• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 квітня 2006 р. № 457

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Типового положення про управління
  державної служби Головного управління державної служби
  в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі


  1. У тексті Типового положення слова “місцеві органи виконавчої влади” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “місцеві органи виконавчої влади, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади” у відповідному відмінку і числі.

  2. Абзац четвертий пункту 3 виключити.

  3. У пункті 4:

  1) підпункт 1 доповнити словами “та служби в органах місцевого самоврядування”;

  2) підпункт 6 викласти у такій редакції:

  “6) бере участь у формуванні державного замовлення на професійне навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та вносить відповідні пропозиції Головдержслужбі”;

  3) підпункт 7 доповнити словами “аналізує в межах своїх повноважень професійні програми та плани-графіки підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої—сьомої категорій та подає Головдержслужбі пропозиції щодо їх погодження”;

  4) у підпункті 8 слово “керівників” виключити;

  5) підпункти 9 та 10 викласти у такій редакції:

  “9)  надає  методично-консультаційну  допомогу  посадовим особам у проходженні державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

  10) веде комп’ютерний облік даних про державних службовців четвертої—сьомої категорій у межах території, на яку поширюється компетенція управління, надає місцевим органам виконавчої влади, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади допомогу щодо впровадження в практику роботи кадрових служб локальної системи “Картка” єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри”, здійснює контроль, збирання, узагальнення та аналіз даних і подає відповідну інформацію Головдержслужбі”;

  6) підпункт 19 виключити;

  7) підпункт 21 викласти у такій редакції:

  “21) за дорученням Начальника Головдержслужби бере участь у проведенні службових розслідувань стосовно державних службовців”;

  8) підпункт 22 після слів “зберігання особових справ державних службовців” доповнити словами “формування і використання кадрового резерву”;

  9) доповнити пункт підпунктом 23 такого змісту:

  “23) вносить пропозиції щодо скасування рішень місцевих органів виконавчої влади та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань державної служби, прийнятих усупереч законодавству, а також щодо усунення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових осіб”.

  4. У пункті 5:

  1) підпункт 3 викласти у такій редакції:

  “3) скликати наради, проводити конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до його компетенції”;

  2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

  “4) утворювати на громадських засадах консультаційні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на управління завдань”.

  5. В абзаці другому пункту 7 слова “і громадян" виключити.

  6. Абзац третій пункту 8 викласти у такій редакції:

  “Начальник управління має заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Начальник Головдержслужби”.

  7. У пункті 9:

  підпункт 2 викласти у такій редакції:

  “2) розподіляє обов'язки між працівниками управління, затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників”;

  доповнити пункт підпунктами 7—9 такого змісту:

  “7) видає у межах своїх повноважень накази;

  8) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, вирішує питання дисциплінарної відповідальності працівників управління;

  9) представляє управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах та організаціях”.

  __________________