оперативно-розшукових заходів і спеціальних операцій, створення, у разі необхідності, спільних оперативно-розшукових груп здійснюється на території Республіки Молдова відповідно до законодавства Республіки Молдова”.

   

  Прем’єр-міністр

  Республіки Молдова                              (підпис)                                 Тарлєв В.

   

   

   

   

   

  Застереження України

  до пункту 7.14 порядку денного засідання

  Ради глав Урядів СНД

   

  Про Угоду про співробітництво держав–учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами

   

  3 червня 2005 року

  „1. За вийнятком положень, що передбачають гармонізацію законодавств держав-учасниць СНД.

  2. Оперативно-розшукові заходи і спеціальні операції на території України проводитимуться відповідно до закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” та інших актів національного законодавства України.”

   

  Прем’єр-міністр України                     (підпис)                        Ю. Тимошенко

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСОБЛИВА ДУМКА

  Азербайджанської Республіки

  До Угоди про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами

  від 3 червня 2005 року

   

  Азербайджанська Республіка прийматиме рішення щодо спільних оперативно-розшукових заходів і спеціальних операцій відповідно до свого національного законодавства і в кожному випадку окремо.

   

  Прем’єр-міністр                                                                              (підпис)

  Азербайджанської Республіки                                                 А. Расі-заде