• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 березня 2006 р. № 240

  ПРАВИЛА
  підтвердження придатності нових
  будівельних виробів для застосування

  1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги до проведення перевірки на відповідність вимогам безпеки для життя і здоров’я людини, майна та навколишнього природного середовища і підтвердження придатності для застосування в будівництві нових матеріалів, виробів та конструкцій, зокрема іноземного походження, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані національними стандартами, державними будівельними нормами і правилами, іншими нормативними документами (далі — будівельні вироби).

  2. Правила обов’язкові для центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів державного нагляду та контролю, юридичних і фізичних осіб, які здійснюють проектування, нове будівництво, реконструкцію, реставрацію або ремонт будівель та споруд, виробництво і постачання будівельних виробів.

  3. Мінбуд затверджує перелік будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування, та видає технічне свідоцтво встановленого зразка (далі — технічне свідоцтво).

  4. Технічне свідоцтво розробляється на підставі поданої замовником заявки, документації з характеристиками будівельних виробів, а також у разі потреби - на основі результатів науково-технічної експертизи та випробувань таких виробів.

  У технічному свідоцтві залежно від призначення будівельних виробів зазначаються:

  опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального призначення будівельного виробу (у разі потреби додаються креслення, схеми тощо);

  показники, що характеризують рівень безпеки для життя і здоров’я людини, майна та навколишнього природного середовища;

  умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення контролю якості;

  перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування.

  5. Строк розгляду заявки не повинен перевищувати після її реєстрації одного місяця, протягом якого оцінюється обґрунтованість, комплектність документів, що додаються до заявки, приймається рішення щодо необхідності проведення науково-технічної експертизи та випробувань будівельних виробів, про що повідомляється заявнику, або видається технічне свідоцтво чи письмове обґрунтування відмови у його видачі.

  У разі потреби для підтвердження відповідності будівельних виробів вимогам безпеки для життя і здоров’я людини, майна та навколишнього природного середовища заявник зобов’язаний подати висновки органів державного санітарно-епідеміологічного і пожежного нагляду та державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища.

  Мінбуд визначає виконавців робіт з підготовки висновків щодо підтвердження придатності будівельних виробів для застосування та забезпечує конфіденційність розгляду інформації, яка є комерційною таємницею заявника.

  Технічне свідоцтво видається безоплатно на три роки.

  6. Роботи з підтвердження придатності будівельних виробів для застосування, у тому числі з проведення науково-технічної експертизи та випробувань таких виробів, виконується на договірних умовах у визначений ними строк.

  7. Служби Укрінвестекспертизи під час проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевіряють у разі використання юридичними та фізичними особами будівельних виробів наявність у них технічного свідоцтва.

  8. Мінбуд визначає порядок проведення роботи з підтвердження придатності будівельних виробів для застосування та здійснює реєстрацію технічних свідоцтв.

  _____________________