• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 травня 2006 р. № 682

  ПОРЯДОК
  контролю за додержанням ліцензійних умов провадження
  господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення,
  реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
  військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї  1. Цей Порядок установлює процедуру здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї (далі — ліцензійні умови).

  2. У цьому Порядку терміни “анулювання ліцензії”, “ліцензіат”, “ліцензія”, “ліцензування”, “ліцензійні умови”, “орган ліцензування”, “повторне порушення”, “розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов” вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

  3. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов у межах своєї компетенції здійснюють Мінпромполітики та Держпідприємництво (далі — контролюючі органи) шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

  4. Планові перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов (далі — перевірки) проводяться контролюючими органами згідно з річним планом, який затверджується Мінпромполітики за погодженням з Держпідприємництвом.

  Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік.

  5. Позапланові перевірки проводяться контролюючими органами лише на підставі письмової заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про їх усунення.

  6. Для проведення перевірки контролюючий орган утворює комісію. Голові комісії видається посвідчення на право проведення перевірки за формою згідно з додатком 1, засвідчене печаткою.

  7. Посвідчення на право проведення перевірки реєструються в журналі обліку за формою згідно з додатком 2, сторінки якого пронумеровуються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

  8. Контролюючий орган повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово, телефонограмою або в інший спосіб не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня її проведення.

  9. Строк проведення перевірки становить не більше ніж п’ять робочих днів. У разі потреби у виконанні значного обсягу робіт за рішенням керівника контролюючого органу строк перевірки може бути продовжений до десяти робочих днів.

  10. Перевірці підлягає стан додержання ліцензіатом ліцензійних умов, а також:

  відповідність відомостей, наведених у ліцензії, даним, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, довідці про внесення його до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців, установчих документах ліцензіата;

  наявність рішень про створення філій, інших відокремлених підрозділів, відповідність затверджених положень про них законодавству та наявність копії ліцензії для кожної філії або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата;

  своєчасність інформування органу ліцензування та достовірність даних про зміну найменування ліцензіата, його місцезнаходження, зміни, пов’язані з провадженням ліцензіатом певного виду діяльності, а також інших даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, своєчасність переоформлення ліцензії;

  у разі відсутності ліцензії — наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії згідно з поданими документами;

  виконання розпоряджень про усунення виявлених порушень ліцензійних умов.

  11. Члени комісії мають право:

  доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіата для їх обстеження та з’ясування питань, пов’язаних з перевіркою;

  ознайомлення з необхідними для перевірки документами, що підтверджують додержання ліцензіатом ліцензійних умов;

  одержання копій необхідних документів;

  одержання від ліцензіата письмових пояснень з питань, що виникають під час перевірки.

  12. Члени комісії зобов’язані:

  керуватись у своїй роботі виключно положеннями законодавства;

  об’єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом ліцензійних умов;

  забезпечувати додержання державної та іншої передбаченої законодавством таємниці.

  13. Голова комісії організовує її роботу і відповідає перед керівництвом органу, що утворив комісію, за проведення перевірки в установлені строки та в повному обсязі.

  14. До початку перевірки голова комісії пред’являє керівникові або уповноваженому представнику ліцензіата посвідчення на право проведення перевірки та документи, які посвідчують особу голови та членів комісії.

  15. Голова комісії обов’язково зазначає у журналі відвідування ліцензіата (за його наявності) строки та мету перевірки, свою посаду, ініціали та прізвище. Записи засвідчуються підписом голови комісії.

  16. За порушення законодавства під час проведення перевірки члени комісії несуть відповідальність згідно із законом.

  17. Ліцензіат зобов’язаний створити умови для проведення перевірки та надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним ліцензійних умов.

  18. За результатами роботи комісії складається акт перевірки у двох примірниках за формою згідно з додатком 3.

  19. В акті перевірки зазначаються відомості про стан додержання ліцензіатом ліцензійних умов та інші відомості згідно з пунктом 10 цього Порядку. В акті позапланової перевірки може також зазначатися про неможливість ліцензіата забезпечити додержання ліцензійних умов у разі відсутності:

  власної або орендованої матеріально-технічної бази;

  фахівців відповідної кваліфікації.

  20. У разі створення ліцензіатом перешкод членам комісії у проведенні перевірки про це зазначається в акті перевірки.

  21. Один примірник акта перевірки надається керівникові або уповноваженому представнику ліцензіата, другий — зберігається в контролюючому органі, який провів перевірку.

  22. Акт перевірки підписується головою та членами комісії, а також керівником або уповноваженим представником ліцензіата, у присутності якого проведено перевірку, та засвідчується печаткою ліцензіата.

  23. Керівник або уповноважений представник ліцензіата має право дати пояснення та викласти свої зауваження у письмовій формі щодо змісту акта і процедури проведення перевірки, що додаються до акта перевірки і є його невід’ємною частиною. У разі відмови керівника або уповноваженого представника ліцензіата підписати акт перевірки голова комісії робить запис про те, що ліцензіат з актом ознайомлений та від підписання його  відмовився.

  24. Зазначені в акті перевірки порушення підтверджуються посиланням на конкретні статті та/або пункти нормативно-правових актів.

  Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, не підтверджені документально.

  25. У разі виявлення порушень ліцензійних умов контролюючий орган не пізніше десяти робочих днів від дати складення акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов за зразком згідно з додатком 4 та у триденний строк вручає або надсилає його (листом з повідомленням) ліцензіату.

  26. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається, якщо ліцензіатом протягом десяти робочих днів усунуто виявлені в ході перевірки порушення, про що є документальне підтвердження.

  27. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, зобов’язаний забезпечити його виконання і в установлений у розпорядженні строк повідомити у письмовій формі про вжиті заходи орган, який видав таке розпорядження.

   У разі повторного виявлення порушень орган ліцензування відповідно до закону приймає рішення про анулювання ліцензії.

  ______________________  Додаток 1
  до Порядку

   

  __________________________________________________________

  (найменування контролюючого органу)

   

  ПОСВІДЧЕННЯ
  на право проведення перевірки
  додержання ліцензійних умов
  від ___   _________ 200_ р. № __


  На підставі статті 20 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та відповідно до наказу ______________________

  _________________________________________________________________

  (найменування органу, що проводить перевірку)

  від __ _______ 200_ р. №___

  комісія у складі ___________________________________________________

                                             (посада, ініціали та прізвище голови і членів комісії) 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________

   

  доручається проведення перевірки додержання ________________________

                                                                             

  ____________________________________________________________

  (найменування ліцензіата, його філій, інших відокремлених підрозділів, їх місцезнаходження)

   

  ліцензійних умов провадження ______________________________________

                                                                                (вид господарської діяльності ____________________________________________________________

  (повністю або частково),  на право провадження якого видано ліцензію)

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  за період діяльності ліцензіата з ___ ____________ 200_ р. 

  по ___ ____________ 200_ р. 

   

  у строк з ___ ____________ 200_ р.  по ___ ____________ 200_ р. 

   

   

   

  _______________

  (посада)

   

  ______________________

  (підпис)

   

  ________________________

   (ініціали та прізвище) 

   

   

  МП

  ___________________  Додаток 2
  до Порядку

  ЖУРНАЛ
  обліку посвідчень на право проведення перевірки
  додержання ліцензійних умов

   

  п/п

   

  Номер посвідчення

  Дата видачі посвідчення

  Строк проведення перевірки

  Найменування ліцензіата, його філій чи інших відокремлених підрозділів, їх місцезнаход-ження 

  Дата прийняття і номер рішення про утворення комісії

  Ініціали та прізвище голови і членів комісії

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ________________________

     Додаток 3
  до Порядку

  АКТ
  перевірки додержання ліцензійних умов
  від ___ ____________ 200_ р. № ____

   

  Підстава______________________________________________________

              (пункт плану перевірки із зазначенням дати і номера наказу про його затвердження

  ____________________________________________________________

  чи дати і номера наказу про проведення позапланової перевірки,

  ____________________________________________________________

  номер і дата видачі посвідчення на право проведення перевірки додержання ліцензійних умов)

   

  Комісією у складі __________________________________________________

       (посада, ініціали та прізвище

  ____________________________________________________________

  голови і членів комісії)

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  за участю керівника або уповноваженого представника ліцензіата ____________________________________________________________

                                  (посада, ініціали та прізвище)

  ____________________________________________________________

  з ___  ____________________ 200_ р. по ___  ________________ 200_ р.

   

  проведено перевірку додержання  ____________________________________________________________

  (найменування ліцензіата,

  ____________________________________________________________

  його філій чи інших відокремлених підрозділів, їх місцезнаходження,

  ____________________________________________________________
  номер телефону,

  ____________________________________________________________

                                        дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії,

  _________________________________________________________________
                                   серія і номер ліцензії, дата її видачі)

  ліцензійних умов провадження ___________________________________

                                                        (вид господарської діяльності (повністю або частково),

  ____________________________________________________________

  на право провадження якого видано ліцензію)

  ____________________________________________________________

      

  Перевіркою встановлено ___________________________________________

  ____________________________________________________________

  (кожне порушення, зафіксоване в акті перевірки, підтверджується

  _________________________________________________________________

  посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

   

  Голова комісії 

   

  _________________

  (підпис) 

   

  _________________

  (ініціали та прізвище)

   

  Члени комісії 

   

   

   

  _________________

   

   

  _________________

   

   

  _________________

   

   

  _________________

   

   

  _________________

   

   

  _________________

   

   

  _________________

   

  _________________

   

   

  _________________

   

   

  _________________

   

   

  Ознайомлений з актом, один примірник якого одержав

   

  керівник або уповноважений
  представник ліцензіата
  (юридичної особи),
  у присутності якого
  проведено перевірку     ______________         ____________________                                                  (підпис)                                (ініціали та прізвище) 

   

   МП 

  __________________  Додаток 4
  до Порядку

   

  __________________________________________________________

   (найменування контролюючого органу)

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  про усунення порушень ліцензійних умов
  від ____  ____________ 200_ р. № _______

   

  За результатами перевірки__________________________________________

  ____________________________________________________________

  (найменування ліцензіата, його філій чи інших

  ___________________________________________________________,

  відокремлених підрозділів, їх місцезнаходження)

   

  ліцензія серія ________ № __________, видана ____  ___________ 200_ р.

   

  на право провадження __________________________________________

  (вид господарської діяльності (повністю або частково)

  ____________________________________________________________

   

  згідно з актом перевірки додержання ліцензійних умов від _______№______

  було виявлено такі порушення _________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________

  Відповідно до статті 20 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” у строк  до ____ ____________ 200_ р. ____________________________________________________________

  (найменування ліцензіата)

  пропонується усунути зазначені порушення ліцензійних умов та подати в письмовій формі _______________________________________________

                 (орган, що провів перевірку)

  інформацію про вжиті заходи.

   

  У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту                 повторного порушення ліцензійних умов ліцензію буде анульовано.

   

   

  ______________________

  (посада)

  _________________

  (підпис)

  ____________________

  (ініціали та прізвище)

   

   

  МП

  _______________________