• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 3 квітня 2006 р. № 412

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Національне агентство України з питань забезпечення
  ефективного використання енергетичних ресурсів

  1. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  НАЕР є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

  2. НАЕР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України і актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  У межах своїх повноважень Агентство організовує виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

  3. Основними завданнями НАЕР є:

  проведення єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

  забезпечення збільшення частки альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв;

  створення державної системи моніторингу виробництва, споживання, експорту та імпорту енергоносіїв, удосконалення системи обліку та контролю за споживанням енергетичних ресурсів;

  забезпечення функціонування єдиної системи нормування питомих витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.

  4. НАЕР відповідно до покладених на нього завдань:

  1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження і забезпечує її реалізацію;

  2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших прогнозних та програмних документів соціального та економічного розвитку України;

  3) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його повноважень;

  4) розробляє загальнодержавні, погоджує галузеві та місцеві програми у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних джерел енергії, здійснює  контроль за виконанням загальнодержавних програм у цій сфері;

  5) бере участь у розробленні державних і регіональних паливно-енергетичних балансів;

  6) готує пропозиції щодо закупівель паливно-енергетичних ресурсів для державних потреб;

  7) забезпечує створення системи моніторингу та державного контролю за ефективністю використання енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями;

  8) організовує проведення державної експертизи з енергозбереження;

  9) розробляє державні норми, правила та стандарти у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних джерел енергії;

  10) виступає державним замовником науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

  11) бере участь у формуванні державної інвестиційної політики, виходячи з першочерговості заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

  12) підтверджує в установленому порядку належність палива до альтернативного;

  13) погоджує енергозберігаючі та енергоефективні проекти, що потребують фінансування з державного бюджету, та проводить моніторинг їх реалізації;

  14) здійснює відповідно до законодавства функції з управління майном державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

  15) проводить кваліфікацію когенераційних установок;

  16) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Агентства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

  17) бере участь у межах своїх повноважень у налагодженні співробітництва України з Європейським Союзом та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;

  18) провадить інформаційну діяльність з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання енергетичних ресурсів, альтернативних джерел енергії та видів палива, бере участь в освітній діяльності у цій сфері;

  19) забезпечує запровадження та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні;

  20) погоджує проекти спільного впровадження, які реалізуються відповідно до положень Кіотського протоколу, інвестиційні та інноваційні проекти із запровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, у тому числі з будівництва заводів з виробництва альтернативних видів палива;

  21) забезпечує функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення;

  22) бере участь у межах своїх повноважень у реалізації державної цінової та тарифної політики;

  23) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  5. НАЕР має право:

  1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

  4) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України.

  6. НАЕР під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також відповідними органами іноземних держав.

  7. НАЕР у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.

  У разі потреби Агентство видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

  Нормативно-правові акти Агентства підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

  Рішення Агентства, прийняті в межах його повноважень, є обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

  8. У складі НАЕР Кабінетом Міністрів можуть бути утворені урядові органи державного управління.

  9. НАЕР очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

  Голова Агентства має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Агентства.

  10. Голова НАЕР:

  здійснює загальне керівництво Агентством і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Агентство завдань;

  подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Агентства урядових органів державного управління, призначення та звільнення їх керівників;

  затверджує в установленому порядку граничну чисельність працівників зазначених органів, погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків цих органів;

  призначає на посади та звільняє з посад працівників Агентства;

  розподіляє обов’язки між заступниками;

  затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Агентства;

  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції НАЕР, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Агентстві утворюється колегія.

  Персональний склад колегії Агентства затверджує його Голова.

  До складу колегії входить Голова Агентства (голова колегії), його заступники, а також керівники структурних підрозділів Агентства.

  У разі потреби до складу колегії Агентства можуть входити в установленому порядку інші особи.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Агентства.

  12. Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності НАЕР, обговорення найважливіших проблем та інших питань в Агентстві можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Агентства.

  13. Граничну чисельність працівників НАЕР затверджує Кабінет Міністрів України.

  Штатний розпис і кошторис Агентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

  Структуру Агентства затверджує його Голова.

  14. НАЕР є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  __________________