• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 квітня 200
  6 р. № 512

   

  Методика
  моніторингу створення робочих місць

  1. Ця Методика визначає порядок розрахунку показників, що характеризують кількість створених та ліквідованих робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць і за видами економічної діяльності.

  Методика застосовується центральними і місцевими органами виконавчої влади, на які відповідно до державної та територіальних (регіональних) програм зайнятості населення покладено завдання щодо створення робочих місць та проведення його моніторингу.

  2. Поняття, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення:

  1) моніторинг створення робочих місць (далі — моніторинг) — система збирання даних, яка дає змогу зафіксувати кількісні показники створення чи ліквідації робочих місць, відслідковувати тенденції та динамічні зміни, що відбуваються у цій сфері у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та за видами економічної діяльності, приймати відповідні рішення;

  2) робоче місце — місце застосування праці працівників у юридичних осіб відповідно до штатного розпису, фізичних осіб-підприємців та їх працівників, самостійно зайнятих (далі — самозайняті) осіб — платників податку з доходів фізичних осіб;

  3) створене робоче місце — місце застосування праці:

  на яке прийнято працівника для виконання основної роботи або роботи за сумісництвом після:

  - створення юридичної особи (підприємства, установи, організації);

  - реєстрації фізичної особи-підприємця;

  - здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці;

  яке створено після реєстрації фізичної особи-підприємця чи у процесі діяльності самозайнятих осіб — платників податку з доходів фізичних осіб;

  4) ліквідоване робоче місце — місце застосування праці:

  з якого працівника звільнено внаслідок змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

  що ліквідовано внаслідок припинення діяльності фізичної особи-підприємця або самозайнятої особи — платника податку з доходів фізичних осіб.

  3. Суб’єктами моніторингу є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, самозайняті особи — платники податку з доходів фізичних осіб.

  4. Об’єктами моніторингу є дані щодо чисельності зайнятих економічною діяльністю протягом звітного періоду працівників, зокрема:

  прийнятих на основну роботу або на роботу за сумісництвом після створення юридичної особи (підприємства, установи, організації) чи внаслідок реєстрації фізичної особи-підприємця;

  зареєстрованих як фізичні особи-підприємці;

  зареєстрованих як самозайняті особи — платники податку з доходів фізичних осіб;

  переведених на робочі місця після здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці;

  вивільнених з підприємств, установ та організацій внаслідок їх ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання, скорочення чисельності або штату працівників чи внаслідок припинення діяльності фізичної особи-підприємця;

  таких, що припинили діяльність як фізичні особи-підприємці або як самозайняті особи — платники податку з доходів фізичних осіб.

  5. Для здійснення розрахунків показників щодо загальної кількості створених і ліквідованих робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та за видами економічної діяльності, а також контролю за їх якістю використовуються адміністративні та статистичні дані.

  6. Щомісячний моніторинг проводиться у розрізі адміністративно-територіальних одиниць за формою згідно з додатком 1, щоквартальний — у розрізі видів економічної діяльності за формою згідно з додатком 2.

  7. Розрахунок і контроль за якістю показників здійснюється з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, адміністративних даних державної служби зайнятості і органів Державної податкової адміністрації, даних державних статистичних спостережень, показників державної та територіальних (регіональних) програм зайнятості населення щодо річного завдання із створення робочих місць.

  8. Розрахунок загальної кількості створених і ліквідованих робочих місць здійснюється наростаючим підсумком з початку року на основі адміністративних та статистичних даних, визначених у пункті 7.

  9. Загальна кількість створених робочих місць (SРМ — графа 1 додатків 1 і 2 ) обчислюється за такою формулою:

  SРМ = РМПЮО + РМПФО + РМФОП + РМСО,

  де РМПЮО — кількість створених робочих місць для працівників, які прийняті на роботу юридичними особами (на підприємствах, в установах та організаціях) (графа 3 додатків 1 і 2);

  РМПФО — кількість створених робочих місць для працівників, які прийняті на роботу фізичними особами-підприємцями (графа 4 додатків 1 і 2);

  РМФОП — кількість робочих місць, створених фізичними особами — підприємцями для зайняття господарською діяльністю (графа 5 додатків 1 і 2);

  РМСО — кількість робочих місць, створених самозайнятими особами — платниками податку з доходів фізичних осіб (графа 6 додатків 1 і 2).

  Кількість створених робочих місць для працівників, які прийняті на роботу юридичними особами на підприємствах, в установах та організаціях (РМПЮО), обчислюється на основі адміністративних даних державної служби зайнятості щодо чисельності фактично прийнятих на створені робочі місця працівників.

  Для здійснення контролю за якістю зазначеного показника використовуються дані державних статистичних спостережень в частині показника “Прийнято працівників на новостворені робочі місця”, що зазначаються у графі 15 додатків 1 і 2. При цьому дані графи 3 за абсолютною величиною повинні бути більшими від даних графи 15 за рахунок кількості робочих місць, створених на малих підприємствах, які не охоплюються статистичними спостереженнями за таким показником.

  Кількість створених робочих місць для працівників, які прийняті на роботу фізичними особами-підприємцями (РМПФО), обчислюється на основі адміністративних даних державної служби зайнятості щодо кількості зареєстрованих упродовж звітного періоду трудових договорів, укладених з працівниками.

  Кількість робочих місць, створених фізичними особами-підприємцями (РМФОП), обчислюється на основі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. З цією метою можуть також використовуватися адміністративні дані органів Державної податкової адміністрації.

  Кількість робочих місць, створених самозайнятими особами — платниками податку з доходів фізичних осіб (РМСО), обчислюється на основі адміністративних даних органів Державної податкової адміністрації.

  Для проведення аналізу щодо оцінки внеску державної служби зайнятості у створення робочих місць для працівників шляхом надання дотації роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у графі 17 додатків 1 і 2 зазначається відповідна кількість робочих місць, створених таким шляхом.

  Для проведення аналізу щодо оцінки внеску державної служби зайнятості у створення робочих місць шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у графі 21 додатків 1 і 2 зазначається відповідна кількість робочих місць, створених таким шляхом.

  10. Загальна кількість ліквідованих робочих місць (SЛМ — графа 7 додатків 1 і 2 ) визначається за такою формулою:

  SЛМ = ЛМПЮО + ЛМПФО + ЛМФОП + ЛМСО,

  де ЛМПЮО — кількість ліквідованих робочих місць для працівників у юридичних осіб на підприємствах, в установах та організаціях (графа 8 додатків 1 і 2);

  ЛМПФО — кількість ліквідованих робочих місць для працівників у фізичних осіб-підприємців (графа9)

  ЛМФОП — кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили свою господарську діяльність (графа 10 додатків 1 і 2);

  ЛМСО — кількість самозайнятих осіб — платників податку з доходів фізичних осіб, які припинили свою діяльність (графа 11 додатків 1 і 2).

  Кількість ліквідованих робочих місць для працівників у юридичних осіб на підприємствах, в установах та організаціях (ЛМПЮО) обчислюється на основі адміністративних даних державної служби зайнятості шляхом узагальнення даних про кількість працівників, яких фактично вивільнено з підприємств, установ та організацій внаслідок змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

  Для здійснення контролю за якістю показника щодо кількості фактично вивільнених у звітному періоді працівників використовуються дані державних статистичних спостережень у частині показника “Вибуло працівників з причин скорочення їх чисельності або штату”, що зазначаються у графі 16 додатків 1 і 2. При цьому дані графи 8 за абсолютною величиною повинні бути більшими від даних графи 16 за рахунок малих підприємств, які не охоплюються статистичними спостереженнями за таким показником.

  Кількість ліквідованих робочих місць для працівників у фізичних осіб-підприємців (ЛМПФО) обчислюється на основі адміністративних даних державної служби зайнятості щодо кількості розірваних трудових договорів.

  Кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність (ЛМФОП), обчислюється на основі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо кількості фізичних осіб-підприємців, знятих з реєстрації з початку календарного року.

  Кількість самозайнятих осіб — платників податку з доходів фізичних осіб, які припинили свою діяльність (ЛМСО), обчислюється на основі адміністративних даних органів Державної податкової адміністрації.

  Для проведення аналізу щодо оцінки стану збереження робочих місць, створених шляхом надання дотації роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у графі 19 додатків 1 і 2 зазначається кількість робочих місць працівників, звільнених з дотаційних робочих місць унаслідок змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

  Для проведення аналізу щодо оцінки стану збереження робочих місць для фізичних осіб-підприємців, створених шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у графі 23 додатків 1 і 2 зазначається кількість робочих місць фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність.

  ___________________  Додаток 1

  до Методики

  СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

  по_____________________________________________
     (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

  за_______________________200__року
  (найменування місяця)                              

   

  Кількість робочих місць

  створених

  Ліквідованих

  усього чоловік (сума граф
  3
  6)

  для працівників у юридич-них осіб

  для працівників у фізичних осіб-підприємців

  для фізичних осіб-підприємців

  для самозайнятих осіб платників податку з доходів фізичних осіб

  усього чоловік (сума граф
  8
  11)

  для працівників у юридич-них осіб

  Для працівників у фізичних осіб-підприємців

  Для фізичних осіб-підприємців

  для самозайнятих осіб платників податку з доходів фізичних осіб

  чо­ловік

  у від­сотках до
  графи 12

  РМПЮО

  РМПФО

  РМФОП

  РМСО

   

  ЛМПЮО

  ЛМПФО

  ЛМФОП

  ЛМСО

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Область (Автономна Республіка Крим)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У тому числі
  (в розрізі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  адміністративно-

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  територіальних

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  одиниць):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Продовження додатка 1

   

  Довідково

   

  Завдання на рік щодо створення робочих місць

  Співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць

  Прийнято працівників на новостворені робочі місця, чоловік*

  Вибуло праців­ників з причин скорочення їх чисельності або штату, чоловік*

  Кількість робочих місць

   

  для працівників з числа створених шляхом надання дотацій роботодавцю

  для фізичних осіб з числа створених шляхом одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

  абсолютне, чоловік

  відносне,  відсотків

  графа 1 - графа 7

  Графа 1 :
  : графа 7 х х на 100 відсотків

  створено у звітному періоді

  ліквідовано у звітному періоді

  створено у звітному періоді

  ліквідовано у звітному періоді

   

  чо­ловік

  у від­сот­ках до гра­фи 3

  чо­ловік

  у від­сот­ках до гра­фи 8

  чо­ловік

  у від­сот­ках до гра­фи 5

  чо­ловік

  у від­сотках до гра­фи 10

   

  А

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

   

  Область (Автономна Республіка Крим)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У тому числі
  (в розрізі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Адміністративно-

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  територіальних

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Одиниць):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Дані заповнюються з початку календарного року починаючи із звіту за I квартал 2006 року.

   

  Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації
  __   ______________ 200 __ р.

   

  ________________ _____________
     (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

  _______________________  Додаток 2

  до Методики

  СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
  за видами економічної діяльності

  по_____________________________________________
     (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

  за_______________________200__року
  (квартал)                              

   

  Кількість робочих місць

  створених

  ліквідованих

  усього чоловік (сума граф
  3
  6)

  для працівників у юридич-них осіб

  для працівників у фізичних осіб- підприємців

  для фізичних осіб-підприємців

  для самозайнятих осіб платників податку з доходів фізичних осіб

  усього чоловік (сума граф
  8
  11)

  для працівників у юридич-них осіб

  для працівників у фізичних осіб-підприємців

  для фізичних осіб-підприємців

  для самозайнятих осіб платників податку з доходів фізичних осіб

  чо­ловік

  у від­сотках до
  графи 12

  РМПЮО

  РМПФО

  РМФОП

  РМСО

   

  ЛМПЮО

  ЛМПФО

  ЛМФОП

  ЛМСО

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сільське господарство, мисливство та лісове господарство

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  рибальство, рибництво

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  добувна промисловість

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  переробна промисловість

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  будівництво

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  діяльність готелів та ресторанів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  діяльність транспорту та зв’язку

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  фінансова діяльність

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державне управління

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  освіта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  діяльність екстериторіаль­них організацій

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Продовження додатка 2

     Довідково

   

  Завдання на рік щодо створення робочих місць

  Співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць

  Прийнято

  працівників

  на новостворені

  робочі

  місця,

  чоловік*

  Вибуло праців­ників з причин скорочення їх чисельності або штату, чоловік*

  Кількість робочих місць

   

  для працівників з числа створених шляхом надання дотацій роботодавцю

  для фізичних осіб з числа створених шляхом одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

  абсолютне, чоловік

  відносне, у відсотках

  графа 1 – графа 7

  графа 1 :
  : графа 7 х х на 100 відсотків

  створено у

  звітному періоді

  ліквідовано у звітному періоді

  створено у звітному періоді

  ліквідовано у звітному періоді

   

  чо­ловік

  у від­сот­ках

  до гра­фи 3

  чо­ловік

  у від­сот­ках до гра­фи 8

  чо­ловік

  у від­сот­ках до гра­фи 5

  чо­ловік

  у від­сот­ках до графи 10

   

  А

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

   

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сільське господарство, мисливство та лісове господарство

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  рибальство, рибництво

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  добувна промисловість

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  переробна промисловість

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  будівництво

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  діяльність готелів та ресторанів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  діяльність транс­порту та зв’язку

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  фінансова діяльність

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державне управління

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  освіта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  діяльність екстериторіальних організацій

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  * Дані заповнюються з початку календарного року починаючи із звіту за I квартал 2006 року.

   

  Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації
  __   ______________ 200 __ р.

   

  _____________                   ______________
     (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

  ____________________