• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

   постановою Кабінету Міністрів України

  від 12 квітня 2006 р. № 498

   

   
   

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих
  систем водопостачання та водовідведення


   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Мінбуду (далі — головний розпорядник) у державному бюджеті за програмою “Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення(далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти розподіляються головним розпорядником між регіонами пропорційно величині відношення чисельності населення у кожному регіоні до його загальної чисельності в Україні, крім коштів, передбачених для виконання програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Луганської області.

  У разі використання бюджетних коштів не в повному обсязі головний розпорядник має право здійснювати їх перерозподіл.

  3. Роботи з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення можуть виконуватися за рахунок бюджетних коштів за умови:

  застосування енергозберігаючих технологій;

  відповідності їх пріоритетним напрямам, що визначені регіональними та місцевими програмами економічного і соціального розвитку, затвердженими в установленому законодавством порядку;

  наявності проектно-кошторисної документації на виконання робіт, підготовленої відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 800; 2004 р., № 10, ст. 617).

  4. Перелік об’єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення, на розвиток і реконструкцію яких спрямовуються бюджетні кошти, затверджується головним розпорядником на підставі пропозицій Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  До переліку включаються об’єкти, на яких здійснюються заходи, спрямовані на зменшення собівартості послуг з водопостачання та водовідведення лише з визначеним економічним ефектом від зменшення використання енергоносіїв.

  Кількісні показники економії енергоресурсів зазначаються у переліку.

  5. Головний розпорядник делегує функції замовника відповідних робіт за бюджетною програмою Міністерству будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і включає їх до мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

  6. Визначення виконавців робіт з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення і укладення з ними відповідних договорів здійснюється Міністерством будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  7. Бюджетні кошти перераховуються за розподілом головного розпорядника на реєстраційні рахунки Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відкриті в органах Державного казначейства, відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  8. Ведення бухгалтерського обліку та складення і подання фінансової звітності здійснюються в установленому законодавством порядку.

  9. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України, несуть відповідні посадові особи згідно із законом.

  10. Головний розпорядник в установлений для подання фінансової звітності строк подає Мінфіну та Державному казначейству звіт про використання бюджетних коштів для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення.

  _____________________