• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  П О С Т А Н О В А

  від 13 березня 2006 р. № 273

  Київ

   

  Про підсумки соціально-економічного розвитку України
  у 2005 році та заходи щодо поліпшення економічної ситуації

   

  Кабінет Міністрів України відзначає, що протягом 2005 року виконано ряд масштабних соціально-економічних програм, спрямованих на підвищення рівня життя населення з урахуванням економічного потенціалу держави.

  Виконання таких програм на початку року здійснювалося в умовах розбалансованості Державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України при високому рівні інфляції та тінізації економіки, великому обсязі наданих окремим підприємствам пільг із сплати податків, структурних диспропорціях тощо.

  З метою виконання  соціальних програм внесено зміни до Державного бюджету України на 2005 рік. Новий бюджет став соціально орієнтованим – 85 відсотків становили видатки на соціальні програми та соціальний захист громадян. Було значно підвищено рівень державних соціальних стандартів: мінімальну пенсію збільшено до рівня прожиткового мінімуму, допомога при народженні дитини зросла майже в 12 разів, одиноким матерям – у 4,1, дітям-інвалідам –  4,5, дітям-сиротам – у 5,2 раза.

  Внесено істотні зміни до законодавства стосовно врегулювання проблемних питань з оподаткування, удосконалено механізм адміністрування податків, розширено базу оподаткування шляхом скасування податкових пільг для підприємств, що створило рівні умови конкуренції для всіх платників податків.

  Важливим елементом бюджетної політики стала заміна прямого бюджетного кредитування на здешевлення відсотків за отриманими банківськими кредитами, які спрямовуються на розвиток конкурентоспроможних секторів економіки. Вжито заходів до детінізації економіки.

  Досягнуто значних результатів у піднесенні добробуту громадян. Уперше питомі споживчі витрати домашніх господарств у розрахунку на одну особу перевищили прожитковий мінімум у грудні на 22,6 відсотка. У цілому порівняно з 2004 роком такі витрати збільшилися на 14,6 відсотка.

  Реальний наявний дохід домашніх господарств підвищився на 20,1 відсотка (у 2004 році  на 19,6 відсотка), у тому числі дохід від державних грошових соціальних трансфертів – у 1,5 раза, що свідчить про істотне поліпшення матеріального становища малозахищених верств населення – пенсіонерів, інвалідів, сімей з дітьми. Реальна заробітна плата працівників збільшилася на 20,3 відсотка. 

  Проведено диференціацію розмірів пенсій та ліквідовано зрівняльний принцип у пенсійному забезпеченні. Пенсійним фондом України 23 рази перераховувалися розміри пенсій, зокрема, 12,4 млн. пенсіонерів у зв’язку з установленням мінімального розміру пенсій за віком на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та  1,4 млн. – у зв’язку із зростанням величини середньої заробітної плати. Середній розмір пенсійної виплати на кінець року становив 384,6 гривні, що на 21,6 відсотка більше, ніж на початок року.

  Середньомісячна заробітна плата перевищила прожитковий мінімум в 1,8 раза і становила 806,2 гривні, що на 36,7 відсотка більше, ніж за 2004 рік.

  Випереджаючими темпами зростала заробітна плата у тих видах економічної діяльності, що пов'язані з відтворенням  людського капіталу, зокрема у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги, освіти  і культури на 47,2 – 63,9 відсотка.

  Забезпечено позитивну динаміку валового внутрішнього продукту 
  (102,6 відсотка) шляхом збільшення валової доданої вартості у галузі транспорту і зв’язку (на 8,1 відсотка), добувній та обробній промисловості (відповідно на 4,4 та
  3 відсотки), а також у сфері освіти (на 4,5), охорони здоров’я  та соціальної допомоги (на 3,9 відсотка).

   Найважливішою складовою зростання стала промисловість, яка формує третину валового внутрішнього продукту, де приріст виробництва досяг 3,1 відсотка.

  Важливу роль у мобілізації фінансових ресурсів на соціальні потреби відіграло також динамічне зростання обсягів виробництва у галузях промисловості, що беруть участь у формуванні внутрішнього споживчого ринку. Збільшився  випуск продукції у виробництві деревини та виготовленні виробів з неї
  (на 19,5 відсотка), будівельних матеріалів (на 14,3), у харчовій промисловості та переробці сільськогосподарської продукції (на 13,7), целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості і видавничій справі (на 12,7), хімічній та нафтохімічній промисловості (на 9,8 відсотка).

  Підвищення особистих доходів, зростання обсягів виробництва споживчих товарів та їх споживання (оборот роздрібної торгівлі зріс проти 2004 року на 22,4 відсотка) супроводжувалися істотною активізацією участі домашніх господарств у формуванні національних  заощаджень. Це сприяло ремонетизації та капіталізації економіки. Протягом року депозити фізичних осіб у банках збільшилися в 1,8 раза, а їх частка в обсязі банківських кредитних вкладень в економіку – від 47 до 51 відсотка.

  У 2,8 раза збільшилися витрати домашніх господарств на придбання цінних паперів, що свідчить про значне розширення їх участі у процесах формування національного капіталу.

  Створювалися умови для забезпечення повної зайнятості населення та підвищення ефективності використання робочого часу. Рівень зайнятості населення збільшився порівняно з попереднім роком від 56,8 до 57,9 відсотка, а рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, зменшився з 8,6 до 7  відсотків.

  Чисельність осіб, що працювали неповний робочий час, скоротилася на
  15,5 відсотка, а тих, що перебували у вимушених відпустках з ініціативи адміністрації підприємств, установ, організацій, – на 9,4 відсотка.

  Підвищенню рівня зайнятості сприяли заходи, спрямовані на розвиток малого підприємництва, створення нових робочих місць. Протягом дев’яти місяців  кількість малих підприємств збільшилася на 3,1 відсотка, хоча чисельність зайнятих скоротилася на 1,6 відсотка, у першу чергу в результаті підвищення попиту на кваліфікованих працівників на великих та середніх підприємствах. Розширено сферу застосування праці шляхом створення 1,1 млн. нових робочих місць, або
  113,9 відсотка завдання на 2005 рік, з яких 70 відсотків становить заповнення вакансій на ринку праці, 30 – розширення легальної самостійної зайнятості населення.

  Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком вжито заходів до поліпшення інвестиційного клімату, підвищення капіталізації банків та професійних учасників фондового ринку, розширення діяльності інших учасників фінансового ринку, зниження вартості кредитів, проведення виваженої антиінфляційної політики, спрямованої на збереження купівельної спроможності домашніх господарств.

  Порівняно з 2004 роком знизилися темпи приросту цін на ринках основних продовольчих товарів: м’яса та м’ясопродуктів більш як у 3 рази (15,8 відсотка проти 48,6),  пально-мастильних матеріалів – у 2,5 раза (24,5 відсотка проти 61,6).  Річний приріст споживчих цін (10,3 відсотка) на 2 відсоткових пункти нижчий, ніж у 2004  році.

  Вдалося припинити інерційну інфляцію у промисловості. Приріст цін виробників промислової продукції (9,5 відсотка) став нижчий у 2,5 раза, ніж у 2004 році, та на 1,6 відсоткового пункту, ніж у 2003 році. Ослаб інфляційний тиск на економіку та знизилась інфляційна конкуренція з боку таких базових галузей, як виробництво коксу та продукції нафтопереробки, металургія, хімічна та нафтохімічна промисловість. Якщо у 2004 році ціни на кокс та коксопродукти підвищилися більш як у 2 рази, то у 2005 році вони знизилися майже на чверть. Темпи приросту цін у металургії знизилися у 5,8 раза (з 39,2 до 6,8 відсотка), у переробці нафти – в 3,3 раза (з  66,9 до  20 відсотків).

  Позитивні зміни відбулися у  політиці формування бюджетних доходів.  Детінізація комерційних оборотів особливо позначилася на підвищенні фіскальної ефективності податку на додану вартість. Протягом 2004–2005 років  надходження коштів від такого податку збільшилося від 8,3 до 11,3 відсотка валового внутрішнього продукту, а чисті надходження, за винятком погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість експортерам, – від 4,8 до
  8,1 відсотка. Істотно удосконалено адміністрування цього податку.

  Особливо високими темпами зростали обсяги надходження коштів від податків з імпорту, зокрема від податку на додану вартість – в 1,9, ввізного мита – у 1,5 раза.

  Більш як на 45 відсотків зросли надходження до державного бюджету від податку на прибуток підприємств. Важливу роль відіграло скорочення штучної збитковості у результаті посилення податкового контролю та законодавчого обмеження можливостей перенесення збитків на наступні періоди. На відміну від попередніх років, коли збитки підприємств від звичайної діяльності невпинно збільшувалися, у 2005 році їх сума скоротилася удвічі, а у співвідношенні до валового внутрішнього продукту – в 2,4 раза (з 8,4 до 3,5 відсотка).  

  Значно збільшилися платежі до бюджету з доходів підприємств державної форми власності, зокрема коштів з податку на прибуток від них надійшло в 1,6 раза,  дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що належать державі, –  в 5 разів більше, ніж у 2004 році.

  Доходи зведеного бюджету збільшилися на 46,4 відсотка, державного бюджету – на 49,6 відсотка.

  Державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 7,9 млрд. гривень
  (1,8 відсотка валового внутрішнього продукту), що нижче від затвердженого
  (2,65 відсотка). Зменшено співвідношення обсягу державного боргу до валового внутрішнього продукту з 19,6 до 18,7 відсотка. Припинено практику фінансування державного боргу за рахунок короткострокових запозичень.

  Забезпечення макроекономічної стабільності, створення сприятливого інвестиційного клімату дало можливість залучити значний обсяг іноземних інвестицій – до 7,9 млрд. доларів США. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій збільшився порівняно з 2004 роком у 3,3 раза. Навіть без урахування коштів, отриманих від приватизації гірничо-металургійного комбінату “Криворіжсталь”, приріст інвестицій становив 2,4 млрд. доларів США, або майже на третину більше, ніж у 2004 році. 

  Позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу, за попередніми даними, становило 2,2 млрд. доларів США. Обсяг міжнародних валютних резервів Національного банку становив на кінець 2005 року 19,4 млрд. доларів США, або у 2 рази більше, ніж на його початок. 

  Протягом року переглянуто 9340 регуляторних актів, з них 5184  визнано такими, що не відповідають принципам державної регуляторної політики. Стосовно них прийнято рішення про скасування або визнання такими, що втратили чинність, чи внесення змін.

  Удосконалено реєстраційну та дозвільну процедуру. З метою спрощення процедури започаткування підприємницької діяльності утворено 677 офісів, які здійснюють реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності за принципом “єдиного вікна”, та 673 центри видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

  Разом з тим на розвитку національної економіки негативно позначаються проблеми, зумовлені її надмірною матеріало- та енергоємністю, погіршенням кон’юнктури на світовому ринку, дезорієнтацією виробників унаслідок політичних заяв щодо реприватизації.

  Темпи приросту валового внутрішнього  продукту зменшилися порівняно з відповідним періодом 2004 року з 6,5 відсотка у січні до 2,6 відсотка у січні–грудні 2005 р., промислового виробництва – відповідно з 9 до 3,1 відсотка.

  Основні втрати обсягів валового внутрішнього продукту спричинено зменшенням зовнішнього попиту на продукцію металургії (на 1,5 відсотка), перебуванням на ремонті нафтопереробних заводів та зниженням поставок нафти (на 14,4), завершенням реалізації великих проектів та скороченням обсягу бюджетного фінансування будівництва (на 6,6 відсотка). На 15 відсотків зменшився оптовий товарооборот унаслідок скасування тіньових посередницьких схем, спрямованих на уникнення  оподаткування. Водночас надходження до бюджету податку на прибуток підприємств оптової торгівлі зросли більше ніж на третину.

  Обсяг валової продукції сільського господарства залишився на рівні
  2004 року, причому у галузі рослинництва відбулося його зниження на 2,5 відсотка. Нарощування обсягів виробництва м’яса у сільськогосподарських підприємствах відбувається за рахунок інтенсивного скорочення поголів’я великої рогатої худоби (протягом року на 200 тис. голів). Скорочується частка тваринницької продукції, виробленої у господарствах населення, насамперед за рахунок зменшення поголів’я худоби та птиці.

  В умовах істотного підвищення доходів домашніх господарств  національні виробники не змогли адекватно збільшити товарне пропонування. Протягом останніх трьох років питома вага товарів широкого вжитку у вартості продукції добувної та обробної промисловості не перевищує 18,2 – 18,7 відсотка, а товарів тривалого використання – 1,3 відсотка. Обсяг випуску продукції у легкій промисловості збільшився лише на 0,3 відсотка.

  Як наслідок, у 2005 році істотно зріс обсяг імпорту взуття – у 6,9 раза, текстильного та трикотажного одягу – у 3,1 – 3,6, виробів із шкіри – у 2,1, готових харчових продуктів – у 1,4 раза, меблів – на третину. На відміну від попередніх років, припинилося нарощування частки продажу вітчизняних товарів на внутрішньому ринку.

  Не відповідає потребам нарощування обсягу випуску споживчих товарів і сталого економічного розвитку в цілому стан малого підприємництва. Галузева структура малих підприємств в основному орієнтована на торгівлю та посередницькі послуги (38 відсотків загальної кількості підприємств і майже половина обсягу реалізації товарів та послуг), тоді як промислові підприємства за цими показниками становлять лише 16 відсотків. Низькою залишається протягом останніх п’яти років частка малих підприємств у створенні валового внутрішнього продукту (за 9 місяців 2005 року  7,3 відсотка загального обсягу випуску товарів та надання послуг).

  Спостерігається зменшення активності експортної діяльності – скоротився обсяг випуску продукції такими експортоорієнтованими галузями, як металургія (на 1,5 відсотка), окремі види машинобудування (електричні машини і апаратура – на 14,9 відсотка,  електричне та електронне устаткування – на 9,2, точні вимірювальні пристрої – на 8,5 відсотка).

  Незважаючи на уповільнення динаміки цін виробників у ряді галузей промисловості, пов’язаних насамперед з виробництвом первинних сировинних та енергетичних ресурсів, вони залишаються надто високими, що не сприяє зменшенню матеріаломісткості суспільного виробництва в цілому. Так, у добувній промисловості в 2004 році  ціни збільшилися на 26 відсотків, а в 2005 році – на 27,7, у виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води – відповідно на 13 та
  13,1 відсотка.

  Перелічені проблеми пов’язані з деформацією у структурі виробництва, високою енергоємністю і значною залежністю від імпорту паливно-енергетичних ресурсів, невирішенням питань диверсифікації джерел постачання та загальносвітовим процесом подорожчання енергоресурсів. Тим часом динаміка світових цін є основним фактором конкурентоспроможності.

  На цінові параметри енергетичних ресурсів вплинуло перехресне субсидування відповідних витрат домашніх господарств за рахунок виробничої сфери. У 2005 році підприємствами комунальної теплоенергетики безоплатно спожито 13,5 відсотка відпущеного природного газу. Заборгованість споживачів за природний газ з урахуванням боргів минулих років на 1 січня 2006 р. становила 4,3 млрд., за електричну енергію – 10,6 млрд. гривень.

  У цілому на експорт товарів і послуг припадало, як і у попередні роки,  більше половини валового внутрішнього продукту, що свідчить про надмірну залежність національної економіки від світового ринку. Цей фактор вкрай негативно вплинув на результати зовнішньої торгівлі через ціновий диспаритет між експортом та імпортом, насамперед між зростаючими цінами на імпортовані енергоносії та спадними цінами на чорні метали. Так, у ІІІ кварталі 2004 р. порівняно з відповідним періодом 2003 року темпи приросту цін на експортовані товари
  (48,1 відсотка) більш як удвічі перевищили темпи приросту цін на імпортовані товари (21,4 відсотка). У І кварталі 2005 р. ситуація докорінно змінилася – приріст цін на імпортовані товари (28,4 відсотка) випередив приріст цін на експортовані.

  Унаслідок дії усіх перелічених факторів темпи приросту обсягу імпорту товарів (24,6 відсотка) порівняно з 2004 роком перевищили майже у 5 разів темпи приросту обсягу експорту товарів (5 відсотків), сальдо зовнішньої торгівлі товарами з позитивного (3,7 млрд. доларів США) змінилося на від’ємне (1,9 млрд. доларів США).

  Сталися зміни в регіональному розподілі обсягів виробництва, з’явилися ознаки скорочення розриву в рівнях економічного розвитку регіонів. Найвищих темпів приросту обсягів промислової продукції досягли Волинська
  (21,9 відсотка), Хмельницька (18,6), Київська (17,6) області, мм. Севастополь (16,8) та Київ (15,4), Автономна Республіка Крим (13,8), Черкаська (13,6), Сумська (13,5), Рівненська (13,2), Вінницька та Житомирська (13,1), Харківська (12,5), Чернігівська (11,1), Кіровоградська (10,5) області. Більші, ніж середні по Україні, ці темпи у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Дніпропетровській, Миколаївській, Івано-Франківській областях.

  Проте лише у восьми регіонах – м. Києві, Тернопільській, Івано-Франківській, Житомирській, Волинській, Сумській, Луганській, Чернівецькій областях –досягнуто приріст обсягів будівельно-монтажних робіт. 

  Підвищення доходів громадян, доступність кредитних ресурсів, запровадження іпотечного кредитування зумовили активізацію житлового будівництва.  Обсяг введення в експлуатацію житлових будинків збільшився в Тернопільській (на 26,6 відсотка), Хмельницькій (26,2), Закарпатській (23,8), Черкаській (16,7), Київській (16), Волинській (11,7) областях, м. Києві (на 14,3), Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Сумській областях (від 2,1 до 7,6 відсотка). В інших областях спад обсягу  будівництва житла становив від 0,5 до 25,4 відсотка.  

  Залишається значною регіональна диференціація заробітної плати. У Тернопільській області її рівень становив лише 68,7 відсотка середнього показника по Україні, Хмельницькій – 72,4, Волинській – 73,3, Вінницькій – 74,1, Житомирській та Чернігівській – 74,7 відсотка. Лише у 10 регіонах – Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Полтавській областях, мм. Києві та Севастополі – величина середньої заробітної плати у грудні перевищила 1 тис. гривень.

  Обсяг заборгованості з виплати заробітної плати збільшився в Одеській
  (в 1,6 раза),  Кіровоградській (на 17,9 відсотка), Вінницькій, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Черкаській областях (від 2,5 до 10,2 відсотка).

  У багатьох регіонах не вжито належних заходів для забезпечення підготовки житлово-комунального господарства до роботи в зимовий період, про що свідчать аварії в опалювальних системах.  

  Активізовано переговорний процес із вступу до СОТ. Проведено три засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ, підписано десять двосторонніх протоколів з доступу до ринку товарів та послуг. Для гармонізації національного законодавства з нормами угод СОТ протягом сьомої та восьмої сесій Верховної Ради України прийнято 19 законів, спрямованих на забезпечення вступу України до СОТ.

  Проводилася активна робота, спрямована на створення внутрішніх передумов набуття Україною повноправного членства в ЄС.

  У рамках восьмого (спеціального) засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС (21 лютого 2005 р., м. Брюссель) схвалено План дій Україна – ЄС, який визначає основні цілі та встановлює рамки співробітництва сторін на
  2005–2007 роки.

  Рада Міністрів Європейського Союзу 21 грудня 2005 р. офіційно визнала Україну країною з ринковою економікою, а 17 лютого 2006 р. цей статус визнано США.

  Кабінет Міністрів України має чітке бачення перспектив розвитку країни у майбутньому. З метою визначення цільових орієнтирів розвитку постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2006 р. № 42 затверджено Основні напрями урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік. 

  З метою розв’язання економічних проблем, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузей національної економіки, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та торгівлі, проведення ефективної політики у сфері енергозбереження Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Визначити 2006 рік роком системних структурних перетворень у сфері освіти, охорони здоров’я, захисту прав дітей, у судовій системі, житлово-комунальному господарстві, а також інших галузях економіки та сферах діяльності.

  Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади забезпечити перегляд планів діяльності на поточний рік та розробити додаткові заходи щодо реалізації визначених пріоритетів.  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям проводити у 2006 році моніторинг впливу зростання цін на газ на економіку регіону, у тому числі на вартість житлово-комунальних послуг, розробити графіки поетапного скорочення споживання газу в розрізі кожного великого його споживача, скласти переліки інвестиційних проектів, спрямованих на заощадження енергоресурсів, та запровадити їх реалізацію у поточному році. Під час розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам передбачити їх спрямування насамперед на здійснення заходів щодо зменшення витрат на виробництво, передачу та споживання енергоносіїв.

  3. Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Міністерству палива та енергетики, Міністерству промислової політики, Міністерству вугільної промисловості, Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції утворити робочу групу з підготовки законопроекту з питань енергоефективності та стимулювання енергозберігаючих технологій і подати його до 1 липня ц. р. Кабінетові Міністрів України.

  4. Міністерству вугільної промисловості забезпечити протягом 2006 року збільшення обсягу видобутку вугілля, остаточне погашення боргів із заробітної плати, упорядкування системи оплати праці працівників галузі.

  5. Міністерству палива та енергетики розробити та затвердити до 1 липня ц. р. план першочергових заходів з інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України в транс’європейські електромережі.

  6. Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки, Міністерству промислової політики і Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в країні на 2006 рік.

  7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству економіки, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства-боржники, вжити дієвих заходів до погашення
  до 1 травня 2006 р. не менш як 50 відсотків загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств державної форми власності та акціонерних товариств, у статутному фонді яких державна частка перевищує
  50 відсотків, а до кінця року – в повному обсязі.

  8. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству палива та енергетики, Національній комісії регулювання електроенергетики і Міністерству фінансів розробити та вжити протягом поточного року заходів для запобігання, припинення і розкриття злочинів, пов’язаних з розкраданням нафти та нафтопродуктів з трубопроводів, інших енергоносіїв.

  9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським  державним адміністраціям вживати заходів до  проведення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, забезпечити погашення заборгованості за них відповідно до Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

  10. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства подати до 30 березня ц. р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо порядку затвердження правил постачання та використання теплової енергії.

  11. Головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністерству фінансів і Міністерству економіки подати до 20 березня ц. р. проекти постанов Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів, передбачених відповідними бюджетними програми.

  12. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства разом з іншими центральними органами виконавчої влади подати до 30 березня ц. р. Кабінетові Міністрів України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння інвестиційній діяльності у будівництві, в якому передбачити удосконалення погоджувальної та дозвільної процедури у сфері будівництва.

  13. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству культури і туризму, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерству охорони здоров’я прискорити виконання Указів Президента України від 28 жовтня 2005 р. № 1513 та від 21 листопада 2005 р. № 1643 в частині спрощення процедури надання земельних ділянок у власність та користування. Про вжиті заходи доповісти до 31 березня ц. р. Кабінетові Міністрів України.

  14. Міністерству економіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади подати в поточному році Кабінетові Міністрів України:

  до 31 березня законопроект про внутрішню торгівлю;

  до 15 березня проекти постанови про затвердження Порядку оптової торгівлі алкогольними напоями та нової редакції Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення;

  до 28 березня проект розпорядження про затвердження заходів з виконання Плану дій Україна – ЄС у 2006 році.

  15. Міністерству економіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади активізувати роботу щодо завершення двостороннього переговорного процесу з вступу України до СОТ та підписання відповідних двосторонніх протоколів з доступу до ринку товарів та послуг, супроводження відповідних законопроектів у Верховній Раді України.

  16. Міністерству юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади прискорити подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України щодо Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності”.

  17. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку подати до
  15 квітня ц. р. Кабінетові Міністрів України законопроект про національне рейтингування.

  18. Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству економіки і Міністерству фінансів забезпечити проведення до 30 червня ц. р. відкритого конкурсу на право інвестування розвитку вугільного терміналу Морського торговельного порту “Южний”.

  19. Міністерству економіки, Міністерству промислової політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів і Державному агентству з інвестицій та інновацій подати до 1 квітня ц. р. Кабінетові Міністрів України проект концепції створення індустріальних (промислових) парків та пропозиції щодо започаткування двох (трьох) відповідних проектів.

  20. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному агентству з інвестицій та інновацій, Міністерству промислової політики, Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству аграрної політики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству освіти і науки, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським  державним адміністраціям з метою формування сприятливого інвестиційного клімату зосередити увагу на здійсненні у поточному році заходів, спрямованих на створення умов економічної заінтересованості підприємств щодо реінвестування прибутку, зростання обсягу виробничих інвестицій, стимулювання використання результатів прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

  21. Міністерству промислової політики, Державному агентству з інвестицій та інновацій, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку подати до 1 травня ц. р. проект постанови Кабінету Міністрів України про створення за участю держави венчурного інвестиційного фонду, орієнтованого на інвестування інноваційних проектів у високотехнологічних секторах економіки.

  22. Міністерству освіти і науки, Державному агентству з інвестицій та інновацій, Міністерству фінансів, Міністерству економіки і Міністерству промислової політики внести до 1 травня ц. р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення шляхів підтримки, у тому числі фінансової, розвитку малих та середніх інноваційних структур.

  23. Міністерству аграрної політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями прискорити розроблення Комплексної програми підтримки розвитку українського села.

  24. Міністерству аграрної політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади подати до 1 червня ц. р. проект постанови Кабінету Міністрів України про порядок формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву у 2006–2007 роках та наступних маркетингових періодах.

  25. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітетові лісового господарства, Міністерству аграрної політики, Міністерству оборони разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити реформування лісового господарства шляхом:

  передачі для ведення лісового господарства лісогосподарським підприємствам, що належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства, лісів інших користувачів та лісів, розташованих на землях запасу, крім лісів в межах населених пунктів, а також тих, що безпосередньо використовуються для потреб оборони;

  забезпечення належної державної охорони лісів від самовільних та інших незаконних рубок;

  створення ефективної системи контролю за охороною і використанням лісових ресурсів з метою недопущення їх незаконної заготівлі та реалізації.

  26. Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади подати до 1 червня ц. р. проект постанови Кабінету Міністрів України про порядок розроблення та внесення змін до стандартів вищої освіти, здійснення контролю за їх дотриманням з урахуванням положень Болонської конвенції.

  27. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству економіки і Міністерству фінансів удосконалити до 1 квітня ц. р. методику  визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, що належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

  28. Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції:

  до 28 квітня ц. р. провести конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря;

  у ІІ кварталі ц. р. опрацювати проект угоди з інвестором – переможцем конкурсу та здійснити її державну реєстрацію.

  29. Міністерству економіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади сформувати у ІІ кварталі ц. р. портфель інвестиційних проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку, і забезпечити започаткування підтримки пріоритетних інвестиційних проектів Українським центром сприяння іноземному інвестуванню за принципом “єдиного вікна”.

   

   

  Прем’єр-міністр України                                                                              Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд. 18