• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 квітня 2006 р. № 594

   

  ПОРЯДОК
  установлення розміру відрахувань експлуатуючої
  організації (оператора) на спеціальний рахунок

  1. Цей Порядок визначає механізм установлення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) атомної електростанції (далі — оператор) на спеціальний рахунок з метою формування фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації ядерних установок цього оператора (далі — розмір відрахувань), що враховується під час визначення тарифу на електричну енергію, вироблену атомними електростанціями.

  2. Розрахунок розміру відрахувань здійснюється оператором.

  Результати зазначеного розрахунку з його обґрунтуванням оформляються у вигляді пояснювальної записки до пропозиції стосовно встановлення розміру відрахувань на наступний рік (роки).

  У пояснювальній записці повинні міститися:

  перелік усіх ядерних установок оператора, що підлягають зняттю з експлуатації;

  значення всіх показників та величин, використаних під час розрахунку;

  посилання на нормативно-правові та інші акти, в яких наведені відповідні показники і величини.

  3. Пропозиція щодо встановлення розміру відрахувань на наступний рік (роки) разом з пояснювальною запискою подається оператором щороку до 15 серпня для погодження та затвердження органами, уповноваженими Кабінетом Міністрів України.

  4. Розмір відрахувань може переглядатися не частіше одного разу на рік за ініціативою оператора у разі:

  перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену ядерними установками оператора;

  уточнення витрат на зняття з експлуатації ядерних установок та строку зняття їх з експлуатації;

  зміни встановленого строку експлуатації ядерних установок або передбачуваного додаткового строку їх експлуатації;

  зміни інших вихідних даних і показників розрахунку.

  5. Розмір відрахувань для будь-якого планованого року визначається у відсотках чистого доходу оператора, отриманого від реалізації електроенергії, за формулою:

  в = 100 x В / Д (%),

   

  де    В — загальний обсяг відрахувань у планованому році (млн. гривень);

  Д — чистий дохід у планованому році (млн. гривень).

  Загальний обсяг відрахувань у планованому році визначається за формулою:

  В = С – (С0 + В0 – Сд),

  де  С — загальна сума коштів (нарощуваним підсумком), що повинні надійти до фінансового резерву на кінець планованого року (млн. гривень);

   С0 — загальна сума коштів (нарощуваним підсумком), що надійшли до фінансового резерву на початок року, який передує планованому, включаючи кошти, отримані як прибуток від інвестиційної діяльності, інші надходження (млн. гривень);

   В0 — загальний обсяг відрахувань за рік, що передує планованому (млн. гривень);

   Сд — сума коштів (нарощуваним підсумком), що надійшли до фінансового резерву на кінець року, що передує планованому, для зняття з експлуатації ядерних установок, рішення про зняття з експлуатації яких прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого строку їх експлуатації (млн. гривень).

  Величини С0 і Сд визначаються на підставі річних звітів про надходження і використання коштів фінансового резерву за минулі роки або інших документів, що підтверджують фактичне надходження і використання коштів.

  Загальна сума коштів (нарощуваним підсумком), що повинні надійти до фінансового резерву на кінець планованого року, обчислюється за формулою:

  С = S сі,

  де сума визначається з урахуванням всіх ядерних установок, що перебувають в управлінні оператора, крім ядерних установок, рішення про зняття з експлуатації яких було прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого строку їх експлуатації;

   сі сума коштів (нарощуваним підсумком), що повинні надійти до фінансового резерву на кінець планованого року для зняття з експлуатації конкретної ядерної установки (млн. гривень).

  Сума коштів (нарощуваним підсумком), що повинні надійти до фінансового резерву на кінець планованого року для зняття з експлуатації конкретної ядерної установки, розраховується за формулою:

  сі = Аі xі - Ті) / (Пі + Оі + Зі - Ті),

  де  Аі — повні витрати на зняття з експлуатації конкретної ядерної установки без урахування витрат на захоронення радіоактивних відходів, що утворюються у процесі зняття її з експлуатації (млн. гривень);

   Рі — строк, який повинна відпрацювати конкретна ядерна установка від початку експлуатації до кінця планованого року (роки);

  Ті — строк від початку експлуатації конкретної ядерної установки до початку відрахувань до фінансового резерву (роки);

  Пі — установлений строк експлуатації конкретної ядерної установки (роки);

  Оі — передбачуваний  додатковий  строк  експлуатації  конкретної ядерної установки (роки);

  Зі — параметр, який дорівнює:

  для ядерної установки, що до початку відповідних відрахувань до фінансового резерву відпрацювала більше ніж половину встановленого строку її експлуатації — строку, протягом якого вона знімається з експлуатації (роки);

  для всіх інших ядерних установок — нулю.

  Величини Аі і Зі визначаються на підставі:

  затвердженого в установленому порядку проекту зняття з експлуатації окремої ядерної установки або проекту зняття з експлуатації кількох ядерних установок;

  затвердженої (до затвердження проекту) в установленому порядку концепції зняття з експлуатації окремої ядерної установки або концепції зняття з експлуатації кількох ядерних установок, що діють на момент розрахунку.

  При визначенні величини Ті роком, з якого починаються відрахування до фінансового резерву, вважається той, з якого у тарифі на електроенергію враховані відповідні витрати.

  _____________________