• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р.  № 284

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 25 грудня 1997 р. № 1471

  1. У назві та тексті постанови слова “ядерних установках та з ядерними матеріалами” замінити словами “ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання”.

  2. Порядок, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  “ПОРЯДОК
  проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам
  допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках
  з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами,
  іншими джерелами іонізуючого випромінювання  Загальна частина

  1. Цей Порядок регулює відносини між фізичними і юридичними особами та державними органами, які відповідно до своїх повноважень забезпечують проведення спеціальної перевірки.

  2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  особливі роботи — роботи, пов’язані з провадженням діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню, допуск до виконання яких надається після проведення спеціальної перевірки;

  спеціальна перевірка — перевірка відомостей, що подають про себе фізичні особи, які виконуватимуть особливі роботи, та з’ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про відмову в наданні допуску до виконання таких робіт;

  зони обмеження доступу — визначені у проектній документації земельні ділянки і смуги, будинки, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони.

  Встановлення категорій особливих робіт

  3. З урахуванням категорійності ядерних установок та ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання встановлюються відповідно перша—третя, третя—перша і перша та друга категорії таких особливих робіт:

  ознайомлення з інформацією про фізичний захист з обмеженим доступом;

  конструювання та проектування ядерних установок;

  проектування конкретних систем фізичного захисту;

  державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою та фізичним захистом;

  проведення перевірки стану фізичного захисту;

  відомчий контроль за фізичним захистом;

  створення, забезпечення функціонування систем фізичного захисту;

  охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

  використання, зберігання, перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

  поводження з радіоактивними відходами;

  монтаж, налагодження, експлуатаційне використання, поточне утримання та ремонт основного обладнання ядерних установок, особливо важливих технічних елементів ядерних об’єктів, інженерних і технічних засобів охорони;

  роботи, які неможливо виконати без доступу до місць, де діють обмеження.

  4. З урахуванням зони обмеження доступу до ядерних установок та ядерних матеріалів встановлюються такі категорії особливих робіт:

  перша — виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих зонах з правом доступу до місць розташування важливих технічних елементів та основного обладнання ядерної установки;

  друга — виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих зонах без права доступу до місць розташування важливих технічних елементів та основного обладнання ядерної установки;

  третя — виконання робіт у захищених зонах.

  5. Без урахування зони обмеження доступу встановлюються такі категорії особливих робіт:

  перша — керівництво підприємством, установою, організацією (далі – підприємство), де виконуються особливі роботи;

  друга — роботи, пов’язані з оформленням документів для проведення спеціальної перевірки та надання допуску до виконання особливих робіт;

  третя — інші роботи, виконання яких потребує доступу до конфіденційної інформації, а також виконання проектних робіт з фізичного захисту.

  Надання допуску до виконання особливих робіт

  6. Керівникам центральних органів виконавчої влади допуск до виконання особливих робіт (далі також — допуск) надається згідно з наказом Голови СБУ.

  Керівникам підприємств державної чи комунальної форми власності допуск надається після спеціальної перевірки, документи для проведення якої оформляються органами, до сфери управління яких належать підприємства. Допуск надається згідно з наказами керівників зазначених органів. Копії наказів надсилаються до Держатомрегулювання.

  Працівникам зазначених підприємств допуск надається за переліком посад згідно з наказами керівників підприємств. Документи для проведення спеціальної перевірки оформляються керівником підприємства або спеціально призначеною ним посадовою особою (з розрахунку на 500 працівників, яким оформляються допуски протягом одного року) , які мають допуск до виконання особливих робіт.

  Керівникам підприємств приватної форми власності, що провадять свою діяльність на умовах найму згідно з договорами про виконання особливих робіт, допуск може надаватися відповідно до наказів керівників підприємств, з якими укладаються такі договори. Копії наказів надсилаються до Держатомрегулювання. Документи для проведення спеціальної перевірки оформляються керівниками підприємств приватної форми власності.

  Керівникам підприємств приватної форми власності, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, допуск надається Держатомрегулювання після проведення спеціальної перевірки. Документи для проведення спеціальної перевірки оформляються керівниками зазначених підприємств.

  7. Категорії допусків повинні відповідати категоріям особливих робіт.

  8. Фізичні особи, які мають допуск першої або другої категорії, можуть бути допущені до виконання особливих робіт відповідно другої або третьої категорії без додаткового проведення спеціальної перевірки.

  Установлення нижчої категорії допуску здійснюється згідно з наказом керівника підприємства. При цьому в обліковій картці зазначаються дата і номер наказу та нова категорія допуску.

  9. Для фізичної особи, яка направляється у відрядження для виконання особливих робіт, підставою для доступу до виконання робіт є засвідчене підписом спеціально призначеної посадової особи та скріплене печаткою посвідчення, в якому містяться відомості про надання допуску. У разі коли у відрядження направляється група осіб, складається їх список, який засвідчується підписом керівника підприємства та скріплюється печаткою. Зміни до списку вносяться в установленому порядку.

  Рішення про доступ до виконання особливих робіт приймає керівник підприємства, на яке відряджено працівників.

  10. Фізичні особи, які не мають допуску, можуть перебувати у місцях, де виконуються особливі роботи, тільки у супроводі визначених керівником підприємства посадових осіб, які мають допуск відповідної категорії.

  11. Допуск до виконання особливих робіт у радіоактивно забрудненій зоні обмеження доступу надається фізичним особам у разі:

  проходження медичного обстеження;

  ознайомлення із специфікою роботи в межах зазначеної зони;

  наявності необхідних засобів індивідуального захисту;

  проходження індивідуального дозиметричного контролю.

  12. Студентам вищих та середніх навчальних закладів допуск надається у разі, коли доступ до місць, де запроваджено обмеження, передбачений навчальними планами, планами підготовки дипломних робіт та/або проходження практики.

  Оформлення документів
  для проведення спеціальної перевірки

  13. Для проведення спеціальної перевірки необхідно заповнити за встановленою Держатомрегулювання формою перелік посад працівників, анкету, облікову картку, картку перевірки, картку результатів перевірки, лист ознайомлення, журнал реєстрації облікових карток.

  14. Доступ до документів, в яких міститься інформація про фізичних осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, відповідно до законодавства обмежений.

  15. Перелік посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт (далі — перелік), формується та уточнюється комісією, склад якої затверджується керівником підприємства. Перелік складається у трьох примірниках, кожний з яких затверджується керівником підприємства та скріплюється печаткою.

  Три примірники переліку разом з копією наказу про допуск керівника підприємства до виконання особливих робіт надсилаються для погодження з Держатомрегулювання. Один примірник переліку Держатомрегулювання залишає у себе, а інші два повертає підприємству, яке надсилає один примірник переліку разом із запитом щодо проведення спеціальної перевірки до Центрального управління СБУ або підпорядкованого йому регіонального органу.

  16. У разі зміни категорії особливих робіт, назви, структури та місцезнаходження підприємства, а також доповнення переліку новими посадами складається додатковий перелік відповідно до вимог, визначених у пункті 15 цього Порядку. У супровідному листі до додаткового переліку зазначаються підстави внесення відповідних змін.

  17. Керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа під час підготовки документів для проведення спеціальної перевірки:

  1) доводить до відома фізичної особи, якій оформляється допуск, під розписку вимоги статей 65 і 66 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;

  2) перевіряє правильність заповнення фізичною особою двох примірників анкети, наявність медичної довідки про відсутність наркотичної, алкогольної залежності, психічних захворювань;

  3) оформляє в установленому порядку лист ознайомлення, картку перевірки, в якій зазначаються відомості про фізичну особу та її близьких родичів — батьків, дружину (чоловіка), рідних братів, сестер, дітей віком старше 16 років, та облікову картку;

  4) реєструє у відповідному журналі облікові картки;

  5) надсилає до Центрального управління СБУ або підпорядкованого йому регіонального органу:

  підписаний ним або спеціально призначеною посадовою особою запит із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові фізичної особи, реквізитів переліку (номер та дата наказу про погодження, порядковий номер посади), категорії особливих робіт, до виконання яких оформляється допуск, а також інших відомостей про фізичну особу, які можуть враховуватися під час прийняття рішення про надання допуску;

  по одному примірнику анкети, облікової картки, картки перевірки.

  18. У разі надходження позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа оформляє документи на надання допуску відповідної категорії та доводить до відома фізичної особи під розписку в листі ознайомлення інформацію про її обов’язки, а також визначені законодавством обставини, за яких анулюється наданий допуск. Анкета, облікова картка та лист ознайомлення зберігаються протягом усього періоду роботи фізичної особи, а також протягом одного року з моменту її звільнення з роботи і знищуються в установленому порядку.

  19. На запит керівника підприємства, який має допуск і має намір доручити виконання особливих робіт фізичній особі, яка звільнилася з роботи не більш як один рік тому, керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа надсилає облікову картку та лист ознайомлення такої особи.

  20. Облікові картки разом з листами ознайомлення зберігаються у картотеці.

  21. Наказ про надання допуску видається не пізніше ніж через п’ять днів після надходження позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки. До Центрального управління СБУ або підпорядкованого йому регіонального органу надсилається оформлена в установленому порядку картка результатів перевірки. В обліковій картці зазначаються категорія допуску, номер і дата наказу про його надання.

  Проведення спеціальної перевірки

  22. Спеціальна перевірка незалежно від категорії особливих робіт і допуску повинна проводитися не довше ніж один місяць від дня надходження запиту.

  Строк дії допуску першої категорії становить 5 років, другої — 10, третьої — 15 років. Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган вживає заходів до запобігання проведенню безпідставної повторної спеціальної перевірки відомостей про одну і ту саму фізичну особу, якщо відомості про неї надійшли від різних юридичних осіб.

  23. Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган проводить спеціальну перевірку в межах своєї компетенції, а також залучає у разі потреби до її проведення інші державні органи.

  24. У разі надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган робить відповідний запис в обліковій картці, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи і скріплюється печаткою, та надсилає її в установлений строк підприємству.

  У разі надання негативного висновку Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган робить в обліковій картці відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи і скріплюється печаткою, та надсилає її разом із супровідним листом в установлений строк підприємству. У супровідному листі з грифом “Особисто” викладаються обставини, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про відмову у наданні допуску.

  Негативний висновок зберігається в картотеці протягом п’яти років і знищується в установленому порядку.

  25. У разі надання негативного висновку за результатами спеціальної перевірки підприємство може повторно надіслати запит щодо проведення перевірки за умови усунення або зміни обставин, на підставі яких прийнято рішення про відмову в наданні допуску, а також обґрунтованого подання.

  26. Відповідальність за повноту, достовірність та обгрунтованість висновку за результатами спеціальної перевірки несе Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган.

  Анулювання допуску та припинення його дії

  27. Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган повідомляє керівника підприємства про виникнення визначених статтею 66 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” обставин, на підставі яких анулюється допуск фізичній особі, а також про відсутність таких обставин. Порядок надіслання повідомлення визначається згідно з планами взаємодії у разі виникнення злочинних посягань.

  Рішення про анулювання допуску приймає керівник підприємства на підставі службової записки, складеної спеціально призначеною посадовою особою, про що видається наказ та інформується Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган. У обліковій картці робиться запис “Допуск анульовано”, який засвідчується підписом спеціально призначеної посадової особи та скріплюється печаткою із зазначенням дати і номера наказу. Матеріали, що стосуються анулювання допуску, зберігаються протягом п’яти років, після чого знищуються в установленому порядку.

  Керівник підприємства приймає рішення про анулювання допуску після проведення співбесіди з фізичною особою. Фізичній особі у п’ятиденний строк підприємством надсилається у письмовій формі повідомлення про рішення щодо анулювання допуску.

  Звільнення фізичної особи з роботи, допуск якої анульовано, здійснюється згідно з трудовим законодавством.

  Особливості надання допуску іноземцям
  та/або особам без громадянства

  28. Оформлення та надання іноземцям та/або особам без громадянства допуску відповідної категорії здійснюється підприємством, що залучає зазначених осіб до виконання особливих робіт на промисловому майданчику об’єкта, на якому згідно з міжнародним договором проводяться такі роботи, у порядку, передбаченому для надання допуску фізичним особам. Іноземці та/або особи без громадянства, яким оформляється допуск, заповнюють анкети власноручно рідною мовою з доданням офіційного аутентичного перекладу українською мовою.

  Строк дії допуску незалежно від категорії для іноземців та/або осіб без громадянства не повинен перевищувати одного року.

  У разі надання негативного висновку за результатами спеціальної перевірки іноземця та/або особи без громадянства Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган повідомляє підприємство, яке надіслало запит на проведення такої перевірки. Зазначене підприємство після надходження негативного висновку повідомляє підприємство, на якому працює іноземець та/або особа без громадянства, про неможливість виконання ними особливих робіт у зв’язку з прийняттям рішення про відмову в наданні допуску.

  У разі анулювання допуску іноземцю та/або особі без громадянства підприємство, яке надало такий допуск, письмово повідомляє у п’ятиденний строк підприємство, на якому працює іноземець та/або особа без громадянства.

  29. Підприємство, що залучає іноземців та/або осіб без громадянства до виконання особливих робіт на промисловому майданчику об’єкта, на якому згідно з міжнародним договором проводяться такі роботи, веде облік осіб, які порушили режим, а також тих, яким анульовано допуск.

  Зведені відомості про кількість осіб, які порушили режим, підприємство зазначає у щорічному звіті про стан роботи з оформлення допусків та надає його Держатомрегулювання.

  Переоформлення допуску

  30. Переоформлення допуску здійснюється у разі:

  закінчення строку дії допуску, якщо є потреба у подальшому виконанні особливих робіт (продовження строку дії допуску);

  необхідності підвищення категорії допуску, якщо є потреба у виконанні особливих робіт вищої категорії.

  У разі зміни відомостей про фізичну особу (прізвища, імені, по батькові, місця реєстрації іноземців та/або осіб без громадянства) в облікову картку вносяться на підставі відповідних документів необхідні виправлення, що засвідчуються підписом спеціально призначеної посадової особи та скріплюються печаткою.

  Якщо фізична особа, яка має допуск, переводиться у межах одного підприємства на іншу визначену переліком посаду, допуск не переоформляється за умови відповідності зазначеної посади встановленій категорії допуску особи.

  Переоформлення допуску здійснюється в установленому порядку із внесенням відповідного запису в облікову картку.

  31. Підрозділи кадрів підприємств своєчасно інформують спеціально призначену посадову особу про зміни в анкетних даних фізичних осіб.

  32. Звіт про стан виконання роботи з оформлення допусків підприємства подають щороку до 1 лютого до Держатомрегулювання”.

   

  _________________