• In English

 • Додаток
   до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 7 червня 200

  6 р. № 322-р

  ПЛАН
  заходів щодо інтеграції діяльності наукових установ
  та вищих навчальних закладів на 2006 рік

  Зміст заходу

  Відповідальні
  за виконання

  Строк виконання

  1. Проведення моніторингу та системного аналізу результатів  досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук з метою удосконалення системи наукового супроводження у сфері освіти відповідно до вимог Болонського процесу

  МОН Мінпромполітики
  МЗС
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук


  IV

  квартал

  2. Розроблення пропозицій щодо:

  удосконалення порядку формування державного замовлення з підготовки висококваліфікованих кадрів для галузей промисловості з урахуванням їх потреб та  вимог Класифікатора професій ДК 003-95  і  переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

  МОН 
  Мінекономіки Мінпромполітики Мінпраці
  інші центральні органи виконавчої влади
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації


  III

  квартал

  розвитку системи навчально-науково-виробничих комплексів, визначення науково-технічних напрямів їх діяльності та механізму стимулювання  впровадження у практику результатів наукових досліджень

  Мінпромполітики
  МОН
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук


  —“—  3. Удосконалення вітчизняної освітньо-наукової інфраструктури та системи проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у вищих навчальних закладах та наукових установах, впровадження наукових результатів у навчальний процес

  МОН
  Мінпромполітики
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук


  IV

  квартал

  4. Залучення до навчально-виховного процесу і дослідницької роботи у вищих навчальних закладах вчених Національної та галузевих академій наук

  МОН
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук
  Українська академія аграрних наук
  Академії педагогічних,
  медичних і правових наук
  Академія мистецтв

  IV

  квартал

  5. Підвищення рівня наукової експертизи підручників та впроваджуваних систем навчання

  МОН
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук

  —“—  _________________