• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 квітня 2006 р. № 554

  ПОРЯДОК
  функціонування національної системи оцінки
  антропогенних викидів та абсорбції парникових газів,
  які не регулюються Монреальським протоколом
  про речовини, що руйнують озоновий шар  1. Цей Порядок визначає механізм функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

  Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі – національна система) — це система організаційно-технічних заходів щодо спостереження, збирання, оброблення, передачі і збереження інформації, необхідної для оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

  2. Національна система охоплює всі види діяльності, які призводять (можуть призвести) до антропогенних викидів парникових газів в атмосферне повітря із джерел (підприємства, цехи, агрегати, установки, транспортні засоби тощо), а також ті, що пов’язані з абсорбцією парникових газів.

  3. Метою національної системи є виконання вимог Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі — Кіотський протокол) та рішень Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зокрема:

  оцінка даних про антропогенні викиди та абсорбцію парникових газів;

  підготовка і подання національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і національного повідомлення з питань зміни клімату відповідно до Кіотського протоколу.

  4. Функціонування національної системи здійснюється шляхом:

  планування та проведення суб’єктами господарювання щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі — інвентаризація);

  узагальнення результатів інвентаризації;

  складання національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і контроль за його якістю;

  забезпечення архівного зберігання інформації національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і матеріалів до нього.

  5. На підставі даних інвентаризації щороку готується національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також національне повідомлення з питань зміни клімату та досліджень, пов’язаних з покращенням якості оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

  6. Забезпечення функціонування національної системи покладається на Мінприроди.

  Мінприроди щороку:

  надсилає міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, суб’єктам господарювання запит щодо подання ними даних про обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

  розробляє із залученням заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання та затверджує план проведення інвентаризації;

  у разі потреби уточнює коефіцієнти антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

  розміщує національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів на своєму веб-сайті для інформування громадськості та обговорення;

  подає Секретаріатові Рамкової конвенції ООН про зміну клімату відповідно до методичних рекомендацій із звітності, прийнятих конференціями Сторін Конвенції, звіт з інвентаризації з включенням до нього даних за кожен рік починаючи з 1990 року як базового та здійснює його супроводження;

  забезпечує архівне зберігання інформації національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і матеріалів до нього.

  _________________