• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 25 травня 2006 р. № 751

   

   

  ПОРЯДОК
  формування переліку осіб, пов’язаних з
  терористичною діяльністю

   

  1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю (далі — перелік).

  2. Підставою для включення Держфінмоніторингом фізичної чи юридичної особи до переліку є:

  1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання особи винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України;

  2) інформація (документи), надана відповідними органами ООН, про пов’язані з терористичними організаціями чи терористами організації або фізичні особи;

  3) вирок (рішення) суду, рішення іншого компетентного органу іноземної держави стосовно організацій або фізичних осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

  3. Перелік формується на підставі інформації (документів), визначеної пунктом 2 цього Порядку, яка повинна містити такі відомості:

  щодо громадян України — прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі і найменування органу, що його видав, місце реєстрації та/або проживання, індивідуальний ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів;

  щодо юридичних осіб-резидентів — повне найменування, місцезнаходження, номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію, найменування органу, що його видав, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, інформація про банк, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка;

  щодо іноземців та осіб без громадянства — прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), громадянство, дата і місце народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі і найменування органу, що його видав, місце реєстрації та/або постійного (тимчасового) проживання;

   

  щодо юридичних осіб-нерезидентів — повне найменування,  місцезнаходження, інформація про банк, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка.

  До переліку можуть бути включені інші відомості.

  4. Інформація (документи), передбачена підпунктами 1 і 3 пункту 2 та пунктом 3 цього Порядку, надається Держфінмоніторингу СБУ, а передбачена підпунктом 2 пункту 2 та пунктом 3, — МЗС.

  Зазначена у пунктах 2 і 3 цього Порядку інформація (документи) надсилається Держфінмоніторингу протягом одного робочого дня, що настає за днем її надходження, нарочним чи рекомендованим поштовим відправленням з дотриманням правил, що виключають несанкціонований доступ до інформації (документів).

  5. У разі надходження зазначеної у пунктах 2 і 3 цього Порядку та іншої інформації (документів), яка є підставою для виключення фізичної або юридичної особи з переліку, Держфінмоніторинг робить у переліку відмітку про це. Записи про таких осіб з переліку не виключаються.

  6. Перелік формується Держфінмоніторингом протягом трьох робочих днів з дати надходження інформації (документів).

  7. Перелік (внесені до нього зміни) доводиться до відома суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом протягом двох робочих днів з дати формування переліку (внесення змін до нього).

  __________________