• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 травня 2006 р. № 613

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 16 червня 2003 р. № 900

  1. Пункт 3 постанови  викласти у такій редакції:

  “3. Установити, що:

  до терміну перебування в спеціальному званні, яке дає право на присвоєння чергового звання, зараховується термін перебування працівника у відповідному персональному званні;

  при нарахуванні надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті під час оформлення службових відряджень за кордон прирівнюються спеціальні звання дійсного державного радника митної служби — до 1, державного радника митної служби 1 рангу — до 2, державного радника митної служби 2 рангу — до 3, державного радника митної служби 3 рангу — до 4, радника митної служби 1 рангу — до 5, радника митної служби 2 рангу — до 6, радника митної служби 3 рангу — до 7 рангу державних службовців”.

  2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 2:

  підпункт 1 доповнити цифрою і словами “4 рангу, а тій особі, що призначена на керівну посаду (не нижче начальника сектору), може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче від граничного на займаній посаді”;

  підпункт 4 викласти у такій редакції:

  “4) особам, що перебували на державній службі та вперше призначені у митному органі, спеціалізованій митній установі та організації на посаду, згідно з якою передбачено забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, може бути присвоєно спеціальне звання за посадою, на яку призначена особа, або на один чи два ступені нижче такого звання з урахуванням рангу державного службовця, стажу державної служби та результатів первинної атестації”;

  2) у пункті 3:

  абзац другий і третій виключити;

  друге речення тринадцятого абзацу після цифри “1” доповнити цифрами і словом “2 і 3”;

  3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

  “Особі, призначеній на посаду з установленням випробувального терміну, спеціальне звання присвоюється після його закінчення.

  У разі призначення працівника на вищу посаду йому може бути присвоєно спеціальне звання без дотримання черговості, але не вище ніж на два ступені від того, яке має працівник”;

  4) пункт 6 виключити;

  5) пункти 7 і 10 викласти у такій редакції:

  “7. Затримка в присвоєнні чергового спеціального звання на період до одного року або пониження в спеціальному званні на один ступінь може застосовуватися як дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом митної служби України.

  Працівникам, до яких застосовувалося дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь, попереднє звання поновлюється незалежно від посади, яку на момент поновлення звання вони займають”;

  “10. Голова Держмитслужби має право присвоювати працівникам митної служби:

  які виконують особливо відповідальні завдання або навчалися за направленням митних органів без відриву від роботи та отримали диплом про повну вищу освіту з відзнакою, — спеціальні звання в межах, визначених для відповідної посади, достроково, за умови перебування в попередньому спеціальному званні не менше ніж протягом половини встановленого терміну;

  в окремих випадках — спеціальні звання радників митної служби, інспекторів митної служби, яким присвоєні персональні звання, без урахування терміну перебування в спеціальному званні та без дотримання черговості, але не вище рівня персонального звання, присвоєного їм до запровадження спеціальних звань”;

  6) у додатку 1 до Положення:

  назву додатка після слова “Перелік” доповнити словом “граничних”;

  у розділі “Навчальні заклади”:

  позицію:

  “Радник митної служби 1 рангу

  начальники, заступники начальників факультетів; начальники, заступники начальників кафедр; заступники начальників (директорів) навчальних  закладів; професори кафедр”

  замінити такою позицією:

  “Радник митної служби 1 рангу

  декани, заступники деканів факультетів; завідувачі, заступники завідувачів кафедр; перші заступники, заступники начальників (директорів) навчальних закладів; професори кафедр, учений секретар”;

  у графі “Посада” позиції “Радник митної служби 2 рангу” слова “начальники відділень курсу” виключити.

  _____________________