• In English

 • СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України


  від 1 березня  2006 р.  № 116-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  Комплексної програми профілактики
  правопорушень на 2006—2008 роки

  Загальна частина

  Основною ознакою правової держави є забезпечення сталого правопорядку насамперед шляхом підвищення рівня правової культури громадян, провадження діяльності, спрямованої на запобігання правопорушенням, забезпечення ефективного контролю за дотриманням законів.

  Стан справ з правопорушеннями в Україні значною мірою впливає на соціально-економічну ситуацію. У результаті реалізації комплексу профілактичних заходів кількість зареєстрованих злочинів, у тому числі особливо тяжких та вчинених із застосуванням зброї, зменшилася. Проте нерозв’язання ряду проблем у сфері профілактики правопорушень пояснюється значною мірою відсутністю необхідних коштів, а також динамічними процесами, що відбуваються в економіці та соціальній сфері держави, банкрутством суб’єктів господарювання та частою зміною форм їх господарської діяльності, нестабільністю у сфері зайнятості, зростанням урбанізації та міграції населення, що не сприяє ліквідації таких соціальних явищ, як бідність і безробіття, жебрацтво та дитяча бездоглядність, і негативно впливає на зниження рівня злочинності та правопорушень, їх структуру, призводить до виникнення нових форм та способів протиправної діяльності.

  На сьогодні залишається високим рівень тяжких насильницьких злочинів (умисних убивств, тяжких тілесних ушкоджень) та корисливо-насильницьких посягань (розбійних нападів, пограбувань), зростає злочинність у сфері господарської діяльності. Набувають дедалі більшого поширення злочини, пов’язані з торгівлею людьми. Збільшується кількість правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, зростає чисельність наркоманів. Практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства спостерігається підвищення рівня корупції. Дії організованих злочинних груп і злочинних організацій, які дедалі активніше втручаються у сферу економіки та політичне життя держави, набувають більш витонченого і прихованого характеру.

  Вжиття ряду заходів дало змогу зупинити процес тінізації економіки, спостерігається тенденція до скорочення її тіньового сектору та збільшення надходжень до бюджету. Однак держава все ще недоотримує значні кошти, що гальмує соціально-економічні реформи. Мають місце правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Постійно збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, позбавлені постійної батьківської уваги, опиняються перед небезпекою потрапити у сферу впливу кримінальних структур, стати на шлях жебракування та бродяжництва.

  Усе це зумовлює необхідність активізації профілактики правопорушень, оновлення її форм і методів відповідно до соціально-економічних умов. Профілактика правопорушень повинна здійснюватися шляхом реалізації заходів, визначених Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2006—2008 роки (далі — Програма). Ефективність Програми залежить від спільних зусиль правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади та громадськості. Програма спрямована на забезпечення узгодженості, цілеспрямованості та результативності зазначених заходів.

  Мета Програми

  Метою Програми слід визначити:

  усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі зусиль правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади та громадськості;

  удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню правопорушень;

  створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, забезпечення її цілісності і різноманітності.

  Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання
  проблеми організації профілактики правопорушень

  Комплекс заходів з профілактики правопорушень може бути закріплений у нормативно-правових актах, що регулюють діяльність органів, установ та організацій, які провадитимуть таку діяльність, або у спеціальній Програмі, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

  З огляду на практику здійснення профілактики правопорушень у державі другий варіант вбачається більш прийнятним. Програма на відміну від численних нормативно-правових актів дає змогу об’єднати в одному документі різні за характером стратегічні і тактичні профілактичні заходи, забезпечити взаємодію, узгодженість та координацію дій правоохоронних органів усіх рівнів, центральних і місцевих органів виконавчої влади та громадськості, оперативно доповнювати її заходами, що зумовлені змінами в стані правопорушень у державі.

  Пріоритетні напрями Програми

  Проблему організації профілактики правопорушень передбачається розв’язувати шляхом поетапної реалізації комплексу правових, організаційних,  економічних, соціальних, інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що їх породжують.

  Необхідно реалізувати заходи щодо:

  удосконалення нормативно-правової бази з питань правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень шляхом внесення змін до чинних та прийняття нових нормативно-правових актів;

  оптимізації структури органів, установ та організацій, які займаються профілактикою правопорушень, у тому числі створення в разі потреби нових підрозділів;

  створення інформаційно-аналітичної бази профілактичної діяльності;

  розроблення нових форм та методів профілактики правопорушень і запровадження їх у практику;

  вдосконалення системи ресоціалізації раніше судимих осіб;

  ефективного здійснення захисту законних інтересів неповнолітніх, у тому числі захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

   боротьби з використанням дитячої праці, ліквідації торгівлі дітьми та їх сексуальної експлуатації, інших форм насильства над дітьми;

  забезпечення розвитку мережі закладів соціального спрямування, зокрема закладів для бездомних громадян і безпритульних дітей;

  підвищення рівня контролю за дотриманням закону під час провадження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав;

  удосконалення профілактики та оперативно-розшукового забезпечення протидії організованій злочинності та корупції;

  реалізації комплексу заходів, спрямованих на викоренення причин і створення умов для ліквідації тіньового сектору економіки;

  впровадження чітких правових норм для захисту прав інтелектуальної власності з одночасним удосконаленням на міжнародному рівні механізму захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання України;

  запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, посилення кримінального переслідування осіб, причетних до їх учинення, а також реабілітації та реінтеграції потерпілих від цього виду злочинів;

  запровадження інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактичного спрямування;

  підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб, на яких законодавством покладено реалізацію заходів щодо профілактики правопорушень.

  З метою уникнення дублювання заходів з профілактики правопорушень, які визначаються окремими правовими актами, передбачається вдосконалити проведення моніторингу стану їх реалізації та внесення відповідних змін до Програми.

  Програма має стати засобом реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень, що є одним з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади та громадськості, з урахуванням можливостей регіонів, рівня їх економічного, соціального, історичного та культурного розвитку.

  Програму передбачається виконати протягом 2006—2008 років, що дасть змогу протягом цього часу органічно поєднати стратегічні і тактичні заходи з профілактики правопорушень, урахувати особливості соціально-економічної ситуації та стану справ з правопорушеннями у державі.

  Очікувані результати виконання Програми

  Виконання Програми сприятиме зменшенню кількості вчинюваних правопорушень, оздоровленню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації у державі, покращенню її іміджу на міжнародному рівні.

  Фінансові, матеріально-технічні, трудові ресурси,
   необхідні для виконання Програми

  Соціальна значущість проблеми, пов’язаної з профілактикою правопорушень, зумовлює необхідність централізованого бюджетного фінансування, а також виділення коштів з місцевих бюджетів на виконання Програми.

  Реалізацію заходів, визначених Програмою, передбачається здійснювати за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету в межах видатків, передбачених для головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за виконання Програми.

  Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, підлягають щорічному коригуванню відповідно до затверджених показників Державного бюджету України на відповідний рік.

  Органи місцевого самоврядування самостійно визначають обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів, визначених Програмою.

  У реалізації заходів беруть участь правоохоронні органи всіх рівнів,  центральні і місцеві органи виконавчої влади у межах їх компетенції та громадськість.

   

  _____________________