• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 березня 2006 р. № 244

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 27 грудня 2001 р. № 1729

   

  1. У постанові:

  1) назву постанови викласти у такій редакції:

  “Про забезпечення споживачів природним газом";

  2) пункти 1, 2, 3, 5 та 7—9 викласти у такій редакції:

  “1. Затвердити Порядок забезпечення споживачів природним газом (додається).

   2. Установити, що потреба в природному газі задовольняється:

  1) населення — з ресурсів газу, видобутого підприємствами Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, відкритим акціонерним товариством “Укрнафта” та іншими господарськими товариствами, частка держави в статутному фонді яких перевищує 50 відсотків акцій, а також господарськими товариствами, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств,  та іншими господарськими товариствами, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, та  з інших ресурсів природного газу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”;

  2) установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, підприємств комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та котелень промислових підприємств
  (в обсягах, що використовуються на виробництво електричної енергії, а також теплової енергії для населення, бюджетних установ та організацій, за умови ведення цими підприємствами окремого бухгалтерського обліку виробництва тепла і гарячої води для зазначених споживачів із забезпеченням засобами приладового обліку) — з ресурсів природного газу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”;

  3) для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб дочірньої компанії “Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу, — з ресурсів імпортованого природного газу;

  4) для забезпечення власних технологічних потреб газодобувних підприємств (відповідно до затвердженого Міністерством палива та енергетики переліку) — за рахунок обсягів природного газу власного видобутку;

  5) промислових споживачів та інших суб’єктів господарської діяльності — з ресурсів газу:

  Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, отриманих за зовнішньоекономічними контрактами та договорами купівлі-продажу;

  суб’єктів господарювання, що видобувають газ за угодами про спільну діяльність та отримують його відповідно  до угод про розподіл продукції,  крім газодобувних підприємств Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, відкритого акціонерного товариства “Укрнафта”, та інших газодобувних підприємств, частка держави в статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, та інших підприємств, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, а також господарських товариств, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій;

  інших постачальників газу, які закуповують газ за зовнішньоекономічними контрактами;

  отриманого з Марківського газоконденсатного родовища за зовнішньоекономічними контрактами (угодами).

  Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” здійснює реалізацію природного газу населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, підприємствам комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та котелень промислових підприємств (в обсягах, що використовуються на виробництво електричної енергії, а також теплової енергії для населення, бюджетних установ та організацій, за умови ведення ними окремого бухгалтерського обліку та приладового обліку тепла і гарячої води, поставлених зазначеним споживачам) через дочірню компанію “Газ України”, дочірнє підприємство "Газ-тепло" та суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом.

  Споживачі, які не уклали договорів на закупівлю природного газу та не здійснюють розрахунків за використаний природний газ і надані послуги з його транспортування, відключаються від газопостачання в установленому порядку.

  Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” реалізує видобутий ним природний газ усім категоріям споживачів Автономної Республіки Крим відповідно до затвердженого Міністерством палива та енергетики річного балансу його надходження та розподілу (з розбивкою по місяцях).

  3. Установити, що в 2006 році природний газ, ввезений на митну територію України за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів України, та оформлений митними органами в режимі випуску у вільний обіг із звільненням від обкладення податком на додану вартість, реалізується Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України”, дочірньою компанією "Газ України" та дочірнім підприємством "Газ-тепло", а також суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, із застосуванням нульової ставки податку на додану вартість (крім постачання населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, які не є платниками зазначеного податку), за наявності:

  договорів на таке придбання із зазначенням, кому належить поставлений газ;

  договорів на власну поставку такого газу з обов’язковим зазначенням, кому належить поставлений газ та індивідуального податкового номера споживача—платника податку на додану вартість;

  вантажосупровідних документів (товаротранспортних і податкових накладних, актів приймання-передачі), в яких обов’язково зазначається кому належить поставлений газ, суб’єкт господарювання та його індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

  Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, дочірня компанія "Газ України" та дочірнє підприємство “Газ-тепло”, суб’єкти господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, під час виконання операцій з продажу природного газу, ввезеного Компанією на митну територію України за зовнішньоекономічними контрактами, забезпечують ведення окремого бухгалтерського і податкового обліку та складення щомісячного балансу надходження і розподілу такого природного газу.

  Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України" (з урахуванням даних дочірньої компанії “Газ України” і дочірнього підприємства "Газ-тепло" та суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом) не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним, подає Державній податковій адміністрації інформацію про обсяги надходження та розподіл природного газу (у кількісному і вартісному виразі), оподаткування операції з продажу природного газу якого здійснено за нульовою ставкою із зазначенням таких обсягів по регіонах та категоріях споживачів";

  “5. Керівникам органів виконавчої влади вжити заходів до недопущення фактів надання споживачам рекомендацій щодо вибору постачальників природного газу і втручатися в дії працівників газодобувних та газотранспортних підприємств, суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, а також уповноважених органів з питань ефективного використання енергоносіїв та енергозбереження, пов`язані з відключенням або обмеженням в установленому порядку постачання природного газу споживачам. Міністерству внутрішніх справ забезпечити створення належних умов для роботи таких працівників.”;

  “7. Національна комісія регулювання електроенергетики встановлює за погодженням з Міністерством економіки ціни на природний газ, що поставляється для всіх категорій споживачів, не вище встановленого Кабінетом Міністрів України граничного рівня.

  8. Міністерству палива та енергетики разом з  Міністерством економіки, Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства і Національною комісією регулювання електроенергетики розробити до 1 червня 2006 р. норми використання та розподілу природного газу теплоенергетичними підприємствами для виробництва електричної і теплової енергії.

  9. Установити, що постачання природного газу промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання здійснюється в обсягах, що не перевищують нормативів, встановлених ліцензійними умовами.”.

  2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  1) назву Порядку та пункт 1 викласти у такій редакції:

  “Порядок забезпечення споживачів природним газом

  1. Мінпаливенерго і Мінекономіки разом з НАК “Нафтогаз України” щороку розробляють прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу з урахуванням потреб у ньому національної економіки, бюджетних установ та організацій, населення, можливостей газотранспортної системи і не пізніше 20 грудня року, що передує планованому, подають на затвердження Кабінетові Міністрів України.”;

  2) пункт 2 виключити;

  3) у пункті 3 слова “Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" замінити словом “Мінекономіки”;

  4) у пункті 4 слова “річних балансів закупівлі” замінити словами “прогнозного річного балансу надходження”;

  5) пункт 6 викласти у такій редакції:

  6. Суб’єкти господарювання, що мають ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом, відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів за поставлений населенню природний газ і надані послуги з його транспортування, розподілу та постачання. Алгоритм (порядок) розподілу коштів затверджується НКРЕ. Нормативи відрахування коштів розраховуються газопостачальними підприємствами (ліцензіатами з постачання природного газу за регульованим тарифом) згідно із зазначеним алгоритмом (порядком), погоджуються з НАК “Нафтогаз України” та щомісяця до 15 числа подаються на затвердження НКРЕ.”;

  6) у пункті 10:

  абзац другий виключити;

  абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

  “у разі постачання природного газу населенню укладають з газотранспортними підприємствами НАК “Нафтогаз України” та суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, договори про транспортування природного газу;

  забезпечують страховий запас газу в розмірі 10 відсотків договірних квартальних обсягів його поставки споживачам у натуральній формі, крім обсягів його використання на власні потреби. Природний газ, який закачується НАК "Нафтогаз України" до підземних сховищ газу відповідно до затвердженого прогнозного балансу його надходження та розподілу по Україні, є страховим запасом газу для забезпечення потреб споживачів України, з якими підприємства, що перебувають в корпоративному управлінні НАК “Нафтогаз України”, уклали договори на постачання природного газу.”;

  7) в абзацах шостому — восьмому пункту 10, абзаці першому пункту 12 і пункті 14 слова “що мають ліцензію на транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами" замінити словами "що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу”;

  8) в абзаці сьомому пункту 10 і пункті 14 слова “Державною інспекцією з енергозбереження Держкоменргозбереження або державним підприємством “Державна нафтова інспекція” і “державне підприємство “Державна нафтова інспекція” та Державна інспекція з енергозбереження Держкоменергозбереження” в усіх відмінках замінити словами “уповноваженими органами з питань ефективного використання енергоносіїв та енергозбереження” у відповідному відмінку;

  9) у пункті 12:

  абзац третій викласти в такій редакції:

  “забезпечують у межах виділених постачальниками планових обсягів природного газу його транспортування на договірній основі із споживачами, крім населення.”;

  абзац шостий після слів “транспортування” доповнити словами “та розподілу, або для яких постачальником не виділено планових обсягів поставки газу”.

  _________________