• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 травня 2006 р. № 711

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Положення про державного
  інспектора з питань інтелектуальної власності

   

  1. Назву Положення доповнити словами “Державного департаменту інтелектуальної власності”.

  2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1. Це Положення регламентує діяльність державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, визначає їх права та функціональні обов’язки стосовно державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності у процесі використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, а також виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування (далі — диски) і матриць”.

  3. У пункті 6:

  абзац перший після слова “приміщеннями” доповнити словами “необхідним обладнанням”;

  в абзаці третьому слова “індивідуального штампу” замінити словами “індивідуальної печатки”.

  4. У пункті 7:

  підпункти 1, 2, 4, 6, 8 і 9 викласти в такій редакції:

  “1) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог Законів України “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць” та інших актів законодавства у сфері інтелектуальної власності у порядку, встановленому законодавством та цим Положенням;

   2) вживає заходів до припинення незаконного обігу товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема вилучення з обігу контрафактних примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, вироблених чи імпортованих з порушенням вимог законодавства, а також обладнання і сировини для вироблення дисків і матриць”;

  “4) звертається до Департаменту за дозволом щодо проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання”;

  “6) видає суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності, виявлених під час проведення перевірок діяльності зазначених суб’єктів, пов’язаної з використанням об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдженням, прокатом, зберіганням, переміщенням примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, виробництвом, експортом та імпортом дисків і матриць, а також використанням, експортом та імпортом обладнання і сировини для їх вироблення”;

  “8) проводить планові та позапланові перевірки суб’єктів господарювання у процесі використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та виробництва дисків і матриць, а також використання експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення та у разі публічного і повторного виконання, сповіщення, демонстрації або використання іншим способом об’єктів авторського права і суміжних прав;

   9) проводить огляд речей і документів та вилучає у суб’єктів господарювання примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, які виробляються, розповсюджуються, надаються у прокат, зберігаються, використовуються або переміщуються з порушенням вимог законодавства, обладнання і сировину для їх вироблення, електронну і комп’ютерну техніку для їх відтворення, а також відповідні документи”;

  підпункт 5 виключити.

  5. У пункті 8:

  підпункти 2—4 викласти в такій редакції:

  “2) вимагати від суб’єктів господарювання, що використовують об’єкти права інтелектуальної власності, забезпечення надання для ознайомлення реєстраційних, фінансових та інших документів, які підтверджують право суб’єкта господарювання на використання зазначених об’єктів, а від суб’єктів господарювання, що виробляють диски і матриці, також ліцензії на їх виробництво;

   3) проводити огляд та вилучати у суб’єктів господарювання з метою вивчення на необхідний строк, але не більш як 30 днів, об’єкти права інтелектуальної власності у разі, коли є обґрунтована підстава підозрювати вчинення порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

   4) проводити перевірку та вилучати в разі потреби у суб’єктів господарювання на період до вирішення питання в судовому порядку носії, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, а також перевіряти порядок здійснення технологічних процесів, господарських операцій, пов’язаних з виробництвом, розповсюдженням, прокатом, зберіганням, використанням та переміщенням зазначених носіїв”;

  підпункт 5 виключити;

  у підпункті 7 слова “та виробництва, експорту, імпорту дисків” замінити словами “зокрема у процесі виробництва, експорту дисків і матриць, використання, експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення”;

  підпункт 8 доповнити словами “і матриць”;

  у підпунктах 9 і 11 слова “та виробництва, експорту, імпорту дисків” замінити словами “зокрема у процесі виробництва, розповсюдження, прокату, зберігання та переміщення дисків і матриць”;

  підпункти 12 і 13 викласти в такій редакції:

  “12) вживати в установленому законом порядку спеціальних заходів, у тому числі опечатувати і/або вилучати вироблені, імпортовані чи підготовлені до експорту з порушенням вимог законодавства диски і матриці, обладнання і сировину для їх виробництва, що не відповідають вимогам законодавства, зокрема не пристосовані для нанесення спеціального ідентифікаційного коду, на період до вирішення питання у судовому порядку;

  13) подавати пропозиції щодо обмеження, тимчасової заборони діяльності, тимчасового припинення дії або анулювання ліцензії:

  на виробництво дисків і матриць — Департаменту;

  на експорт, імпорт дисків і матриць — Мінекономіки”;

  доповнити пункт підпунктом 14 такого змісту:

  “14) надавати в установленому порядку висновки щодо правомірності використання об’єктів права інтелектуальної власності”.

  6. У пункті 9:

  в абзаці другому слова “та виробництва, експорту, імпорту дисків” і слово “кримінального” виключити;

  абзац четвертий викласти в такій редакції:

  “у разі проведення огляду та вилучення продукції, до складу якої входять об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, що виробляються, розповсюджуються, надаються в прокат, зберігаються, використовуються або переміщуються з порушенням вимог законодавства, та вилучення відповідних документів складати протокол або робити відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, а у разі закупівлі (у тому числі контрафактної продукції) — акт закупівлі”;

  абзац п’ятий виключити;

  абзац восьмий викласти в такій редакції:

  “контролювати (перевіряти) стан виконання виданих в установленому порядку Департаментом і державним інспектором розпоряджень (приписів) щодо усунення виявлених порушень та спільних рішень Департаменту, Держпідприємництва і Мінекономіки стосовно виробництва, розповсюдження, прокату, зберігання, використання та переміщення об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема у процесі виробництва дисків і матриць, а також використання, експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення”;

  абзац дев’ятий після слів “також з” доповнити словами “центральними та місцевими органами виконавчої влади”.

  7. Друге речення пункту 11 виключити.

  8. Абзаци другий—п’ятий пункту 12 викласти в такій редакції:

  “дорученням Департаменту;

  зверненнями інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

  ініціативою державного інспектора у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності у процесі використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження (у тому числі провадження оптової чи роздрібної торгівлі), прокату, зберігання та переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних на ринках, у торговельній мережі (палатках, лотках, магазинах), продажу їх з рук, або у разі інших порушень вимог законодавства у зазначеній сфері;

  письмовим зверненням заявників — осіб, яким належать права інтелектуальної власності, зокрема авторське право і/або суміжні права, майнове право на знак для товарів і послуг або наданий дозвіл (ліцензія) на використання зазначених прав, а також їх представників”.

  9. Пункт 13 викласти в такій редакції:

  “13. Під час проведення позапланових перевірок державний інспектор перевіряє:

  дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та наявність у них дозволів на використання у будь-якій формі об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема у процесі виробництва, розповсюдження (у тому числі провадження оптової чи роздрібної торгівлі), зберігання та переміщення дисків і матриць, а також використання, експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення;

  наявність у виробника дисків і матриць ліцензії на виробництво дисків та її чинність, дотримання встановлених ліцензійних умов;

  стан виконання розпоряджень Департаменту та інших органів виконавчої влади щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності;

  дотримання встановлених законодавством правил розповсюдження (у тому числі провадження оптової чи роздрібної торгівлі), прокату, зберігання та переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та порядку використання інших об’єктів права інтелектуальної власності;

  дотримання вимог законодавства щодо маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних у процесі їх розповсюдження (у тому числі провадження оптової і роздрібної торгівлі), прокату, зберігання та переміщення”.

  10. Абзац другий пункту 14 доповнити словами “або інших об’єктів права інтелектуальної власності”.

  11. Пункт 18 викласти в такій редакції:

  “18. Під час перевірки особа, яка використовує об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема розповсюджує примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, на вимогу державного інспектора зобов’язана надати оригінали документів, що підтверджують правомірність використання таких об’єктів (дозволи на їх використання, відповідні договори), дотримання встановлених законодавством правил оптової і роздрібної торгівлі, прокату, зберігання та переміщення зазначених примірників, які є на прилавках і у підсобних приміщеннях, та правильність їх маркування контрольними марками”.

  12. Друге речення пункту 19 викласти в такій редакції: “Будь-яке зволікання з проведенням перевірки, пов’язане з обмеженням доступу державного інспектора до приміщень суб’єкта господарювання (у тому числі ліцензованих), об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема дисків і матриць, та відповідних документів, є підставою для застосування передбачених законом заходів, у тому числі спеціальних, із залученням працівників органів МВС, СБУ, Державної податкової адміністрації”.

  13. У пункті 22 слова “дисків, матриць та документів” замінити словами “продукції, до складу якої входять об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема дисків і матриць, та відповідних документів”.

   

  ______________________