• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 29 березня 2006 р. № 397

  Київ

   

  Про затвердження Угоди між урядами
  держав - учасниць ГУУАМ про співробітництво
  в галузі попередження надзвичайних
  ситуацій та ліквідації їх наслідків


   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між урядами держав - учасниць ГУУАМ про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, підписану 4 липня 2003 р. у м. Ялті, що додається.

   

    Прем’єр-міністр України            Ю. ЄХАНУРОВ  Офіційний переклад

   

  Угода між урядами держав-учасниць ГУУАМ про співробітництво у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків

   

   Уряд Азербайджанської Республіки, Виконавча Влада Грузії, Уряд Республіки Молдова, Уряд Республіки Узбекистан та Кабінет Міністрів України, далі – „Сторони”,

  виходячи з традиційних відносин дружби і співробітництва між своїми країнами і народами та підкреслюючи своє прагнення до їх подальшого розвитку,

  високо оцінюючи розвиток багатосторонньої взаємодії між державами-учасницями ГУУАМ,

  підтверджуючи свою відданість основоположним нормам і принципам міжнародного права,

  будучи глибоко занепокоєними почастішанням надзвичайних ситуацій та актів тероризму, у тому числі можливістю застосування зброї масового знищення або її елементів, які становлять серйозну загрозу не лише для окремих осіб і держав, а й для всього світового співтовариства, і визнаючи необхідність співробітництва у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків,

  враховуючи користь для Сторін від обміну науковою і технічною інформацією, відпрацювання дій під час спільних навчань з готовності й реагування на надзвичайні ситуації,

  підтверджуючи необхідність удосконалення механізму зв’язку і співробітництва між Сторонами у вищезазначеній галузі на національному і регіональному рівнях,

  визнаючи, що співробітництво у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків буде вагомим внеском у добробут і безпеку всіх держав,

  керуючись положеннями Ялтинської Хартії ГУУАМ від 7 червня 2001 року, а також двосторонніми угодами між Сторонами про співробітництво у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків,

  домовились про таке:

   

  Стаття 1

  Сфера застосування

   

  Ця Угода регулює умови і форми співробітництва у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків, а також взаємодію Сторін на міжнаціональному рівні під час реагування на надзвичайні ситуації.  Стаття 2

  Визначення

   

  Терміни, які вживаються у цій Угоді, мають такі значення:

  співробітництво – взаємодія Сторін для залучення необхідних ресурсів з метою спільного ефективного здійснення діяльності у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків під безпосереднім контролем цивільних структур;

  національний Координаційний центр – центр, існуючий у державі кожної із Сторін або виконуючий його обов’язки, для координації діяльності з мінімізації або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, обміну інформацією та для іншої діяльності, пов’язаної з виконанням цієї Угоди;

  надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на певній території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншим небезпечним явищем, які призвели або можуть призвести до людських та матеріальних втрат;

  ліквідація наслідків надзвичайної ситуації – аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які проводяться під час виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на рятування життя і збереження здоров’я людей, зменшення розмірів шкоди навколишньому середовищу і матеріальних збитків, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації.

   

  Стаття 3

  Принципи співробітництва

   

  Уся спільна діяльність у рамках цієї Угоди здійснюється згідно із законодавством держав Сторін, загальновизнаними міжнародними нормами, а також базується на принципах рівності, взаємності і взаємної вигоди і спрямовується на розв’язання спільних проблем і поліпшення готовності Сторін до реагування на надзвичайні ситуації і проведення рятувальних операцій у разі їх виникнення. 

   

  Стаття 4

  Форми співробітництва

   

  1. Сторони розвивають співробітництво у вищезазначеній галузі за такими напрямами, що становлять спільний інтерес:

  а) розроблення механізмів і методів збільшення можливості Сторін щодо готовності до реагування, пом’якшення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, у тому числі:

  моніторинг небезпечних явищ природного і техногенного походження;

  взаємне інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій транскордонного характеру;

  прогнозування надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

  координацію дій з надання допомоги у надзвичайних ситуаціях;

  оцінку впливу надзвичайних ситуацій і потреби щодо реагування;

  розроблення планів на випадок надзвичайних ситуацій;

  b) обмін спеціалістами, дослідниками, інформацією, технологіями та методологією оцінки;

  с) проведення спільних конференцій, семінарів і практичних занять, а також взаємне планування, розроблення і впровадження дослідницьких проектів і проектів щодо розвитку;

  d) тренування із рятувальних операцій і проведення спільних навчань;

  е) створення баз даних та інші розробки, пов’язані з предметом цієї Угоди;

  f) створення комунікаційних зв’язків між Сторонами;

  g) здійснення пілотних проектів;

  h) підготовка кадрів і підвищення їхньої кваліфікації;

  i)  будь-які інші форми співробітництва за погодженням Компетентних органів Сторін.

  2. Установлення механізмів для оперативного зв’язку щодо:

  а) інформування Сторін про надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, які мали місце на територіях держав Сторін;

  b) запитів і пропозицій щодо допомоги між Сторонами;

  с) можливого спільного реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру у третіх країнах.

   

  Стаття 5

  Компетентні органи

   

  1. З метою виконання цієї Угоди Сторони призначають відповідні Компетентні органи:

  в Азербайджанській Республіці: Державна комісія з надзвичайних ситуацій;

  в Грузії: Головне управління з надзвичайних ситуацій і цивільної оборони, Міністерство внутрішніх справ;

  в Республіці Молдова: Державний департамент з надзвичайних ситуацій;

  в Республіці Узбекистан: Міністерство з надзвичайних ситуацій;

  в Україні: Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

  2. Сторони письмово повідомляють одна одній дипломатичними каналами про будь-яке призначення та зміну Компетентного органу або національного Координаційного центру.

   

  Стаття 6

  Спільна комісія

   

  1. З метою розроблення стратегії, тактики і планів спільної діяльності в рамках цієї Угоди, проведення огляду та аналізу результатів цієї діяльності Сторони засновують Спільну комісію з питань співробітництва в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків (далі – „Спільна комісія”).

  2. Компетентні органи Сторін визначають склад і функції Спільної комісії.

  3. Засідання Спільної комісії проводяться по черзі на територіях держав-учасниць ГУУАМ, як правило, один раз на рік, а в разі необхідності – за домовленістю між Компетентним органами Сторін.

   

  Стаття 7

  Координаційні центри

   

  1. Національні Координаційні центри кожної із Сторін виконують координаційну функцію і надають сприяння розвитку співробітництва в рамках цієї Угоди.

  2. На Координаційні центри Сторін також покладаються такі завдання:

  відправлення інформації до держав-учасниць ГУУАМ, Офісу координації гуманітарних справ ООН, Євроатлантичного координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації НАТО про виникнення надзвичайної ситуації та запитів про необхідність надання допомоги;

  отримання та опрацювання пропозицій про надання гуманітарної допомоги;

  проведення внутрішніх процедур, підготовка та відправлення повідомлень до національних Координаційних центрів держав-учасниць ГУУАМ, Офісу координації гуманітарних справ ООН, Євроатлантичного координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації НАТО про готовність країн надати гуманітарну допомогу, про уточнення переліку необхідних матеріальних засобів та пункту доставки;

  відпрацювання внутрішніх процедур, підготовка та відправлення відповіді щодо готовності надання допомоги різними видами транспорту;

  організація приймання допомоги, відпрацювання і проведення митних і прикордонних процедур згідно з національним законодавством держав Сторін;

  відправлення повідомлення державам-учасницям ГУУАМ, до Офісу координації гуманітарних справ ООН, Євроатлантичного координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації НАТО про прибуття гуманітарної допомоги;

  підготовка та відправлення повідомлення державам-учасницям ГУУАМ, до Офісу координації гуманітарних справ ООН, Євроатлантичного координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації НАТО про завершення надзвичайної ситуації або терористичного акту та запиту щодо надання допомоги потерпілому населенню;

  підготовка та відправлення повідомлень про надання допомоги;

  інші координаційні заходи, пов’язані з предметом цієї Угоди.

     Стаття 8

  Доступ до територій

   

  З метою здійснення спільної діяльності в рамках цієї Угоди кожна Сторона, згідно з міжнародним правом і відповідним національним законодавством, надає сприяння доступу до територій, які знаходяться під її юрисдикцією, а також до відповідних установ, організацій та джерел інформації на таких прийнятних умовах, які можуть бути встановлені цією Стороною.

   

  Стаття 9

  Обмін інформацією

   

  Інформація, отримана в результаті здійснення діяльності в рамках цієї Угоди, за винятком інформації, яка не підлягає розголошенню згідно з національним законодавством держав Сторін, може бути доступною для світового співтовариства звичайними каналами на основі законодавства держав Сторін, якщо інше не було письмово погоджене Сторонами.

   

  Стаття 10

  Стосунок до інших міжнародних договорів

   

  Ця Угода не зачіпає прав і зобов’язань, що випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких є держави Сторін.

   

  Стаття 11

  Урегулювання спорів

   

  Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватимуться шляхом переговорів між Компетентними органами Сторін, а в разі необхідності – дипломатичними каналами.

   

  Стаття 12

  Депозитарій

   

  Депозитарієм цієї Угоди є Уряд України.

   

  Стаття 13

  Зміни і доповнення до Угоди

   

  1. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що становитимуть невід’ємну частину цієї Угоди.

  2. Протоколи набувають чинності в порядку, передбаченому пунктом 1 статті 14 цієї Угоди.

   

  Стаття 14

  Заключні положення

   

  1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набуває чинності на 30-й день з дати отримання депозитарієм цієї Угоди останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

  2. Будь-яка із Сторін може вийти з цієї Угоди шляхом направлення депозитарію цієї Угоди письмового повідомлення дипломатичними каналами про своє бажання припинити дію цієї Угоди. У такому разі ця Угода для цієї Сторони втрачає чинність через 6 місяців з дати отримання депозитарієм цієї Угоди письмового повідомлення про її намір припинити дію цієї Угоди.

  3. Припинення дії цієї Угоди, якщо Сторони не домовились про інше, не впливає на виконання зобов’язань, які виникли під час дії цієї Угоди.

   

  Вчинено в м. Ялті 4 липня 2003 року в одному дійсному примірнику англійською і російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

   

   

  За Уряд Азербайджанської Республіки                     (підпис)

   

  За Виконавчу Владу Грузії                                          (підпис)

   

  За Уряд Республіки Молдова                                      (підпис)

   

  За Уряд Республіки Узбекистан                                

   

  За Кабінет Міністрів України                                    (підпис)