• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2006 р
  . № 705

  ПОРЯДОК
  перерахування у 2006 році субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам для погашення заборгованості минулих років
  з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання
  і водовідведення, затверджених для населення   1. Цей Порядок визначає механізм перерахування у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах (без податку на додану вартість) на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання), послуги з водопостачання і водовідведення, що постачалися населенню, яка утворилася у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання і водовідведення тарифам, затвердженим органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (далі — заборгованість з різниці в тарифах).

  Погашення заборгованості з різниці в тарифах провадиться за рахунок надходжень від погашення податкової заборгованості підприємств, які надавали такі послуги (далі — надавачі послуг), або їх кредиторів, що утворилася на 1 липня 2005 р., та виконання додаткових податкових зобов’язань, які виникають у результаті виконання статті 116 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, з урахуванням Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

  2. Перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості з різниці в тарифах (далі — розрахунки) здійснюється на умовах, визначених цим Порядком, лише на суму заборгованості, що утворилася у період з 1 січня 2000 р. по 1 січня 2005 р. і не погашена на дату складення довідки про розмір кредиторської заборгованості місцевих бюджетів та/або дебіторської заборгованості надавачів послуг, у межах щомісячних лімітів, встановлених Мінфіном для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій згідно із затвердженим розподілом видатків Державного бюджету України на 2006 рік. Коригування лімітів може провадитися щокварталу на підставі звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, що надсилаються до Мінфіну з відповідними обґрунтуваннями і розрахунками.

  3. Підставою для проведення розрахунків є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається між надавачами послуг та іншими підприємствами — учасниками розрахунків (далі — учасники розрахунків) на підставі документа, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості, форму якого затверджує Державне казначейство за погодженням з Державною податковою адміністрацією, Мінпаливенерго, Мінбудом і Мінфіном.

  4. Обсяг заборгованості з різниці в тарифах визначається учасниками розрахунків як різниця між фактичними витратами на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання), послуги з водопостачання і водовідведення та фактичними нарахуваннями згідно із затвердженими для населення тарифами з урахуванням перерахунків за низькоякісні та не в повному обсязі надані послуги з відрахуванням дотації місцевих бюджетів, отриманої надавачами послуг для відшкодування різниці в тарифах.

  Обсяг заборгованості з різниці в тарифах розраховується надавачами послуг на підставі таких підтвердних документів:

  розрахунок фактичної собівартості теплової енергії, послуг з водопостачання і водовідведення, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг і скріплений печаткою;

  копія рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення;

  звіт про витрати з надання послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення та фінансові показники діяльності підприємств, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг і скріплений печаткою (за формою № 1С);

  звіт про постачання теплової енергії (за формою № 1-теп) або звіт про роботу водопроводу (за формою № 1-водопровід) та/або звіт про роботу каналізації (за формою № 1-каналізація).

  5. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах складається за формою згідно з додатком, погоджується із структурним підрозділом з питань фінансів відповідного органу державної влади або виконавчого органу органу місцевого самоврядування, який приймав рішення про затвердження тарифів, та разом з підтвердними документами подається територіальним комісіям з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі — територіальні комісії), утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 190 “Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 447), для прийняття рішення про узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах.

  6. Для участі у проведенні розрахунків надавачі послуг або їх кредитори надсилають фінансовим управлінням районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій чи структурним підрозділам з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад:

   довідку про розмір (з урахуванням штрафних санкцій) на 1 липня 2005 р. не погашеної на дату її видачі податкової заборгованості до державного бюджету, що засвідчена підписом керівника органу державної податкової служби і скріплена печаткою зазначеного органу;

   договір про організацію взаєморозрахунків, підписаний учасниками розрахунків;

   рішення територіальної комісії щодо узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах разом з підтвердними документами;

   довідку про розмір кредиторської заборгованості місцевих бюджетів та/або дебіторської заборгованості надавача послуг, що засвідчена підписом керівника відповідного місцевого фінансового органу і скріплена печаткою зазначеного органу.

  Довідка дійсна протягом 15 днів з дати її підписання.

  7. Фінансові управління районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад узагальнюють подані згідно з пунктом 6 цього Порядку документи, надсилають 5 і 20 числа кожного місяця договори про організацію взаєморозрахунків і їх реєстри Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних і Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської міської держадміністрацій, які складають зведені реєстри таких договорів, подають їх 10 і 25 числа кожного місяця Мінфіну та надсилають Державному казначейству підписані учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків.

  8. Державне казначейство перевіряє підписані учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків та інформує Мінфін про обсяг заборгованості, що погашатиметься відповідно до таких договорів.

  Мінфін на підставі інформації, що надійшла від Державного казначейства, та зведених реєстрів договорів про організацію взаєморозрахунків визначає обсяг субвенції з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва та Севастополя для проведення розрахунків і приймає в установленому порядку рішення про перерахування субвенції, яке доводиться до Державного казначейства.

  Державне казначейство перераховує субвенцію на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державного казначейства, на підставі зазначеного рішення Мінфіну.

  Перерахування субвенції здійснюється шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка у порядку, встановленому Державним казначейством за погодженням з Мінфіном.

  9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють перераховану відповідно до пункту 8 цього Порядку субвенцію між бюджетами районів і міст обласного значення на підставі договорів про організацію взаєморозрахунків.

  Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі на підставі рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій перераховують зазначену субвенцію на рахунки районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення, відкриті в органах Державного казначейства.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть приймати рішення про централізоване перерахування отриманої субвенції без розподілу її між бюджетами районів і міст обласного значення за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  10. Для проведення розрахунків усі учасники розрахунків (крім енергопостачальних компаній і державного підприємства “Енергоринок”) відкривають рахунки в органах Державного казначейства.

  Енергопостачальні компанії і державне підприємство “Енергоринок” проводять розрахунки за спожиту електроенергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

  11. Органи Державного казначейства:

  на підставі платіжних доручень головних розпорядників коштів місцевих бюджетів перераховують кошти на рахунки, зазначені у пункті 10 цього Порядку, для проведення подальших розрахунків згідно з договорами про організацію взаєморозрахунків;

  повідомляють відповідні місцеві фінансові органи про результати проведення розрахунків.

  12. Учасники розрахунків у графі платіжного доручення “Призначення платежу” додатково зазначають: “Стаття 116 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

   13. Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства учасникам розрахунків, а також відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності про виконання державного та місцевих бюджетів встановлюється Державним казначейством.

   14. Алгоритм розподілу коштів за спожиту електроенергію, які надходять під час проведення розрахунків, встановлює НКРЕ.

   15. Роз’яснення щодо застосування цього Порядку надають Мінфін і Мінбуд.

  _____________________  Додаток
  до Порядку

  РОЗРАХУНОК
  обсягу заборгованості минулих років з різниці в тарифах на _______________________ ,
                                                                                      (назва послуги)

  надану населенню ___________________________________________________
                              (найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)

         (гривень)

   

  Рік

  Фактичні нарахування згідно із затвердженими для населення тарифами з урахуванням перерахунків за низькоякісні та не в повному обсязі надані послуги

  Фактичні витрати з надання послуг для населення
  (повна собівартість)

  Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями

  Дотація місцевих бюджетів, отримана підприємством для відшкодування різниці в тарифах

  Обсяг заборгованості, що підлягає відшкодуванню
  (графа четверта мінус графа п’ята)

  2000

   

   

   

   

   

  2001

   

   

   

   

   

  2002

   

   

   

   

   

  2003

   

   

   

   

   

  2004

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник підприємства   ________________________                 ______________________

                                          (підпис )                                                     (ініціали та прізвище)

  Головний бухгалтер       ________________________                ______________________
                                                    (підпис )                                                     (ініціали та прізвище)

   

  МП

   

   

  ___________________

  Примітка. Розрахунки обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводяться без урахування податку на додану вартість.

  _____________________