• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р. № 317

  ОСНОВНІ УМОВИ
  випуску та порядок розміщення
  довгострокових державних облігацій

  1. Номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації становить 1000 гривень.

  2. Довгострокові державні облігації реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.

  3. Довгострокові державні облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

  4. Річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими державними облігаціями визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну.

  5. Розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію визначається за формулою

  СД = Ном х (Пр / 100) / 2,

  де СД — розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію;

  Ном — номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації;

  Пр — річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими державними облігаціями, яка визначається відповідно до пункту 4 цих Основних умов.

  6. Під час первинного розміщення довгострокових державних облігацій ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою

  де ЦР – ціна продажу довгострокових державних облігацій;

  Ном — номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації;

  КД — кількість платежів із сплати доходу, що мають бути здійснені за довгостроковими державними облігаціями;

  СД — розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію, який визначається відповідно до пункту 5 цих Основних умов;

  ПД — відсотковий розмір річного доходу за довгостроковими державними облігаціями, зазначений покупцем у заявці на аукціон з первинного розміщення довгострокових державних облігацій;

  КДП — кількість днів у купонному періоді;

  ДП — кількість днів з дати продажу довгострокових державних облігацій до дати їх погашення;

  ДДi — кількість днів з дати продажу довгострокових державних облігацій до дати проведення і-го купонного платежу.

  Розрахунок проводиться виходячи з 360 днів у році та 30 днів у місяці.

  7. Під час розміщення довгострокових державних облігацій емітент може визначити дату, на яку можливе здійснення їх дострокового погашення. Власники такого випуску облігацій можуть достроково пред’явити на зазначену дату облігації, які безумовно погашаються емітентом.

  Дострокове погашення довгострокових державних облігацій проводиться виключно на дату, визначену емітентом під час первинного розміщення довгострокових державних облігацій. Датою дострокового погашення може визначатися тільки одна з дат, на які здійснюються купонні платежі на довгострокові державні облігації. Дострокове погашення проводиться одночасно із здійсненням купонного платежу на довгострокові державні облігації.

  Порядок дострокового погашення визначається Мінфіном.

  8. Довгострокові державні облігації випускаються у вигляді записів на електронних рахунках у депозитарії Національного банку. Кожний випуск довгострокових державних облігацій оформляється глобальним сертифікатом, який зберігається у депозитарії Національного банку.

  9. Операції, пов’язані з розміщенням довгострокових державних облігацій, проводяться Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі — клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.

  10. Довгострокова державна облігація у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.

  11. Право володіння довгостроковими державними облігаціями засвідчується для:

  клієнтів депозитарію Національного банку — довідкою про стан їх рахунків у цінних паперах, виданою депозитарієм Національного банку;

  депонентів клієнтів депозитарію Національного банку — випискою з їх рахунків у цінних паперах, засвідченою підписом посадової особи та скріпленою печаткою клієнта депозитарію Національного банку.

  12. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за довгостроковими державними облігаціями здійснюються у безготівковій формі:

  клієнтам депозитарію Національного банку — Національним банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;

  юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, — клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.

  _____________________