• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 березня 2006 р. № 388

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху

  1. Координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху (далі —Координаційна рада) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним для координації діяльності органів виконавчої влади з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

  2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Координаційної ради є:

  участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

  аналіз та координація роботи органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

  координація і контроль діяльності координаційних рад з питань безпеки дорожнього руху при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських та районних держадміністраціях;

  сприяння з урахуванням світового досвіду розробленню та виконанню міжнародних програм і проектів, укладенню міжнародних договорів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

  4. Координаційна рада має право:

  розробляти і вносити на розгляд Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади пропозиції стосовно формування та реалізації державної політики, поліпшення діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, фінансування відповідних заходів, визначення концептуальних напрямів створення та розвитку національної системи забезпечення безпеки дорожнього руху, залучення інвестицій, спрямованих на її розвиток, використання можливостей вітчизняних підприємств, установ та організацій у розв’язанні нагальних проблем безпеки дорожнього руху, удосконалення національного законодавства, створення міжнародної договірно-правової бази щодо співробітництва з цих питань тощо;

  затребувати подання заінтересованими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями матеріалів для розгляду питань забезпечення безпеки дорожнього руху на своїх засіданнях;

  утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в них працівників державних органів, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), провідних учених, висококваліфікованих спеціалістів-практиків, представників громадських організацій та фондів, зокрема міжнародних;

  ініціювати проведення в установленому порядку перевірки виконання вимог законодавства з питань забезпечення безпеки дорожнього руху органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

  одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників органів виконавчої влади з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

  5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. Дата засідання та порядок денний повідомляються членам Координаційної ради не пізніше ніж за тиждень до його проведення.

  Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Координаційної ради або третини її членів.

  6. Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

  Для участі в засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

  7. Засідання Координаційної ради проводить її голова, а в разі відсутності голови — його заступник.

  Голова Координаційної ради організовує контроль за виконанням прийнятих рішень, затверджує склад експертних та робочих груп, плани їх роботи.

  8. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

  Рішення Координаційної ради оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

  9. Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для розгляду органами виконавчої влади.

  10. Координаційна рада використовує бланки із своїм найменуванням.

  11. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює МВС.

  __________________