• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р.  № 329

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний реєстр вищих
   навчальних закладів

  1. Державний реєстр вищих навчальних закладів (далі — Реєстр) — це система збирання, накопичення, оброблення, аналізу та використання інформації про вищі навчальні заклади усіх типів і форм власності, їх відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо), створені на території України та за її межами, інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти (далі — вищі навчальні заклади) на підставі ліцензії, виданої МОН.

  2. Реєстр створюється з метою:

  проведення аналітичних досліджень та прогнозування тенденцій розвитку системи вищої освіти;

  проведення спостережень за структурними змінами в системі вищої освіти — створенням, реорганізацією (злиття, приєднання, поділ, перетворення) і ліквідацією вищих навчальних закладів;

  забезпечення ідентифікації вищих навчальних закладів;

  здійснення контролю у галузі вищої освіти;

  забезпечення користувачів Реєстру достовірною інформацією про вищі навчальні заклади.

  3. До Реєстру включаються такі відомості:

  ідентифікаційні — ідентифікаційний код та найменування вищого навчального закладу;

  класифікаційні — вид діяльності, якою займається вищий навчальний заклад, його територіальна належність, дані про засновника (власника), найменування органу, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад;

  довідкові — місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна адреса, прізвище керівника, найменування засновників тощо;

  реєстраційні — відомості про створення, припинення діяльності вищого навчального закладу;

  освітні — відомості про ліцензування та акредитацію вищого навчального закладу, основні засоби (навчальні площі — власні та орендовані), прийом та випуск студентів, у тому числі за державним замовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб (щороку), освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, загальну чисельність студентів та їх чисельність за формами навчання (денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна — окремо за кожною формою навчання), педагогічні та науково-педагогічні кадри тощо.

   4. Підставою для включення до Реєстру або виключення з нього є заява та відомості, що містяться в облікових та інформаційних картках, що надходять до МОН від вищих навчальних закладів.

  5. МОН:

  1) визначає засади ведення Реєстру;

  2) розробляє і затверджує методичні документи з питань ведення Реєстру та користування ним, зразки облікових та інформаційних карток і довідок, що видаються з Реєстру;

  3) узагальнює практику ведення Реєстру;

  4) присвоює вищому навчальному закладу номер з Реєстру;

  5) забезпечує:

   розроблення і вдосконалення технологій та програмних засобів ведення Реєстру;

   оприлюднення даних Реєстру у відповідних бюлетенях і збірниках.

  6. Державна акредитаційна комісія:

  готує пропозиції про включення до Реєстру та виключення з нього вищих навчальних закладів;

   перевіряє повноту заповнення облікових та інформаційних карток і відповідність відомостей у них установчим документам вищих навчальних закладів.

  7. Інформація про вищі навчальні заклади, що створені та надають освітні послуги на території іноземних держав, включається до Реєстру на підставі заяви та відомостей, що містяться у відповідних облікових та інформаційній картках. Додатково до Реєстру включаються відомості про:

   номер і дату видачі МОН рішення про погодження створення вищого навчального закладу за кордоном;

   номер і дату видачі уповноваженим органом держави знаходження вищого навчального закладу згоди (рішення) на його створення та діяльність.

  8. Інформація про вищі навчальні заклади, створені в Україні іноземними державами, включається до Реєстру на підставі заяви та відомостей, що містяться у відповідних облікових та інформаційних картках. Додатково також подається:

   документ, що засвідчує створення вищого навчального закладу на території України (дозвіл МОН, копія міжнародної угоди);

  документ, що засвідчує видачу уповноваженим органом держави дозволу на створення та діяльність вищого навчального закладу, відокремленого структурного підрозділу (філії, представництва тощо) на території України.

   9. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в обліковій та інформаційній картках, несе керівник вищого навчального закладу.

   10. Дані, що містяться в Реєстрі, є загальнодоступні, за винятком інформації з обмеженим доступом.

   11. Передача третім особам інформації, одержаної з Реєстру, на платній основі забороняється.

   12. Інформація з Реєстру надається на підставі письмового запиту на паперових та електронних носіях (за бажанням користувача).

   Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та окремі громадяни.

  _____________________