• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 квітня 2006 р. № 496

  ПРОГРАМА
  розвитку національної мережі міжнародних транспортних
  коридорів в Україні на 2006—2010 роки

   

  Загальні положення

  Із розширенням ЄС постали завдання з виконання рішень Загальноєвропейських транспортних конференцій з формування пан’європейських (критських) міжнародних транспортних коридорів (далі — транспортні коридори) і транспортних зон. На території країн — членів ЄС формується нова мультимодальна транс’європейська транспортна мережа, а країни — нові члени ЄС і країни — кандидати на вступ до нього — Румунія і Болгарія — залучені до виконання широкомасштабного плану розбудови транс’європейської транспортної системи на період до 2020 року.

  Розвиток технічних можливостей взаємодії транспортних мереж і засобів зв’язку відіграє важливу роль в економічному зростанні та розвитку торговельних відносин із сусідніми державами. Одночасно з розробленням планів розвитку транспортних мереж ЄС здійснює перегляд діючої мережі транспортних коридорів з метою концентрації ресурсів на найважливіших напрямках. Для цього утворено Групу високого рівня, яка на основі пропозицій країн — учасниць, у тому числі України, розробила у листопаді 2005 р. карту основних маршрутів європейської транспортної мережі — мультимодальних осей північного, центрального, південно-східного, південно-західного напрямку та водних магістралей. Територією України проходить центральна вісь, яка включає маршрути, що відповідають напрямкам транспортних коридорів № 3, 5 і 9.

   

  Мета та основні завдання Програми

  Мета цієї Програми полягає у розбудові національної мережі міжнародних транспортних коридорів, поліпшенні її стану та збільшенні пропускної спроможності, вдосконаленні технології міжнародних перевезень за принципами логістичних товаропровідних систем. Це сприятиме реалізації державної політики щодо:

  інтеграції транспортної системи України до транс’європейської шляхом приведення стану вітчизняної транспортної мережі у відповідність з нормами і стандартами ЄС;

  ефективного транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків;

  залучення транзитних потоків країн Європи та Азії через територію України;

  збільшення надходжень до державного бюджету від експорту транспортних послуг.

   

  Основними завданнями Програми є:

   визначення пріоритетних напрямів і завдань у сфері розвитку національної мережі транспортних коридорів на період до 2010 року,  етапів розширення автомобільної та залізничної мережі транспортних коридорів у взаємодії з водним транспортом;

   забезпечення надання комплексу транспортних послуг, що відповідають стандартам ЄС;

   поліпшення якості міжнародних перевезень та підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг;

   кардинальне підвищення показників ефективності перевезень і провадження господарської діяльності, пов’язаної з транспортом;

   створення надійної матеріально-технічної бази морських і річкових портів, яка відповідає вимогам зовнішньої торгівлі;

   удосконалення технології перевезень з метою підвищення їх швидкості, зменшення простоїв, особливо пропуску через державний кордон;

   ініціювання розроблення та запровадження разом із сусідніми державами спільних технологій транзитних перевезень і наскрізних тарифів;

   модернізація телекомунікаційної системи та вдосконалення міжвідомчого і міждержавного зв’язку для обміну інформацією в пунктах пропуску через державний кордон;

   забезпечення інтермодальних перевезень, відкриття нових маршрутів контейнерних перевезень.

   

  Шляхи та напрями розв’язання проблеми

  У Програмі передбачено комплекс науково-дослідних і проектно-конструкторських розроблень за напрямами розвитку всіх видів транспорту та заходи з реалізації ряду інвестиційних проектів. Для розвитку національної мережі транспортних коридорів необхідно забезпечити:

  адаптацію нормативно-правової бази із зазначених питань до норм і стандартів ЄС;

  будівництво нових автомобільних доріг, у тому числі на концесійній основі;

  реконструкцію автомагістралей;

  розбудову морських торговельних портів;

  будівництво та реконструкцію глибоководних причалів у річкових портах;

  реконструкцію судноплавних шлюзів та хвилезахисних споруд на р. Дніпро;

  створення транспортно-складських логістичних центрів;

  проектування та будівництво залізничного тунелю (транспортний коридор № 5).

  Заходи, які необхідно здійснити для виконання Програми, зазначено у додатку.

   

  Фінансове забезпечення Програми

  Загальний обсяг фінансування Програми і цільових інвестиційних проектів з розвитку національної мережі транспортних коридорів становить 15838,3 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету — 2293,3 млн., з яких 2214,7 млн. гривень — кошти спеціального фонду.

   Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, зокрема кредитів вітчизняних та іноземних банків і міжнародних організацій, а також коштів, залучених на умовах концесії.

  Виділення бюджетних коштів для забезпечення розвитку національної мережі транспортних коридорів проводиться у порядку, встановленому законодавством.

   

  Очікувані результати

  Виконання Програми забезпечить:

  підвищення швидкості та пропускної спроможності національної мережі  транспортних коридорів;

  збільшення обсягів транзитних перевезень;

  підвищення пропускної спроможності морських портів;

  удосконалення технології перевезень на основі логістичних принципів та розвитку транспортно-складських комплексів;

  зменшення транспортної складової частини у вартості товарів і послуг;

  скорочення часу проведення митних, прикордонних та інших установлених законодавством контрольних процедур під час перетину державного кордону;

  поліпшення навігаційного та інформаційного забезпечення перевезень;

  скорочення часу транспортування і переробки вантажів;

  розвиток системи транспортно-експедиційного обслуговування;

  підвищення якості транспортних послуг;

  зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

  впровадження супутніх послуг — страхування, ремонт, технічне обслуговування та заправка транспортних засобів.

  Розвиток інфраструктури національної мережі транспортних коридорів сприятиме підвищенню макроекономічних та соціальних показників, розвитку підприємств галузей економіки, створенню нових робочих місць.

  Збільшення прибутку від транзитних перевезень залізничним та морським транспортом очікується в межах 20—25 відсотків. 

  Виконання Програми сприятиме прискоренню європейської інтеграції України в галузі транспорту.

   

  Механізм управління та контролю за виконанням Програми

  Організацію, моніторинг, координацію і контроль за виконанням Програми покладено на Мінтрансзв’язку.

  Інформація про хід виконання Програми періодично заслуховується на засіданні Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів та транзитної політики.

  Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавства.

  Результати виконання Програми визначаються на основі аналізу статистичних даних діяльності транспортних підприємств.

  ______________

     Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо розвитку національної мережі міжнародних
  транспортних коридорів на 2006 — 2010 роки

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Відповідальні
  за виконання

  Строк
  виконання,
  рік

  Прогнозований обсяг фінансування

  У тому числі для

  науково-

  дослідних робіт

  реалізації інвестиційних проектів

  держав-ний
  бюджет

  інші
  джерела

  держав-ний
  бюджет

  інші
  дже-

  рела

  держав-ний
  бюджет

  інші
  джерела

  1.

  Визначення вантажо- і пасажиропотоків у мережі міжнародних транспортних коридорів

   у тому числі:

  Мінтрансзв’язку Мінекономіки
  (виконавці визначаються на тендерних умовах)

  2006 — 2010

  760

   

  760

   

   

   

  1)

  моніторинг транспортно-економічних зв’язків України та перевезень транспортними коридорами

  —“—

  —“—

  250

   

  250

   

   

   

  2)

  аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі, визначення потенційно можливих транзитних вантажопотоків та розроблення заходів щодо їх залучення до транспортних коридорів

  —“—

  2006

  150

   

  150

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3)

  прогноз розвитку внутрішньо- регіональних та зовнішньо-торговельних потоків у межах міжнародних транспортних коридорів на період до 2020 року

  Мінтрансзв’язку Мінекономіки

   

   

  2007 — 2008

   

  210

   

   

  210

   

   

   

  4)

  підготовка пропозицій та техніко-економічних обґрун-тувань щодо розширення номенклатури та підвищення якості транспортно-пере-вантажувальних, експедицій-них та інформаційних послуг при перевезенні  вантажів через мережу транспортних коридорів відповідно до норм
  і стандартів ЄС

  Мінтрансзв’язку

  2006 — 2008

  150

   

  150

   

   

   

  2.

  Вдосконалення нормативно-правової бази розвитку та розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів

  Мінтрансзв’язку Мінекономіки Мін’юст
  Держмитслужба
  МЗС

  2006 — 2010

  826

   

  826

   

   

   

   

  у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1)

  підготовка законопроектів:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Про фінансування внутрішніх водних шляхів

  Мінтрансзв’язку
  Мін’юст
  Мінфін

  2006 — 2007

   

   

   

   

   

   

   

  Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України

  Мінтрансзв’язку
  Мін’юст

  2006

   

   

   

   

   

   

  2)

  підготовка проекту Комплексної програми реконструкції та розвитку державного кордону до 2015 року з передбаченням у ньому будівництва, реконструкції, облаштування та технічного оснащення пунктів пропуску через державний кордон

  Держприкордон-служба
  Держмитслужба Мінтрансзв’язку
  Укравтодор
  МЗС Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  —“—

   

   

   

   

   

   

  3)

  аналіз і підготовка висновків та пропозицій щодо приєднання України до міжнародних договорів з питань розвитку та функціонування транспорту

  Мінтрансзв’язку
  МЗС
  Мін’юст

  2006 — 2010

  200

   

  200

   

   

   

  4)

  підготовка відповідних актів законодавства про приєднання України до:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Конвенції ЄЕК ООН про процедуру міжнародного митного транзиту при перевезенні вантажів залізничним транспортом

  Мінтрансзв’язку
  Держмитслужба
  МЗС
  Мін’юст


  2006

   

   

   

   

   

   

   

  Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення від 19 січня
  1996 року

  Мінтрансзв’язку
  МЗС
  Мін’юст

  2006 — 2007

   

   

   

   

   

   

   

  Міжнародної конвенції про полегшення умов залізнич-них перевезень пасажирів і багажу через кордони від 
  10 січня 1952 року

  —“—

  2007

   

   

   

   

   

   

   

  Митної конвенції про тимчасове ввезення приватних дорожніх перевізних засобів від
  4 червня 1954 року

  Держмитслужба
  Мінтрансзв’язку
  МЗС
  Мін’юст


  2007 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  Конвенції про оподаткування дорожніх перевізних засобів, що використовуються для міжнародного перевезення пасажирів від 14 грудня
  1956 року

  Мінтрансзв’язку
  Держмитслужба
  МЗС
  Мін’юст


  2007 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  Митної конвенції, що стосується тимчасового ввезення дорожніх перевізних засобів для комерційного використання, від
  18 травня 1956 року

  —“—

  2008

   

   

   

   

   

   

   

  Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (INTERBUS) від 14 квітня 2000 року

  —“—

  2006 – 2008

   

   

   

   

   

   

   

  Митної конвенції про запасні частини, які використовуються для ремонту вагонів, від
  15 січня 1958 року

  —“—

  2008

   

   

   

   

   

   

  5)

  підготовка проектів норматив-них документів з питань вдосконалення організації роботи транспорту, усього

  Мінтрансзв’язку
  Мін’юст
  Мінекономіки
  Держмитслужба


  2006 — 2009

  626

   

  626

   

   

   

   

  Правила перевезення вантажів у залізнично-водному прямому сполученні

  Мінтрансзв’язку
  Укрзалізниця
  Укрморрічфлот

  2006 — 2007

  164

   

  164

   

   

   

   

  Правила перевезення вантажів у прямому водному сполученні

  Мінтрансзв’язку
  Укрморрічфлот

  2007

  152

   

  152

   

   

   

   

  Порядок внесення обов'язкових суднових зборів та платежів в річкових портах з урахуванням вимог ЄС

  —“—

  —“—

  80

   

  80

   

   

   

   

  Інструкція про проведення спостережень та досліджень на судноплавних і гідротехнічних спорудах

  —“—

  2008 — 2009

  140

   

  140

   

   

   

   

  Положення про транспортний вузол (порт)

  Мінтрансзв’язку

  2006 — 2007

  90

   

  90

   

   

   

  3.

  Організація роботи транс-портних систем (оптимізація транспортних процесів), усього

  у тому числі:

  Мінтрансзв’язку

  2006 — 2010

  290

  450

  290

  450

   

   

  1)

  використання на транс-портних коридорах технології прискореного просування немаршрутизованих міжнародних вагонопотоків

  Мінтрансзв’язку
  Укрзалізниця

   

  2006

   

  60

   

  60

   

   

  2)

  удосконалення навігаційної та інформаційної системи забезпечення перевезень і взаємодії суміжних видів транспорту

  Мінтрансзв’язку
  Укрзалізниця
  Укрморрічфлот
  Укравтотранс


  2006 — 2008

  130

   

  130

   

   

   

  3)

  удосконалення технології перевезень на основі логістичних принципів організації транспортно-перевантажувального процесу

  — “ —

  2006 — 2007

  100

   

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4)

  розроблення і підготовка пропозицій щодо формування маршрутів і визначення тарифів під час контрейлерних перевезень

  Мінтрансзв’язку Укрзалізниця
  Укрморрічфлот
  Укравтотранс
  Укравтодор


  2006 — 2007

   

  40

   

  40

   

   

  5)

  удосконалення організації інтермодальних перевезень, запровадження нових контейнерних маршрутів, збільшення обсягів контейнерних перевезень на 30 відсотків

  Укрзалізниця
  Укрморрічфлот
  Укравтотранс

   

  2007 — 2010

   

   

   

   

   

   

  6)

  підготовка проекту типової угоди про обмін електронними повідомленнями (документами) під час перевезення вантажів

  Мінтрансзв’язку
  Укрзалізниця

  2006

   

  30

   

  30

   

   

  7)

  підготовка обґрунтування та методики організації перевезень вантажів з використанням електронної технології

  —“—

  2006 — 2007

   

  120

   

  120

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8)

  аналіз функціонування транспортно-технологічних систем за напрямками міжнародних транспортних коридорів та підготовка пропозицій щодо їх удосконалення

  Мінтрансзв’язку

   

  2006 — 2007

   

  150

   

  150

   

   

  9)

  підготовка пропозицій щодо залучення додаткових обсягів міжнародних залізничних перевезень через національну мережу транспортних коридорів

  Укрзалізниця

  2006

   

  50

   

  50

   

   

  10)

  підготовка проекту комплекс-ної програми розвитку інфра-структури річкових портів для приймання і переробки суднових відходів відповідно до міжнародних вимог

  Мінтрансзв’язку
  Мінприроди
  Укрморрічфлот

  2006 — 2007

  60

   

  60

   

   

   

  4.

  Утворення транспортно- складських (логістичних) центрів за напрямками транспортних коридорів

  Мінтрансзв’язку
  Укрзалізниця
  Укрморрічфлот
  Укравтотранс


  2006 — 2010

   

  45000

   

   

   

  45000

  5.

  Розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти)

   у тому числі:

  Мінтрансзв’язку

   

  2006 — 2010

  2291400

  13499600

   

  1000

  2291400

  13498600

  1)

  залізничні транспортні коридори

  Мінтрансзв’язку
  Укрзалізниця

  —“—

   

  301100

   

  1000

   

  300100

   

  модернізація телекомунікацій-них систем, облаштування волоконно-оптичних ліній зв’язку на напрямках:

  Укрзалізниця

  2007 — 2010

   

   

   

   

   

   

   

  Київ – Зернове
  (358 кілометрів)

  —“—

  —“—

   

  21500

   

   

   

  21500

   

  Ніжин — Горностаївка
  (149 кілометрів)

  —“—

  —“—

   

  9000

   

   

   

  9000

   

  технічне удосконалення переїздів для забезпечення безпеки руху (200 об’єктів)

  —“—

  —“—

   

  50000

   

   

   

  50000

   

  закриття переїздів на малодійових напрямках
  (10 об’єктів)

  —“—

  2008 — 2010

   

  3600

   

   

   

  3600

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  проектування та будівництво тунелю на перегоні Бескид — Скотарське (МТК № 5)

  Укрзалізниця

  2006
  2007
  2008
  2009
  2010   

  1000
  54000
  54000
  54000
  54000   

  1000

   


  54000
  54000
  54000
  54000  2)

  автомобільні транспортні коридори (кошти спеціального фонду)

  Мінтрансзв’язку
  Укравтодор

  2006 — 2010

  2214700

  11249000

   

   

  2214700

  11249000

   

   будівництво автомобільних доріг:

  Укравтодор

  —“—

  1424300

  4055000

   

   

  1424300

  4055000

   

  Львів – Краковець, 84,4 кілометра (транспортний коридор № 3)

  —“—

  —“—

  651300

  976000

   

   

  651300

  976000

   

  Львів – Броди, 78,8 кілометра (транспортні коридори № 3 і 5)

  —“—

  2008 — 2010

  420000

  1079000

   

   

  420000

  1079000

   

  Вінниця – Київ, 146 кілометрів (транспортний коридор № 3)

  —“—

  —“—

  353000

  2000000

   

   

  353000

  2000000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  реконструкція автомобільних доріг:

  Укравтодор

  2006 — 2010

  2539000

   

   

   

  2539000

   

  Київ – Харків – Довжанський (транспортний коридор Європа — Азія) на дільницях:

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

  Пирятин – Лубни

   

  2008 — 2010

  300000

   

   

   

  300000

   

  Лубни – Решетилівка

   

  2006 — 2010

  1154000

   

   

   

  1154000

   

  Решетилівка – Полтава

   

  2006 — 2008

  110000

   

   

   

  110000

   

  Полтава – Валки
  (обхід Чугуєва)

   

  —“—

  475000

   

   

   

  475000

   

  Ковель — Ягодин (транспортний коридор Балтійське море – Чорне море)

   

  2007 — 2010

  500000

   

   

   

  500000

   

  капітальний ремонт автомобільних доріг:

  —“—

  2006 — 2010

  790400

  4655000

   

   

  790400

  4655000

   

  Київ–Чоп ( транспортні коридори № 3 і 5),
  на дільниці Броди – Стрий
  (за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку)

   

  2006 — 2007

   

  455000

   

   

   

  455000

   

  Київ — Чоп, на дільниці Броди — Житомир — Київ (транспортний коридор № 3)

   

  2006 — 2009

   

  1800000

   

   

   

  1800000

   

  Кіпті — Глухів — Бачівськ (транспортний коридор
  № 9)

   

  2006 — 2008

   

  800000

   

   

   

  800000

   

  Київ — Одеса
  (Васильків — Біла Церква (транспортний коридор
  № 9)

   

  2006 — 2010

   

  335000

   

   

   

  335000

   

  Київ — Одеса
  (Біла Церква — Жашків)

   

  —“—

   

  300000

   

   

   

  300000

   

  Київ — Одеса (Червоно-знам’янка — Одеса)

   

  —“—

   

  365000

   

   

   

  365000

   

  Львів — Кіровоград — Знам’янка, на дільниці Тернопіль — Умань (транспортний коридор Балтійське море — Чорне море)

   

   

   

  2008 — 2010

   

  600000

   

   

   

  600000

  3)

  морський і річковий транспорт

  Укрморрічфлот

  2006 — 2010

  76700

  1949500

   

   

  76700

  1949500

   

  будівництво і реконструкція об’єктів морського транспорту:

  Укрморрічфлот
  морські порти

  —“—

   

  1900000

   

   

   

  1900000

   

  будівництво перевантажувального комплексу генеральних вантажів на причалі № 9

  порт Южний

  2006 — 2008

   

  130000

   

   

   

  130000

   

  будівництво перевантажувального комплексу генеральних вантажів на причалі № 1

  Миколаївський порт

  2006

   

  3500

   

   

   

  3500

   

  реконструкція причалу № 11

  —“—

  2008

   

  6000

   

   

   

  6000

   

  реконструкція перевантажувального комплексу генеральних вантажів на причалі № 1

  Маріупольський порт

  2006

   

  47000

   

   

   

  47000

   

  будівництво південно-західного захисного молу (1300 метрів)

  —“—

  2006 — 2008

   

  30000

   

   

   

  30000

   

  будівництво причалу № 23 для відстою суден портового флоту

   

  —“—

  2009 — 2010

   

  25000

   

   

   

  25000

   

  будівництво перевантажувального комплексу для контейнерних вантажів на причалах № 21
  і 23

  Маріупольський порт

  2008 — 2010

   

  150000

   

   

   

  150000

   

  будівництво перевантажувального комплексу для контейнерів на причалі № 10

  Бердянський порт

  2006 — 2010

   

  100000

   

   

   

  100000

   

  берегоукріплення для розширення вантажних майданчиків

  —“—

  2006 — 2009

   

  26000

   

   

   

  26000

   

  будівництво перевантажувального комплексу для зернових вантажів

  Керченський порт

  —“—

   

  1500

   

   

   

  1500

   

  розширення вантажного району (Малий Інкерман)

  Севастопольський порт

  2007 — 2010

   

  56000

   

   

   

  56000

   

  реконструкція пасажирського терміналу

  Ялтинський порт

  —“—

   

  70000

   

   

   

  70000

   

  будівництво двох причалів

  Ізмаїльський порт

  2006 — 2010

   

  30000

   

   

   

  30000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  завершення будівництва морського причалу для суден типу “Ро-Ро”

  Ренійський порт

  2006 — 2008

   

  18500

   

   

   

  18500

   

  реконструкція причалів № 3 і 4 для перевантаження контейнерів

  Іллічівський порт

  2006 — 2007

   

  30000

   

   

   

  30000

   

  реконструкція причалу № 2

  —“—

  2007 — 2008

   

  50000

   

   

   

  50000

   

  реконструкція причалів № 7, 8 і 9

  —“—

  2006 — 2008

   

  114000

   

   

   

  114000

   

  будівництво перевантажувального комплексу для гранульованої сірки та інших навалочних вантажів

  —“—

  2008 — 2010

   

  80000

   

   

   

  80000

   

  реконструкція причалів № 1, 2 і 3

  Феодосійський порт

  2006 — 2009

   

  50000

   

   

   

  50000

   

  розширення контейнерного терміналу

  Одеський порт

  2006 — 2010

   

  787500

   

   

   

  787500

   

  будівництво причалів № 1, 2 і 3

  —“—

  2006 — 2007

   

  95000

   

   

   

  95000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  будівництво та реконструкція об’єктів річкового транспорту:

  Укрморрічфлот акціонерна судноплавна компанія “Укррічфлот”

  2006 — 2010

   

  49500

   

   

   

  49500

   

  будівництво глибоководного універсального причалу

  акціонерна судноплавна компанія “Укррічфлот”
  Миколаївський річковий порт

  —“—

   

  34500

   

   

   

  34500

   

  реконструкція вантажних причалів

  Дніпродзержинсь-кий річковий порт

  2006 — 2007

   

  15000

   

   

   

  15000

   

  модернізація та реконструкція судноплавних шлюзів та внутрішніх водних шляхів:

  державне підприємство “Укрводшлях”

  2007 — 2010

  76700

   

   

   

  76700

   

   

  модернізація, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних конструкцій, будівель та технологічного обладнання судноплавних шлюзів

  —“—

  —“—

  56700

   

   

   

  56700

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  реконструкція, модернізація та придбання спеціального флоту для використання на внутрішніх водних шляхах

  державне підприємство “Укрводшлях”

  2007 — 2010

  16000

   

   

   

  16000

   

   

  модернізація та виготовлення нових знаків навігаційного облаштування на внутрішніх водних шляхах

  —“—

  —“—

  4000

   

   

   

  4000

   

   

  Будівництво глибоководного судноплавного каналу р. Дунай–Чорне море

  Мінтрансзв’язку  2006 — 2010

  фінансування здійснюється за Програмою комплексного розвитку Українського Придунав’я на 2004 — 2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 березня 2004 р. № 428

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

  2293276

  13545050

  1876

  1450

  2291400

  13543600

   

   

  у тому числі кошти спеціального фонду

   

   

  2214700

   

  2214700

   

   

  _____________________