• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 31 травня 2006 р.  № 767

  Київ

   

  Про умови оплати праці  посадових
  осіб та працівників митної служби

   

  З метою підвищення стимулюючої ролі посадових окладів посадових осіб та працівників митної служби Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити схеми посадових окладів, розміри щомісячних надбавок за спеціальне звання та вислугу років посадових осіб митної служби згідно з додатками 1–8.

  2. Надати право Голові Державної митної служби, начальникам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій  у межах  затвердженого фонду оплати праці:

  1) установлювати посадовим особам митної служби:

  посадові оклади відповідно до схем, зазначених у додатках 1– 6;

  щомісячні надбавки за спеціальне звання та вислугу років у розмірах, зазначених у додатках 78;

  посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені схемами посадових окладів, на 3 – 7 відсотків  нижче посадового окладу відповідного керівника;

  надбавку за знання та використання в роботі однієї західноєвропейської  мови — у розмірі   10 відсотків, двох і більше мов  —25 відсотків посадового окладу; однієї східної мови — 15 відсотків, двох і більше мов, одна з яких східна, — 35 відсотків посадового окладу;

  надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи:

  - керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, інспекторам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  спеціальне звання та вислугу років, а посадовим особам, які безпосередньо здійснюють митний контроль та митне оформлення, проходять службу в митній варті, підрозділах з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, виконують обов’язки із справляння мита та інших платежів, займаються розробленням проектів нормативно-правових актів і проводять експертизу таких проектів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи,— у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  спеціальне звання та вислугу років;

  - службовцям — у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни така надбавка скасовується або розмір її зменшується;

  щомісячну надбавку за особливі умови служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях у розмірі залежно від стажу служби: понад 5 років — до 30, понад 10 років — до 50, понад 15 років — до 70, понад 20 років — до 90 відсотків  посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання;

  2) здійснювати посадовим особам митної служби (крім заступників керівників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, керівників структурних підрозділів та їх заступників):

  доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх посадових осіб таких само категорій персоналу (за відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) — у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутньої посадової особи;

  доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу — у розмірі різниці  між фактичним посадовим  окладом  тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом посадової особи, яка виконує обов’язки  тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, що  посадова особа, яка виконує обов’язки тимчасово відсутнього, не є його заступником за штатним розписом;

  3) здійснювати преміювання посадових осіб та працівників митної служби відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят і ювілейних дат в межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі відповідного органу, установи чи організації, та економії коштів на оплату праці, починаючи з 1 січня 2007 р. — у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці;

  4) надавати посадовим особам митної служби матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення  в розмірах, що не перевищують  середньомісячної заробітної плати посадової особи.

  3. Преміювання керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, підпорядкованих Державній митній службі, установлення їм надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Голови Державної митної служби в межах видатків, затверджених на оплату праці.

   Преміювання посадових осіб та працівників митної служби, установлення їм надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги провадиться в порядку, що визначається  Державною митною службою.

  4. Виплачувати:

  посадовим особам митної служби, робота яких має роз’їзний характер, надбавку в розмірі згідно із законодавством;

  посадовим особам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій  доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час;

  посадовим особам навчальних закладів митної служби доплату за вчене звання та науковий ступінь з відповідної спеціальності в розмірах згідно з додатком 9;

  посадовим особам митної служби (крім посадових осіб, які працюють на штатних посадах в навчальних закладах митної служби і займаються педагогічною або науковою діяльністю), які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату  — у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

  посадовим особам митної служби надбавку за почесне звання “заслужений”  — у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

  працівникам спеціалізованих митних установ (крім спеціалізованих митних управлінь), яким не присвоюються спеціальні звання, надбавку за безперервну роботу в митних органах у розмірі згідно з додатком 10.

   Порядок і умови виплати зазначеної надбавки визначаються  Державною митною службою.

  5. Умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів, службовців, робітників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, яким не присвоюються спеціальні звання, визначаються в установленому порядку згідно з  умовами оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади та установ, закладів і організацій відповідних галузей бюджетної сфери.

  6. Установити, що в разі зменшення в окремих посадових осіб та працівників митної служби розміру заробітної плати (без премій) у зв’язку з прийняттям цієї постанови здійснюється на час роботи на займаній посаді  виплата різниці між розміром заробітної плати (без премій), визначеним за умовами оплати праці, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, установленим за новими умовами оплати праці.

  7. Державній митній службі:

  забезпечити виконання цієї постанови в межах видатків, передбачених для оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби;

  привести у місячний строк власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

  8. Абзац шостий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545) викласти в такій редакції:

  “Голові Державної митної служби, його першому заступнику та заступникам − надбавки, передбачені абзацами п’ятим − восьмим підпункту “а” пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 497 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1114)”.

  9. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України  від  14 квітня  2004 р. № 497 “Про  умови   грошового  забезпечення посадових  осіб та оплати праці працівників митної служби України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1114) стосовно посадових осіб, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою;

  пункт 2 змін, що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 24, ст. 1343).

  10. Умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби України, передбачені цією постановою, застосовуються починаючи з 1 січня 2006 року.

   

  Прем’єр-міністр України                                                                       Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд. 26