• In English

 • СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від  8 червня 2006 р. № 326-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  Державної програми розвитку фізичної
  культури і спорту на 2007—2011 роки

  Стан справ у сфері фізичної культури і спорту

  В Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту. До занять фізичною культурою і спортом залучено лише 13 відсотків населення. За цим показником Україна значно поступається таким державам, як Фінляндія, Швеція, Великобританія, Чехія і Німеччина.

  Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров’я населення, яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі.

  Потребує також нагального розв’язання проблема розвитку спорту вищих досягнень та підготовки резерву для національних збірних команд.

  Аналіз причин виникнення проблем

  Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена такими факторами:

  невідповідність нормативно-правової бази у сфері фізичної культури і спорту сучасним вимогам;

  невідповідність потребам громадян інфраструктури фізкультурно-оздоровчої діяльності у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері; 

  недосконалість системи централізованої підготовки національних збірних команд, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту;

  незадовільний стан матеріально-технічної бази. Рівень забезпечення населення в Україні фізкультурно-спортивними залами (з розрахунку на 10 тис. осіб) у 2—3 рази нижчий, ніж у провідних державах, плавальними басейнами — у 30 разів. Понад 80 відсотків спортивних майданчиків не відповідають сучасним вимогам;

  недостатнє бюджетне фінансування (з державного бюджету виділяється у середньому 0,5 з місцевих бюджетів — 2 відсотки їх видаткової частини), неефективне залучення позабюджетних коштів, незначний обсяг інвестицій; не провадиться діяльність з випуску та проведення державних спортивних лотерей, які є одним з основних джерел фінансування спорту в багатьох країнах Європи;

  низька заробітна плата, недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої діяльності, розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

  низький рівень наукового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, недостатнє фінансування наукових досліджень (менш як 0,5 відсотка видатків державного бюджету на сферу фізичної культури і спорту);

  недостатнє пропагування здорового способу життя, занять дитячо-юнацьким і резервним спортом.

  З метою покращення стану справ у сфері фізичної культури і спорту необхідно застосувати концептуальний підхід до розв’язання перелічених та інших проблем у поєднанні з програмно-цільовим методом планування розвитку спорту.

  Актуальність розроблення Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007—2011 роки (далі — Програма) зумовлена необхідністю впровадження в Україні сучасної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту.

  Мета Програми

  Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та розвитку спорту вищих досягнень.

  Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання
  проблем та обґрунтування оптимального варіанта

  Державна політика у сфері фізичної культури і спорту може бути реалізована за трьома варіантами:

  перший — збереження існуючої моделі розвитку фізичної культури і спорту, яка вже не відповідає вимогам часу;

  другий — впровадження інновацій з метою модернізації інфраструктури фізичної культури і спорту, значного підвищення ефективності функціонування сфери та її окремих складових, що потребує значного фінансового та матеріально-технічного забезпечення;

  третій (оптимальний) — запровадження системного підходу до комплексного розв’язання існуючих проблем шляхом поетапного зміцнення матеріально-технічного, кадрового та фінансового потенціалу, підтримки організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

  Шляхи та способи розв’язання проблем

  Розв’язання проблем можливе шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку сфери фізичної культури і спорту та здійснення комплексу заходів, спрямованих на:

  проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

  забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

  поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;

  участь у міжнародній діяльності.

  Етапи виконання Програми

  Програму планується виконати двома етапами:

  перший (2007—2008 роки) — розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури і спорту, а також відповідних регіональних програм, здійснення заходів, визначених Програмою;

  другий (2009—2011 роки) — здійснення заходів, визначених Програмою, та їх коригування.

  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть можливість:

  підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 20 відсотків загальної чисельності населення;

  поліпшити результати виступів національних збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших офіційних міжнародних змаганнях;

  впровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення;

  сформувати сучасну систему підготовки резерву для національних збірних команд України;

  підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками;

  створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку пріоритетних олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту;

  створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищити престижність відповідних професій, удосконалити підготовку та підвищити рівень кваліфікації фахівців;

  зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності через хворобу;

  впровадити у практику результати науково-дослідної роботи з актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту;

  підвищити роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.

  Фінансове забезпечення виконання Програми

   Фінансування Програми планується здійснювати у межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених для розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням інших джерел.

  _____________________