• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 травня 2006 р. № 712

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у
  державному бюджеті для інформатизації та комп’ютеризації
  професійно-технічних та вищих навчальних закладів,
  забезпечення їх сучасними технічними засобами навчання
  з природничо-математичних і технологічних дисциплін
  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті МОН для  інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення їх сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються МОН на закупівлю:

  навчальних комп’ютерних комплексів (комп’ютерів, програмних засобів, ліцензійного програмного забезпечення, навчальних посібників і меблів) (далі — комп’ютерні комплекси) для професійно-технічних та вищих навчальних закладів (далі — навчальні заклади);

  сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін відповідно до Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1886) (далі — технічні засоби).

  3. Розподіл комп’ютерних комплексів і технічних засобів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  Розміщення державного замовлення на закупівлю та постачання комп’ютерних комплексів і технічних засобів здійснюється МОН відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. МОН разом з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти — розпорядником коштів державного бюджету нижчого рівня (далі — розпорядник коштів) укладає договори з переможцями процедури закупівлі робіт (послуг), пов’язаних з придбанням та постачанням комп’ютерних комплексів і технічних засобів. Розпорядник коштів може здійснювати на підставі укладених договорів їх попередню оплату в розмірі 30 відсотків вартості.

  Остаточна оплата вартості комп’ютерних комплексів і технічних засобів, передбаченої договорами, провадиться замовником на підставі акта приймання-передачі.

  5. Закупівля та постачання навчальним закладам технічних засобів здійснюється окремими комплектами.

  6. МОН забезпечує своєчасне та в повному обсязі виконання умов договорів, укладених згідно з пунктом 4 цього Порядку.

  7. Розподіл комп’ютерних комплексів і технічних засобів здійснюється МОН у кількісному та вартісному вимірі пропорційно кількості навчальних закладів на підставі заявок Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій виходячи із затвердженого МОН переліку технічних засобів навчання, загальної кількості комп’ютерних комплексів, що планується поставити навчальним закладам, а також з урахуванням їх кількості, придбаних за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у попередні роки.

  8. Бухгалтерії навчальних закладів забезпечують у встановленому порядку взяття комп’ютерних комплексів і технічних засобів на облік.

  9. Розпорядник коштів надсилає щомісяця до 10 числа наступного періоду МОН в установленому ним порядку інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання щомісяця до 15 числа наступного періоду Мінфіну та Державному казначейству.

  10. Складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

   

  ______________________