• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 травня 2006 р. № 746

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку надання у 2006 році
  спеціальних дозволів на користування надрами

  1. У тексті Порядку слова “згідно з додатком” замінити словами “згідно з додатком 1”.

  2. В абзаці тринадцятому пункту 8 слова “відповідно до переліку, визначеного Мінприроди” замінити словами “заяву з документами згідно з додатком 2 до цього Порядку”.

  3. У додатку до Порядку слово “додаток” у всіх відмінках замінити словом і цифрою “додаток 1” у відповідному відмінку.

  4. Доповнити Порядок додатком 2 такого змісту:

  “Додаток 2

  до Порядку

  ПЕРЕЛІК
  документів, які додаються до заяви для отримання
  дозволу без проведення аукціону у

  2006 році

  Вид користування надрами

  Найменування документа

  1. Геологічне вивчення

  копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних і фізичних осіб-підприємців)

   

  копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

   

  інформація про фінансові можливості заявника проводити геологорозвідувальні роботи (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік за формою 1, 2, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру)

  відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують заявника (їх назва та місцезнаходження)

   

  копія ліцензії на вид господарської діяльності “пошук (розвідка) корисних копалин” або договір із спеціалізованим геологічним підприємством, яке має ліцензію на проведення геологорозвідувальних робіт, проект форми 3-гр для реєстрації геологорозвідувальних робіт у державному геологічному фонді України

   

  пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на об’єкті із зазначенням кінцевої мети геологічного вивчення ділянки надр

   

   

  програма геологічного вивчення ділянки надр (види робіт, їх обсяг та вартість, джерело фінансування, календарний план виконання за роками)

   

  каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка — менш як 1 секунда) та її площа (для геологічного вивчення підземних вод — координати свердловин)

   

  проект угоди про умови користування надрами

   

  Графічні матеріали:

   

  оглядова карта (масштаб не менш як 1:200 000 —
  1:100 000)

   

  карта (масштаб 1:50 000) або нетаємне викопіювання
  1:25 000 — 1:10 000 з нанесеними границями площі геологічного вивчення з географічними координатами її кутових точок (похибка — менш як 1 секунда)

   

  оглядова геологічна карта (масштаб 1:200 000 —
  1:50 000) з лініями проектних геологічних розрізів

   

  гідрогеологічна карта (для родовищ нафти та газу)

   

  геологічні розрізи

   

   

   

   

   

   

   

  Додатково додаються:

   

  у разі проведення геологічного вивчення за кошти державного бюджету — копія договору про виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”

   

  у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:

   

  копія дозволу на геологічне вивчення такої ділянки надр

   

  результати геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища або створення підземного сховища

   

  у разі використання природних ресурсів державними лікувальними закладами:

   

  довідка (МОЗ або відповідної державної адміністрації, у підпорядкуванні яких перебувають такі заклади), яка засвідчує, що лікувальний заклад є діючим та спеціалізується на використанні природних ресурсів виключно з лікувальною метою

   

  перелік структурних підрозділів (філіалів, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування

  2. Видобування корисних копалин

  копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб-підприємців)

   

  копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

   

  інформація про фінансові можливості заявника проводити геологорозвідувальні роботи (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік за формою 1, 2, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру)

  відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (їх назва та місцезнаходження)

   

  пояснювальна записка з характеристикою об’єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр

   

  техніко-економічні показники роботи підприємства за останні два роки

   

  програма робіт на наступні два роки (обсяг видобутку корисної копалини, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування)

   

  для підприємств, які розпочинають розробку
  родовища — програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів робіт, строку їх виконання та джерел фінансування до виходу підприємства на проектну потужність

   

  перелік технічних засобів, за допомогою яких здійснюватиметься розробка родовища

   

  список фахівців із зазначенням їх кваліфікації, які здійснюватимуть геолого-маркшейдерське забезпечення гірничих робіт (для твердих корисних копалин), обслуговування свердловин та виконання режимних спостережень (для підземних вод)

   

  каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка — менш як 1 секунда) та її площа (для родовищ підземних вод — координати свердловин)

   

  залишкові запаси корисної копалини на початок поточного року за формами 5-гр, 6-гр, 7-гр і 8-гр (для родовищ, які розробляються)

   

  результати хімічних та бактеріологічних аналізів води строком давності не більш як 6 місяців (для родовищ підземних вод)

   

  копія дозволу на спеціальне водокористування (для підприємств, що розробляють родовища підземних вод)

   

  технологічна схема розробки родовища та проект зон санітарної охорони (для родовищ підземних вод)

   

  протоколи ДКЗ (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження запасів у повному обсязі (копії, завірені заявником)

   

  висновок Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, технологічна схема розливу води МОЗ (для родовищ мінеральних вод)

   

  копії паспортів свердловин (для підземних вод)

   

  проект угоди про умови користування надрами

   

  Графічні матеріали:

   

  оглядова карта (масштаб не менш як 1:200 000 — 1:100 000)

   

  ситуаційний план (масштаб 1:500 — 1:5000)

   

  нетаємне викопіювання карти 1:25 000 — 1:10 000 (для родовищ нафти та газу)

   

  план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними границями категорій А, В, С1, С2, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка — менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів

   

  гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)

   

  структурна карта (для родовищ нафти і газу)

   

  характерні геологічні розрізи з границями категорій запасів та умовними позначками

   

   

   

  Додатково додаються:

   

  у разі проведення геологічного вивчення за власні кошти:

   

  копія дозволу на геологічне вивчення надр

   

  копії фінансових звітів підприємства (філіалів) за роки виконання геологорозвідувальних робіт

   

  довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про загальну вартість геологорозвідувальних робіт, виконаних на родовищі за власні кошти

   

  у разі компенсації заявником затрат держави на геологічне вивчення родовища надається довідка про погашення державної частки вартості геологорозвідувальних робіт

   

  у разі використання природних ресурсів державними лікувальними закладами:

   

  довідка (МОЗ або відповідної державної адміністрації, у підпорядкуванні яких перебувають такі заклади), яка засвідчує, що лікувальний заклад є діючим та спеціалізується на використанні природних ресурсів виключно з лікувальною метою

   

  перелік структурних підрозділів (філіалів, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування

   

  у разі зміни власника майнового комплексу:

   

  нотаріально засвідчена копія договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу

  3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва. Скидання

  копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб-підприємців)

  копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

  стічних вод. Будівництво споруд для підземного зберігання нафти і газу на підставі рішення Кабінету Міністрів України

  інформація про фінансові можливості заявника проводити геологорозвідувальні роботи (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік за формою 1, 2, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру)

   

  відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (їх назва та місцезнаходження)

   

  пояснювальна записка з характеристикою об’єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (у разі планування комерційного використання надр)

   

  програма робіт з будівництва або експлуатації підземних споруд з техніко-економічними показниками роботи підприємства на наступні два роки та зазначенням джерел фінансування

   

  каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка — менш як 1 секунда) та її площа

   

  проект угоди про користування надрами

   

  Графічні матеріали:

   

  оглядова карта (масштаб більш як 1:200 000)

   

  ситуаційний план (масштаб більш як 1:50 000) з границями площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка — менш як 1 секунда)

  4. Створення геологічних територій та об’єктів, які мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення

  копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб-підприємців)

  копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

   

  інформація про фінансові можливості заявника проводити геологорозвідувальні роботи (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік за формою 1, 2, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру)

  відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (їх назва та місцезнаходження)

   

  пояснювальна записка з характеристикою об’єкта та зазначенням мети використання надр

   

  перспективний план розвитку геологічної території (обєкта) із зазначенням джерел фінансування, програми облаштування території та охорони довкілля

   

  висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук щодо можливості використання об’єкта з науковою та культурною метою (для територій та об’єктів, які мають важливе наукове та культурне значення)

   

  каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка — менш як 1 секунда) та її площа

   

  проект угоди про користування надрами

   

  Графічні матеріали:

   

  оглядова карта (масштаб більш як 1:200 000)

   

  ситуаційний план (масштаб більш як 1:50 000) з границями площі з географічними координатами кутових точок (похибка — менш як 1 секунда)

  ______________

  Примітки:  1. Підприємства з іноземними інвестиціями додатково подають:

  копію інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із зазначенням реєстраційного номера;

  бізнес-план робіт відповідного виду надрокористування з визначенням обсягу інвестицій, у тому числі іноземних.

  2. Для надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони заявником додатково подаються погодження Адміністрації Держприкордонслужби, Мінтрансзв’язку, Мінагрополітики і Мінприроди щодо режиму ведення робіт на ділянці надр.

  3. Для надання дозволу на користування надрами з метою виконання угод про розподіл продукції документи подаються за переліком, визначеним Законом України “Про угоди про розподіл продукції”.

  ______________________