• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 березня 2006 р. № 251

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державну службу кінематографії

  1. Державна служба кінематографії (Держкіно) є урядовим органом державного управління, що діє у складі МКТ і йому підпорядковується.

  2. Держкіно у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МКТ, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Держкіно є:

  сприяння відродженню національної кінематографії, посилення її впливу на формування духовних цінностей Українського народу, створення належних правових і економічних умов для розвитку національного кіномистецтва та конкурентоспроможної на міжнародному ринку кіноіндустрії;

  участь у межах своєї компетенції у реалізації державної політики в галузі кінематографії;

  координація роботи місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі кінематографії.

  4. Держкіно відповідно до покладених на нього завдань:

  1) готує проекти програм виробництва і розповсюдження фільмів за державним замовленням та подає їх МКТ;

  2) надає державну підтримку суб’єктам підприємницької діяльності у галузі кінематографії незалежно від форми власності;

  3) здійснює заходи щодо структурного вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвитку продюсерської системи;

  4) сприяє виконанню програм кінообслуговування населення;

  5) сприяє використанню результатів перспективних наукових досліджень у галузі кінематографії, забезпечує впровадження нових екранних технологій у виробництво і демонстрування фільмів;

  6) сприяє дотриманню авторських і суміжних прав у галузі кінематографії;

  7) забезпечує створення умов для першочергового показу національних фільмів;

  8) сприяє збереженню та раціональному використанню національної кінематографічної спадщини;

  9) забезпечує розроблення та прийняття технічних стандартів, норм і правил виробництва, розповсюдження і демонстрування фільмів;

  10) веде Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

  11) видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

  12) проводить аналіз діяльності суб’єктів кінематографії, за результатами якого готує висновки щодо тенденцій розвитку національної кінематографії;

  13) надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу у галузі кінематографії;

  14) бере участь в організації та проведенні кінофестивалів, кіновиставок, кінопрем’єр, прес-конференцій та інших заходів з популяризації національної кіноіндустрії;

  15) організовує вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду управлінської діяльності у галузі кінематографії;

  16) здійснює співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами, з громадськими організаціями;

  17) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;

  18) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері кінематографії, удосконалення процесу виробництва і розповсюдження фільмів та вносить їх на розгляд МКТ.

  5. Держкіно має право:

  1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, що необхідна для виконання покладених на нього завдань;

  3) скликати в установленому порядку наради, проводити науково-методичні конференції та семінари з питань, що належать до його компетенції.

  6. Держкіно в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

  7. Держкіно очолює голова, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму.

  Голова Держкіно є членом колегії МКТ.

  8. Голова Держкіно має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму, погодженим з головою Держкіно.

  Розподіл обов’язків між заступниками провадить голова Держкіно.

  9. Голова Держкіно:

  1) здійснює керівництво діяльністю Держкіно, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром культури і туризму за виконання покладених на Держкіно завдань;

  2) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держкіно, крім заступників голови;

  3) визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників структурних підрозділів та інших працівників Держкіно;

  4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держкіно, крім заступників голови;

  5) підписує видані в межах компетенції Держкіно накази, організовує перевірку їх виконання;

  6) затверджує положення про структурні підрозділи Держкіно;

  7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

  10. Граничну чисельність працівників Держкіно затверджує за поданням голови Міністр культури і туризму в межах граничної чисельності працівників МКТ, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

  11. Структуру Держкіно затверджує його голова за погодженням з Міністром культури і туризму.

  12. Штатний розпис, кошторис Держкіно затверджує голова за погодженням з Міністром культури і туризму та Мінфіном.

  13. Держкіно утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МКТ.

  14. Умови оплати праці працівників Держкіно визначаються Кабінетом Міністрів України.

  15. Держкіно є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  _____________________