• In English

 • СХВАЛЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 31 травня 2006 р. № 306-р

   

  КОНЦЕПЦІЯ

  Загальнодержавної  космічної програми

  на 2007 – 2011 роки

   

  Загальна частина

  Космічна діяльність значною мірою впливає на майбутнє країни, тому визначена пріоритетною, оскільки забезпечує сталий розвиток, підтримку науково-технічного потенціалу, задоволення довгострокових інтересів держави у сфері безпеки та оборони. В умовах економічної глобалізації та взаємозалежності визначальну роль відіграють фактори, які забезпечують конкурентоспроможність держав, створення ефективного виробничого і соціального механізму. Розв’язання проблем безпеки, природокористування, запобігання стихійним і техногенним катастрофам обумовлюють необхідність для кожної держави використовувати космічні засоби та інформацію. Розвиток високих космічних технологій як фактор інтенсифікації розвитку внутрішніх джерел прогресу є однією з умов існування суверенної держави в сучасному світі.

  Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

  Специфіка космічної діяльності України полягає у значній диспропорції  рівня космічних технологій і ефективності їх використання. Неприйнятним є демонстраційність космічних проектів, що не відповідає цілям економічного, наукового та соціального розвитку держави.  

  Рівень розвитку світової космонавтики і космічного потенціалу України вимагає розроблення якісно нової моделі провадження космічної діяльності відповідно до сучасних умов та національних інтересів, яка дасть змогу втілити в життя взаємозв’язані інноваційні рішення, узгодити питання різного характеру та рівня, що виникли внаслідок багатофункціональності космічної діяльності. Це, зокрема, системні рішення щодо підтримки експортного потенціалу українських ракет-носіїв, створення космічних апаратів, бортових систем та приладів, розроблення і впровадження новітніх технологій, забезпечення необхідного рівня космічних досліджень, структурних перетворень на підприємствах, розроблення ефективного плану узгоджених заходів (“дорожня карта”).

  Аналіз причин та обґрунтування

  необхідності розроблення і виконання Програми

  Загальні тенденції розвитку космічної діяльності вимагають активного пошуку Україною свого місця на космічних ринках та в міжнародній системі розподілу праці. До космічних держав світу Україна належить не тільки за формальними характеристиками космічного потенціалу, а і за спроможністю практично реалізувати сучасні космічні проекти, прикладом яких є унікальний міжнародний проект “Морський старт”. Після відмови від ядерних озброєнь сучасні космічні технології є одним з небагатьох факторів, які визначають стратегічне місце держави, наявність засобів стримування. Доступ у космос об’єктивно підвищує значущість України у відносинах із стратегічними партнерами, процесах інтеграції в європейські структури. Космічна діяльність може стати інструментом активної регіональної політики, зокрема з країнами Балтійсько-Чорноморського регіону.

  Під час формування національної космічної політики необхідно враховувати зазначені обставини, а також гармонізувати зовнішні чинники та нагальні потреби розвитку економіки, науки, а також питання безпеки і оборони. Існуючі та розроблювані космічні засоби і технології можуть застосовуватися для визначення перспективних шляхів забезпечення безпеки, підготовки управлінських рішень, здійснення заходів з оптимізації природокористування, розвитку фундаментальних досліджень тощо.

  Мета та основні завдання Програми

  Мета Програми полягає у забезпеченні розвитку та ефективного використання космічного потенціалу України для розв’язання нагальних проблем сталого розвитку, безпеки, впровадження високих технологій та підвищення рівня науки і освіти.

  Основними завданнями Програми є:

  підвищення ефективності застосування космічних засобів для суспільних потреб;

  розвиток високих технологій як умови конкурентоспроможності національної економіки;

  налагодження якісно нового рівня міжнародного співробітництва;

  створення та ефективне використання космічних засобів для потреб Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів.

  Порівняльний аналіз варіантів розв'язання проблеми

  Існує ряд нагальних проблем розвитку держави, які неможливо розв’язати без застосування космічних засобів та інформації. Ракетно-космічний потенціал дає змогу вирішити широке коло питань, однак його структура і можливості не відповідають сучасним вимогам.

  Дотримання існуючих підходів не може розглядатися як варіант розв’язання проблеми. Фінансування космічних програм до цього часу (в середньому 90 млн. гривень на рік) здійснювалося переважно за залишковим принципом. Такий варіант означає використання інформації від зарубіжних космічних апаратів, участь у міжнародних дослідженнях лише шляхом виготовлення складових частин приладів, підтримка невеликих наукових проектів. Такий підхід призведе до поступового (протягом 10 – 15 років) згортання космічної діяльності, зупинення розроблення ракет-носіїв та космічних апаратів, уповільнення розвитку наземної інфраструктури.

  Є такі варіанти розв’язання зазначеної проблеми:

  інтенсивний розвиток космічної діяльності. Дасть змогу протягом найближчих 5 – 7 років створити ракетні комплекси різноманітного базування на основі модернізованих та нових вітчизняних ракет-носіїв, розгорнути космічні системи спостереження, реалізувати власні телекомунікаційні та наукові проекти, взяти участь у міжнародних програмах, забезпечити  присутність на міжнародних ринках космічних послуг. Такий варіант є бажаним з точки зору швидкого позитивного впливу космічної діяльності на розвиток високих технологій, підвищення експортного потенціалу, але не відповідає сучасним можливостям країни;

  перехідний до інтенсивного. З урахуванням реальної економічної ситуації він є найбільш прийнятним та дасть змогу забезпечити реалізацію ряду важливих проектів, підтримку експортного потенціалу, налагодження якісно нового рівня міжнародного співробітництва, технологічне оновлення підприємств та структурні зрушення в космічній галузі.

  Шляхи та способи розв’язання проблеми

  Розв’язання зазначених проблем передбачається за такими напрямами:

  реалізація космічних проектів, отримання та використання інформації з космічних засобів, що дасть змогу забезпечити виконання конкретних завдань космічного моніторингу, проведення наукових досліджень, участь в міжнародних проектах. Створення постійно діючого угруповання вітчизняних космічних апаратів передбачає забезпечення їх запуску з періодичністю не рідше ніж раз у 2 – 3 роки;

  модернізація існуючих та розроблення перспективних ракет-носіїв, їх систем, а також космічних апаратів, що забезпечить розвиток вітчизняної космічної галузі, зміцнення експортного потенціалу; 

  реалізація перспективних наукових досліджень, розроблень приладів, наземних програмно-апаратних комплексів, інформаційних технологій, що сприятиме досягненню необхідного наукового рівня вітчизняних космічних досліджень, забезпеченню їх конкурентоспроможними приладами, обладнанням, наземними засобами;

  створення нових і модернізація існуючих космічних засобів та їх складових частин для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів, забезпечить створення та використання космічних  засобів в інтересах національної безпеки і оборони та розроблення технологій отримання, обробки і розповсюдження інформації за допомогою космічних систем дистанційного зондування Землі, навігації та зв’язку;

  здійснення заходів з технологічної підтримки і оновлення експериментальної та випробувальної бази підприємств, що сприятиме технологічному оновленню та реструктуризації підприємств галузі.

  Очікувані  результати  виконання  Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

  створити постійно діюче угруповання вітчизняних космічних апаратів для спостереження Землі та геофізичного моніторингу „Січ”, забезпечити його експлуатацію та використання;

  створити національну систему геоінформаційного забезпечення як частину європейської системи GMES та світової GEOSS;

  удосконалити систему координатно-часового та навігаційного забезпечення України за участю Російської Федерації та ЄС;

  створити умови для організації комерційного використання українських ракет-носіїв у проектах „Циклон-4”, „Наземний старт”, „Дніпро”;

  створити супутникові телекомунікаційні мережі зв’язку та мовлення загального користування та спеціальні телекомунікаційні мережі з використанням національного супутника зв’язку;

  забезпечити виробництво ракет-носіїв („Зеніт”, „Циклон”, „Дніпро”), розроблення перспективних космічних ракетних комплексів та космічних апаратів нового покоління;

  провести космічні дослідження у галузі сонячно-земних зв’язків, астрофізики, космічної біології та матеріалознавства, зокрема в межах міжнародних проектів „Спектр-Р”, „Міжнародна космічна станція”, „EXPLORATION”, „AURORA”;

  модернізувати технічні засоби Національного центру управління та випробувань космічних засобів у м. Євпаторії для використання їх у міжнародних космічних програмах;

  реалізувати освітні космічні проекти, зокрема створення молодіжних супутників;

  забезпечити Збройні Сили, інші військові формування та правоохоронні органи сучасними космічними засобами та інформацією;

  створити нову космічну техніку, службові системи, дослідницькі прилади для перспективних космічних проектів.

  Фінансове забезпечення Програми

  Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, інвестицій та інших джерел.

  Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2,66 млрд. гривень.

  ___________________________________