• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 березня 2006 р. № 374

   

  ПРОГРАМА

  підвищення безпеки праці на вугледобувних
   та шахтобудівних підприємствах

  Сучасний стан справ у сфері охорони праці

  Незважаючи на тенденцію до зниження травматизму у 2003 — 2005 роках, вугільна галузь перебуває на одному з останніх місць за його абсолютними та відносними показниками. У 2005 році травмовано близько 8 тис. осіб, у тому числі 157 — із смертельними наслідками. Показник травматизму із смертельними наслідками становить дві особи на 1 млн. тонн видобутого вугілля, що набагато вище, ніж у передових вугледобувних країнах світу.

  Основними причинами травматизму є аварії на шахтних транспортних засобах та підйомних машинах (20,7 відсотка), обвали гірничих порід (18), падіння людей (8,1), вибухи газу та пилу (4,5), ураження електрострумом (3,6), газодинамічні явища (1,9 відсотка).

  Особливо небезпечними є аварії, пов’язані з вибухами газу та пилу, підземними пожежами, обвалами гірничих порід і газодинамічними явищами, та аварії на шахтних підйомних машинах, що призводять до групових нещасних випадків. Тільки у 2005 році на вугледобувних підприємствах сталося два вибухи газу та пилу, 23 пожежі, 17 обвалів, п’ять раптових викидів вугілля та газу, два затоплення, 12 аварій на поверхні.

  Звичайним явищем для населених пунктів Донбасу є випадки поверхневого газовиділення на ліквідованих і діючих шахтах. Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить, що запобігти виходу газу на поверхню з виробок закритих шахт можливо лише шляхом здійснення дегазації.

  Основними причинами, що призводять до накопичення вибухонебезпечної концентрації метаноповітряної суміші та вугільного пилу, є загазованість тупикових виробок унаслідок раптових зупинок вентиляторів у системі місцевого провітрювання, скупчення метану на кінцевих ділянках лав, незадовільне провітрювання і пилоподавлення. До загоряння газу та пилу призводять коротке замикання в електрообладнанні, підземні пожежі та фрикційне іскріння під час роботи комбайна у твердих породах.

  Виникнення більшості екзогенних пожеж пов’язано із займанням конвеєрних стрічок та електрокабелю, а ендогенних — із залишенням у виробках ціликів вугілля, не обробленого антипірогенами. Майже 60 відсотків обвалів гірничих порід викликано порушенням вимог проектів та паспортів кріплення виконавцями робіт, а 25 відсотків — з невідповідністю їх гірничо-геологічним умовам. До раптових викидів вугілля та газу з тяжкими наслідками призводить переважно невиконання противикидних заходів.

  Безпечна експлуатація шахтних транспортних засобів перебуває у прямій залежності від стану виробок і справності самих транспортних засобів. Технічний стан більшості стрічкових конвеєрів, електровозів та інших транспортних засобів не відповідає сучасним вимогам та умовам безпеки робіт. Капітальний ремонт транспортного обладнання під землею  здійснюється на рівні 30 відсотків для рейкового транспорту та 10 — для конвеєрного.

   Безпосередніми причинами аварій першої та другої категорій і нещасних випадків, які сталися протягом останніх 10 років, є незадовільна технічна підготовка та організація робіт, незабезпеченість відповідними ресурсами технологічного процесу та безпеки праці, порушення правил безпеки і технології робіт, недостатня кваліфікація гірників, незадовільна психофізіологічна підготовка працівників до роботи в особливо небезпечних підземних умовах. У програмах розвитку гірничих робіт не приділяється належної уваги інженерній підготовці виробництва до безаварійної роботи, протиаварійному захисту на шахтах, дільницях і робочих місцях. Це зумовлюється недостатньою кваліфікацією та несвоєчасним навчанням інженерних кадрів, частою заміною директорів і головних інженерів шахт (до 30 відсотків працюючих на рік), начальників дільниць та гірничих майстрів (до 50 відсотків).

  На вугледобувних і шахтобудівних підприємствах недостатньо використовується позитивний міжнародний досвід з охорони праці, зокрема система оціннювання та нейтралізації ризиків на робочому місці, комплексні системи протиаварійного захисту, зниження плинності кадрів за рахунок пільг і компенсацій, навчання працівників з використанням новітніх комп'ютерних систем, матеріального стимулювання позитивних результатів роботи з охорони праці, підвищення ефективності трудового та гірничого законодавства.

   

  Мета та основні завдання

  Метою цієї Програми є зниження рівня аварійності з тяжкими наслідками, виробничого травматизму на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах та професійної захворюваності шахтарів.

  Основними завданнями Програми є:

  проведення організаційної роботи з удосконалення управління охороною праці;

  виконання програми дегазації вугільних пластів;

  реконструкція шахтних вентиляційних систем та запобігання газодинамічним явищам, загазуванню і запилюванню гірничих виробок;

  запровадження нормативно-правових та організаційно-методичних вимог щодо охорони праці та безпеки робіт;

  поліпшення умов праці та стану здоров’я шахтарів;

  удосконалення систем протиаварійного захисту.

  Заходи, спрямовані на підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, наведено в додатку.

   

  Фінансове забезпечення

  Витрати, пов'язані з виконанням визначених Програмою заходів, здійснюватимуться за рахунок видатків державного бюджету, передбачених Мінвуглепрому на відповідні цілі, а також за рахунок інших надходжень відповідно до законодавства.

  Здійснення заходів сприятиме істотному підвищенню рівня безпеки праці на вугільних шахтах та заощадженню майже 500 млн. гривень щороку.

  Основні завдання Програми передбачається виконати протягом 2006 —2010 років.

   

  __________________  Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо підвищення безпеки праці на вугледобувних

  та шахтобудівних підприємствах

   

   

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання,

  роки

  Організаційна робота з удосконалення управління охороною праці

   

  1.

  Створення:

  новітньої системи управління виробництвом та охороною праці на вугледобувних підприємствах

   

   

  Мінвуглепром

   

   

   

  2007

   

   

  системи навчання працівників та їх тренування  із знання правил поведінки в аварійних ситуаціях з використанням засобів колективного та індивідуального захисту, в тому числі в димних штреках (камерах)

   

  Мінвуглепром

  Державна воєнізована гірничорятувальна служба

  2006—2010

  2.

  Утворення:

  служб обслуговування автоматичних систем протиаварійного захисту, запобігання і локалізації вибухів газу та пилу

   

   

  Мінвуглепром

   

  2007

   

  комп’ютеризованих навчально-методичних кабінетів з питань охорони праці

  —“—

  2008

  3.

  Проведення:

  інвентаризації основних фондів і розроблення заходів щодо приведення їх у відповідність з вимогами нових правил технічної експлуатації вугледобувних підприємств

   

   

  Мінвуглепром

   

  2008

   

  обстеження технічного стану і оцінки залишкового експлуатаційного ресурсу обладнання головних технологічних комплексів вугільних шахт (підйомні, вентиляторні, компресорні, магістральні, стрічкові конвеєрні установки), а також розроблення технічних рішень для продовження строку його експлуатації

   

  —“—

  —“—

   

  навчання працівників з питань охорони праці та ведення аварійно-рятувальних робіт

   

  —“—

  2006—2010

   

  нарад, семінарів, конференцій з вивчення і впровадження передового досвіду роботи із залученням представників галузевих інститутів, підприємств та організацій

   

  —“—

  —“—

   

  селекторних нарад з питань охорони праці

   

  —“—

  —“—

  4.

  Установлення контролю за виконанням:

  розроблених підприємствами заходів з безпечної експлуатації стаціонарного обладнання та стрічкових конвеєрів

   

   

  —“—

   

  —“—

   

  налагоджувальних і профілактичних робіт на стаціонарному обладнанні та стрічкових конвеєрах

  —“—

   

  —“—

   

  5.

  Видання тематичного журналу з охорони праці та промислової безпеки “Чистий четвер”

   

  Мінвуглепром

  2006—2010

  6.

  Здійснення заходів щодо запобігання професійним захворюванням, нещасним випадкам і аваріям

   

  —“—

  —“—

  7.

  Вивчення передового світового досвіду роботи в галузі охорони праці та промислової безпеки з відвідуванням підприємств та установ розвинутих вугледобувних країн

   

  —“—

  —“—

  8.

  Організація засідань постійно діючої комісії з питань охорони праці

   

  —“—

   

  —“—

  Виконання програми дегазації вугільних пластів  9.

  Впровадження:

  комплексу технічних засобів контролю та управління технологічним процесом видобування метану з шахтного поля

   

   

  —“—

  2008

   

  схем дегазації вугільних пластів і порід, які передбачають відокремлення за часом і у просторі процесів видобування вугілля та дегазації вугільно-породного масиву

   

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

   

  2009

   

  бурового устатковання для підземної дегазації на базі верстата типу СБГ-1М з дистанційним управлінням

   

   

  —“—

  2007—2010

   

  вакуум-насосних установок

   

  Мінвуглепром

   

  2006—2010

   

  газовідсмоктувальних вентиляційних установок

   

  —“—

  —“—

  10.

  Придбання бурового і технологічного обладнання, у тому числі іноземного виробництва, для проведення поверхневої та підземної дегазації

   

  —“—

  —“—

  11.

  Реконструкція дегазаційних мереж на вугледобувних підприємстах

   

  —“—

  —“—

  12.

  Використання комп'ютерних технологій з метою підвищення ефективності контролю за станом шахтних вентиляційних систем з урахуванням результатів здійснення комплексної дегазації

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

   

  2008

  13.

  Застосування:

  геолого-геофізичних методів прогнозування виникнення зон скупчення вільного метану у вугільно-породному масиві

   

   

  —“—

   

  2007

   

  методу дегазації закритих вугільних шахт з метою запобігання виділенню метану на земну поверхню

   

  Мінвуглепром

   

  2008

   

  методу випереджувальної дегазації порід на покрівлі високонавантажених лав з урахуванням результатів дії геомеханічних процесів

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

  2009

  14.

  Підвищення рівня ефективності дегазації та боротьби з газодинамічними явищами шляхом електрогідравлічного впливу на вугільно-породний масив

   

  Мінвуглепром

   

  2009

  15.

  Впровадження технології комплексної дегазації вугільно-породного масиву із застосуванням газового горизонту на дільницях з високонавантаженими лавами в різних гірничо-геологічних умовах

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

   

  2007

   

  16.

  Здійснення комплексу заходів щодо підвищення ефективності дегазації

   

  Мінвуглепром

  2006—2010

  Реконструкція шахтних вентиляційних систем та запобігання газодинамічним
  явищам, загазуванню і запилюванню гірничих виробок

   

  17.

  Застосування:

  методу прогнозування небезпеки викидів за  сорбційними показниками

   

   

  —“—

   

  2010

   

  методики визначення та оцінки ефективності захисної дії випереджувальних робіт на викидонебезпеч­них пла­стах у гли­бо­ких вугільних шах­тах

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

   

  —“—

  18.

  Впровадження:

  технології запобігання раптовим викидам вугілля та газу під час перетинання ділянок геологічних порушень очисними і підготовчими виробками

   

   

  Мінвуглепром

   

   

  2010

   

  інформаційно-аналітичних технологій та експертної системи проектування і керування шахтними системами вентиляції та протиаварійного захисту

   

  Мінвуглепром

  МНС

  Національна академія наук

  2009

  19.

  Запровадження стандартів:

  Керівництво з проектування вентиляції вугільних шахт

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

   

   

  2010

   

  Керівництво з питань боротьби з пилом

   

  Мінвуглепром

   

  2009

   

  Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ

   

  —“—

  2007

  20.

  Здійснення заходів щодо зменшення зовнішніх та внутрішніх витоків повітря у шахтних вентиляційних мережах

   

  —“—

  2006—2010

  21.

  Введення в дію свердловин великого діаметру, а також стволів для поліпшення роботи шахтних вентиляційних систем

   

  —“—

  —“—

  22.

  Впровадження:

  високоточного депресіометра та приладу вимірювання швидкості повітря у шахтних виробках

   

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

   

   

  2008

   

  нових вентиляційних установок у системі головного провітрювання шахти

   

  Мінвуглепром

   

  2006—2010

   

  комплексу засобів для системи всмоктувального провітрювання під час проходження підготовчих виробок

   

  —“—

  2009—2010

   

  переносного вимірю­вача  запиленості шахтної атмос­фери з метою здійснення контролю її показників у робочій зоні шахти

   

  —“—

  2008—2010

   

  апаратно-програмних  інформаційно-керуючих комплексів і систем контролю за вмістом у шахтній атмосфері метану та оксиду вуглецю

   

  —“—

  2006—2010

   

  приладів контролю за параметрами шахтної атмосфери. Забезпечення відомчого лабораторного контролю за складом повітря у робочій зоні шахти

   

  —“—

   

  —“—

   

   

  засобів запобіжного вимкнення електроенергії на початковій стадії викиду вугілля та газу

   

  —“—

   

  2007—2010

   

  індивідуального  сигналізатора   метану,   з'єднаного  з  шахтним головним  світильником з дотриманням вимог щодо особливої вибухобезпечності

   

  —“—

  —“—

  23.

  Застосування системи без­перервного автоматичного конт­ролю запиленості шахтної атмос­фери, пилового навантаження, пилевідкладання у гірничих виробках

   

  —“—

  2010

  Нормативно-правові та організаційно-методичні документи

  з питань охорони праці та безпеки робіт

   

  24.

   Введення в дію нормативно-правового акта з  охорони праці “Правила безпеки у вугільних  шахтах з урахуванням вимог європейських норм”

   

  Мінвуглепром

  2007

  25.

  Запровадження галузевих стандартів з питань:

  професійного добору особового складу гірничорятувальників

   

   

  Мінвуглепром

  МОЗ

   

   

  2008

   

  вхідного контролю за засобами індивідуального захисту, які надходять на підприємства

   

  Мінвуглепром

  2010

   

  гігієнічної регламентації синтетичних та полімерних матеріалів, призначених для використання у вугільній промисловості

   

  Мінвуглепром

  МОЗ

   

  2009

  26.

  Удосконалення інструкцій з:

  перевезення гірників стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт

   

   

  Мінвуглепром

   

  2008

   

  безперебійного електропостачання і без­печного застосування електроустаткован­ня у провітрюваних тупикових ви­робках  небезпечних за газом та пилом шахт, зокрема у  тупико­вих виробках протяжністю понад 1000 метрів

   

  —“—

  2009

   

  охорони праці робітників підземних та наземних професій

   

  Мінвуглепром

   

  2010

  27.

  Запровадження стандартів:

  Вхідний контроль якості рідин для запобігання та гасіння пожеж. Методика

   

   

  —“—

   

   

   

  2007

   

  Безпека праці на рудниковому транспорті

   

  —“—

   

   2009

   

   

  Експлуатація шахтних канатів та засобів їх неруйнівного контролю

   

  —“—

   

  —“—

   

  Стрічки конвеєрні, гумотросові шахтні. Технічні умови

   

  —“—

  2007

   

  Вертикальні стволи вугільних шахт. Порядок обстеження стану та визначення необхідності ремонту кріплення

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

   

  2010

   

  Речовини, матеріали та вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки

   

  Мінвуглепром

   

  2009

   

  Прогноз ендогенної пожежонебезпеки гірничих робіт у зонах геологічних порушень. Методика

   

  —“—

  —“—

   

  Безпечна експлуатації шахтних підйомних установок

   

  —“—

  —“—

   

  Прилади шахтні газоаналітичні. Загальні технічні умови. Методи випробувань

   

  —“—

  —“—

   

  Галузеві норми забезпечення робітників вугледобувних та шахтобудівних підприємств засобами індивідуального захисту

   

  Мінвуглепром

  2007

   

  Вибійні машини, комплекси та агрегати. Нормативи з безпеки

   

  —“—

  2010

   

  Правила експлуатації підземних стрічкових конвеєрів

   

  —“—

   

  2007

   

  Правила технічної експлуатації вугільних шахт

   

  —“—

  —“—

  28.

  Застосування методики розрахунку залишкового ресурсу валів підйомних машин, вентиляторів головного провітрювання та шківів з урахуванням експлуатаційних дефектів

   

  —“—

  2008

  Поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів

   

  29.

  Забезпечення гірничорятувальників комплектом захисного спецодягу

   

  —“—

   

  2007—2010

  30.

  Здійснення заходів щодо:

  профілактики професійних захворювань серед гірників різних вугільних регіонів шляхом відновлення цехового принципу надання медико-санітарної допомоги, поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення проведення професійних оглядів, щорічної диспансеризації, а також курсів профілактичного та відновлювального лікування

   

   

  МОЗ

  Мінвуглепром

   

   

  2007

   

  нормалізації теплових умов праці у вугільних шахтах з глибиною розробки пластів 1000 метрів і більше

   

  Мінвуглепром

   

  2008

  31.

  Впровадження:

  апаратури експрес-визначення функціонального стану здоров’я гірників перед спуском у вугільну шахту

   

   

  Мінвуглепром

  МОЗ

   

   

  2010

   

  шахтного кондиціонера потужністю 300 кВт холоду для нормалізації температурних умов праці під час механізованого проведення виробок на глибоких шахтах

   

  Мінвуглепром

   

  2006—2010

   

  шахтних  стаціонарних  установок  кондиціювання  потужністю 1 мВт холоду для нормалізації температурних умов праці під час механізованого проведення виробок на глибоких шахтах

   

  —“—

   —“—

  32.

  Запровадження стандартів:

  Засоби індивідуального протитеплового захисту гірників. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

   

   

  —“—

   

  2010

   

  Прогнозування та нормалізація температурних умов праці на вугільних шахтах

   

  —“—

  2008

  33.

  Застосування:

  методики з профілактики раптової серцевої смерті, інфаркту міокарда, мозкового інсульту та їх наслідків для здоров’я працівників

   

   

  Мінвуглепром

  МОЗ

   

  2006

   

  технології та засобів локалізації охолодженою водою тепловиділення від роботи виїмкового, гірничопрохідницького і транспортного устатковання

   

  Мінвуглепром

  Мінпромполітики

   

  2010

  34.

  Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, створення умов для дотримання питного режиму, вітамінізації, гарячого та дієтичного харчування з урахуванням стану їх здоров'я

   

  Мінвуглепром

   

  2006—2010

  35.

  Впровадження  галузевих стандартів з питань:

  роботи гірників в умовах підвищеної температури

   

   

  —“—

   

  2009

   

  професійного психофізіологічного добору робітників вугледобувних та шахтобудівних підприємств, зайнятих на роботах з підвищеним рівнем небезпеки

   

  Мінвуглепром

  МОЗ

  —“—

  Посилення протиаварійного захисту

   

  36.

  Застосування:

  автоматизованих систем протиаварійного захисту вугільних шахт

   

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

   

   

  2006—2010

   

  систем загальношахтного аварійного гучномовного оповіщення

   

  Мінвуглепром

  —“—

   

  автоматизованих систем керування конвеєрними лініями

   

  —“—

  —“—

   

  нетрадиційних засобів підривання підвищеної безпеки для ініціювання шпурових зарядів під час проведення вибухових робіт

   

  Мінвуглепром

  Мінпромполітики

  2008

   

  високоефективних методів та засобів зниження вібрації устатковання залізобетонних баштових копрів багатоканатних підйомних установок

   

  Мінвуглепром

   

  2010

   

  методів і засобів контролю безпечної роботи устатковання шахтних стаціонарних установок на основі оцінки  його залишкового експлуатаційного ресурсу

   

  —“—

  —“—

   

  технології запобігання пожежам у шахтах та їх гасіння газоподібним азотом з повітророзподільних установок

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

  2008

  37.

  Впровадження:

  обладнання високонапірного зрошування для очисних комбайнів з метою підвищення ефективності боротьби з фрикційними іскрінням та забезпечення пилоподавлення

   

   

  Мінвуглепром

   

  2008—2010

   

  малогабаритного підривного пристрою у  небезпечних за вмістом газу та пилу шахтах

   

  —“—

  2006—2010

   

  пристрою контролю рівня завантаження бункерів без використання радіоізотопів

   

  —“—

  2008—2010

   

  вимірника  зносу  сталевих  канатів  нового  покоління типу ВЗСК-7 з поліпшеними експлуатаційними показниками

   

  Мінвуглепром

   

  2006—2010

   

  тягового випрямляча із захистом від ураження електричним струмом для живлення рудникової контактної мережі

   

  —“—

  2007—2010

   

  апарата захисту від витоків струму на землю в однофазних колах змінного струму напругою 42/36 В

   

  —“—

  2006—2010

   

  новітніх гнучких силових кабелів з параметрами, що відповідають сучасним вимогам вибухопожежобезпеки

   

  —“—

  —“—

   

  апаратури захисту від витоків струму на землю у системах електропостачання гірничих машин з частотним регулюванням

   

  —“—

  —“—

   

  ранцевого осланцювача та спеціального модуля для обмивання і побілення

   

  —“—

  2007—2010

   

  новітнього пересувного осланцювача

   

  —“—

  2006—2010

   

  апарата загальномережного захисту від витоків струму на землю напругою 6 кВ

   

  —“—

  2007—2010

   

  пристрою контролю вибухового імпульсу та приладу контролю опору вибухової мережі з дотриманням вимог особливої вибухобезпеки

   

  —“—

  2010

   

  пластичної інгібіторної забивки під час ведення підривних робіт

   

  —“—

  2006—2010

   

  мікропроцесорного стаціонарного аналізатора метану з автоматичною діагностикою працездатності і захисту від несанкціонованого втручання

   

  Мінвуглепром

  Національна академія наук

  2009

   

  пристрою контролю межового зносу та поперечних поривів стрічок на шахтних конвеєрах

   

  Мінвуглепром

  —“—

   

  транспортного засобу, що швидко монтується,  для перевезення людей та вантажів в аварійних ситуаціях

   

  —“—

  2008

   

  радіомаяка, з’єднаного з головним світильником і сигналізатором метану, та апаратури сповіщення і пошуку шахтарів у завалах

   

  —“—

  2010

   

  високонапірного піногенератора для запобігання ендогенним пожежам у важкодоступних місцях та їх гасіння

   

  —“—

  —“—

   

  переносного аналізатора окремого вимірюван­ня вмісту у шахтній атмосфері метану, оксиду вуглецю, сірководню, оксиду та діоксиду азоту і температури у гірничих виробках

   

  —“—

  2009

   

  комплекту малогабаритного обладнання для ведення аварійних монтажно-демонтажних робіт з елементами різних металоконструкцій

   

  —“—

  —“—

  38.

  Удосконалення комплексу стволового радіозв’язку

   

  —“—

  2007

  39.

  Забезпечення виконання вимог безпеки під час переходу високовиробничих дільниць шахти на електропос­тачання  напругою 3,3 кВ

   

  Мінвуглепром

  Мінпромполітики

  2009

  40.

  Використання вибухових матеріалів підвищеного рівня безпеки та екологічної чистоти

   

  —“—

   

  —“—

  41.

  Забезпечення вугледобувних підприємств засобами безпечного ведення гірничих робіт та протипожежного захисту

   

  —“—

  2006—2010

  42.

  Створення новітньої системи вибухозахисту  у  небезпечних за газом та пилом шахтах

   

  Мінвуглепром

   

  2010

  ___________________________