• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 червня 2006 р. № 814

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міжвідомчу комісію з питань створення комп’ютеризованої системи “Картка обліку соціальних пільг”

   

  1. Міжвідомча комісія з питань створення комп’ютеризованої системи “Картка обліку соціальних пільг” (далі — Міжвідомча комісія) є постійно діючим робочим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним з метою створення на основі сучасних інформаційних технологій комп’ютеризованої системи „Картка обліку соціальних пільг” (далі – комп’ютеризована система), завданням якої є визначення фактичного обсягу реалізованих соціальних пільг і витрат надавачів відповідних послуг, а також забезпечення персоніфікованого обліку таких пільг.

  2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

  розроблення і схвалення концепції створення та функціонування комп’ютеризованої системи та її структурних складових;

  внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо створення та функціонування комп’ютеризованої системи, а також вирішення проблемних питань у сфері надання та обліку соціальних пільг шляхом використання сучасних інформаційних технологій;

  координація діяльності робочих органів, утворених міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Міжвідомчої комісії.

  4. Міжвідомча комісія має право:

  одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

  утворювати в разі потреби робочі групи, залучати до участі в них спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

  заслуховувати інформацію керівників (представників) центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

  5. Міжвідомчу комісію очолює голова, який організовує роботу Міжвідомчої комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань, розподіляє обов’язки між членами Міжвідомчої комісії.

  Голова Комісії має двох заступників, у тому числі одного першого.

  Роботою Міжвідомчої комісії керує її голова, а у разі відсутності голови за його дорученням один із заступників.

  Склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

  Голова Міжвідомчої комісії має право вносити у разі потреби зміни до її складу.

  6. Перший заступник голови Міжвідомчої комісії одночасно є головним конструктором створення комп’ютеризованої системи та керівником наукової групи з питань інноваційного проектування, впровадження та розвитку комп’ютеризованої системи.

  Головний конструктор здійснює загальне керівництво роботою наукової та робочих груп, визначає стратегію розроблення структурних складових комп’ютеризованої системи, готує пропозиції голові Міжвідомчої комісії з вирішення проблемних питань та здійснює контроль за впровадженням комп’ютеризованої системи.

  Склад наукової групи затверджує Кабінет Міністрів України.

  Головний конструктор може вносити у разі потреби зміни до складу наукової групи.

  7. Основними завданнями наукової групи є:

  розроблення комп’ютеризованої системи у галузях транспорту, житлово-комунального господарства та медицини;

  вивчення та узагальнення досвіду роботи країн — членів ЄС та СНД з комп’ютеризації процедури надання соціальних пільг;

  наукове супроводження робіт з виконання завдань Міжвідомчої комісії;

  розроблення та внесення на розгляд Міжвідомчої комісії пропозицій щодо визначення концептуальних засад комп’ютеризації обліку соціальних пільг на державному, регіональному та місцевому рівні;

  розгляд, узагальнення та подання на розгляд Міжвідомчої комісії пропозицій та матеріалів, підготовлених робочими групами.

  8. Відповідальний секретар Міжвідомчої комісії забезпечує підготовку матеріалів до її засідань, проектів перспективних і поточних планів роботи Комісії, щорічних та поточних звітів про результати діяльності Комісії.

  9. Організаційною формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться відповідно до затверджених її головою планів.

  Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

  На засіданнях Комісії у разі потреби можуть бути присутні керівники (представники) центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

  10. Рішення Міжвідомчої комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та відповідальний секретар.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Рішення Міжвідомчої комісії мають рекомендаційний характер.

  Протокол та інші матеріали після проведення засідання надсилаються членам Комісії, а у разі потреби органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям.

  11. Організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  12. Міжвідомча комісія має бланк із своїм найменуванням.

   

  ________________________