• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 червня 2006 р. № 810

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний комітет України з
  державного матеріального резерву

  1. Державний комітет України з державного матеріального резерву (Держкомрезерв) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки.

  Держкомрезерв забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління державним матеріальним резервом (далі — державний резерв), а також здійснює міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, що належать до його компетенції.

  2. Держкомрезерв у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а також цим Положенням.

  Держкомрезерв узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, організовує у межах своїх повноважень  виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.

  3. Основними завданнями Держкомрезерву є:

  участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву;

  управління державним резервом;

  інформаційно-аналітичне, науково-методичне та нормативне забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву;

  організація будівництва, ремонту та експлуатації виробничих об’єктів та об’єктів соціального призначення системи державного резерву.

  4. Держкомрезерв відповідно до покладених на нього завдань:

  1) готує пропозиції щодо формування державної політики у сфері державного резерву;

  2) організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань із формування, зберігання, розміщення, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву, дотримання нормативних вимог щодо їх кількісного та якісного стану;

  3) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

  4) встановлює порядок розроблення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, зокрема незнижуваного запасу;

  5) погоджує пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо створення мобілізаційного резерву;

  6) здійснює відповідно до законодавства управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

  7) здійснює планування щорічних обсягів поставок матеріальних цінностей до державного резерву згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України рівнями їх накопичення;

  8) визначає на конкурсній основі постачальників матеріальних цінностей до державного резерву для укладення з ними державних контрактів (договорів);

  9) укладає державні контракти (договори) на поставку матеріальних цінностей до державного резерву та їх реалізацію або доручає підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, укладати такі контракти (договори);

  10) організовує відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного, в тому числі мобілізаційного, резерву відповідно до встановлених мобілізаційних та інших спеціальних завдань;

  11) здійснює відповідно до законодавства відпуск розброньованих матеріальних цінностей із державного, в тому числі мобілізаційного, резерву;

  12) організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку в системі державного резерву, забезпечує ведення єдиного обліку запасів матеріальних цінностей державного резерву та їх руху, подає в установленому порядку  звіти відповідним державним органам;

  13) бере участь у формуванні державного замовлення на поставку (закупівлю) продукції для державних потреб та обсягів централізованих капітальних вкладень на будівництво виробничих об’єктів та об’єктів соціальної інфраструктури системи державного резерву, забезпечує цільове використання капітальних вкладень;

  14) вживає за рішенням Кабінету Міністрів України заходів до запобігання виникненню на внутрішньому ринку диспропорції між попитом на важливі види сировини, паливно-енергетичні ресурси, продовольство та їх пропонуванням  і до усунення такої диспропорції;

  15) координує у межах своїх повноважень діяльність підприємств, установ та організацій щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву і дотримання нормативних умов щодо їх зберігання;

  16) здійснює відповідно до законодавства контроль за виконанням підприємствами — відповідальними зберігачами незалежно від форми власності зобов’язань щодо зберігання, освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, за дотриманням порядку їх відпуску, своєчасним поверненням позичених матеріальних цінностей, а також за відповідністю зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовам;

  17) готує пропозиції стосовно розроблення державних стандартів на матеріальні цінності, що закладаються до державного резерву;

  18) забезпечує відповідно до законодавства  функціонування та утримання підрозділів відомчої воєнізованої охорони, які охороняють об’єкти системи державного резерву та розміщені на них матеріальні цінності; розробляє і організовує здійснення заходів щодо забезпечення підрозділів воєнізованої охорони технікою, засобами зв’язку і сигналізації, зброєю, боєприпасами, форменим одягом; здійснює контроль за охороною та пожежною безпекою зазначених об’єктів;

  19) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держкомрезерву, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

  20) виконує інші функції, передбачені законодавством.

  5. Держкомрезерв має право:

  1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

  4) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

  5) вимагати в установленому порядку від підприємств — відповідальних зберігачів матеріальних цінностей державного резерву подання:

  документальних даних про підсумки проведеної ними інвентаризації матеріальних цінностей державного резерву;

  пояснень стосовно виявлених у роботі з матеріальними цінностями державного резерву порушень, звітів про наявність матеріальних цінностей та їх рух;

  6) застосовувати фінансові санкції, передбачені статтею 14 Закону України “Про державний матеріальний резерв”.

  6. Держкомрезерв під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також відповідними органами іноземних держав.

  7. Держкомрезерв у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.

  У разі потреби Держкомрезерв видає спільні акти разом з іншими органами виконавчої влади.

  Нормативно-правові акти Держкомрезерву підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

  Рішення Держкомрезерву, прийняті в межах його повноважень, є обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

  8. Держкомрезерв очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

  Голова Держкомрезерву має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

  9. Голова Держкомрезерву:

  здійснює загальне керівництво Держкомрезервом і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на нього завдань;

  подає в установленому порядку пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Держкомрезерву урядових органів державного управління, призначення на посади та звільнення з посади їх керівників;

  призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомрезерву;

  розподіляє обов’язки між заступниками Голови;

  затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомрезерву;

  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомрезерву, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держкомрезерві утворюється колегія.

  Персональний склад колегії Держкомрезерву затверджує його Голова.

  До складу колегії входить Голова Держкомрезерву (голова колегії), його заступники, а також керівники структурних підрозділів Держкомрезерву.

  У разі потреби до складу колегії Держкомрезерву можуть входити в установленому порядку інші особи.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомрезерву.

  11. Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності Держкомрезерву, обговорення найважливіших проблем та інших питань в Держкомрезерві можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Держкомрезерву.

  12. У складі Держкомрезерву Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління.

  13. Граничну чисельність працівників Держкомрезерву затверджує Кабінет Міністрів України.

  14. Штатний розпис і кошторис Держкомрезерву затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

  15. Структуру Держкомрезерву затверджує Міністр економіки.

  16. Держкомрезерв є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  _____________________