• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 29 березня 2006 р. № 175-р

  КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
  щодо боротьби з епідемією туберкульозу на 2006 рік

   

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк вико­нання

  Орієнтов­ний обсяг фінансу­вання

   

  1.

  Розроблення і подання Кабінетові Міні­стрів України проекту Концепції Державної цільової програми запобігання по­ширенню туберкульозу на 2007—2011 роки

  МОЗ, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань, Міноборони, СБУ, МВС, Мінекономіки, Мінфін, Мінпраці, Мін’юст

  квітень

   

   

  2.

  Створення національної референс-лабораторії з діагно­стики туберкульозу (з тимчасовим її розміщенням у будівлях Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук)

  МОЗ, Академія медичних наук

  протягом року

  273 тис. доларів США (позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку 
  (далі —МБРР)

   

  3.

  Подання МОЗ пропози­цій та фінансових розрахунків щодо оновлення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київська та Севасто­польська міські держадмініс­трації, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань

  квітень

   

   

  4.

  Розроблення і затвердження технічного протоколу впровадження безпосередньо контрольованої короткочасної терапії (DОТS стратегії), адаптованої до умов поширення туберкульозу в Україні

  МОЗ, Академія медичних наук

  II квартал

   

   

  5.

  Утворення Всеукраїнського центру контролю за туберку­льозом

  МОЗ, Академія медичних наук, Київська міськдержадміністрація

  до 1 липня

   

   

  6.

  Подання пропозицій щодо внесення до нормативно-правових актів змін, спрямованих на підвищення ефективності мережі лабораторій з діагностики туберкульозу

  МОЗ, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань

  III квартал

   

   

  7.

  Укомплектування ква­ліфікованими кадрами протитуберкульоз­них закладів та лабора­торій з діагностики туберкульозу

  МОЗ, Державний департа­мент з питань виконання по­карань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  протягом року

   

   

  8.

  Запровадження системи соціальної підтримки хворих на туберкульоз з метою формування  усвідомлення необхідності лікування та зменшення кілько­сті осіб, що припиняють його достроково

  МОЗ, Мінпраці, Мінекономі­ки, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київська та Севасто­польська міські держадмініс­трації за участю Національного комітету Товариства Червоного Хреста та інших громадських організацій

  — “ —

   

   

  9.

  Приведення рівня матеріально-технічного забезпечення лабораторій з діагностики туберкульозу у відповідність з нормативами

  МОЗ, Академія медичних наук, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто­польська міські держадмініс­трації

  протягом року

   

   

  10.

  Проведення об­стежень сформованих груп ризику щодо захворю­вання на туберкульоз за визначеними критеріями

  МОЗ, МВС, СБУ, Мінпраці, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  — “ —

   

   

  11.

  Забезпечення проведення в лабораторі­ях першого рівня лікувально-профілактичних за­кладів мікроскопії мазка мокротиння на виявлення мікобактерій

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київська та Севасто­польська міські держадмініс­трації, МВС, Міноборони, СБУ, Державний департа­мент з питань виконання по­карань, Академія медичних наук, МОЗ

  — “ —

   

   

  12.

  Забезпечення лаборато­рій з діагностики туберкульозу всіх рівнів витратними матеріалами для проведення мікроскопії мазка мокротиння

  МОЗ, МВС, СБУ, Міноборо­ни, Державний департамент з питань виконання пока­рань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  протягом року

   

   

  13.

  Забезпечення закупівлі туберкуліну та проведення обов’язкової що­річної туберкулінодіагностики серед дітей віком до 14 років  і контингенту осіб, що пере­бувають на лікуванні у протитуберкульоз­них закладах

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київська та Севасто­польська міські держадмініс­трації, МВС, СБУ, Міноборо­ни, Державний департамент з питань виконання покарань, Академія медичних наук

  — “ —

   

   

  14.

  Забезпечення закупівлі сучасного меди­чного обладнання для діагностики тубер­кульозу

  МОЗ, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань

  III квартал

  35109,6 тис. гривень (державний бюджет),
  6556 тис. доларів США (позика МБРР)

  15.

  Установлення персоніфікованого контролю за амбула­торним лікуванням хворих на туберкульоз

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київська та Севасто­польська міські держадмініс­трації, МОЗ за участю Національного комітету Товариства Червоного Хреста

  протягом року

   

   

  16.

  Забезпечення закупівлі і установлення контролю за використанням препаратів для лікування хворих на туберкульоз, проведення хіміо-профілактики туберкульозу, зокрема серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, та середовища для встановлення чутливості антимікобактеріальних препаратів до збудника туберкульозу

  МОЗ, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань

  II квартал

  78231,2 тис. гривень (державний бюджет)

   

  17.

  Забезпечення харчу­вання хворих на туберкульоз, що перебу­вають у закладах охорони здоров’я, відповідно до встановлених норм

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київська та Севасто­польська міські держадмініс­трації, МОЗ, Академія медичних наук, Мінобо­рони, Державний департа­мент з питань виконання по­карань

  протягом року

   

   

  18.

  Розроблення і затвердження державних санітарних правил щодо функціонування протитуберкульозних за­кладів

  МОЗ, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань, Мін'юст

  II квартал

   

   

  19.

  Розроблення стандартів здійснення протиепідеміч­них заходів в осередках туберкульозної інфекції, зокрема в лікувально-профілактичних закладах

  МОЗ, Державний департа­мент з питань виконання по­карань, Мін’юст

  IV квартал

   

   

  20.

  Розроблення і затвердження державних санітарних правил щодо роботи лабораторій з діаг­ностики туберкульозу

  — “ —

  II квартал

   

   

  21.

  Посилення конт­ролю за своєчасною ізоляцією хворих на заразні форми туберкульозу до припинення бактеріовиділення

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київська та Севасто­польська міські держадмініс­трації, МОЗ, Міноборони, СБУ, МВС, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань

  протягом року

   

   

  22.

  Забезпечення запобігання захворюванню на туберкульоз сільськогосподарських тварин та поліпшення ситуації у неблагополучних щодо туберку­льозу гос­подарствах

  Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київ­ська та Севастопольська мі­ські держадміністрації

  — “ —

   

   

  23.

  Удосконалення систем ведення обліку та звітності щодо хворих на туберкульоз з метою приведення їх у відповідність з рекомен­даціями ВООЗ

  МОЗ, Академія медичних наук, Держкомстат, Мін’юст, Державний депар­тамент з питань виконання покарань

  IV квартал

  72036 доларів США
  (позика МБРР)

   

  24.

  Запровадження в протиту­беркульозних закладах монітори­нгу та оцінки результатів лікування

  МОЗ, Академія медичних наук, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  протягом року

   

   

  25.

  Запровадження у протитуберкульозних закладах порядку добровільного консультування і тестування хворих на ВІЛ-інфекцію

  МОЗ, Академія медичних наук, СБУ, Міноборо­ни, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київ­ська та Севастопольська мі­ські держадміністрації за участю громадських організацій

  протягом року

   

   

  26.

  Розроблення стандартів надання медич­ної допомоги хворим на ВІЛ-асоційований туберкульоз

  МОЗ, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань

  IV квартал

   

   

  27.

  Поліпшення інформування громадськості з питань профілактики і лікування туберкульозу

  МОЗ, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Держкомтелерадіо за участю Національного комітету Товариства Червоного Хрес­та та громадських організацій

  протягом року

   

   

  28.

  Забезпечення систематичного видання і розповсюдження соціа­льної реклами та проведення інформацій­но-просвітницької роботи, спрямованої на профілак­тику туберкульозу

  Мінсім’ямолодьспорт, МОН, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадмі­ністрації

  — “ —

   

   

  29.

  Удосконалення програм навчання сучасних методів виявлення, лікування та епідеміологічного нагляду за туберкульозом у вищих медичних навчальних закладах 
  I—IV рівня акредитації

  МОЗ, Академія медичних наук

  протягом року

   

   

  30.

  Забезпечення сучасного оснащення навчальних меди­чних центрів

  — “ —

  — “ —

  318000 доларів США
  (позика МБРР)

   

  31.

  Проведення семінарів ліка­рів та середнього медичного персоналу протитуберкульозних закладів

  МОЗ, Академія медичних наук, Державний де­партамент з питань виконан­ня покарань

  — “ —

  12830 доларів США
  (позика МБРР)

   

   

  Усього

   

   

  113340,8 гривні
  (державний бюджет)

   

   

   

   

   

  7231866 доларів США (позика МБРР)

   

   

  ___________________________