• In English

 • Додаток 3
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 17 травня 2006 р. № 682

  ЗАЯВА
  про видачу копії ліцензії

  Заявник___________________________________________________________

    (найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи із зазначенням організаційно-  

  правової форми) ______________________________________________________________
                                         (місцезнаходження суб’єкта господарювання

  ______________________________________________________________
                   (посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання)

  телефон ______________ телефакс __________   _____________________
                                                                                                 (електронна пошта)

  ідентифікаційний код суб’єкта господарювання _________________________

  банківські реквізити______________________________________________
                             (номер поточного рахунку в банку, найменування установи банку, її код (МФО)

  на підставі рішення від _____________________ 200_ р. № ____________

  одержав ліцензію серія _______ № _______,  видану _____________ 200_ р.

  на право провадження ____________________________________________
                                                  (вид господарської діяльності (повністю або частково)

  ______________________________________________________________,
                                     

  строк дії ліцензії з  ______________ 200_ р. по ____________ 200_ р.,

  просить видати копію ліцензії у зв’язку з _____________________________
                                                                                                 (зазначити причину)

  ______________________________________________________________
            (найменування новостворених філій чи інших відокремлених підрозділів ______________________________________________________________
                                 місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна пошта)
  ______________________________________________________________


  До заяви додаються такі документи ____________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

   

  ____________________                      ______________     ______________________
  (керівник суб’єкта господарювання)              (підпис)                    (ініціали та прізвище)

  ___ ____________ 200_ р.

                  

  ___________________