• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2006 р. № 761

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  запобігання та лікування серцево-судинних і
  судинно-мозкових захворювань на 200

  6 — 2010 роки

  Загальна частина

  Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності. Саме такі захворювання істотно впливають на тривалість життя населення.

  У загальній структурі смертності країн Європи та Північної Америки питома вага серцево-судинних захворювань становить 40 — 50 відсотків, в Україні — більш як 60 відсотків.

  Причини інфаркту міокарда, раптової коронарної недостатності, ішемічного інсульту і захворювань периферичних артерій ідентичні та пов’язані з атеросклерозом. Результати проведених досліджень свідчать про значне поширення факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань в Україні (у 33,5 відсотка дорослого населення виявлена артеріальна гіпертензія, 56,8 — мають надлишкову вагу, 44 відсотки чоловіків і 16,5 відсотка жінок курять).

  Щороку реєструється близько 50 тис. випадків інфаркту міокарда, 100—120 тис. інсультів, 20 тис. миготливих аритмій, 4 тис. набутих вад серця та народжується більш як 3500 дітей із природженими вадами серця.

  Аналіз причин виникнення проблеми та
  обґрунтування необхідності її розв’язання

  Високий рівень смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань зумовлений:

  недостатністю виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях;

  низьким рівнем оснащеності закладів охорони здоров’я обладнанням, необхідним для своєчасної діагностики, лікування та надання інтенсивної допомоги, незадовільною організацією процесу діагностики та лікування;

  відсутністю системи активного запобігання інфарктам та інсультам на основі стандартизованої системи диспансеризації населення;

  невизначеністю єдиного організаційного підходу до надання медичної допомоги хворим з серцево-судинною та судинно-мозковою патологією;

  недостатністю бюджетного фінансування для закупівлі витратних матеріалів, обладнання та реагентів;

  обмеженою доступністю сучасних методів лікування основних серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань (інвазійна кардіологія, інвазійна радіологія, кардіохірургія);

  недостатньою інформованістю населення про чинники ризику та можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим захворюванням.

  Найбільш розповсюджені захворювання системи кровообігу, які потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з моменту виявлення до здійснення реабілітаційних заходів, — це ішемічна хвороба серця, судинно-мозкові захворювання та природжені (набуті) вади серця.

  Таким чином, серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

  Мета і основні завдання Програми

  Метою Програми є запобігання та зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення.

  Основні завдання Програми:

  створення правової бази, розроблення соціальних та економічних нормативів з основних аспектів боротьби з серцево-судинними і судинно- мозковими хворобами;

  підвищення рівня обізнаності населення з питань кардіології та кардіохірургії шляхом залучення засобів масової інформації;

  поліпшення своєчасної ранньої діагностики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, підвищення кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювання та забезпечення лікування хворих у спеціалізованих закладах;

   постійний моніторинг рівня захворюваності населення на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби і стану надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню;

  визначення потреб і пріоритетів в організації надання кардіологічної і кардіохірургічної допомоги населенню з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності.

  Шляхи та способи розв’язання проблеми

  Для розв’язання проблеми запобігання та лікування серцево-судинних і серцево-мозкових захворювань необхідно:

  забезпечити проведення первинної та вторинної профілактики:

  - створення системи виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях;

  - обладнання закладів охорони здоров’я сучасною діагностичною апаратурою;

  - підготовка висококваліфікованих спеціалістів;

  - впровадження сучасних стандартів запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим захворюванням;

  - проведення сучасної медикаментозної терапії;

  забезпечити своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги:

  - створення стандартів діагностики і протоколів лікування гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на догоспітальному та госпітальному етапах з визначенням необхідного переліку діагностичних і лікувальних процедур;

  - організація системи стандартизованого обстеження хворих;

  - надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги у разі гострих серцево-судинних захворювань;

  - створення нових та дооснащення існуючих кардіологічних, кардіохірургічних та інсультних центрів сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням для надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги у разі гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань (у тому числі інтервенційних та хірургічних методів);

  - створення системи пренатальної діагностики природжених вад серця;

  - підготовка спеціалістів для обласних, регіональних кардіологічних, кардіохірургічних, інсультних центрів;

  здійснити реабілітаційні заходи:

  - впровадження стандартів та клінічних протоколів терапевтичного ведення хворих різного віку (антигіпертензивна та ліпідознижувальна, антиагрегантна та антикоагулянтна терапія) після інвазійних кардіологічних та кардіохірургічних втручань, а також після втручань на магістральних судинах голови та шиї;

  - розвиток системи медичної реабілітації та трудової реадаптації хворих;

  - створення системи реабілітації хворих після хірургічного лікування вад серця, аритмій, інших серцево-судинних захворювань.

  Заходи, спрямовані на запобігання і лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, зазначені у додатку.

  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  істотно підвищити рівень поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції;

  збільшити середню тривалість життя населення;

  орієнтовно знизити рівень смертності від інсультів на 5 відсотків, ішемічної хвороби серця — до 5 відсотків у 2007 році та до 12 відсотків у 2010 році;

  зменшити рівень первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці до 5 відсотків у 2007 році та до 10 відсотків у 2010 році;

  знизити рівень летальності під час хірургічного лікування набутих вад серця до 3 відсотків, ішемічної хвороби серця — до 0,7, порушень ритму серця — до 0,3 відсотка.

  Фінансове забезпечення Програми

  Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених у державному бюджеті МОЗ та іншим органам виконавчої влади, що беруть участь у виконанні Програми, за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, інших джерел.

  Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

  _____________________  Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ,
  спрямовані на запобігання та лікування серцево-судинних
  і судинно-мозкових захворювань на 2006—2010 роки

   

  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

  У тому числі за роками

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Первинна та вторинна профілактика

  1. Включити до навчальних програм середніх навчальних закладів вивчення матеріалів щодо запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим захворюванням

  МОЗ, Академія медичних наук, МОН

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

  2. Висвітлювати  у теле- та радіопередачах, присвячених питанням охорони здоров'я, матеріали, пов’язані з розв’язанням проблеми запобігання захворюванням системи кровообігу

  МОЗ, Академія медичних наук, Держкомтелерадіо, облдержадміністрації  —“—

   

   

   

   

   

   

  3. Запровадити рубрику здоров’я у періодичних виданнях, видавництво інформаційно-просвітницьких матеріалів

  МОЗ, Держкомтелерадіо, облдержадміністрації

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Привести порядок обчислення статистичних показників інвалідності та смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у відповідність з  ВООЗ

  МОЗ, Академія медичних наук

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

  5. Забезпечити відповідно до сучасних стандартів лікування кардіохірургічні, інсультні центри та спеціалізовані відділення для інтервенційних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

  МОЗ, Академія медичних наук,
  облдержадміністрації

  2006—2010

   

   

   

   

   

   

  6. Запровадити статистич-ний моніторинг хворих із життєзагрозливими аритміями серця, які потребують невідкладного хірургічного лікування 

  МОЗ, Академія медичних наук

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7. Внести до переліку спеціальностей, затверд-женого наказом МОЗ від 28 жовтня 2002 р. № 385, спеціальності рентгенендо-васкулярна хірургія, електрофізіологія та дитяча кардіологія

  МОЗ, МОН, Академія медичних наук

  2006—2008

   

   

   

   

   

   

  8. Розробити нормативно-правові акти з питань акредитації центрів інтервенційної кардіології з правом надання широкопрофільної спеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги

  МОЗ, Академія медичних наук

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

  9. Забезпечити підвищення кваліфікації фахівців з питань кардіології, рентгенендоваскулярної хірургії, електрофізіології, дитячої кардіології, неврології та нейрохірургії у закладах післядипломної освіти

  МОЗ, МОН, Академія медичних наук

  2006—2010

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10. Створити в Національній медичній академії післядипломної освіти імені 
  П. Л. Шупика кафедру дитячої кардіології та кардіохірургії

  МОЗ, МОН

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

  11. Проводити первинну та вторинну профілактику шлуночкових аритмій

  МОЗ, Академія медичних наук

  2006—2010

   

   

   

   

   

   

  12. Розробити і впровадити сучасні методи діагностики природжених та набутих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань

  —“—

  2006—2008

  945

   

  945

   

   

   

   

  Разом

   

  945

   

  945

   

   

   

  Своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги

  13. Розробити та впровадити в медичну практику стандарти діагностики і клінічні протоколи лікування гострого інфаркту міо-карда та гострого інсульту

  МОЗ, Академія медичних наук

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14. Забезпечити кардіохірургічні, інсультні центри та спеціалізовані відділення для інтервенційних втручань необхідними  лікарськими засобами та виробами медичного призначення

  МОЗ, Академія медичних наук,
  облдержадміністрації

  2006—2010

  292906,5

  16000

  49661,25

  71371,5

  73581,75

  82292

   

  15. Забезпечити спеціалізовані відділення порушень ритму серця необхідними  лікарськими засобами та виробами медичного призначення

  —“—

  2007—2010

  71632

   

  14159

  16339

  19719

  21415

   

  16. Забезпечити заклади охорони здоров’я фібринолітичними агентами для надання невідкладної допомоги при гострих коронарних синдромах

  —“—

  —“—

  55280

   

  13820

  13820

  13820

  13820

   

  17. Впровадити ефективні методи та засоби своєчасної діагностики аритмій серця

  —“—

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18. Забезпечити хворих на фібриляцію та тріпотіння передсердь з високим ризиком виникнення тромбо-емболічних ускладнень необхідними лікарськими засобами

  МОЗ, Академія медичних наук,
  облдержадміністрації

  2006—2010

   

   

   

   

   

  19. Розробити та впровадити телеметричні та телемедичні технології дистанційного контролю за станом хворих на аритмії серця для надання їм невідкладної консультаційної допомоги

  МОЗ, Академія медичних наук

  2006—2007

   

   

   

   

   

  20. Забезпечити обласні центри кардіологічних (кардіореанімаційних), неврологічних судинних відділень та центрів необхідними виробами медичного призначення
  (з розрахунку на одне відділення інтенсивної терапії)

  МОЗ, Академія медичних наук,
  облдержадміністрації

  2007—2010

  43740

   

  6480

  8100

  12960

  16200

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21. Обладнати три регіональні кардіохірур-гічні центри необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

  МОЗ, облдержадміністрації

  2006—2010

  98550

  15100

  5750

  14200

  30600

  32900

   

  22. Обладнати три регіо-нальні інсультні центри необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

  —“—

  —“—

  118563,3

  11121,1

  4921,1

  22871,1

  37000

  42650

   

  23. Обладнати три електрофізіологічні лабораторії необхідними виробами медичного призначення

  МОЗ

  2007—2009

  25950

   

   

  7650

  8650

  9650

   

  24. Забезпечити оснащен-ня Інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Академії медичних наук необхідними виробами медичного  призначення

  МОЗ, Академія медичних наук

  2007—2010

  40100

   

  2800

  4050

  19450

  13800

   

  25. Забезпечити оснащення Інституту нейрохірургії імені А. П. Ромоданова Академії медичних наук необхідними виробами  медичного призначення

  —“—

  —“—

  31700

   

  1650

  3900

  11100

  15050

   

  26. Забезпечити оснащення Національного наукового центру “Інститут кардіології
  імені академіка
  М. Д. Стражеска” Академії медичних наук необхідними виробами медичного призначення

  МОЗ, Академія медичних наук

  2007—2010

  16950

   

  500

  1500

  1800

  13150

   

   

  Разом

   

  795371,8

  42221,1

  99741,35

  163801,6

  228680,75

  260927

   

  Реабілітація та трудова реадаптація

   

  27. Запровадити стандарти та клінічні протоколи терапевтичного лікування хворих після інвазійних кардіологічних та кардіохірургічних втручань

  МОЗ

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

  28. Створити систему реабілітації дітей після корекції природжених вад серця

  МОЗ, облдержадміністрації

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

  796316,8

  42221,1

  100686,35

  163801,6

  228680,75

  260927

   

  _____________________