• In English

 •                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від  20 червня 2006 р. 842

   

   

  ПОРЯДОК

  реалізації спільного з Міжнародним

  банком реконструкції та розвитку проекту

  “Удосконалення системи соціальної допомоги”

   

  1. Цей Порядок визначає механізм реалізації в 2006 році спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Удосконалення системи соціальної допомоги” (далі – проект), зокрема використання Мінпраці наданих Україні для реалізації проекту коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмами “Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту”, “Вдосконалення системи соціальної допомоги” і “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” (далі – кошти).

   

  2. Мінпраці як головний розпорядник коштів:

  1) координує відповідно до планів заходів з реалізації проекту діяльність Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій на виконання Угоди про позику (Проект удосконалення системи соціальної допомоги) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписаної 28 листопада 2005 р. у м. Києві і ратифікованої Законом України від 8 лютого 2006 р.
  № 3408-І
  V (далі – Угода про позику);

  2) проводить закупівлю товарів (робіт, послуг) та укладає з постачальниками (виконавцями, надавачами) відповідні договори;

  3) бере зобов’язання щодо здійснення видатків, пов’язаних з реалізацією проекту, у межах затвердженого кошторису. Зазначені зобов’язання підлягають відповідному коригуванню у разі невиконання на кінець року плану надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету;

  4) готує та подає Мінфіну платіжні документи, відповідно до яких надходять кошти на спеціальний рахунок, відкритий відповідно до Угоди про позику (далі – спеціальний рахунок), та їх гривневий еквівалент – на відповідні рахунки, відкриті в Державному казначействі, а також проводяться операції з продажу валюти та розрахунки у валюті з постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів (робіт, послуг) в рамках реалізації проекту;

  5) здійснює видатки у гривнях для виконання зобов’язань перед постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів (робіт, послуг) в рамках реалізації проекту;

  6) забезпечує відповідно до законодавства, Угоди про позику та цього Порядку підготовку звітності, зберігання фінансових та інших документів, ведення бухгалтерського обліку та організацію проведення аудиту в рамках реалізації проекту;

  7) виконує інші функції відповідно до законодавства.

   

  3. Мінфін здійснює:

  відповідно до Угоди про позику заходи з метою відкриття спеціального рахунка, готує і надсилає до Міжнародного банку реконструкції та розвитку і банку, в якому відкрито спеціальний рахунок, перелік осіб, уповноважених підписувати банківські документи, забезпечує проведення операцій за спеціальним рахунком і рахунком, відкритим Міжнародним банком реконструкції та розвитку, на який зараховується сума позики, в тому числі продаж валюти і перерахування гривневого еквівалента коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства;

  у межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів, розглядає і погоджує протягом п'яти робочих днів звернення Мінпраці щодо проведення операцій з коштами, що розміщуються на спеціальному рахунку і рахунку, зазначеному в абзаці другому цього пункту.

   

  4. Державне казначейство здійснює в установленому законодавством порядку облік коштів і відкриття відповідних рахунків для обліку гривневого еквівалента коштів і використання їх Мінпраці.

   

  5. Залишок коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, що не використані Мінпраці протягом 2006 року, відповідно до частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України зберігається та використовується у наступному бюджетному періоді.

   

  6. Мінпраці щокварталу до 25 числа наступного місяця подає Мінфіну і Мінекономіки зведену звітність про хід реалізації проекту за формою, затвердженою Мінпраці.

   

  7. Складення та подання фінансової звітності, а також контроль за цільовим і ефективним їх витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

   

  ____________________________