• In English

 •    ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 24 червня 2006 р. № 868

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Адміністрацію Державної служби
  спеціального зв’язку та захисту інформації

  1. Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  Адміністрація Держспецзв’язку (далі – Адміністрація) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації, підконтрольним Верховній Раді України.

  Адміністрація підпорядковується і підконтрольна Президентові України з питань, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки України.

  2. Адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  Адміністрація узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до повноважень Держспецзв’язку, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і в установленому порядку подає їх Кабінетові Міністрів України.

  3. Основними завданнями Адміністрації є:

  участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;

  забезпечення в установленому порядку урядовим зв’язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;

  забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку і Національної системи конфіденційного зв’язку;

  визначення вимог та порядку створення і розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

  здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

  охорона об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв’язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації Держспецзв’язку.

  4. Адміністрація відповідно до покладених на неї завдань:

  1)             готує пропозиції щодо визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;

  2)             відповідає за реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;

  3)             розробляє і здійснює заходи щодо розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації;

  4)             погоджує проекти нормативно-правових актів з питань:

  оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, використання технічних засобів телекомунікацій і ресурсів телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, що стосуються забезпечення функціонування державної системи урядового зв’язку та Національної системи конфіденційного зв’язку, у тому числі в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;

   захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також здійснення міжнародних передач криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації, зокрема наявних у складі озброєння, військової та спеціальної техніки;

  5)             розробляє порядок та вимоги щодо:

   захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

  використання інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі загального користування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, які займаються збиранням, обробленням, збереженням та передачею інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

  6)             забезпечує надійне функціонування, безпеку та розвиток державної системи урядового зв'язку, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації;

  7)             забезпечує в установленому порядку урядовим зв’язком Президента України, Голову Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України в місцях їх постійного і тимчасового перебування, а також посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій;

  8)             впроваджує комплексні системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах закордонних дипломатичних установ України;

  9)             здійснює заходи щодо забезпечення безпеки і функціонування урядового зв’язку із закордонними дипломатичними установами України;

  10)         здійснює заходи щодо створення, розвитку та забезпечення функціонування і безпеки Національної системи конфіденційного зв'язку та виконує функції з її оперативно-технічного управління;

  11)         здійснює методичне керівництво та координацію діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також з питань, пов'язаних із запобіганням вчиненню порушень безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, виявленням та усуненням наслідків інших несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах;

  12)         накопичує та аналізує дані про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері;

  13)         розробляє критерії та порядок оцінювання стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, організовує та здійснює оцінювання стану їх захищеності, надає відповідні рекомендації;

  14)         погоджує проекти створення інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблятиметься інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, організовує проведення їх експертної оцінки і визначає можливість введення в експлуатацію;

  15)         погоджує технічні завдання на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об'єктів, розроблення зразків військової та спеціальної техніки, критичних і небезпечних технологій, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та здійснює контроль за їх виконанням;

  16)         видає відповідно до вимог законодавства ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, дозволи органам державної влади на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, а також здійснює контроль за виконанням ліцензійних умов та умов проведення робіт для власних потреб;

  17)         координує разом з центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації роботи з проведення сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації;

  18)         виконує відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” обов’язки уповноваженого органу у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

  19)         визначає порядок проведення і проводить державну експертизу комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації;

  20)         погоджує порядок проведення органами виконавчої влади, що мають дозвіл на провадження діяльності з технічного захисту інформації для власних потреб, державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

  21)         видає атестат відповідності Комплексної системи захисту інформації, передбачений Законом України "Про закупівлю  товарів, робіт і послуг за державні кошти", за наявності позитивного висновку з питань державних закупівель, що надається згідно із статтею 173 зазначеного Закону;

  22)         здійснює технічне регулювання у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, організовує та проводить оцінку відповідності, розробляє в установленому порядку стандарти, технічні регламенти і технічні умови;

  23)         погоджує нормативні документи, відповідно до яких виготовляються засоби забезпечення технічного захисту інформації та які підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;

  24)         встановлює порядок розроблення та прийняття нормативних документів щодо технічного захисту інформації органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, діяльність яких  пов’язана з інформацією, яка є власністю держави, або інформацією з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

  25)         визначає переліки технічних засобів загального призначення,  дозволених для забезпечення технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

  26)         розробляє моделі технічних розвідок шляхом збирання та аналізу інформації про існуючі системи і засоби технічної розвідки, тактику та методи їх застосування, а також перспективи розвитку; надає рекомендації органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, підприємствам, установам і організаціям для оцінки загроз та вжиття відповідних заходів з метою захисту інформації;

  27)         бере участь у межах своїх повноважень у погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;

  28)         розробляє наукові і науково-технічні програми за напрямами діяльності Держспецзв’язку та забезпечує їх виконання;

  29)         здійснює державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, миротворчих контингентах України за кордоном, місцях постійного і тимчасового перебування вищих посадових осіб держави, а також під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

  30)         здійснює державний контроль за додержанням вимог безпеки у процесі розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, проведення тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення та знищення криптографічних систем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв'язку;

  31)         подає на розгляд Президентові України, Голові Верховної Ради України і Прем’єр-міністрові України одержані за результатами державного контролю аналітичні матеріали щодо стану захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації в державі, розробляє рекомендації щодо його поліпшення;

  32)         здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

  33)         виконує відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" функції контролюючого органу;

  34)         виступає державним замовником з оборонного замовлення та замовником закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

  35)         здійснює контроль якості та приймання продукції, інших товарів військового призначення, які виготовляються (модернізуються) на замовлення Держспецзв’язку;

  36)         організовує розроблення, виготовлення та постачання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації, що містить державну таємницю, та конфіденційної інформації, що є власністю держави;

  37)         утворює, реорганізовує і ліквідує відповідно до законодавства в межах загальної структури,  чисельності особового складу Держспецзв’язку і виділених коштів регіональні органи, територіальні підрозділи, заклади та установи Держспецзв’язку (далі – підпорядковані органи), здійснює управління ними, матеріальне та інше забезпечення;

  38)         забезпечує бойову та мобілізаційну готовність підпорядкованих органів;

  39)         організовує, координує та контролює діяльність підприємств, що належать до сфери її управління;

  40)         виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, у тому числі державними корпоративними правами;

  41)         закріплює майно, що належить Держспецзв’язку, за підпорядкованими органами на праві оперативного управління;

  42)         виступає замовником будівництва житла та інших об’єктів Держспецзв’язку, вживає заходів до їх експлуатації, реконструкції та ремонту;

  43)         організовує та здійснює разом з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки науково-методичне управління підготовкою кадрів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

  44)         організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації особового складу Держспецзв’язку, виконує функції державного замовника на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах;

  45)         визначає критерії професійної придатності, фахової підготовленості та інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Держспецзв’язку;

  46)         забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Держспецзв’язку і членів їх сімей;

  47)         забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у підрозділах Адміністрації, підпорядкованих органах та на підприємствах, що належать до сфери її управління;

  48)         організовує участь Держспецзв’язку у виконанні завдань територіальної оборони, а також здійсненні заходів, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону;

  49)         забезпечує в межах своїх повноважень виконання Держспецзв’язку завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

  50)         виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

  5. Адміністрація має право:

  1)             одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Держспецзв’язку завдань;

  2)             залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Держспецзв’язку, а також до проведення спільних інспекційних перевірок;

  3)             доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на об’єкти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, на яких знаходяться засоби спеціального зв’язку Держспецзв’язку, а також на об’єкти, щодо яких здійснюється державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

  4)             надавати на договірних засадах в установленому порядку допомогу підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності у розробленні та здійсненні заходів із захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;

  5)             проводити планові та позапланові інспекційні перевірки стану криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, миротворчих контингентах України за кордоном, місцях постійного і тимчасового перебування вищих посадових осіб держави, без одержання доступу до змісту інформації;

  6)             зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволи на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб органам державної влади;

  7)             порушувати в установленому порядку питання:

   про припинення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України та місцях постійного і тимчасового перебування вищих посадових осіб держави, у разі порушення ними вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного та/або технічного захисту інформації;

  щодо зупинення дії або скасування  спеціальних дозволів на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, у разі виявлення порушень у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

  8)             одержувати в установленому порядку смуги радіочастот для організації роботи радіозасобів спеціального зв'язку;

  9)             залучати спеціальних і загальних користувачів радіочастотного ресурсу до виявлення та усунення радіозавад радіоелектронним засобам державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку;

  10)         організовувати і проводити науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи;

  11)         утворювати координаційні, консультативні і дорадчі органи;

  12)         скликати наради, проводити наукові та науково-практичні конференції (у тому числі міжнародні), семінари з питань, що належать до компетенції Держспецзв’язку;

  13)         провадити редакційно-видавничу діяльність;

  14)         провадити господарську діяльність, що безпосередньо пов’язана із забезпеченням виконання покладених на Держспецзв’язку завдань, за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

  15)         відчужувати в установленому порядку закріплене за Держспецзв’язку державне майно;

  16)         складати протоколи про адміністративні правопорушення;

  17)         здійснювати міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держспецзв’язку, розробляти пропозиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів України, взаємодіяти відповідно до міжнародних договорів України з міжнародними організаціями з питань запобігання порушенню безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

  18)         одержувати і використовувати в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, інших об’єктів, необхідних для функціонування Держспецзв’язку, а також підрозділів Адміністрації, підпорядкованих  органів;

  19)         орендувати в установленому порядку приміщення, майно, а також ресурси телекомунікаційних мереж для забезпечення потреб державної системи урядового зв’язку і Національної системи конфіденційного зв’язку.

  6. Адміністрація під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, а також з відповідними органами іноземних держав.

  7. Адміністрація в межах своїх повноважень видає відповідно до законодавства накази, організовує та контролює їх виконання.

  Накази Адміністрації, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами.

  Адміністрація видає у разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні нормативно-правові акти.

  8. Адміністрацію очолює Голова Держспецзв’язку.

  Голову Держспецзв’язку призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

  Голова Держспецзв’язку має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

  9. Голова Держспецзв’язку:

  здійснює загальне керівництво Адміністрацією та підпорядкованими органами;

  несе особисту відповідальність за виконання покладених на Держспецзв’язку завдань;

  інформує Президента України з основних питань діяльності Держспецзв’язку, Верховну Раду України з питань виконання покладених на неї завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина і з інших питань, а також щороку подає Президентові України, Верховній Раді України та Кабінетові Міністрів України звіт про її діяльність;

  подає  на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Держспецзв’язку;

  погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Держспецзв’язку;

  розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників підрозділів Адміністрації та підпорядкованих органів;

  призначає на посаду та звільняє з посади керівників підрозділів Адміністрації, підпорядкованих органів та підприємств, що належать до сфери її управління;

  затверджує положення (статути) про підрозділи Адміністрації, підпорядковані органи та підприємства, що належать до сфери її управління;

  затверджує структуру та штатні розписи підпорядкованих органів;

  затверджує граничні спеціальні звання за посадами до полковника Держспецзв’язку включно, а також порядок заміщення окремих посад осіб рядового і начальницького складу державними службовцями та іншими працівниками Держспецзв’язку;

  присвоює в установленому законодавством порядку спеціальні звання від рядового до полковника Держспецзв’язку і вносить подання Президентові України про присвоєння особам начальницького складу спеціальних звань (генерал-майор, генерал-лейтенант) Держспецзв’язку;

  представляє осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Держспецзв’язку до відзначення державними нагородами;

  установлює заохочувальні відзнаки і порядок нагородження ними;

  підписує накази Адміністрації;

  затверджує програми і плани роботи підрозділів Адміністрації та  підпорядкованих органів, розглядає і затверджує звіти про їх виконання;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

  10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Адміністрації утворюється колегія у складі Голови Держспецзв’язку, його заступників, інших керівників підрозділів Адміністрації,  а також за їх згодою керівників інших центральних органів виконавчої влади, представників відповідних комітетів Верховної Ради України, органів державної влади, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб.

  Положення про колегію та її персональний склад затверджує Голова Держспецзв’язку.

  Колегія Адміністрації є постійним консультативно-дорадчим органом, засідання якого проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

  11. Структуру та граничну чисельність особового складу Адміністрації затверджує Кабінет Міністрів України.

  Штатний розпис і кошторис Адміністрації затверджує Голова Держспецзв’язку за погодженням з Мінфіном.

  12. Адміністрація є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в органах Державного казначейства.