• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 квітня 2006 р. № 516

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  розвитку машинобудування на 2006—2011 роки

  Ця Програма спрямована на забезпечення споживачів сучасною високоефективною продукцією машинобудування вітчизняного виробництва.

  Стан справ у машинобудівному комплексі на сучасному етапі зумовлює необхідність інноваційного розвитку та ефективної конкурентоспроможності всіх інших секторів реальної економіки.

  Програма є основою для розроблення цільових комплексних програм, спрямованих на розвиток окремих підгалузей машинобудування.

  Сучасний стан розвитку машинобудування

  До галузі машинобудування належить 365 промислових підприємств та 57 науково-дослідних організацій (з них 25 перебуває у державній власності) із загальною кількістю працюючих понад 233 тис. чоловік.

  Обсяг продукції машинобудування перевищує на внутрішньому ринку 10 млрд., на зовнішньому — близько 5 млрд. гривень. Це становить лише 15 відсотків загального обсягу промислової продукції, що значно менше, ніж у розвинутих державах (понад 30 відсотків).

  Темпи зростання обсягів машинобудівного виробництва в останні роки стабільні і досягають 30 і більше відсотків на рік.

  Основними складовими ринку машинобудівної промисловості є продукція таких галузей, як транспортне та енергетичне машинобудування, автомобілебудування, а також машинобудування для нафтохімічної і хімічної, металургійної та гірничодобувної промисловості, верстатобудування.

  У 2005 році продукція машинобудування експортувалася до 80 держав світу, передусім Росії, Німеччини, Туркменистану, Індії, Китаю — до 70 відсотків загального обсягу. Проте неповна відповідність продукції машинобудування сучасним міжнародним стандартам обмежує її експортні можливості.

  Негативним фактором є необґрунтовано широка присутність на внутрішньому ринку закордонних виробників. На сьогодні обсяг імпорту продукції машинобудування більш як в 1,5 раза перевищує обсяг її експорту. Темпи збільшення обсягу імпорту продукції машинобудування також значно перевищують темпи збільшення її експорту — відповідно 25 і 12 відсотків.

  Тільки значне підвищення рівня конкурентоспроможності продукції машинобудування дасть змогу забезпечити потреби в ній внутрішній ринок в обсязі близько 4,7—5,1 млрд. гривень, а зовнішній — 12—14 млрд. гривень.

  Таким чином, у результаті посилення інвестиційної активності в більшості галузей, де використовується продукція машинобудування, та вжиття заходів для підвищення її конкурентоспроможності слід очікувати збільшення обсягу такої продукції до 38—42 млрд. гривень при середніх річних темпах збільшення обсягу її виробництва на рівні не менш як 18—20 відсотків протягом трьох—чотирьох років, з наступною їх стабілізацією на рівні 15—17 відсотків ще протягом трьох—чотирьох років.

  Існуючі в галузі машинобудування виробничі потужності морально та фізично застаріли (70 відсотків обладнання експлуатується 15 і більше років, використовуються ресурсоємні технології) і не спроможні забезпечити необхідний обсяг виробництва.

  Велика кількість підприємств потребує масштабної реконструкції і технічного переоснащення з метою створення умов для виготовлення продукції з конкурентоспроможними техніко-економічними показниками.

  Організаційно-економічний та науково-технічний потенціал підприємств потребує оптимального структурування, формування замкнутих макротехнологічних галузеутворювальних комплексів, які б давали можливість ефективно конкурувати на світових ринках.

  Істотна невідповідність виробничих потужностей підприємств потребам ринку призводить до їх фінансової неефективності.

  За рахунок здійснення екстенсивних заходів, переважно організаційного характеру (завантаження вільних потужностей, перехід на режим роботи у дві зміни, перегляд норм виробітку тощо), можна збільшити обсяг виробництва до 27—30 млрд. гривень. Подальше збільшення цього обсягу до рівня потреб споживачів можливе лише за рахунок залучення в галузь машинобудування інвестицій. Виходячи з діючих нормативів, необхідного збільшення обсягу виробництва, існуючих виробничих площ та потреби у заміні застарілого обладнання, обсяг інвестицій, необхідних для розширення виробництва, можна оцінити на рівні 27—35 млрд. гривень.

  Фактичні інвестиції в галузь машинобудування не відповідають потребам. Так, у 2005 році вони становили лише 1480 млн. гривень. Джерелами інвестицій є власні  кошти підприємств (близько 70 відсотків), кредити банків (10 відсотків) та кошти державного бюджету (лише 5 відсотків).

  Конкурентоспроможність більшості видів продукції невисока і в основному досягається за рахунок низької ціни.

  Інноваційна активність у галузі недостатня. Лише близько 14 відсотків підприємств провадять інноваційну діяльність, хоча працює значна кількість наукових і конструкторських організацій. У 2005 році впроваджено лише 460 нових технологій, з них маловідходних і  ресурсозберігаючих тільки 210, освоєно виробництво нових видів техніки — 272 одиниці (тоді як сучасні підприємства розвинутих країн за рік у середньому освоюють 2—3 і більше нових моделей).

  Однією з основних причин низької інноваційної активності галузі машинобудування є незначні обсяги фінансування. Так, за 2005 рік витрати на розроблення інновацій становили лише 148 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету — 7,8 млн. гривень (6 відсотків фактичного загального обсягу витрат на інновації).

  Істотно позначається на інноваційній діяльності також зменшення кількості науковців, зниження рівня їх кваліфікації.

  Загострилася кадрова проблема.  Середній вік працівників на багатьох машинобудівних підприємствах перевищує 55 років. Щодо ряду нових професій, пов'язаних із створенням і застосуванням комп’ютеризованих виробництв, упровадженням високих технологій, ця проблема потребує особливої уваги.

  Збільшення обсягу виробництва продукції машинобудування і впровадження ресурсозберігаючих технологій позитивно позначається на економічних показниках галузі. Зокрема, у 2004 році продуктивність праці зросла на 12, а в 2005 — на 40 відсотків, проте заробітна плата за цей час збільшилася лише на 32 відсотки. Поліпшуються також абсолютні і питомі показники споживання енергоносіїв. Наприклад, у 2005 році споживання природного газу машинобудівним комплексом порівняно з 2004 роком зменшилося на 21 відсоток, електроенергії — на 6,4 відсотка.

  Негативно впливають на розвиток машинобудування випереджаючі темпи зростання вартості ресурсів. Так, якщо за період із січня 2004 р. по червень 2005 р. індекс цін продукції машинобудування становив 12 відсотків, то індекс цін на метал перевищив 50 відсотків, на природний газ — 25, паливо — 25, транспортні послуги — на 30 відсотків.

  Гальмівним для машинобудування фактором є висока вартість кредитних ресурсів, яка досягає 18 — 20 відсотків річних. Оскільки середня рентабельність галузі становить 10 відсотків, то користуватися кредитними ресурсами можуть лише деякі підприємства. Це зумовлює малі обсяги інвестування, відсутність оборотних коштів, а отже — неповне використання можливостей для розвитку, низьку конкурентоспроможність, високу кредиторську заборгованість.

  Основними проблемами в галузі машинобудування є:

  недостатня платоспроможність споживачів продукції;

  недосконалість механізму середньо- та довгострокового кредитування виробників і споживачів продукції та високі ставки кредитування;

  недостатня ефективність механізму часткової компенсації вартості складної техніки та фінансового лізингу;

  нерозвинутість інфраструктури ринку (відсутність реального моніторингу, дистриб'юторської системи, фірмового технічного обслуговування);

  невідповідність галузі та структурування підприємств умовам вільної конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринку, насамперед щодо здатності швидко створювати і освоювати серійне виробництво конкурентоспроможної продукції;

  застарілість основних фондів, низький їх технічний рівень, відсутність обладнання, придатного до переналагодження без значних витрат для впровадження ресурсозберігаючих технологій;

  низький кадровий потенціал;

  повільна адаптація підприємств машинобудування до роботи в ринкових умовах.

  Мета та основні завдання

  Метою Програми є створення конкурентоспроможного машинобудівного комплексу, здатного в умовах інтеграції та глобалізації розв’язувати завдання щодо забезпечення основних секторів реальної економіки інноваційно-ефективною продукцією власного виробництва, а також збільшення обсягу її експорту.

  Для досягнення цієї мети слід забезпечити:

  освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;

  проведення в галузі нової технічної політики, спрямованої на  створення повнофункціональних систем машин, забезпечення модульності, багатоопераційності, заощадження ресурсів, застосування нових матеріалів і покриттів, енергонасиченості, високих та надвисоких швидкостей, технологій з гранично допустимим тиском, обертами, навантаженням, паралельного виконання основних і допоміжних функцій, ергономічності, високої автоматизації техніки, використання інформаційних технологій, мехатронних систем, систем управління якістю, уніфікації елементної бази, орієнтації на міжнародні стандарти;

  удосконалення структури виробництва, розвиток потужностей;

  розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку;

  створення умов для прискореного інноваційного розвитку галузі машинобудування.

  Основні напрями виконання Програми

  Програмою передбачається здійснити такі заходи:

  освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, у тому числі:

  - машин та обладнання для залізничного і підйомного транспорту, автомобілів та іншої колісної техніки;

  - систем машин та обладнання для енергетичної, металургійної, гірничодобувної та вугільної галузей;

  - ресурсозберігаючого, екологічно чистого обладнання для нафтохімічної та хімічної галузі, у тому числі малотоннажних виробництв;

  - верстатів та інструментів;

  - елементної бази загального машинобудівного призначення, сумісної з європейською;

  удосконалення структури виробництва, розвиток потужностей, зокрема впровадження систем управління якістю, екологією та безпекою згідно з міжнародними стандартами ISO-9000, ISO-14000, OHSAS-18000;

  розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку та його інфраструктури;

  прискорення інноваційного розвитку галузі машинобудування шляхом:

  - формування стабільної гнучкої системи державної підтримки інноваційного розвитку;

  - створення цілісної системи науково-технологічного забезпечення;

  - створення механізму залучення інвестицій для інноваційного розвитку;

  - стимулювання підприємств щодо переходу на сучасні методи проектування і освоєння виробництва нової прогресивної техніки;

  - формування макротехнологічних комплексів із створення і виробництва продукції машинобудування за підгалузями;

  - модернізації національного машинобудівного комплексу, його інтегрування із світовою системою машинобудування;

  - удосконалення нормативно-правового забезпечення.

  Заходи щодо розвитку машинобудування наведено в додатку.

  Етапи виконання

  Програма виконується у два етапи.

  На першому етапі (2006 — 2008 роки) передбачається провести модернізацію існуючих моделей машинобудівної продукції та підвищити її якість, створити нові конкурентоспроможні види техніки із застосуванням проривних технологій та освоїти їх ефективне виробництво.

  На другому етапі (2009 — 2011 роки) здійснюються заходи щодо задоволення технологічної потреби на внутрішньому ринку та забезпечення виходу на зовнішній ринок.

  Фінансове забезпечення

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

  коштів державного бюджету;

  власних коштів підприємств та організацій галузі машинобудування;

  інших джерел.

  Загальний обсяг коштів на фінансування Програми становить 31330,5 млн. гривень, у тому числі 2156,5 млн. гривень з державного бюджету. При цьому 1885 млн. гривень надаються як довгострокові позики.

  Обґрунтування фактичного обсягу фінансування за рахунок коштів державного бюджету здійснюється Мінпромполітики і враховується у проектах Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік в установленому порядку.

  Механізм забезпечення виконання Програми

  Відповідальним за виконання Програми є Мінпромполітики. Міністерство протягом I кварталу року, що настає за звітним періодом, подає Кабінетові Міністрів України звіт про стан її виконання.

  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу сформувати сучасні, інтегровані у світову промисловість і здатні до саморозвитку макротехнологічні комплекси із створення і виробництва продукції машинобудування.

  Це дасть можливість:

  наповнити внутрішній ринок конкурентоспроможною інноваційною продукцією власного виробництва до рівня, що визначається технологічною потребою і платоспроможним попитом (70 — 80 відсотків);

  збільшити обсяг експорту продукції машинобудування на 30 відсотків;

  зменшити потребу у валютних коштах на закупівлю імпортної продукції машинобудування на 1,5 млрд. доларів США;

  відновити існуючі та створити нові робочі місця;

  забезпечити збільшення загального обсягу промислового виробництва до 60 відсотків за рахунок зростання продуктивності праці.

  _________________

     Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо розвитку машинобудування на 2006 —2011 роки

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Джерело фінансування

  Орієнтовний обсяг фінансування, млн. гривень

  У тому числі за роками

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  1. Освоєння нових видів конкурентоспроможної машинобудівної продукції

  Створення нових зразків та сприяння налагодженню серійного виробництва сучасних машин і обладнання для:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  відомчого залізничного транспорту

  Мінпромполітики

  державний бюджет

  2

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

   

   

   

  інші джерела

  60

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  рейкового рухомого складу соціального призначення

  Мінпромполітики
  Мінтрансзв'язку

  державний бюджет

  13

  3

  2

  2

  2

  2

  2

  залізничного транспорту та міського господарства

   

  інші джерела

  1730

  300

  300

  300

  300

  265

  265

  вантажопідйомних засобів загального та спеціального

  Мінпромполітики

  державний бюджет

  20

  4

  4

  3

  3

  3

  3

  призначення

   

  інші джерела

  207

  35

  35

  35

  35

  35

  32

  спеціального рейкового рухомого складу (колійні

  Мінпромполітики
  Мінтрансзв'язку

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

  машини)

   

  інші джерела

  900

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  автомобільної промисловості

  Мінпромполітики

  державний бюджет

  70

  15

  15

  10

  10

  10

  10

   

   

  інші джерела

  600

  100

  100

  100

  100

  00

  100

  паливно-енергетичної промисловості

  Мінпромполітики
  Мінпаливенерго

  державний бюджет

  10

  2

  2

  2

  2

  1

  1

   

  інші джерела

  55

  10

  10

  10

  10

  8

  7

  нафтохімічної та хімічної промисловості

  Мінпромполітики

  державний бюджет

  20

  4

  4

  3

  3

  3

  3

   

   

  інші джерела

  70

  15

  15

  10

  10

  0

  10

  металургійної промисловості

  —“—

  державний бюджет

  10

  2

  2

  2

  2

  1

  1

   

   

  інші джерела

  510

  85

  85

  85

  85

  5

  85

  гірничодобувної і вугільної галузей

  —“—

  державний бюджет

  10

  2

  2

  2

  2

  1

  1

   

   

  інші джерела

  90

  15

  15

  15

  15

  5

  15

  машинобудівної галузі (верстатобудування, елементна

  —“—

  державний бюджет

  60

  10

  10

  10

  10

  0

  10

  база загального призначення)

   

  інші джерела

  150

  25

  25

  25

  215

  5

  25

  Створення лідерної техніки та сприяння налагодженню її серійного виробництва:

  Мінпромполітики

   

   

   

   

   

   

   

   

  силових агрегатів на основі прямого перетворення енергії

   

  державний бюджет

  20

  6

  7

  7

   

   

   

  палива в електричну

   

  інші джерела

  25

  8

  8

  9

   

   

   

  транспортних засобів із силовими агрегатами на основі

   

  державний бюджет

  20

   

  4

  4

  4

  4

  4

  прямого перетворення енергії палива в електричну

   

  інші джерела

  30

   

  6

  6

  6

  6

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Удосконалення структури виробництва, розвиток потужностей

  Формування замкнутих макротехнологічних науково-виробничих комплексів (капітальні вкладення на  реконструкцію і технічне переоснащення виробництва та створення нових потужностей):

  Мінпромполітики

   

   

   

  транспортне машинобудування

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  8600

  400

  400

  400

  400

  00

  500

  автомобілебудування

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  9500

  500

  500

  500

  700

  700

  600

  енергетичне машинобудування

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  2270

  360

  60

  380

  380

  90

  400

  нафтохімічне та хімічне машинобудування

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  1620

  270

  270

  270

  270

  270

  270

  металургійне та гірничодобувне машинобудування

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  3480

  400

  480

  600

  600

  700

  700

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  верстатобудування

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  700

  80

  90

  100

  110

  120

  200

  Розроблення та створення умов для широкого  впровадження високих ресурсозберігаючих технологій:

  Мінпромполітики

   

   

   

   

   

   

   

   

  гнучких ефективних ливарних технологій із застосуванням процесів об'ємної стереоліто-графії, газифікації моделей, холодного тверднення, стандартизованих засобів складального технологічного оснащення

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  130

  20

  20

  20

  20

  25

  25

  гнучких механоскладальних систем з використанням універсальних складових пристроїв і обладнання з числовим програмним управлінням

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  300

  40

  40

  50

  50

  60

  60

  нанесення функціональних та захисних покриттів з новими властивостями

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  120

  15

  15

  20

  20

  25

  25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  програмованого розкрою, вирубки та штампування

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  120

  15

  15

  20

  20

  25

  25

  реметалізації вузлів тертя

   

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  50

  7

  7

  8

  8

  9

  11

  3. Розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку та його інфраструктури

  Створення галузевої системи моніторингу та прогнозування кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку промислової продукції

  Мінпромполітики

  державний бюджет

  0,4

  0,3

  0,1

   

   

   

   

   

  інші джерела

  0,4

  0,3

  0,1

   

   

   

   

  Удосконалення механізму захисту вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції  згідно з вимогами СОТ

  —“—

  державний    бюджет

  0,2

  0,1

  0,1

   

   

   

   

   

  інші джерела

  0,2

  0,1

  0,1

   

   

   

   

  Здійснення організаційно-технічних заходів з утворення органу з оцінки відповідності машинобудівної продукції Директиві 98/37/ЄС

  Мінпромполітики
  Держспожив-стандарт

  державний бюджет

  0,5

  0,3

  0,2

   

   

   

   

  інші джерела

  0,5

  0,3

  0,2

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Удосконалення нормативно-правового забезпечення

  Розроблення проекту Закону України про внесення змін до актів законодавства щодо стимулювання експорто-спроможності машинобудівних підприємств

  Мінпромполітики

  державний бюджет

   

   

   

   

  інші джерела

   

   

   

  Внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо оподаткування операцій фінансового лізингу, застосування прискореної амортизації

  —“—

  державний бюджет

   

   

   

   

  інші джерела

   

   

   

  Проведення ефективної митно-тарифної політики, спрямованої на оптимізацію структури експортно-імпортних операцій в галузі машинобудування

  —“—

  державний бюджет

   

   

   

   

  інші джерела

   

   

   

  Розроблення системи цільових комплексних програм з окремих пріоритетних напрямів розвитку машинобудування

  —“—

  державний бюджет

  0,4

  0,4

   

   

   

   

  інші джерела

  0,4

  0,4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Гармонізація системи національних стандартів у галузі машинобудування з міжнарод-ними та європейськими

  Мінпромполітики Держспожив- стандарт
  Мінекономіки

  державний бюджет

  15

  5

  5

  5

   

   

  інші джерела

  12

  4

  4

  4

   

   

  Розроблення проекту Закону України щодо застосування міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів

  Мінпромполітики Мінтрансзв'язку

   

   

   

   

   

  Разом

   

  державний бюджет

  271,5

  54,6

  57,9

  50,5

  38,5

  35

  5

   

  інші джерела

  31330,5

  4865,1

  4960,4

  5127

  5324

  5533

  521

   

   

  _______________________