• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 березня 2006 р.  № 279

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку проведення геологорозвідувальних

  робіт за рахунок коштів державного бюджету

   

  У тексті  Порядку:

  назви розділів виключити;

  слова „геологічні завдання” та „державний контракт (договір)” у всіх відмінках замінити відповідно словами „геологічне (технічне) завдання” та „договір” у відповідному відмінку.

  Пункти 1–5 викласти в такій редакції:

  “1. Цей Порядок визначає процедуру доведення геологічних (технічних) завдань, прийняття та оцінки їх результатів, фінансування геологорозвідувальних робіт, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету на території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні згідно з додатком 1.

  2. Геологорозвідувальні роботи проводяться за державним замовленням. З цією метою щороку в державному бюджеті передбачається обсяг видатків, який в установленому порядку доводиться до розпорядника бюджетних коштів (далі – замовник).

  3. Проведення геологорозвідувальних робіт забезпечується замовником шляхом здійснення закупівлі згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, крім геологорозвідувальних робіт, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1116 “Про закупівлю робіт з геологічного вивчення надр за рахунок державного бюджету як специфічні.

  Закупівля геологорозвідувальних робіт, визначених як специфічні, здійснюється відповідно до Порядку закупівлі робіт з геологічного вивчення надр, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого разом Держкомприродресурсів і Мінекономіки.

  4. Після здійснення закупівлі геологорозвідувальних робіт замовник на підставі державного замовлення і обсягів видатків складає та затверджує геологічні (технічні) завдання і доводить їх до виконавців робіт.

  5. Виконавці робіт на підставі геологічних (технічних) завдань і з урахуванням обсягу видатків розробляють проекти пооб'єктних планів проведення геологорозвідувальних робіт, які затверджуються замовником. До пооб'єктних планів включаються всі перехідні та нові об'єкти, а також об'єкти, що забезпечують проведення геологорозвідувальних робіт і розвиток галузі, які виконуються за окремою проектно-кошторисною документацією.

  3. У пункті 6:

  1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “До розрахунку повної кошторисної вартості включаються витрати на роботи, що проводяться власними силами (в тому числі розрахована згідно із затвердженим нормативом сума прибутку), підрядні роботи, резерв на непередбачувані роботи, а також (з дозволу замовника) витрати на виготовлення та придбання верстатів, пристроїв, інструментів, приладів, стандартних зразків, стендів, апаратів, механізмів, іншого спеціального обладнання, необхідного для високоякісного проведення геологорозвідувальних робіт на об’єкті, включаючи витрати, пов’язані з їх проектуванням, транспортуванням, монтажем, встановленням та впровадженням, але не більш як 10 відсотків кошторисної вартості об’єкта”.

  У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

  2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

  “У разі відсутності проектно-кошторисної документації на момент затвердження пооб’єктних планів вартість геологорозвідувальних робіт визначається на підставі аналогічних показників нормативної вартості, а в разі відсутності таких – прямим (укрупненим) розрахунком і оформляється протоколом узгодження вартості геологічного (технічного) завдання. Під час затвердження проектно-кошторисної документації вартість геологічних (технічних) завдань і пооб’єктні плани підлягають коригуванню”.

  4. Пункт 8 викласти у такій редакції:

  “8. Геологорозвідувальні роботи проводяться на підставі договору та показників державного замовлення (додаток 2), геологічного (технічного) завдання (додаток 3), обсягу видатків на геологорозвідувальні роботи (додаток 4), пооб’єктного плану геологорозвідувальних робіт (додаток 5), протоколу узгодження вартості геологічного (технічного) завдання на нові об’єкти і проекту переліку робіт з геологічного вивчення надр”.

  5. Пункт 11 виключити.

  6. Пункт 12 викласти в такій редакції:

  “12. Оплата виконаних геологорозвідувальних робіт здійснюється замовником згідно з договором та порядком обслуговування державного бюджету за видатками шляхом перерахування належних коштів за фактично проведені роботи на поточний рахунок виконавця, відкритий в установі банку. Порядок оформлення і подання замовником платіжних доручень та підтвердних документів до органів Державного казначейства здійснюється з урахуванням вимог щодо обліку бюджетних фінансових зобов’язань.

  Для проведення геологорозвідувальних робіт замовник здійснює попередню оплату в межах обсягу видатків на місяць.

  Для отримання плати за проведені геологорозвідувальні роботи виконавець до 10 числа кожного наступного місяця подає замовникові зведений реєстр актів обміру проведених робіт у вартісному виразі (додаток 6)”.

  7. У пункті 13 слова і цифру “ведеться їх виконавцем у журналі за формою додатка 8” замінити словами і цифрою “(крім наукового супроводження всіх видів геологорозвідувальних робіт) ведеться їх виконавцем у журналі (додаток 7) на підставі актів обміру проведених робіт”.

  8. Абзац другий пункту 14 виключити.

  9. Пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

  “15. Закінченими за геологічним (технічним) завданням вважаються роботи, звіт про проведення яких затверджено в установленому порядку і прийнято на зберігання до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” (далі – Геоінформ) або на підставі протоколу засідання науково-технічної ради виконавця геологорозвідувальних робіт прийнято та передано замовнику для використання – стосовно робіт, звіт про які на зберігання до Геоінформу не передаються, а витрати, пов’язані з їх проведенням, списуються.

  Витрати, пов’язані з проведенням геологорозвідувальних робіт, списуються з балансу виконавця:

  по об’єктах, роботи на яких закінчені і відповідний звіт передається на зберігання до Геоінформу, – після повідомлення про прийняття звіту та довідки про вартість проведених робіт на об’єкті;

  по об’єктах, роботи на яких закінчені (розроблення методичних документів, інструкцій, нормативних довідників, конструювання приладів і устатковання для проведення випробувань та обробки результатів геологорозвідувальних робіт, здійснення державного геологічного контролю тощо) і відповідний звіт на зберігання до Геоінформу не передається, – на підставі протоколу науково-технічної ради замовника або виконавця про прийняття звіту та довідки про вартість виконаних робіт;

  по об’єктах, роботи на яких достроково припинені за погодженням із замовником геологорозвідувальних робіт внаслідок їх безперспективності, – в порядку, передбаченому для закінчених геологорозвідувальних робіт;

  по закінченні спорудження нафтогазових бурових свердловин або у разі, коли спорудження таких свердловин припинено з геологічних і технічних причин, – після одержання позитивного висновку Держпромгірнагляду про ліквідацію свердловин та на підставі наказу спеціально уповноваженого органу з геологічного вивчення та використання надр.

  Витрати, пов’язані з облаштуванням нафто-, газоперспективних ділянок і баз геологічних підприємств, яке виконується за окремими проектами та кошторисами, після введення в експлуатацію об’єктів будівництва відображаються в обліку і звітності про проведення геологорозвідувальних робіт згідно з правилами, що діють у будівництві.

  Етап проведення геологорозвідувальних робіт вважається завершеним за умови прийняття їх результатів згідно з поетапним (календарним) планом робіт, затвердженого науково-технічною радою виконавця.

  16. Закінчені геологорозвідувальні роботи чи їх етапи приймаються:

  1) ДКЗ – щодо підрахунку запасів корисних копалин на родовищах з розвіданими (доведеними) запасами та з попередньо розвіданими (ймовірними) запасами, що передаються для промислового освоєння до завершення розвідки (на умовах ризику);

  2) науково-технічною радою замовника – щодо:

  об’єктів надр, підготовлених з метою подальшого їх вивчення (розвідувальні площі, відкриті та попередньо розвідані родовища, роботи з моніторингу тощо);

  структур (об’єктів), підготовлених для пошукового буріння на нафту (газ);

  приросту попередньо оцінених запасів корисних копалин на об’єктах, де проводиться розвідка;

  наукового супроводження всіх видів геологорозвідувальних робіт;

  робіт, що забезпечують проведення геологорозвідувальних робіт та розвиток галузі;

  3) науково-редакційною радою замовника – щодо об’єктів геологічного картування та регіонального вивчення надр на території України (на суші та шельфі морів);

  4) науково-технічною радою виконавця – щодо закінчених етапів виконання геологічного (технічного) завдання.”

  10. У додатках до Порядку:

  додатки 1 – 7 викласти в редакції, що додається;

  додаток  8 виключити.

     Додаток 1

  до Порядку

   

  ПЕРЕЛІК

  геологорозвідувальних робіт, що виконуються за рахунок коштів

  державного бюджету, які спрямовуються на проведення робіт з геологічного вивчення, геолого-екологічних досліджень та заходів і забезпечення раціонального використання надр

  1. Геологорозвідувальні роботи,

  визначені постановою Кабінету Міністрів України

  від 25 серпня 2004 р. № 1116 як специфічні

  Буріння артезіанських свердловин.

  Регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов’язані із загальним вивченням надр, у тому числі геологічна зйомка та інші види картування.

  Вивчення сейсмоактивних регіонів і прогноз землетрусів.

  Підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та видавничі роботи.

  Пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на всі види корисних копалин.

  Переоцінка родовищ у зв’язку з новими вимогами до якості сировини або виявлення у ній інших, більш цінних, корисних компонентів.

  Пошуки та розвідка надр, які за структурою придатні для влаштування підземних сховищ нафти і газу, а також захоронення забруднюючих речовин, стічних вод, відходів (у тому числі радіоактивних), що виникають унаслідок господарської діяльності.

  Складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин.

  Проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази.

  Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр.

  Еколого-геологічні дослідження, в тому числі:

  проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів та інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних і ендогенних геологічних процесів;

  влаштування (будівництво) нових станцій, полігонів та дослідних ділянок з метою розширення мережі спостережень;

  створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації;

  вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінка стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод і їх переоцінка.

  Забезпечення проведення геологорозвідувальних робіт і здійснення державного геологічного контролю, в тому числі:

  проведення акредитації лабораторій геологічних підприємств та організацій;

  утримання базових керносховищ та еталонних колекцій;

  виявлення, вивчення впливу та ліквідація свердловин, використаних за призначенням, з метою запобігання забрудненню та виснаженню водоносних горизонтів;

  будівництво, облаштування та реконструкція будівель і споруд, пов’язаних з проведенням геологорозвідувальних робіт.

  2. Інші роботи, що проводяться

  за кошти державного бюджету

  Будівництво, облаштування та реконструкція житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення.

  Збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням ліцензійних умов.

  Еколого-геологічні заходи.

  Відновлення класу Регістру морських суден, що виконують дослідно-геологорозвідувальні роботи, відповідно до вимог Міжнародної морської організації та їх періодичний класифікаційний огляд з ліквідацією виявлених недоліків.

  Роботи з розроблення (перегляду) та видання нормативно-правових актів, нормативних і методичних документів щодо геологічного вивчення та використання надр (проектів законів та постанов, стандартів, інструкцій, правил, норм, типових положень, методичних рекомендацій тощо), ведення актуалізованих офіційних переліків та формування фонду таких документів, роботи із стандартизації та метрологічного забезпечення геологічного вивчення надр.

  Проведення рекламно-просвітницької роботи в галузі, видання галузевих журналів, навчальної та науково-методичної геологічної літератури.

  Підготовка та проведення наукових семінарів, геологічних конгресів.

  Забезпечення проведення практик студентів геологічних навчальних закладів та утримання і облаштування відповідних полігонів.

  Грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення.

   

   

     Додаток 2

  до Порядку

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  ____________________________________

  (найменування посади керівника спеціально

  уповноваженого органу з геологічного вивчення надр

  та раціонального використання природних ресурсів)

  ______________ ______________________

  (підпис)                   (ініціали та прізвище)

  ___  ______________ 200__р.

   

   

  ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

  на одержання приросту запасів та ресурсів корисних копалин,

  виконання інших видів геологічних досліджень у 200__ році

   

  Державне замовлення,

  вид досліджень

  Одиниця виміру

  Обсяг

  Приріст запасів та ресурсів

  видів корисних копалин

  в натуральному виразі

  Інші види геологічних досліджень:

  регіональні роботи

  геолого-екологічні дослідження та заходи

  інші передбачені

  державним замовленням роботи

   

   

   

   

   

   

   

  (найменування посади)

   

  (підпис)

   

  (ініціали та прізвище)

   

  ___________________

     Додаток 3

  до Порядку

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  ____________________________________

  (найменування посади керівника спеціально уповноваженого

  органу з геологічного вивчення надр та раціонального

  використання природних ресурсів)

  ______________ ______________________

  (підпис)                       (ініціали та прізвище)

  ___  ______________ 200__ р.

  __________________________

  (найменування замовника робіт)

  __________________________

  (найменування виконавця робіт)

  __________________________

  __________________________

  (розділ плану, назва корисної копалини,
   найменування об’єкта)

  __________________________

  (місцезнаходження об’єкта)

   

  ГЕОЛОГІЧНЕ (ТЕХНІЧНЕ) ЗАВДАННЯ

  на _______________________________________________________________

  (найменування об’єкта і виду робіт)

  Підстава для видачі геологічного завдання _____________________________

                           (назва, дата і номер документа)

   

  1. Цільове призначення робіт, просторові межі об’єкта, основні оціночні параметри _______________________________________________________

   

  2. Основні геологічні (технічні) завдання, послідовність і методи їх виконання _______________________________________________________

   

  3. Очікувані результати та строки виконання робіт, форми звітної документації, найменування органу, який їх розглядає і затверджує ______

  _________________________________________________________________

   

  4. Додаткові умови ________________________________________________

   

   

  ________________________      _____________       ___________________
         (найменування посади)                              (підпис)                            (ініціали та прізвище)

   

   

  _____________________

   

     Додаток 4
  до Порядку

     

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  ____________________________________

  (найменування посади керівника спеціально уповноваженого

  органу з геологічного вивчення надр та раціонального

  використання природних ресурсів)

  _______________ _____________________

  (підпис)                   (ініціали та прізвище)

  ____  _______________ 200__ р.

   

   

  ОБСЯГ

  видатків на проведення геологорозвідувальних робіт

  за рахунок коштів державного бюджету

  по ________________________________________ на 200__ рік

  (найменування виконавця)

   

  (тис. гривень)

  Видатки,

  передбачені в державному бюджеті

  На рік

  У тому числі за кварталами

  I

  II

  III

  IV

  На розвиток мінерально-сировинної

  бази, всього

  у тому числі:

   

  На геолого-екологічні дослідження

  та заходи, всього

  у тому числі:

   

  Інші видатки, всього

  у тому числі:

                                                    _____________

  Усього

   

  ________________________       ___________         ___________________

    (найменування посади)                         (підпис)                            (ініціали та прізвище)

   

  _____________________  Додаток 5

  до Порядку

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  ___________________________________________

  (найменування посади керівника спеціально

  уповноваженого органу з геологічного вивчення надр

  та раціонального використання природних ресурсів)

  ___________ _________________________

          (підпис)                     (ініціали та прізвище)

  ___   _______________ 200__ р.

   

  ПООБ’ЄКТНИЙ ПЛАН

  геологорозвідувальних робіт

  ______________________________________________ на 200__рік

  (найменування виконавця)

   

   

   

   

  Шифр об’єкта робіт

   

  Розділ плану,

  назва корис-ної

  копа-лини, стадії

   

  Орган, що затвер-джує про-ектно-кошто-рисну доку-мента-цію, дата затвер-дження

  Строк проведення робіт (рік, квартал)

   

   

  Повна кошто-рисна вартість (дого- вірна ціна), тис. гривень

   

   

  Залишок кошто-рисної вартості на початок року, тис. гривень

   

   

  Обсяг видатків на рік,

  тис. гривень

   

   

  Орган, що прий-має закін-чені роботи

   

   

  Геологічне завдання

  на рік, строки подання звітних матеріалів

   

   

  поча-ток

   

  завер- шення

   

  Геологорозвідувальні роботи, всього

  у тому числі:

   

   

   

   

  _______________________    __________     ________________________

         (найменування посади)                     (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

   

  ___________________  Додаток 6

  до Порядку

   

  ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР

  актів обміру проведених геологорозвідувальних робіт

  за ____ квартал 200__ року

   

  Ми, що нижче підписалися, __________________________________________,

      (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

   

  головний бухгалтер _______________________________________, начальник
        (прізвище, ім’я та по батькові)

  планово-економічного (фінансового) відділу _____________________________

           (прізвище, ім’я та по батькові)

  склали цей реєстр на оплату проведених геологорозвідувальних робіт:

   

   

  № п/п

   

  Най-мену-

  вання об’єкта робіт

  Повна кошто-рисна вартість (дого- вірна ціна),

  тис. гривень

  Проведено геологорозвідувальних робіт по об’єктах за кошторисною вартістю (договірною ціною)

  Оплачено

  (авансова-но)

   

   

   

  Сума

  до оплати

  за звітний квартал

  з початку року

  з початку ведення робіт

   

  за

  звіт-

  ний

  квар-

  тал

   

  з по-чатку року

  кіль- кість

  сума, тис. гри-вень

  кіль-кість

  сума, тис. гри-вень

  кіль- кість

  сума,

  тис. гри-вень

   

  Дані відповідають відомостям журналу обліку обсягів проведених геологорозвідувальних робіт по об’єктах

   

   

   

   

   

   

      Керівник геологічного                  Начальник                  

  підприємства (структурної         планово-економічного               Головний

                одиниці)                  (фінансового) відділу                бухгалтер

   

  _____________________         ____________________      __________________

                  (підпис)                                                    (підпис)                                 (підпис)

   

  ___  _________________ 200__р.

   

  _____________________  Додаток 7

  до Порядку

  Найменування підприємства_________________________________________________

  Структурний підрозділ (експедиція, партія тощо)________________________________

  Об’єкт (площа), номер свердловини __________________________________________ 

   

  ЖУРНАЛ
  обліку обсягів проведених геологорозвідувальних робіт

   

   

  Вид

  Робіт і витрат

   

  Одиниця виміру

  Вартість одиниці виміру

   

  Кіль-

  кість

   

  Кошторисна вартість,

  тис. гривень

  Виконано на

  1 січня 200 __ р.

  Залишок кошторисної вартості на

  1 січня 200 __  р.

  Обсяг та сума виконаних

  січень

  лютий

  кількість

  сума,

  тис. гривень

  Кіль-кість

  сума,

  тис. гривень

  кіль-

  кість

  сума,

  тис. гривень

  кіль-

  кість

  сума,

  тис. гривень

   

  робіт наростаючим підсумком

   

  березень

  за  I квартал

  з початку року

  з початку робіт

  з початку року

  квітень

   

  далі до закінчення робіт

  Кіль-кість

  сума,

  тис. гривень

  Кіль-кість

  сума,

  тис. гривень

  Кіль-кість

  сума,

  тис. гривень

  Кіль-кість

  сума,

  тис. гривень

  кіль-кість

  сума,

  тис. гривень

  кіль-кість

  сума,

  тис. гривень

   

   

   

      Керівник геологічного                                        Начальник                                              

  підприємства (структурної                               планово-економічного                                  Головний бухгалтер

                 одиниці)                                       (фінансового) відділу                                          

  ______________________                          ________________________                           _____________________

                  (підпис)                                                                     (підпис)                                                                      (підпис)

  __________________
  Примітки: 1. Підписами засвідчуються дані за кожний місяць.

        2. Журнал заповнюється наростаючим підсумком (за квартал, з початку року, з початку робіт).

        3. Допускається ведення одного журналу на кілька об’єктів (свердловин).

  _____________________