• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р. № 310

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про СОС-дитяче містечко

   

  Загальна частина

  1. СОС-дитяче містечко (далі — містечко) — це спеціалізований виховний заклад для проживання, утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі — діти), до досягнення ними  18-річного, а у разі продовження навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах IIV рівня       акредитації — 23-річного віку.

  2. Основними завданнями містечка є:

  створення умов для реалізації права дітей на виховання в оточенні, максимально наближеному до сімейного за принципом родинності, та для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку;

  належне матеріальне забезпечення дітей та сприяння в здобутті ними належної освіти, навичок до самостійного життя.

  3. Містечко у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Конвенцією ООН про права дитини, положенням про містечко.

  4. Містечко у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

   

  Організаційно-правові засади діяльності містечка

  5. Містечко є юридичною особою і діє на підставі положення про містечко.

  У положенні про містечко визначаються засади його діяльності, порядок влаштування до нього дітей, правила внутрішнього розпорядку, права та обов’язки дітей і працівників містечка.

  Положення про містечко затверджує засновник за погодженням із службою у справах неповнолітніх.

  6. Містечко є неприбутковою організацією, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи і бланки.

  7. Діяльність містечка може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації відповідно до законодавства та положення про містечко.

  У разі припинення діяльності містечка питання подальшого влаштування дітей вирішується  службою у справах неповнолітніх.

  8. На території містечка розташовуються 10—14 будинків, у кожному з яких проживає не більш як десять дітей разом з вихователем (далі — сімейні  будинки), будинки для проживання дітей віком від 16 років, адміністративний будинок і будинки для проживання працівників містечка.

  Будинки для проживання дітей віком від 16 років можуть бути розміщені за межами містечка.

  9. За дітьми, влаштованими до містечка, зберігаються пільги та державні гарантії згідно з державними соціальними стандартами, а також право на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, що перераховуються на їх особові рахунки, відкриті в установах банків. Зазначені кошти використовуються за спільним рішенням директора містечка і органу опіки та піклування виключно для задоволення потреб дітей (навчання, лікування, придбання житла тощо). Рішення приймається з урахуванням думки дітей, їх віку та рівня розвитку.

  Діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами у разі, коли це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форму такого спілкування визначає орган опіки та піклування за погодженням з директором містечка.

  10. Орган опіки та піклування, що направив дитину до містечка, забезпечує збереження належного їй майна, у тому числі житла, здійснює контроль за його використанням.

  11. Навчання дітей, влаштованих до містечка, забезпечується на базі дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладів за місцем розташування містечка з урахуванням інтересів і здібностей дітей.

   

  Діяльність містечка

  12. До містечка приймаються діти віком до 10 років (крім випадків влаштування братів і сестер старшого віку) за направленням органів опіки та піклування за домовленістю з комітетом з влаштування дітей, утвореним у містечку.

  До містечка не приймаються діти з глибокими органічними ураженнями нервової системи, алкогольною і наркотичною залежністю, відкритою формою туберкульозу, розладами психіки та поведінки.

  13. Зарахування дитини до містечка здійснюється за наказом його директора на підставі:

  договору, укладеного між директором містечка і органом опіки та піклування за погодженням із службою у справах неповнолітніх;

  направлення дитини до містечка, виданого органом опіки та піклування;

  свідоцтва про народження дитини;

  висновку про стан здоров’я, фізичний, психічний та розумовий розвиток дитини;

  висновку психолого-медико-педагогічної експертизи;

  документа про освіту;

  документів, що містять відомості про батьків або осіб, які їх замінюють (свідоцтво про смерть, вирок або рішення суду, довідки про хворобу, розшук батьків чи інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);

  довідки про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших родичів дитини;

  опису належного дитині майна, у тому числі житла, та відомостей про осіб, які відповідають за його збереження;

  пенсійного посвідчення дитини, яка отримує пенсію, копії ухвали суду про стягнення аліментів.

  У разі коли на момент влаштування дитини до містечка деякі із зазначених документів відсутні, орган опіки та піклування зобов’язаний подати їх протягом трьох місяців після влаштування дитини.

  За достовірність документів несе відповідальність орган, що їх видав.

   

  Принципи виховання

  14. Виховання дітей у містечку здійснюється на основі таких принципів:

  довіра у відносинах між вихователем і дітьми, за яких він відповідає;

  шанобливе та уважне ставлення дітей один до одного;

  набуття навичок у дітей самостійного ведення домашнього господарства;

  проживання хлопчиків та дівчаток різного віку разом як братів і сестер;

  тісний емоційний зв’язок між вихователем і дітьми;

  15. Сімейний будинок є осередком проживання вихователя і дітей як СОС-сім’ї з унікальною атмосферою та  звичаями, в якому діти відчувають захищеність, належність до родини. СОС-сім’я є рівноправним членом громади містечка. Кожна дитина разом з вихователем бере участь у громадському житті містечка.

   

  Учасники виховного процесу

  16. Учасниками виховного процесу в містечку є діти, вихователі та їх помічники, педагоги, психологи і соціальні працівники.

  17. Вихователі проживають разом з дітьми в окремих сімейних будинках і виконують обов’язки щодо утримання та виховання дітей.

  18. Помічники вихователів проходять відбір і спеціальну підготовку в порядку та на умовах, визначених для вихователів, мають переважне право на заміщення вакантних посад вихователів.

  19. Помічники вихователів, які проживають на території або за межами містечка, надають допомогу вихователям в утриманні та вихованні дітей, веденні домашнього господарства, заміщують їх у вихідні дні, під час відпустки, навчання або хвороби.

  20. Педагоги, психологи і соціальні працівники надають соціальні послуги та допомогу вихователям у вихованні дітей відповідно до планів індивідуального розвитку дітей, а також освітніх та інших соціальних програм.

   

  Права та обов’язки вихователів

  21. На посаду вихователя призначається повнолітня особа, за винятком осіб:

  що мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей;

  визнаних в установленому порядку недієздатними або дієздатність яких обмежена;

  позбавлених батьківських прав;

  звільнених від обов’язків опікунів (піклувальників, усиновителів) за неналежне виконання покладених на них обов’язків;

  що за станом здоров’я не можуть виконувати професійні обов’язки (інваліди I і II групи, особи з глибокими органічними ураженнями нервової системи, алкогольною і наркотичною залежністю, відкритою формою туберкульозу, розладами психіки та поведінки).

  22. Кандидати у вихователі подають засновникові або уповноваженій ним особі такі документи:

  довідка про склад сім’ї (форма 3);

  копія паспорта;

  довідки про стан здоров’я, психічний стан та від нарколога;

  довідка про відсутність чи наявність судимості;

  довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;

  трудова книжка;

  документи про освіту;

  свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  23. Кандидати у вихователі проходять в обов’язковому порядку підготовку за програмою, затвердженою Мінсім’ямолодьспортом та погодженою з МОН.

  24. Вихователі:

  створюють умови для всебічного розвитку дітей, сприяють здобуттю ними належної освіти, навичок до самостійного життя;

  несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний  розвиток дітей, формування у них навичок здорового способу життя;

  проходять в обов’язковому порядку профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

   

  Права дітей

  25. Діти мають право на:

  виховання в оточенні, максимально наближеному до сімейного за принципом родинності;

  проживання в одному будинку разом з рідними братами і сестрами;

  забезпечення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку;

  психологічну, медичну та педагогічну допомогу;

  щорічне оздоровлення;

  проживання після досягнення 18-річного віку в містечку за умови навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах IIV рівня акредитації до досягнення ними 23-річного віку;

  підтримку з боку засновника з питань підприємницької ініціативи молоді або отримання житлового кредиту;

  отримання інформації про батьків у разі, коли це не завдає їм шкоди;

  особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду;

  участь у прийнятті рішень, що їх стосуються;

  участь у громадському житті містечка;

  отримання аліментів, пенсій, інших соціальних виплат, передбачених законодавством;

  розпорядження особовим рахунком після досягнення 18-річного віку за погодженням з директором (у разі їх проживання у містечку);

  захист своїх прав та інтересів, зокрема в суді.

   

  Керівництво діяльністю містечка

  26. Керівництво діяльністю містечка здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником.

  Директором містечка може бути громадянин України, що має вищу педагогічну освіту, а також організаторські здібності.

  27. Не можуть претендувати на посаду директора містечка особи:

  визнані в установленому порядку недієздатними або дієздатність яких обмежена;

  позбавлені батьківських прав;

  звільнені від обов’язків опікунів (піклувальників, усиновителів) за неналежне виконання покладених на них обов’язків;

  що за станом здоров’я не можуть виконувати професійні обов’язки (інваліди I і II групи, особи з глибокими органічними ураженнями нервової системи, алкогольною і наркотичною залежністю, відкритою формою туберкульозу, розладами психіки та поведінки).

  28. Директор містечка:

  здійснює керівництво і контроль за діяльністю містечка;

  діє від імені містечка, представляє його інтереси в державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними і фізичними особами;

  представляє інтереси дітей і забезпечує дотримання їх прав;

  відкриває дітям особові рахунки;

  створює належні умови для функціонування сімейних будинків і будинків для проживання дітей віком від 16 років;

  забезпечує виконання дитячих і молодіжних програм та реалізацію відповідних проектів, зокрема міжнародних;

  розпоряджається за згодою засновника майном, коштами містечка,  відповідає за фінансову дисципліну та збереження матеріально-технічної бази містечка;

  призначає за погодженням із засновником на посаду і звільняє з посади працівників містечка;

  затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників містечка;

  забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників містечка;

  відповідає за виконання завдань, покладених на містечко.

  29. Директор містечка очолює комітет з влаштування дітей, до складу якого входять вихователі, педагоги, психологи і соціальні працівники.

  30. Комітет з влаштування дітей:

  розглядає звернення органів опіки та піклування щодо можливості влаштування дітей до містечка;

  визначає разом з вихователями СОС-сім’ю, яка оптимально відповідає потребам конкретної дитини;

  перевіряє повноту і правильність оформлення документів, що містять відомості про дитину;

  готує документи для влаштування дітей до містечка.

   

  Фінансове та матеріально-технічне забезпечення містечка

  31. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення містечка здійснюється за рахунок коштів засновника, утримання дітей у містечку — за рахунок місцевих бюджетів відповідно до державних соціальних стандартів.

  32. Кошторис витрат, пов’язаних із фінансуванням містечка, щороку складається і затверджується засновником за погодженням з  місцевим органом виконавчої влади.

  33. Джерелами фінансування містечка є:

  кошти засновника;

  добровільні пожертвування та цільові внески юридичних і фізичних осіб;

  місцеві бюджети;

  доходи від ведення підсобного господарства.

  34. Штатний розпис містечка затверджує засновник.

  35. Містечко за погодженням із засновником може придбавати і орендувати майно, необхідне для діяльності містечка, отримувати допомогу від  юридичних і фізичних осіб.

  36. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у містечку здійснюється відповідно до законодавства.

   

  Контроль за діяльністю містечка

  37. Контроль за діяльністю містечка із захисту прав та інтересів дітей, використанням коштів здійснює засновник в установленому ним порядку.

  38. Контроль за створенням належних умов для виховання та утримання дітей здійснюють служба у справах неповнолітніх та орган охорони здоров’я.

  _____________________