• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 червня 2006 р. № 813

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 27 грудня 2001 р. № 1729

  1. У пункті 2 постанови:

  1) підпункт 1 викласти у такій редакції:

  “1) населення — з ресурсів газу, видобутого (зокрема у процесі виконання договорів про спільну діяльність) підприємствами Національної акціонер­ної ком­панії “Нафтогаз України” та Національної акціо­нер­ної компанії “Надра України”, відкритим акціонерним товариством “Укрнаф­та”, іншими господарськими товариствами, частка держави в статутному фон­ді яких перевищує 50 відсотків акцій, а також господарсь­кими то­ва­рис­т­вами, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у ста­тут­ному фонді інших господарських товариств, ін­ши­ми господарськими товариствами, акціонером яких є держава і во­ло­діє в них контрольним пакетом акцій, та з інших ресурсів природного газу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”;

  Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” реалізує при­род­ний газ власного видобутку для потреб населення (за винятком обсягів при­род­­ного газу, що використовується газодобувними підприємствами для власних технологічних потреб, та обсягів природного газу, ви­­до­бу­того з родовищ Чорного та Азовського морів понад базовий рівень 2005 року).

  Реалізація природного газу власного видобутку для потреб населення суб’єктами господарювання, зазначеними у абзацах першому та другому цьо­­го підпункту, здійснюється за цінами, розрахованими виходячи з граничного рівня оптової ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, який встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики без урахування тарифів на транспортування, постачання та розподіл природного газу, а також збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ”;

  2) абзац третій підпункту 5 викласти у такій ре­дак­ції:

  “суб'єктів господарювання, що видобувають газ за договорами про спільну ді­яль­ність та отримують його відповідно до угод про розподіл продукції, крім обсягів при­родного газу, право власності на які на підставі зазначених угод набуваються га­зодобувними підприємствами Національної акціонерної компанії “Нафтогаз Ук­раї­ни" та Національної акціонерної компанії “Надра України”, від­кри­того акціонерного товариства “Укрнафта”, інших газодобувних підприємств, част­ка держави в статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, та інших під­при­ємств, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, а також гос­подарських товариств, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій”;

  3) останній абзац пункту виключити.

  2. Пункт 4 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого зазначеною постановою, доповнити абзацом такого змісту:

  “НАК “Нафтогаз України” під час складання щомі­сяч­ного балансу надходження та реалізації природного газу передбачає, що газодобувні підприємства НАК “Нафтогаз України” та НАК “Надра України”, ВАТ “Укрнаф­та”, інші господарські товариства, частка держави в статутному фон­ді яких перевищує 50 відсотків акцій, а також господарсь­кі то­ва­рис­т­ва, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у ста­тут­ному фонді інших господарських товариств, ін­ші господарські товариства, акціонером яких є держава і во­ло­діє в них контрольним пакетом акцій, а також ДАТ “Чорноморнафтогаз” реалізують природний газ виключно населенню за цінами, розрахованими виходячи з граничного рівня оптової ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, який встановлюється НКРЕ без урахування тарифів на транспортування, постачання та розподіл природного газу, а також збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ”.

  _____________________