• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 23 травня 2006 р. № 709

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Державну службу України з нагляду
  за забезпеченням безпеки авіації

   

  1. Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  Державіаслужба реалізує державну політику у сфері забезпечення безпеки авіації, захисту національних інтересів України під час розслідування авіаційних подій.

  2. Державіаслужба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  У межах своїх повноважень Державіаслужба організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

  Державіаслужба узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

  3. Основними завданнями Державіаслужби є:

  здійснення державного нагляду за дотриманням на території України  та в межах її повітряного простору всіма суб'єктами авіаційної діяльності, а за межами України – вітчизняними суб'єктами авіаційної діяльності встановлених норм і правил виконання польотів та експлуатації авіаційної техніки, вимог до авіаційної та екологічної безпеки;

  підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання безпеки авіації;

  здійснення державного нагляду за ліцензуванням у сфері авіаційної діяльності відповідно до законодавства України;

  організація і проведення незалежного розслідування авіаційних подій та серйозних інцидентів;

  забезпечення відповідно до компетенції участі у реалізації державної політики з питань розвитку авіації.

  4. Державіаслужба відповідно до покладених на неї завдань:

  1) розробляє і подає в установленому порядку пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки авіації;

  2) бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення  безпеки авіації;

  3) розглядає та погоджує проекти державних програм з питань розвитку національної авіації та авіаційної промисловості;

  4) здійснює державний нагляд за:

  дотриманням на території України та в межах її повітряного простору всіма суб'єктами авіаційної діяльності, а за межами України – вітчизняними суб'єктами авіаційної діяльності встановлених норм і правил виконання польотів та експлуатації авіаційної техніки, вимог до авіаційної та екологічної безпеки;

  сертифікацією (державним випробуванням) авіаційної техніки та об'єктів авіаційної інфраструктури відповідно до законодавства;

  організацією підготовки авіаційного персоналу;

  проведенням лікарсько-льотної експертизи;

  5) координує:

  діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки авіації;

  наукові дослідження з питань безпеки авіації;

  6) здійснює у межах своїх повноважень контроль за:

  дотриманням установленого порядку підготовки та допуску авіаційного персоналу до робіт (польотів), перевіряє у разі потреби їх знання, навички (у тому числі під час виконання польотів) та наявність і дійсність відповідних посвідчень;

  повнотою та ефективністю виконання повноважень інспекторсько-наглядовими підрозділами з питань безпеки авіації підприємств, установ та організацій, що провадять авіаційну діяльність, незалежно від форми власності та господарювання;

  дотриманням установленого порядку повідомлень про порушення у сфері авіаційної діяльності та вживає заходів для усунення причин таких порушень;

  7) погоджує заходи щодо реструктуризації суб’єктів авіаційної діяльності в частині забезпечення збереження встановлених рівнів безпеки авіації;

  8) перевіряє в установленому порядку стан безпеки авіації та дотримання вимог законодавства фізичними і юридичними особами, що провадять авіаційну діяльність;

  9) розглядає і погоджує методологічні документи щодо перевірки знань правил та норм з питань безпеки авіації відповідних категорій авіаційного персоналу, бере участь у роботі екзаменаційних комісій з перевірки таких знань;

  10) призначає комісії із залученням фахівців відповідних підприємств, установ та організацій для розслідування авіаційних подій стосовно безпеки авіації;

  11) видає за результатами проведених перевірок суб’єктам авіаційної діяльності, а також органам виконавчої влади обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень і недоліків у сфері забезпечення безпеки авіації та сертифікаційних вимог;

  12) організовує проведення незалежного розслідування авіаційних подій та серйозних інцидентів, що сталися на території України з літальними апаратами незалежно від їх приналежності чи власності, усіх авіаційних подій, які сталися під час виконання літерних авіарейсів, а в окремих випадках за розпорядженням вищих органів – розслідування інших авіаційних подій; організовує визначення повноважних представників від України для участі у розслідуванні авіаційних подій, що сталися за межами України з повітряними суднами, зареєстрованими в Україні, або для участі в розслідуванні авіаційних подій з повітряними суднами чи двигунами, розробленими або виготовленими в Україні;

  13) аналізує звіти експлуатаційних організацій про безпеку польотів, авіаційну та екологічну безпеку, а також звіти про розслідування авіаційних подій з метою оцінки повноти проведеного розслідування та враховує результати аналізу в інспекційних перевірках;

  14) бере участь у розробленні пропозицій з питань удосконалення екологічної безпеки авіаційної діяльності, здійснює нагляд за організацією та виконанням екологічного контролю на об'єктах авіаційної інфраструктури;

  15) готує пропозиції щодо формування державного бюджету в частині фінансування заходів, спрямованих на забезпечення безпеки авіації, контролює використання бюджетних коштів;

  16) здійснює відповідно до закону контроль за виконанням державних замовлень, спрямованих на безпеку авіації;

  17) вносить з питань, що належать до її компетенції, пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва, взаємодії з міжнародними авіаційними організаціями, підготовки та укладення міжнародних угод з питань безпеки цивільної авіації;

  18) забезпечує разом із заінтересованими органами виконавчої влади реалізацію міжнародних договорів України, міжнародних проектів і програм розвитку авіації, авіаційної техніки та авіаційної інфраструктури;

  19) вивчає та впроваджує світовий досвід роботи з питань інспекційної діяльності;

  20) бере участь у реалізації державної кадрової політики у сфері авіаційної діяльності;

  21) забезпечує збереження державної таємниці з питань, що належать до її компетенції;

  22) забезпечує відповідно до своєї компетенції вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

  23) здійснює інші функції відповідно до законодавства.

  5. Державіаслужба має право:

  залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

  отримувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

  вносити пропозиції щодо анулювання чи зупинення дії сертифіката у разі порушення власником зазначених у ньому умов;

  забороняти виконання конкретних польотів, якщо дії експлуатанта несуть загрозу безпеці авіації;

  засновувати друковані видання для висвітлення в них питань з профілактики безпеки авіації;

  здійснювати функції з управління майном, що належить до сфери її управління.

  6. Державіаслужба під час виконання покладених на неї завдань і функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

  7. Державіаслужба   у  межах  своїх  повноважень  на основі   та   на   виконання  актів  законодавства  видає  накази, організовує і контролює їх виконання.

  Державіаслужба видає у разі потреби разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

  Нормативно-правові акти  Державіаслужби  підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

  У випадках, передбачених законодавством, рішення Державіаслужби є обов'язковими для виконання  органами  виконавчої  влади,   органами   місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами.

  8. Державіаслужбу очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Прем’єр-міністра України Кабінет Міністрів України.

  9. Голова Державіаслужби має заступників, з них одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

  10. Голова Державіаслужби:   

  1) здійснює керівництво Державіаслужбою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

  2) інформує Кабінет Міністрів України про стан і результати діяльності авіації в Україні;

  3) представляє Державіаслужбу в державних органах і міжнародних організаціях;

  4) подає в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції, а також пропозиції щодо укладення міжнародних договорів у сфері безпеки авіації;

  5) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, встановлює ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів;

  6) підписує накази, вживає заходів для перевірки їх виконання;

  7) організовує роботу колегії Державіаслужби і головує на її засіданнях;

  8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Державіаслужби, заохочує та накладає на них дисциплінарні стягнення в установленому законодавством порядку;

  9) організовує висвітлення діяльності Державіаслужби (у тому числі щодо офіційних повідомлень про авіаційні події) у засобах масової інформації;

  10) здійснює інші функції відповідно до законодавства.

  11. Для погодженого вирішення питань, обговорення найважливіших напрямів діяльності Державіаслужби та розвитку авіаційної галузі у Державіаслужбі утворюється колегія у складі Голови Державіаслужби (голова колегії), його заступників, працівників авіаційної галузі. Склад колегії затверджує Голова Державіаслужби.

  Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Державіаслужби.

  12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з питань забезпечення безпеки авіації, обговорення актуальних проблем у Державіаслужбі може утворюватися науково-технічна рада з числа вчених і висококваліфікованих спеціалістів, інші дорадчі та консультативні органи.

  Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Державіаслужби.

  13. Граничну чисельність працівників Державіаслужби затверджує Кабінет Міністрів України.

  Структуру центрального   апарату   Державіаслужби затверджує її Голова.

  Штатний розпис і кошторис Державіаслужби затверджує Голова  Державіаслужби за  погодженням  з  Мінфіном.

  14.   Державіаслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, бланки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

   

  ________________________________